K Goudzwaard doet weer mee Mugabe massaal bejubeld Kies uw kado i I Lmerikaans comité ril Spelen elders deze krant Sacharow woont in luxe flat Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Zonnige perioden HET WEER ïrtaalwinkel in nsterdam Beschikbaar voor kandidatenlijst van het CDA hining atleten gaat gewoon door In Salisbury 200.000 mensen op de been Twintig doden bij botsingen in Tunesië 'Hulp aan de vluchtelingen loopt als trein' Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: 7rOf/IV RH# 38STE JAARGANG NR. 10860 - MAANDAG 28 JANUARI 1980 Droog weer en zonnige perioden Middagtemperatuur ongeveer 5 graden. Zwakke wind uit zuid, windkracht 2. Morgen en overmogen. Toenemende bewolking later regen en belangrijk hogere temperaturen In de nacht eerst nog lichte vorst. Morgen zon onder 17 17. Maan op 15.06;06 17. LOSSE NUMMERS 65 CENT AGINA 2: isschien andere unctie voor Gijsen (PAGINA 3: Veel belangstelling voor de Vrije School PAGINA 4: Haagse Comedie: Bittere Hap voor intellectuelen PAGINA 5: Nieuwe Iraanse leider wil eerst herstel economie PAGINA 7: Toneelgroep Sater speelt de „Rode zondag" in Italië PAGINA service: Brieven van lezers, strips, feuille ton, puzzel, radio- en tv-program- ma's, weeroverzicht PAGINA 6 :rigens betekent het standpunt het USOC nog weinig concreets, st moet het IOC reageren op het rstel de Spelen te verzetten (dat rstel heeft het IOC nog niet be- ,t), daarna volgt pas het definitie standpunt van de Amerikanen, irom zullen de Amerikaanse atle- die zich voorbereiden op de Spe- de training ook gewoon voortzet- In een verklaring heeft een groep ten zich al uitgesproken tegen boycot. standpunt van het USOC was ral van belang omdat het Neder- ds Olympisch Comité eerder aan- digde het Amerikaanse te zullen :en. In een reactie zei NOC-voor- ;r Idenburg: „Het besluit van het )C is niet meer dan de zaak bin- reis voor daan. in- et de dient i zijn en op het iës te ADVERTENTIE ENERGIE BESPAREN! MAAR DAN GOEDKOOP MET- DUBBELE BEGLAZING ISOVITRE draaibare voorzetraam pro fielen In een wip aangebracht door elke doe net weiver' In Franse konaumen- tentast de baste onder 40 anderen Vraag lokJerprezen monsterstukies en verkoopadressen Voor Rijkssubsidie goedgekeurd OOK TEST NED. KONSUMENTEN- BOND (OKT. 79) WIJST UIT ISOVI TRE VOORZETRAAM-PROFIELEN DE BESTE EN GOEDKOOPSTE!! J- 'f kvtlbuv 4S SoM(N.8r.) TH040-S3SOS0 d aan »orbe- Van onze parlementsredactie DEN HAAG Bob Goudzwaard, de vader van het CDA- programma „Niet bij brood alleen'' en de man ook die op het punt heeft gestaan met een eigen lijst uit te komen, heeft zich beschikbaar gesteld voor de kandidatenlijst van het CDA. CDA ruimte is voor het voeren van beginselpolitiek. Daarmee bedoel ik of het CDA grenzen zal weten te stel len aan wezenlijk belangrijke vraag stukken. Ik denk aan dat van de kernwapens, maar ook aan euthana sie en abortus. Telkens weer blijkt dat de politiek gedicteerd wordt door doeleinden als veiligheid en materiële groei. Aan de realisering daarvan worden geen grenzen gesteld, ook niet als er middelen gehanteerd wor den die ik onaanvaardbaar vind. zoals het gebruik en de plaatsing van de nieuwe kernwapens." n een onzer verslaggevers DLORADO SPRINGS/AMSTERDAM Het Amerikaans jympisch Comité (USOC) heeft zich geconformeerd aan het (ndpunt van president Carter die wil dat de Olympische ;len van Moskou verplaatst worden naar een ander land of iers opgeschort of geannuleerd worden. De Verenigde iten wil op die manier protesteren tegen de Russische ïwezigheid in Afghanistan. nen het IOC ter discussie brengen. De suggestie van Carter is vooralsnog op een beslissende manier in tweëen ge knipt. Namelijk die van de boycot, die naar mijn mening ook in de Ne derlandse discussie eigenlijk de kem van het probleem is en die van de discussie in de Olympische beweging. Daarmee heeft het USOC het grote moeilijke punt een flink eind voor zich uit geschoven". Het Amerikaanse verzoek zal binnen het IOC weinig kans maken. De meeste IOC-leden hebben zich inmid dels al uitgesproken tegen een boycot omdat sport en politiek twee zeer verschillende zaken zijn, zo zeggen zij. Als het aan het IOC ligt gaan de Spelen van Moskou gewoon door, desnoods zonder Amerika en enkele kleinere landen. PPR De kerngroep van de PPR heeft zich zaterdag in Amersfoort uitgesproken tegen een boycot van de Olympische Spelen. De radikalen vinden dat de ontspanningspolitiek niet gediend is met een boycot. De adviesraad van D'66 heeft zich voorstander verklaard van een boy cot van de Spelen wegens de inval in Afghanistan maar vooral wegens de behandeling van de dissidenten in Rusland. Overigens gaat de boycot gedachten van D'66 uit naar alle lan den waar mensen gediscrimineerd of onderdrukt worden, inclusief Ameri ka zelf. De federatieraad van het Christen Democratisch Jongeren Appèl wil dat Nederland de Spelen boycot. De raad dringt er op aan dat Nederland in overleg met de Verenigde Staten en andere NAVO-bondgenoten streeft naar economische sancties te gen de Sovjet-Unie. Binnen de NAVO is men echter zeer ontevreden over de aktie van de Ame rikaanse president Carter. Hem wordt vooral verweten dat hij, alvo rens zijn standpunt bekend te ma ken. geen overleg heeft gepleegd met de andere NAVO-landen. „De export stop van granen naar de Sowjet-Unie is een beslissing die uitsluitend gevol gen heeft voor de Amerikanen en voor de betrekkingen van de Verenig de Staten met de Sowjet-Unie, maar bij de Olympische Spelen zijn alle landen betrokken", aldus een NAVO- diplomaat in Brussel. W'est-Duhsland Hij vermoedde dat Carters plannen met name slecht gevallen zullen zijn in West-Duitsland en Italië. In het eerste land heeft IOC lid Willi Daume zich optimistisch getoond over het doorgaan van de Spelen van Moskou. Tegelijk stelde het Westduitse Olym pisch comité een beslissing over de aan te nemen houden voorlopig uit. Chili heeft zich gevoegd bij de landen die in ieder geval de Spelen zullen boycotten. President Pinochet heeft dit bekend gemaakt. Haïti heeft aan gekondigd dat als Rusland zijn troe pen niet op korte termijn terugtrekt uit Afghanistan dit land ook geen ploeg zal sturen naar de Spelen. De Amsterdamse hoogleraar heeft dit gisteren meegedeeld bij zijn terug keer uit Canada, waar hij de afgelo pen weken gastcolleges heeft gege ven. Doorslaggevend voor zijn beslis sing is geweest de verklaring van de vier partijvoorzitters Steenkamp (CDA), Van Zeil (KVP), De Boer (ARP) en Van Leeuwen (CHU). Met deze verklaring hebben de voor zitters „hun nek behoorlijk ver uitge stoken" en wel in die mate dat Goud zwaard nu anders is gaan denken over een aantal kernbezwaren die hij tegen het CDA had. Zo hebben de voorzitters volgens Goudzwaard dui delijk gemaakt, dat in 1981 het CDA in alle vrijheid alsnog moet kunnen beslissen over de plaatsing van de nieuwe kernwapens. Goudzwaard onderkende in de brief ook de kritiek die hij had op de wijze waarop het kabinet deze kwestie in het parlement heeft afgehandeld. Bo vendien deelde de voorzitters zijn be zwaar tegen de manier waarop de tien dissidenten in het CDA onder meer tijdens het congres in Dronten wer den behandeld. „Welnu", aldus Goudzwaard, „eerlijk gezegd had ik deze reactie van de vier niet verwacht. Ik was ervan uitge gaan, dat zij het er wel bij zouden laten zitten. En ik moet zeggen, dan was het voor mij ook afgelopen ge weest. Mijn advies zou dan geweest zijn: ARP, kom met een eigen lijst uit bij de verkiezingen. De reactie van de vier heeft echter wel duidelijk ge maakt, dat zij in ieder geval prijs stellen op ruimte binnen het CDA voor beginselpolitiek". „Geen wonder" Met dit alles is er voor Goudzwaard nog „geen wonder geschied", zoals hij zijn eventuele aanblijven in het CDA in een artikel in deze krant had aan gekondigd. „De kernvraag blijft na tuurlijk of het CDA met deze verkla ring van de vier voorzitters een we zenlijk andere koers zal gaan varen. Daarover heb ik mijn twijfels, temeer waar nu al gebleken is dat de verkla ring van de vier in brede kring alweer aangevochten wordt". „Waar het in wezen om gaat," aldus Goudzwaard, „is of er binnen het Loyaal „Die strijd moet volgens Goud zwaard nog volop gestreden worden. „Moet ik dan afhaken op een moment dat vier partijvoorzitters vinden dat die ruimte er in de partij moet zijn? Het zou van gebrek aan loyaliteit getuigen. En bovendien, het is zo ge makkelijk dan maar buiten schot te blijven. Het zou een afwachten van het wonder zijn, zonder er zelf aan mee te werken, en dat wil ik niet. Ik heb daarom besloten op de lijst te komen, ook al blijf Ik het er moeilijk mee hebben." Met deze stap van Goudzwaard lijken de moeilijkheden in het CDA naar aanleiding van het kernwapendebat voorlopig te zijn opgelost. Vervolg op pag. 3, kol. 4 Robert Mugabe en de tweede man van de ZANU, Tekere, worden in Salisbury toegejuicht door een menigte van 200.000 aanhangers. TUNIS (AFP. AP) Bij gewelddadi ge botsingen in de grensstad Gafsa, 350 kilometer ten zuiden van Tunis, zijn twintig doden en vele gewonden gevallen, zo werd gisteren in Tunis vernomen. Volgens het officiële Tu nesische persbureau zou het gaan om een gevecht tussen veiligheidstroe pen en guerrillastrijders die vanuit Algerije het land probeerden binnen te dringen. De gevechten zouden en kele uren geduurd hebben. De guer rillastrijders zouden twee garnizoens van het leger en een politiebureau hebben overvallen. Een aantal gijze laars zou door de veiligheidstroepen ontzet zijn. De berichten uit Tunesië werden gis teren tegengesproken door de Alge rijnse autoriteiten. Ze zeiden dat er volstrekt geen sprake was geweest van een overval vanuit Algerije. Wel meldde het Agerijnse persbureau dat reizigers uit Tunesië de laatste tijd een verscherpte controle aan de Tu nesische kant van de grens hadden opgemerkt. Men zei verder in hoge mate verbaasd te zijn over de berich ten uit Tunis. SALISBURY (Reuter, AFP, UPI, AP) De Rhodesische guerrillaleider Robert Muga be is gisteren na ruim vier jaar ballingschap terugge keerd in Salisbury en als een held verwelkomd door een menigte van naar schatting 200.000 mensen. Op het vliegveld bejubelde al een duizendkoppige menigte de 55-jarige Mugabe, die naar verwacht wordt de meeste kansen heeft op een verkie zingsoverwinning volgende maand. Mugabe kwam twee weken na de an dere geurrillaleider, Joshua Nkomo, aan die al vriend en vijand verbaasde toen hij werd verwelkomd door een menigte van ongeveer 120.000 mensen. In een gematigde rede, van alle racia le passages ontdaan, sprak hij op Highfields (in een van de zwarte wij ken van Salisbury) de menigte in twee talen toe. In het Shona, de stam taal van zeker driekwart van de zwar te bevolking en in het Engels. Muga be probeerde de angst van de blan ken weg te nemen door op verzoenen de toon te praten over de blanke minderheid in Rhodesië. Daarente gen had hij scherpe kritiek op de tijdelijke Britse regering in Salis bury. De aanhangers van Mugabe waren uit alle delen van het land gekomen om hun leider te aanschouwen. Mu gabe's partij, de ZANU-PF, had auto bussen en treinen gehuurd om al die mensen naar de Rhodesische hoofd stad te kunnen vervoeren. De Britse autoriteiten hadden stren ge veiligheidsmaatregelen genomen bij de komst van Mugabe. Gisteren deed zich een incident voor toen een zwarte die in het bezit was van een revolver in elkaar werd geslagen. De Boycot of niet, tijdens indoor atletiekwedstrijden in Portlans in de Verenig de Staten, namen Russische atleten gewoon deel. Op de foto Alexandr Puchkow die de 60 meter horden won. politie kon de man ontzetten. Vol gens de ZANU-PF hebben Rhodesi sche hulptroepen die ex-premier Mu- zorewa steunen, geprobeerd om te verhinderen dat een autobus naar de massabijeenkomst ging. Mugabe verzekerde de blanken dat zij konden blijven en dat er een „staat van rechtvaardigheid en ras sengelijkheid" zou komen. De indus trie, de banken en de mijnen worden niét genationaliseerd, zei Mugabe. Mugabe zei ook bereid te zijn met Zuld-Afrika samen te werken als hij eenmaal aan de macht is. De ZANU- leider beschuldigde de Britse gouver neur, Lord Soames. van samenwer king met de voormalige regering in Salisbury van bisschop Muzorewa. „De Britten behandelen ons niet eer lijk," aldus Mugabe. ZWarte Afrikaanse landen hebben om een speciale bijeenkomst van de Veiligheidsraad gevraagd om te spre ken over de situatie in Rhodesië. Zij vragen om „onmiddellijke maatrege- Minister De Koning: Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De hulp aan de vluch telingen in Thailand „loopt op het ogenblik als een trein". Dat zegt mi nister Jan de Koning (ontwikkelings samenwerking) na een bezoek aan dat land. De mensen in de vluchtelin genkampen zien er naar zijn zeggen „goed gevoed uit", het sterftecijfer is „normaal" voor een ontwikkelings land. Vluchtelingen, aldus minister De Ko ning. bouwen zelf hun barakken om voor de regentijd onder dak te zijn. Op let ogenblik is hun behuizing vaak niet meer dan een stok met een stuk plastic. „Een troosteloos ge zicht." aldus de minister De situatie is thans, zo zegt De Ko ning. „stabiel. Maar zodra er bij de grens gevochten wordt komt de stroom weer met duizenden per dag op gang." Op het ogenblik is er spra ke van nieuwe Vietnamese troepen concentraties in Cambodja, tegen de grens met Thailand. Probleem met de hulpverlening laint I d't het hoge rf)mmlssaria.iP#!Uil!'H)> VN tijdelijk Er is tijdens de conferentie ln Genève, in de zomer vorig Jaar. 250 miljoen gul- den toegezegd, maar dat geld is „niet op afroep beschikbaar". Nederland heeft de hoge commissaris enkele miljoenen toegezegd om de tijdelijke - tekorten te overbruggen. In het overleg met de Thaise regering heeft minister De Koning verzekerd a dat Nederland „solidair zal blijven I We moeten niet het gevaar lopen dat over een paar Jaar niemand meer raar de vluchtelingen en de proble- I men die dat voor Thailand geeft, om- I kijkt, doordat de zaak uit het nieuws is verdwenen." Meer nieuws over de reis van mi- nister De Koning qp pag. 7. .,üllllt„l..jil.'T,3. .A., len" om „vrije en eerlijke verkiezin gen" te waarborgen. De Afrikaanse landen beschuldigen de Britten van „grove schendingen van de overeen komst van Lancasterhouse". Zij doe len op de aanwezigheid van Zuidafri- kaanse troepen en huurlingen, de her nieuwing van de noodtoestand, het vasthouden van politieke gevange nen en het ontkennen van het funda mentele recht voor de vluchtelingen om terug te keren." Pagina 5: Een gesprek met Mugabe Een analyse van het bestand 4H Oq> t/'Y/ MOSKOU (AP. AFP. UPI) De verbannen Russische dissi dentenleider Andrej Sacha row mag geen enkel contact hebben met buitenlanders of „misdadige elementen". Sa charow bewoont nu een vier- kamerflat in Gorki tegenover een politiebureau, vanwaaruit hij voortdurend in de gaten wordt gehouden. Ilij kan in zijn flat in een betrekkelijke luxe leven en beschikt zelfs over een staatshuishoudster, die naast haar werkzaamhe den een oogje in het zeil houdt. De flat ligt aan de Ulica Gaga- rina 214-KV3. Sjtsjerbinka 2 in Gorod Gorki, USSR. Sacharows vrouw Jelcna Bon ner, is door de Sowjet-autori- teitcn niet verbannen en reist heen en weer tussen haar wo ning in Moskou en haar mans onderkomen in Gorki. Volgens Mark Kowner, een voormalig hoogleraar in Gor ki en vriend van Sacharow, maken de verbannen dissident en zijn echtgenote het goed op dit moment. „Ze zijn zeer ont spannen, vrolijk en blijven rustig", aldus Kowner. Zij hebben zelfs ai veel bezoek ge had in hun flat. Een aantal bezoekers van Sa charow is door de politie vast gehouden en ondervraagd. Veel mensen weten zijn adres van uitzendingen van de BBC. Ook Sacharow beschikt over radio en televisie en kan vrij luisteren naar buitenlandse zenders. In de stad Makhatsjkala in de Kaukasus is de 42-jarige wis kundige Wazif Mcilanov gear resteerd omdat hij had gepro testeerd tegen de verbanning van Sacharow. Berichten dat Sacharow vorige week de keu ze had tussen een vertrek naar het buitenland of een binnen landse verbanning zijn inmid dels tegengesproken. Boetseerset (A) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard .4- Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermoticf Als onderlegger of voor de sier Schroevedraaierset (B> Grote, kleine en kmiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek. voor extra gemak. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuzit. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee fostcode en plaats: Uw naam Uw adres -Giro Postcode cn plaats: -Tel, Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f 7 Kado naar keuze DA. DB DC DD (aankruisen a u b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792 1000 PA Amsterdam bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor hezorgintbrmalic 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1