JÜi Sacharow monddood Inkrimping Philips voor kabinet onverteerbaar Nieuw Kiesuwkado Carter winnaar in Iowa i landbouw 8 Tweede Kamer: nu Spelen boycotten Scherpe reacties op verbanning binnen Rusland Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER KOERDISTAN B.V. Bij NKF-vestiging Delfzijl nog eens 140 banen weg Ontslag 32 man Standard Electric Arbeidsplaatsen :oor het noorden itaan op de tocht' Aanslag op gebouw van Aeroflot in Amsterdam Trouw Oefent op papier Cranten bezorgen door kinderen Bush verrassing bij republikeinen Bezorg Trouw een nietrwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfXH/W iet rouw H 38STE JAARGANG NR 10856 WOENSDAG 23 JANUARI 1980 Veel bewolking en nu en dan buien Middagtemperatuur ongeveer vi|f graden. Zuidwesten wind in het binnenland matig windkracht 4. aan de kust af en toe krachtige windkracht zes Morgen en overmorgen opklaringen en vooral aanvankelijk nog een bui In de nacht en ochtend temperaturen om het vriespunt. Zon op: 08 31. onder 17 09 Maan op 11.55 onder 00 40 1969 Oosters tapijthuis 1C Korevaarstr - Hogewoerd - Leiden Tien jaar vertrouwd (n de randstad Oat vieren wij met u met speciale. Jl BI LEI MAASBIEDLSCEN ouderwetse service - volop parkeren LOSSE NUMMERS 65 CENT 0 TO Pagina 2: Vrijzinnigen en hun ontwikkelingsgang Pagina 7: Strauss loopt Schmidt voor de voeten Pagina 3: Nog steeds te veel ziekenhuisbedden Pagina 9: Kans op staking havenslepers klein Pagina 11: Boeren moeten beter inspelen op wens consument Pagina 5: Opsporing van oorlogsmisdadigers doorkruist beleid Pagina 4. W. C. Brouwer, een bijzonder keramist Van onze pariementsredactie DEN HAAG De regering en de Tweede Kamer hebben gisteren verontwaardigd gereageerd op de maatregelen die de Russische re gering heeft genomen tegen Sa- charow. In de Kamer nam alge meen de druk toe om de Olympi sche Spelen in Moskou dit jaar nu maar te boycotten. Premier Van Agt, minister Van der Klaauw en staatssecretaris Wallis de Vries (CRM-sportzaken) hebben giste ren een eerste overleg over 2en mogelijke boycot gehad, overi gens nog vóór het nieuws over Sacharow bekend was. Volgende week zullen de bewindslieden een gesprek over deze zaak hebben met het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport federatie. Het ministerie van buitenlandse zaken gaf naar aanleiding van Sa charow de volgende verklaring uit: „De Nederlandse regering is in ernstige mate geschokt en veront rust door de berichten over de arrestatie van Sacharow. Als deze berichten waar zijn dan betekent dat een ernstige schending van de letter en geest van de slotakte van Helsinki (over de Europese veilig heid en samenwerking-red.) en de daarin neergelegde beginselen van de eerbiediging van de rech ten van de mens," aldus de verkla ring van de regering. Alle Kamerfracties met uitzon dering van de CPN en DS'70 hebben in een verklaring hun be zorgdheid en verontrusting geuit over de verbanning van Sacharow. „Er tekent zich in de Sowjet-Unie na de agressie in Afghanistan een verharding af van het interne be leid. Dit is zeer schadelijk voor de mogelijkheden van dialoog en ontspanning." aldus de verkla ring. Verscheidene Kamer fracties zullen zich dezer dagen nader beraden over de vraag of Nederland de Olympische Spelen in Moskou nu definitief moet boy cotten. Van Thijn (PvdA) tevens voorzit ter van het comité Olympische Spelen en mensenrechten, was zeer uit het lood geslagen door de berichten over Sacharow. „Deze zijn bij mij als een bom ingesla gen. Het is een slag in het gezicht van degenen die de dialoog-ge- dachte aanhangen, die dachten dat via de dialoog de betrekkin gen met de Sowjet-Unie en de po sitie van dissidenten daar verbe terd kunnen worden." aldus Van Thijn. Hij zag in de huidige situa tie weinig andere mogelijkheden dan over te gaan tot een boycot. Zijn opvattingen werden gedeeld door het CDA-kamerlid Hans de Boer. tevens lid van het commité, zo zei deze desgevraagd. Tot voor gisteren hoopte het comité dat de situatie van de dissidenten in de Sowjet-Unie zou kunnen worden verbeterd door juist wél aan de Spelen mee te doen. Men ging er van uit dat de aanwezigheid van zovele westelijke sportlieden en Journalisten mogelijkheden tot contact met de dissidenten en daardoor hulp voor hun proble men zou kunnen opleveren. In de nu ontstane verharding van het binnenlandse regime lijken de kansen daarop echter minimaal geworden. pisteren is ook in Europees ver- oand weer over de mogelijke boy cot van de Spelen beraadslaagd. Dit naar aanleiding van de oproep van Carter hiertoe. De opstelling van de Europese partners was aanvankelijk terughoudend, het is niet bekend in hoeverre dit on der invloed van de maatregelen tegen Sacharow zal veranderen MOSKOU, WENEN (Reuter, AFP. AP) Andrej Sacharow, de bekendste Russische dissident en winnaar van de Nobel prijs voor de vrede is samen met zijn vrouw, Melena, door de Russische politie in Moskou gearresteerd. Volgens zijn schoonmoeder, Gregroriewna Bonner, is het echtpaar Sacharow verbannen naar de stad Gorki, aan de Wolga ten oosten van Moskou. Deze stad is gesloten voor buitenlanders. Uit de hele wereld zijn gisteren scher pe en bezorgde reacties gekomen op de maatregelen van de Russische au toriteiten, die tot doel hebben de be langrijkste criticus van de Sowj et- autoriteiten te isoleren van corres pondenten en buitenlander. Bezorgd loor een verkeerde wisselstand is gistermiddag vlakbij het centraal station in Rotterdam een uit iouda komende trein uit de rails gelopen en tegen de pijler van een viaduct gebotst. De stuurcabine 'erd totaal verwoest, maar de machinist liep slechts lichte verwondingen op. Meer bijzonderheden op pag. 3 De Amerikaanse regering is „diep be zorgd" over de verbanning van Sa charow, zo zei gisteren de woordvoer der van het ministerie van buiten landse zaken, Hoddlng Carter. Op de ADVERTENTIE fl/#/23/24/25/26jan. igelijks vt-)n 9 30 -17 uur. toegang f S 50 amsterdam rdl 'in-Toeganq -bilietten bij NS-stations liet jieeti Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De reorganisatie van Philips waarmee 1.500 arbeidsplaatsen gemoeid zijn is voor het kabinet een onverteerbare zaak. Dat zei minister Van Aardenne van economische zaken gisteren na een gesprek dat hij en minister Albeda (sociale zaken) met de vakbonden hadden over de reorganisatieplannen. Intussen werd bekend dat de komende jaren nog eens 140 arbeidsplaatsen verloren gaan bij de Delfzijlse vestiging van Philipsdochter NKF. vraag of Sacharow welkom zou zijn in de Verenigde Staten antwoordde hij dat Sacharow welkom zou zijn in elk land dat de vrijheid lief heeft. Vol gens de eerste berichten zou Sacha row namelijk het land uitgezet wor den. Woordvoerders van de Oosten rijkse politie maakten bekend dat zijn naam op de passagierslijst stond van een vlucht uit Moskou naar We nen, maar dat hij niet in de Oosten rijkse hoofdstad was aangekomen. De Britse regering heeft de Sowjet- Unie laten weten met haar actie te gen Sacharow opnieuw te hebben be wezen de ontspanning tussen Oost en West niet serieus te nemen. De Russi sche ambassadeur in Londen, Nikolaj Lunkow, moest op het matje komen om de Britse protesten in ontvangst te nemen. EG De vice-voorzitter van de Europese Commissie, Lorenza Natali, heeft in naam van de Europese Gemeenschap de verbanning van Sacharow scherp veroordeeld en gewag gemaakt van de solidariteit van de EG met „deze verdediger van de individuele vrij heid". Ook Amnesty International, de organisatie die zich inzet voor de rechten van de mens toonde zich „diep geschokt" en heeft onmiddel lijk een brief gestuurd naar de Russi sche ambassadeur in Londen. De Internationale Liga voor de Rech ten van de Mens heeft er in een tele gram aan de Russische president Le onid Breznjew op aan gedrongen Sa charow onmiddellijk vrij te laten. Het officiële Russische persbureau Tass, dat de arrestatie bevestigde, maar zweeg over het verbannings oord, zei dat de autoriteiten Sacha row al zijn nationale onderscheidin gen hebben afgenomen „wegens on dermijnende activiteiten". Volgens Tass was Sacharow herhaalde malen gewaarschuwd, maar dat hij deze waarschuwingen naast zich neerleg de en in plaats daarvan ln het open baar „reactionaire kringen ln imperi alistische staten" opriep zich te men gen ln de binnenlandse aangelegen heden van de Sowjet-Unie. Russische ballingen in het Westen zeiden dat de maatregelen tegen 'sa charow een bewijs zijn van de slech- «ter wordende binnenlandse situatie in de Sowjet-Unie. Wladimir Boe- kowskl, enkele Jaren geleden het land uitgezet, zei dat de beslissing Sacha row te arresteren alleen kon zijn ge nomen door het politbureau, het hoogste gezagsorgaan in het land. en hij noemde de maatregel een nieuw bewijs van de fascistische aard van de machthebbers in Moskou. Andrej Sacharow DEN HAAG (ANP) - De Industrie bonden FNV en CNV en de unie BLHP zijn het na maanden onder handelen met de directie van de Ne derlandse Standard Electric maat schappij (NSEM) in Den Haag eens geworden over het collectief ontslag van 32 personeelsleden De NSEM wilde oorspronkelijk 155 werknemers ontslaan De bonden accepteerden dit „bod" van de 32 personeelsleden nadat het bedrijf had toegezegd de komende drie Jaar geen personeel meer af te laten vloeien. )EN HAAG (ANP) De tienduizend lieuwe arbeidsplaatsen, die er in het ader van het Integraal structuur- ilan noorden des lands (ISP) zouden noeten komen, dreigen op de tocht te omen staan door de toenemende iroblemen die zich op de noordelijke rbeidsmarkt voordoen. Dat stellen IWD en CDA in schriftelijke vragen an minister-president Van Agt en i ninister Van Aardenne van economi- iche zaken. Zesduizend van de tien- luizend nieuwe plaatsen zouden door iet particuliere bedrijfsleven gereali- eerd moeten worden. Met name het verlies van 500 banen in het toch al economisch zwakke Noorden ligt het kabinet zwaar op de maag. aldus Van Aardenne. Hij noemde dat een extra klap voor de werkgelegenheid in die regio. En wel vooral omdat de overheid destijds voor een spreiding van de Philipsbe- drijven heeft gezorgd en een over plaatsing van deze bedrijven naar het Noorden heeft gestimuleerd. Informatief Het gesprek tussen de beide minis ters en de vakbeweging had een infor matief karakter. Minister Albeda kon na afloop nog niet zeggen of het kabi net verdere stappen gaat onderne men tegen de Phiiipsplannen. Albeda zei wel dat er binnenkort contact zal worden opgenomen met Europees- commissaris Vredeling om op Euro pees niveau te gaan praten over het Philips-beleid en het beleid van ande re internationale bedrijven. „Wij willen het overleg tussen de vak beweging en Philips op dit moment niet doorkruisen. We hebben vorige week een informatief gesprek ge voerd met de raad van bestuur van Philips, en we zullen ons nu gaan voorbereiden op een nader gesprek met Philips en ons gaan verdiepen in de achtergronden van het bedrijf," aldus minister Albeda. Hij zei verder dat het kabinet zich zal beraden over de vraag of de reorganisatieplannen van Philips noodzakelijk zijn, en zo ja of dat sociaal aanvaardbaar is. De vakbeweging heeft het kabinet gevraagd Philips niet financieel te steunen, om op die manier de ar beidsplaatsen bij Philips die op de tocht staan, veilig te stellen „Dat gebeurt niet elke dag dat de vakbe weging dat vraagt." aldus Albeda. Volgens bestuurder A. van der Veen van de Industriebond FNV mag de overheid geen financieel of bemidde lend beleid voeren in de Philips-kwes- tie, maar moet zij, samen met de vakbeweging een front vormen tegen het Philips-concern. Bestuurder Van der Veen zei verder dat de beide ministers niet duidelijk antwoordden op de vraag van de vak beweging of zij inderdaad dat front zullen gaan vormen. i Vervolg op pag. 3, kol. 3 AMSTERDAM (ANP) In Amster dam is gisteravond een aanslag ge pleegd op het gebouw van de Russi sche luchtvaartmaatschappij Aero flot aan het Singel. Onbekenden gooi den daar rond zeven uur 's avonds een molotov-cocktail tegen de gevel van het gebouw. Deze kwam echter niet tot ontploffing. Tot nu toe heeft nog niemand de verantwoordelijk heid voor de aanslag opgeëist, aldus de politie. Eerder op de dag kreeg Aeroflot een bommelding binnen. Dit bleek loos alarm te zijn. De zaak heeft onze grootst mogelijke aandacht, al dus de politie. Lauwersmeer. Of er een militair oefenterrein komt. staat nog te bezien. Maar gevochten wordt er allang. Nu gaat zelfs de provincie Groningen de minister van ruimtelijke ordening voor de rechter slepen Een geheel nieuw grapje. En de landsadvocaat was al zo moe. ADVERTENTIE penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. ik doe alléén de 'Kleine Krant' WASHINGTON (AP, Reuter, AFP) President Jimmy Carter en in iets mindere mate de republikein George Bush zijn de grote winnaars geworden van de eerste „voor ronde" van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Se nator Edward Kennedy en oud-gouverneur Ronald Rea gan zijn nu de kandidaten die zich waar moeten maken. Carter behaalde bij de zogeheten cau cus-stemming ln de graanstaat Iowa 59 procent van de Democratische stemmen tegen 31 voor Kennedy. On geveer tien procent sprak zich niet uit en gouverneur Jerry Brown kreeg vol gens de autoriteiten slechts een handJevol Democraten achter zich. De uitslag van, de eerste krachtme ting in het verkiezingsjaar is maar betrekkelijk. De caucussen staan aan het begin van een reeks stemmingen, die uitein- delijk moeten resulteren in de aan- TclCtlGk wijzing van de Democratische gedele geerden die Iowa mag sturen naar de Nationale Conventie in New York in augustus. Iowa vormt daar 1,52 pro cent van het totale aantal gedelegeer den: 50 op de 3331. De klinkende overwinning voor Car ter Is vooral psychologisch van be lang. Niet alleen heeft de president in korte tijd de grote voorsprong van Edward Kennedy omgezet in een for se achterstand hij heeft ook aange toond dat het graanembargo tegen de Sowjet Unie gekritiseerd door zijn rival en binnen en bulten de partij de boeren ln Iowa niet in groten geta le tot desertie heeft verleid. Carters campagneleider Robert Strauss deelde mee dat hiermee is aangetoond dat impopulaire maatre gelen de president niet hoeven scha den. Volgens Strauss heeft Iowa laten zien dat het nationaal belang op de eerste plaats komt en dat men zich in tijden van spanning rond de presi dent schaart. „Ik meen dat Iowa van daag tot de wereld heeft gesproken." aldus Strauss. Aanvankelijk beperkte Kennedy zich tot de opmerking „We hadden het ini Iowa beter kunnen doen" maar later gaf hij toe de voorverkiezingen in Maine en New Hampshire (eind vol gende maand) te moeten winnen wil hij ln de race om het presidentschap kunnen blijven. Kennedy zal zijn tac tiek niet veranderen en kritiek blij ven oefenen op de leiderskwaliteiten van Carter en op diens economisch beleid De nederlaag in Iowa heeft het Kennedy-kamp niettemin verrast en teleurgesteld. Zeker net zo'n tegenvaller is de uit slag ln het republikeinse kamp voor Ronald Reagan, de oud-gouverneur van Callfomië en kandidaat voor het Witte Huis in 1976 De verwachting was dat Reagan zonder veel moeite de meeste stemmen zou behalen maar hij heeft zijn meerdere moeten erkennen in George Bush, de voorma lige directeur van de CIA en oud ambassadeur bij de VN Bush haalde 34 procent van de republikeinse stemmen tegen Reagan 27 Ver ach ter dit tweetal eindigden Howard Ba ker. de republikeinse leider in de se naat met 14 procent en John Connal- ly. de oud-gouverneur van Texas met 10 procent. Van de overigen kwam Philip Crane op 7 en John Anderson op 4 procent. Boetseersel (A) Authentiek Slavisch Boeiseerklei met verf in 3 kleuren en kleedje (C) met fraai diermolief Als onder- legger of voor de sier. Schroevedraaierse. BI 4 Hou(en eicrdopjes (D) Grote. kleine en kruiskopschroeve- draaier in een Handgreepie met f «r,'A Wankhouwn h-"<« nrmlagmeehamek. vnnr exlra gemak. "lan^ P1"'1«ndlopenie als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ont\angt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Pbstcode en plaatsGiro Uw naam Uw adres fostCode en plaatsTel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste belaalpenode een welkomsikorting van f7 Kado naar keuze DA DB DC DD (aankruisen a u h l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1