ethode ontdekt oor 'transfusie' doed door mond Kamer wil snel exportprijs darter zegt Russen ie wacht aan Strip Kiesuwkado landbouw Autogordels achterin wordt ook verplicht PAT MEALEVS le UITVERKOOP™" HALVE PRIJS min 10% NEEM HET ERVAN In deze krant Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Opklaringen HET WEER ëreldprimeur in Maastricht Spaanse krans bij graf Willem de Zwijger Groter staatsaandeel ten koste Shell en Esso bepleit Verwarring over lot van de sjah Khomeini naar »/JC/X/24/25/26jan. ziekenhuis Trouw Bij abonnement voordeliger Japi.it i Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging.- TrOUW rouw 38STE JAARGANG NR 10857 - DONDERDAG 24 JANUARI 1980 Opklaringen maar ook enkele buien Middagtemperatuur rond vijf graden Matige zuidwesten wind. De vooruitzichten voor morgen en overmorgen: eerst droog, later regen. Temperaturen omstreeks vijf graden maar 's nachts om het vriespunt Morgen zon op: 08 30 zon onder 17.11 Maan op: 12.24 maan onder: 01.55 Wilt u 1,2 miljoen potentiële vakantiegangers in 1 k\»p bereiken? Zet uw advertentie in onze speciale vrijdagse vakantierubriek LOSSE NUMMERS 65 CENT n een onzer verslaggevers IASTRICHT Een groep onderzoekers aan de rijksuniver- eit te Maastricht is erin geslaagd bestanddelen van mense- i bloed via de mond aan een patiënt toe te dienen. Als deze ndst zo succesvol is als de eerste ervaringen suggereren, iden in de toekomst bepaalde bloedtransfusies kunnen rden vervangen door medicijnen in de vorm van een inkje. onderzoeksteam onder leiding prof. dr H. C. Hemker heeft met e uitvinding een belangrijke we iprimeur op zijn naam gebracht, geruime tijd zoeken wetenschaps- isen in de hele wereld naar midde- die bloedtransfusie in bepaalde allen overbodig kunnen maken, ir de behandeling van hemofilie ederziekte) lijkt dit nu in principe felijk. Het is niet ondenkbaar dat methode in de toekomst ook lasbaar is bij andere bloed- ten. nofilie kan tot nog toe alleen be- deld worden door de stollingsfac- die bij patiënten onvoldoende kzaam is via bloedtransfusie toe lienen. Ter behandeling van be- mde bloedingen en ter voorko- ig van nieuwe bloedingen krijgen itige patiënten soms enkele ma- per week een injectie in de aders, dat het bloed de toegediende stol- sfactor snel weer afbreekt moet e behandeling steeds worden her- ld. vier onderzoekers in Maastricht, hun resultaten in het Engelse schrijft The Lancet hebben gepu bliceerd, hebben nu een methode ont dekt om het uit het bloedplasma van donoren afkomstige stollingseiwit te verbinden met kleine vetbolletjes (li- posomen). Op deze manier kunnen de eiwitten via de spijsverteringsorga nen in de bloedbaan worden ge bracht, zonder dat al te veel activiteit verloren gaat. Doordat de eiwitten geleidelijk in het lichaam worden af gegeven is dit middel langer werk zaam dan het rechtstreeks in de bloedbaan ingespoten preparaat. Prof. Hemker heeft een patent aange vraagd op deze opzienbarende uitvin ding. De farmaceutische industrie heeft al belangstelling getoond voor deze nieuwe ontwikkeling. Toch zal nog veel onderzoek nodig zijn, om vast te stellen of het nu gevonden middel inderdaad geschikt is voor behandeling op grote schaaL Ook als dit na de experimentele fase niet het geval zou blijken te zijn, is toch een eerste stap gezet op de weg naar een betere behandeling van he mofilie en mogelijk ook van andere bloedziekten. Meer nieuws hierover op pagina 3. pagina 2: Progressieven lijken te buigen in Rome pagina 3: Leraren willen geen schoolonderzoek meer pagina 4: Ballet van Schlemmer teleurstellend pagina 5: Rangeren per computer pagina economie: Goudhandel draalt dol pagina service: Rubriek grammofoonplaten, strips, puzzel, feuilleton, radio- en tv-programma's, w eeroverzicht Van een onzer verslaggevers DELFT Koning Ju an Carlos, het eerste Spaanse staatshoofd dat sinds de tachtig-jarige oor log in maart een officieel be zoek aan ons land brengt, zal daarbij ook Delft aandoen. Als gebaar van' verzoening zal hij in de Nieuwe Kerk een krans leggen op het graf van Prins Willem van Oranje. Pikante bijzonderheid: die kranslegging heeft plaats op 20 maart, precies 400 jaar nadat Willem van Oranje vogelvrij werd verklaard door de Spaan se koning Philips n. medewerkers van de presi- lieten weten dat de president in „troonrede" verklaart: „Wij gaan terzische Golf en het Midden in beschouwen als een deel van vitale belangen, net zoals West- Dit zou de kern vormen van •geheten Carter-doctrine, waaro- afgelopen weken herhaaldelijk iculeerd is in verband met de China, de ontwikkelingen in het Mid den-Oosten en de situatie in Zuidelijk Afrika. Voorts zou de president wij zen op de verbetering van de situatie van de mensenrechten in verscheide- nen landen, een onderwerp dat hij tijdens zijn vorige verkiezingscam pagne tot een van de centrale elemen ten uit zijn beleid verklaarde. Een woordvoerder van het Ameri- iche inv^l in Afghanistan. Het kaanse ministerie van buitenlandse dat de president het komende gaan voeren is in Washington ischreven als het „nieuw realis- Carter zou in zijn nieuwe poli- [nog versterkt zijn door de recen- iaatregelen van de Sowjet-Ünie de Russische dissident Sa- 'ciliteiten Tster van buitenlandse zaken Cy- tance heeft al gesproken over een er voor regionale samenwer- t' in het Midden-Oosten en Zuid- l-Azië. Dit zou ook uitbreiding jraq de faciliteiten voor de Ameri- )-1 4fse strijdmacht in het gebied van ndische Oceaan betekenen. Ver- S P9d werd ook dat in ht kader van de (erder voorgenomen uitbreiding de defensieinspanning ook de ire dienstplicht weer zal wor- Ingevoerd. Het Amerikaanse con- [heeft de afgelopen tijd herhaal- aangedrongen op uitbreiding 1de Amerikaanse conventionele pmacht in de wereld. rigens zou de president niet on- peld ongelukkig zijn met alle ont- Jelingen in de wereld. De presi- zou daarbij kunnen wijzen op de verbeterde betrekkingen met jndbank uitgeput zaken heeft gisteren met kelm berich ten tegengesproken als zou Amerika zijn militaire aanwezigheid in West- Duitsland willen beperken om in Zuid-West Azië nadrukkelijker aan wezig te kunnen zijn. Er deden ge ruchten de ronde dat deze mogelijk heid aan de orde was gekomen tij dens gesprekken van Carters advi seur voor nationale veiligheid Breze- zinski en de Westduitse minister van buitenlandse zaken Genscher. 'föa President Carter Pagina 3: EG veroordeelt arrestatie Sacharow Pagina 5: Óns commentaar Pagina 7: Voorzitter Frans parle ment breekt bezoek af. Sacharow, het geweten van de Sowjet-Unie. SHINGTON (Reuter, AFP, UPI) De Amerikaanse president Carter waarschuwt de ijet-Unie in krachtige bewoordingen niet te proberen haar invloed in het gebied van het Iden-Oosten en Centraal-Azië verder uit te breiden. Dit was, naar algemene verwachting leravond, het centrale element in de State of the Union die de president vannacht heeft (esproken. Van onze sociaal- economische redactie DEN HAAG —Alle grote par tijen in de Tweede Kamer wil len dat de regering de gasprijs voor de export versneld op trekt. Een Kamermeerder heid PvdA. CDA, D'66 vindt bovendien dat het staatsaandeel in de opbrengst van het aardgas moet worden vergroot, ten koste van de an dere deelnemers (Shell en ESSO). Dit bleek gisteren in het Kamerdebat over de loonpauze. De aardgasprijs voor het buitenland wordt volgens de contracten geleidelijk aangepast aan de (gestegen) olieprijzen. Minister Van Aardenne (economische zaken) is de afgelopen weken al naar buiten landse afnemers geweest om over een versnelde prijsaanpassing te praten. Dat heeft echter weinig opgeleverd. WD, CDA, PvdA en D'66 vinden dat de regering nu maar het wetsartikel moet toepassen dat het opleggen van versnelde prijsaanpassing mogelijk maakt na een aankondigingsperiode van twee maanden. Anders zou de geleidelijke aanpassing dit jaar slechts een half miljard gulden extra in de schatkist brengen uit gasex- port, terwijl Nederland wel van meet af aan het volle pond voor de duurde re ingevoerde olie moet betalen. Onduldbaar De hogere prijzen vergroten ook de opbrengst voor Shell en ESSO, die in de Gasunie zitten. De PvdA vindt het onduldbaar wanneer niet het staats aandeel in de totale opbrengst wordt vergroot. Het CDA vindt deze vergro ting nastrevenswaard. Ook D'66 wil vergroting. De WD vindt het echter voldoende wanneer Shell en ESSO garanties geven dat zij met hun aan deel uit de prijsverhoging „voor de volle mep in ons eigen land weer Investeren". De WD wil voorts dat de extra op brengst voor de schatkist geheel wordt doorgesluisd naar het bedrijfs leven, in de vorm van lastenverlich- TEHERAN (Reuter, AFP) Over het lot van de verbannen sjah van Iran bestond gisteren grote onduidelijk heid. De Iraanse minister van buiten landse zaken liet een en ander maal weten dat de autoriteiten van Pana ma de vorst in hechtenis hadden ge nomen. De minister zou van de arres tatie telefonisch op de hoogte zijn gesteld door de president van Pana ma. Arestides Royo. De maatregel zou het gevolg zijn van het Iraanse verzoek om diens uitlevering. Even pauze in het loonpauzedebat: Kamervoorzitter Dolman (links) en minister van Aardenne van economische zaken bekijken teke ningen, die een leerlinge van de Rietveld-academie als eindexamen opdracht van politici had gemaakt. ADVERTENTIE ting. Ook D'66 wil de opbrengst gro tendeels doorsluizen, in de vorm van geleidelijke invoering van de Hofstra- plannen voor inflatieneutrale belas tingheffing. Een kleiner deel van de extra opbrengst wil D'66 gebruiken om de bezuinigingspijn te verlichten. Alle grote partijen WD en CDA wat minder op hoge toon uitten kritiek op de activiteit van het kabi net om besparing in het energiever bruik te bewerkstelligen. De PvdA vindt het hoog tijd voor maatregelen, nu de beoogde vijf procents bespa ring vorig jaar niet is gehaald. In het debat openbaarden zich de eerste tekenen van verdeeldheid tus sen CDA en WD over de vraag, met hoeveel miljarden extra bezuinigin gen de regering moet reageren op de nieuwe sombere economische voor uitzichten. Minister Andriessen (fi nanciën) heeft aangekondigd dat nog dit jaar voor drie vier miljard gul den extra ombuigingen gevonden moeten worden. Met dat bedrag wil Andriessen bereiken dat het financie ringstekort van de overheid dit Jaar ADVERTENTIE niet hoger uitkomt dan de minister in september in de miljoenennota had beoogt. De Korte (WD) vindt vier miljard „het minimum", en rekende voor dat het eigenlijk 5,5 zes miljard zou moeten zijn. De WD'er tornde een serie concrete punten van bezuinigin gen op. Van CDA-zljde werd in het debat geen bedrag genoemd. Maar CDA-fractieleider Lubbers heeft al gezegd dat het financieringstekort dit jaar best zeshonderd miljoen gul den hoger zou mogen uitvallen dan in september was beoogd. En In de wan delgangen lieten CDA'ers weten dat de WD haar hand overspeelde, en dat De Korte de komende maanden wel weer veel van zijn voorstellen zou moeten Inslikken. Vervolg op pagina 3 kol. 1 dagelijks van 9 30 -17 uur toegang f8 50 T rein-T oegang-biljetl i bn NS -stations DEN HAAG Minister Tuijnman van verkeer en waterstaat heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat auto gordels achherin de auto ook ver plicht worden gesteld. Zelfs wordt een draagplicht overwogen. Een en ander heeft te maken met een EG-richtlijn. In Frankrijk worden deze richtlijnen reeds toegepast. Ook wordt overwogen voor nieuwe auto's de montage van tenminste één mis- tachterlicht verplicht ts stellen. Een Kamermeerderheid stelt zich op het standpunt dat de voorrangsregel „rechts gaat voor" ook moet gelden voor het langzaam verkeer De frac ties van CDA, PvdA en D'66 wezen er op dat in ons omringende landen een dergelijke regeling al van kracht is. Meer nieuws uit het debat op pa gina!) TEHERAN (Reuter) Ayatollah Ru- hollah Khomeini, de geestelijk lei der van Iran is vannacht vanuit de heilige stad Qom overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran wegens een problematisch functionerend hart. Khomeini had al eerder op me disch advies rust genomen en ont ving al geruime tijd geen bezoekers meer. Khomeini is 79 jaar oud. Hij werd met een auto naar Teheran overge bracht in gezelschap van enkele le den van de revolutionaire raad, on der wie secretaris Mohammed Be- hesjti en minister van binnenlandse zaken, Hasjemi Rafsanjani. Drink hem puur. I inde koffie.op ijs. of half om half met koolzuur houdend bron- i water. Wat? Geen concreet beleid bij het openbaar ver voer? Nou, dan had minister Tuijnman nog wel wat achter de hand voor de Tweede Kamer. In diepe stilte had hij het „strippen-kaartje" bedacht. De bestuurders zullen ondanks deze innovatie hun over hemd aan houden. Boetseersct (A) BoelscerkJei mei verfin 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote. kleine en kruiskopschroeve- draaier in een. Handgreepje met omslagmechanick. voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermotief Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren ADVERTENTIE ADVERTENTIE FimxmmiiTl luoinuimfl fthWUlulliTJ fihWHIiilliTl fthWIUnlliTl verband met een nieuwe collectie die straks binnen komt, houden x 'zischei ALLES MOET WEG! ALLE MATEN EN SOORTEN NU VOOR SLECHTS Slechts enkele voorbeelden: HIB1KABATH plm. 300x200 Norm. prijs 0.800. - llilve pfijt4JWft,- Min 10'it betaalt slechts 4.410,-- DOZAR plm. 200x135 Norm. prijs 3 500. - Halve prijs L750i - Min 10»L' betaalt slechts 1.575,- KASHKAY plm. 240x170 Norm. prijs 3.950.-- Halve prijs 1.071, Min 10%L betaalt slechts 1.775,-- SHIRAZ plm. 150x100 Norm. prijs -67 j.-- Halve prijs 437.50 Min lOtt' betaalt slechts 393,- BELL'TCH plm. 60x 40 Norm, prijs -4?r- Halve prijs 40160 Min 10A L' betaalt slechts 39,- F.C.HTE PERZEN. EVENALS GOLD. ZILVER EN DIAMANTEN. EEN WAARDEVASTE GELDBELEGGING!» ^SPAARBRIEVEN AAN TOONDER.kunt U ruilen ZONDER RENTEVERLIES voor een echte Pers! Reserveren mogelijk tcgrn aanbetaling s an 20 Alle tapijten met certificaat van echtheid Donderdagavond koopavond tot 21.00 uur Behalve maandagmorgen, iedere dag geopend tot 18.00 uur Parkeren vooi GAl-NRJJ tC Dordrecht- Achterhakkers 1314. Tel. 078 130022 (D)S I l .RS i HEEQ flUimiiTt'F) fl'H»Hi»-Pl kuuiui.ii.bi nnuui.ir.ra ENERGIE BESPAREN! MAAR DAN GOEOKOOP MET... DUBBELE BEGLAZIMG •SOvitre tkaetwe voorewraam om- twMn 10 Me aangatxacM door eua doe tsetvetw' in Fran** konsuman- lantaat da basta onder «0 anderan V-aagtotder pnpan rnooste'stuhjes an verkoopadressen voor R^ssuOsadw goadgahasitd ook test ned konsumenten- bono (okt 79) wust uit isovi- tre voorzetraam-profielen de beste en goedkoopste" VarMtabaar t>.| <M gooom lUsrwanOMZ sinkaUsr sn dj n glaatovsraee.*. SNlBlll.1l .Tj~— IX oao tjsosc Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochiendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid omvangt u een van deze kadons naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats__TeL Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste bclaalpcntKJc een welkomstkorting van I 7 Kado naar keuze ÜA. DB DC DD (aankruisen a u b l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-913456 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1