Jonge werklozen straks sneller op lage uitkering Schrijven Bijval voor Carter nog mager In deze krant Zomer '80 Brood vier cent duurder T\ Meubelfabriek s3f Oistervvijk Trouw et Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Veel bewolking HET WEER wclzijns- c» vormingswerk iegen wordt ter duurder ,aal overwerk bij ziekte r mensen dood )r koolmonoxide ibbers wil scussie over ïcot Spelen (C wacht af Nieuwe wet van staatssecretaris De Graaf in de maak Toestand Tito blijft stabiel toonaangevend in eiken Tribune ingestort: 167 doden Moskou: boycot als boemerang terug naar VS Trouw Voorbedrukt I Bezorg Iroow een meuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW H S 38ste jaargang nr. 10855 dinsdag 22 januari 1980 rouw Veel bewolking met af en toe een bui. Middagtemperaturen rond vijf graden, maar m Friesland en de Noordoost-Polder ongeveer drie graden Zuidwes ten wind, in het binnenland matig, aan de kust krachtig Morgen en overmorgen Af en toe buien. Middagtemperaturen omstreeks vijf graden. Morgen: Zon op: 08.32 - onder 17.07 Maan op: 11.28 - onder. 00.00 Advertenties voor deze zaterdagse rubriek moeten uiterii|fc donrierd*Q (te post) in ons bezit zi|n Inlichtingen tel 020 913456 1st 783" LOSSE NUMMERS 65 CENT een onzer verslaggevers SVE Vliegen wordt per 1 april ichijnlijk vijf tot tien procent Ier. Op een vergadering van de de overkoepelende organisatie jndienstmaatschappijen in Ge- is gisteren gezegd, dat de op gestegen brandstofprijzen de schappijen noodzaken tot deze ging. leuwe tarieven moeten nog wor- oedgekeurd door de regeringen e betrokken landen. De verho- n zullen van regio tot regio ver en. maar in de meeste gevallen ze eerder tien dan vijf procent gen. lerwachte nieuwe prijsstijging officieel niet voor Amerika, aan- vrij wel alle Amerikaanse schappijen uit de IATA zijn ge en dus niet gebonden zijn aan iten van de organisatie. Niette- aat men er van uit, dat ook zij t dan individueel hun tarie- ullen verhogen. TERDAM (ANP) In de Am- inse Govert Flinckstraat zijn, ledelijk het afgelopen weekein- er mensen om het leven geko- loor koolmonoxide-vergiftiging. Bchtoffers zijn een Marokkaans p Nederlands echtpaar, begane grond, waar de Marok- woonden, trof de politie een le geyser aan. De 42-jarige M. lag levenloos in de douche zijn 25-jarige echtgenote ook te zijn overleden. Op de etage kwamen de 68-jarige T. ining en zijn 84-jarige echtge- ir vergiftiging om het leven. hnorgen roken bovenburen in luis een verdachte gaslucht. Zij [chuwden het gemeentelijk ^ebedrijf. Omdat de monteur laar binnen kon werd de politie khakeld. i correspondent f BREUGEL Er moet een jsie komen, vooral met de direct Ikenen, of Nederland wel naar npische Spelen in Moskou aan. Dit zei CDA-fractieleider jtuud Lubbers gisteravond in I,Politici moeten oppassen de het zand te steken en ofwel: te li wat er moet gebeuren. Neder- |ieeft een taak in West-Europa bk daar de discussie over de bische Spelen in Moskou aan te elen." pycot hoort alleen te gebeuren noodsituatie. Ik vind wel, dat Iderhand in zo een noodsituatie Rusland is met haar inval in inistan duidelijk over de schreef h", aldus Lubbers. Hij zei dan |at zijn eigen ministers dit aan ai kaarten in de EG. Gebeurt kt, dan zal hij daar de bewinds- i over vragen. fn onzer verslaggevers RDAM Het Nederlands h Comité zal pas een besluit over het al dan niet meedoen boycot van de Olympische nadat het Amerikaanse Olym- Comité een beslissing heeft Jen. [[lté-voorzltter J. Idenburg zei i voor de tv zeer benieuwd te r de houding van het Ameri- fe comité. |le vraag wat het NOC zal doen I regering met klem om een 1 verzoekt, zei hij: „Zo'n ver- llen we met zeer veel aan- bestuderen. Maar dan zal de Dg wel goed duidelijk moeten j waarom een boycot van de I meer effect zal hebben dan l mogelijke maatregelen. Wij izeker weten of het doel wel een (ot offer waard is." er nieuws op pagina 12 Agt overlegt over boycot Vandaag een uitgebreide relsbljlage, voor wie eens heerlijk met vakantie wil gaan: een gedetailleerd overzicht van de (misschien wat duurdere) reismogelijkheden, een verkenning van wat verre reisdoe len zoals Amerika en de Sahara, een aftasting van andere bestem mingen, zoals de Scandinavische landen en de kansen voor enthou siaste werkers in de boeiende sector van het toerisme. PAGINA 2: „Eerlijke" discussie op synode in Rome PAGINA 3: Geen extra inkomsten door aardgas PAGINA 5: PAGINA 11: Parlementsrubriek Ausputzershow PAGINA 9: Gewone man baat duurder goud niet Waar zijn de 1,7 miljard centen? PAGINA 13: Verkeersrubriek, strips, puzzel, feuilleton, radio- en tv-programma's, weeroverzicht Van onze sociaal-economi sche redactie DEN HAAG Jongeren die langdurig werkloos blijven, zullen waarschijnlijk in de toekomst j hun uitkering sne- ler zien terugzakken naar het niveau van het minimumloon. Dat zal het gevolg zijn van een geheel nieuwe wet voor uitkeringen bij werkloosheid, ter vervanging van de drie huidige wetten. Staatssecre taris De Graaf van sociale za ken vertelde gisterenn al wat over de hoofdlijnen voor die nieuwe wet, in een openbare commissievergadering van de Tweede Kamer. De uitkeringen bij werkloosheid zijn nu geregeld in drie wetten. De WW verschaft werknemers een half Jaar lang tachtig procent van hun laatst verdiende loon. Daarna krijgen zij twee jaar lang WWV (75 procent van het oude loon), en vervolgens onbe perkt RWW (bijstand, dus ongeveer het netto minimumloon). Gehuwde vrouwen die geen kostwinner zijn, hebben echter geen recht op WWV en RWW. Ex-zeifstandigen hebben hele maal geen recht op een werkloosheid suitkering. Werkozen die nog geen baan hebben gehad, zoals schoolver laters, komen direct in een bijstand suitkering. (Deze drie wetten worden thans door verschillende Instanties uitgevoerd: de WW door de „bedrijfs verenigingen" (per bedrijfstak), en de WWV en RWW door de gemeenten (sociale diensten). In de nieuwe regeling wil staatssecre taris De Graaf om te beginnen elke werkloze aanspraak geven op een Staatssecretaris De Graaf van sociale zaken aan het woord tijdens de openbare commissievergadering in de Tweede Kamer over nieuwe werkloosheidswetten. Naast hem zijn „chef" Albeda en het CPN-Kamerlid Bakker. Het is niet de bedoeling om met de nieuwe wet tegelijk een bezuiniging binnen te slepen, ook ai zou dat tech nisch kunnen. Sommige groepen zul len minder aanspraken hebben dan thans, maar andere, met name zelf standigen, méér. Het plan. zoals staatssecretaris De Graaf dat aan het ontwerpen ls, is „budgettair neu traal", aldus de staatssecretaris. De werkloosheidsuitkering voor ex- zelfstandigen zal echter wel geld mo gen kosten. De uitvoering van de nieuwe regeling zal komen bij nieuw op te richten regionale Instanties. De graaf hoopt verder over enige maanden te komen met een wetsont werp dat bedrijven en overheidsdien sten verplicht tenminste vijf procent van hun personeelsbestand te doen bestaan uit gedeeltelijk invaliden en arbeidsongeschikten. Deze wet komt in de huidige „wet plaatsing mlnder- validen", en krijgt als naam „wet plaatsing anders-geschikten." Vervolg op pag. 3, kol. 7 „basisvoorziening", bestaande uit 70 procent van het netto minimumloon Voorwaarde is dat men toen men werkloos werd, tenminste een ar beidsinkomen uit arbeid van 3700 gulden op jaarbasis verdiende. Bo vendien zal geëist worden dat men tenminste een bepaalde periode ge werkt heeft. Ook gehuwde vrouwen en zelfstandigen krijgen dus recht op deze basisvoorziening. Kostwinner De uitkering van 70 procent wordt opgetrokken tot 100 procent van het netto minimumloon voor werklozen die kostwinner zijn, afhankelijk van gezinssituatie en gezinsinkomen. Een soortgelijke regeling bestaat er voor de AAW (algemene uitkering bij ar beidsongeschiktheid) en AOW: 100 procent netto minimumloon voor ge huwden, en 70 procent voor alleen staanden. Daarnaast komt er een „aanvullen de regeling voor werkloze werkne mers, waarbij hun basisvoorziening wordt aangevuld tot 80 procent van het laatstverdiende loon. Om voor deze aanvulling in aanmerking te ko men, moet men bij het werkloos wor den tenminste een half Jaar hebben gewerkt. De duur van de aanvulling is beperkt. Werklozen die slechts weinig meer dan een half Jaar tevoren heb ben gewerkt, verliezen de aanvulling al gauw, en vallen dan terug op de basisvoorziening. Ouderen echter,die tevoren vele jaren hebben gewerkt, zullen hun aanvulling lang houden, wellicht nog langer dan de huidige tweeënhalf jaar van WW plus WWV. Wellicht zal ook voor mensen bene den een bepaalde leeftijd de terugval naar de basisvoorziening sneller ge beuren dan voor ouderen. Onder zocht wordt nog of ook voor de „aan vullende regeling" onderscheid zal worden gemaakt tusesn een lageme- BELGRADO (Reuter. AFP) In de toestand van de Joegoslavische presi dent Tito is geen verandering geko men. Een gistermiddag uitgegeven medisch bulletin meldde dat de presi dent zich goed voelde. Zijn polsslag en zijn bloeddruk bewogen zich bin nen de normale grenzen. Het was voor het eerst dat er gisteren twee medische bulletins werden uitgege ven. Kennelijk is het de bedoeling van de Joegoslavische autoriteiten de bevolking gerust te stellen. advertentiè ne uitkering op basis van 70 procent (van 80 procent van het laatstver diende loon) voor alleenstaande, en het volle pond (van 80 procent) voor kostwinners. In deze nieuwe opzet is dus basisvoor ziening vergelijkbaar met de huidige RWW (bijstand) voor langdurige werklozen en schoolverlaters, en de aanvullende regeling met de huidige WW en WWV. Belangrijke verschillen zijn dat straks ook ex-zelfstandigen en wellicht eveneens gehuwde vrou wen recht hebben op tenminste de basisuitkering, en dat mensen die jong zijn of slechts enkele jaren heb ben gewerkt met hun uitkering snel terugvallen op het niveau van het minimumloon. Een verschil ia ook dat de aanvullen de voorziening alleen zal gelden voor „onvrijwillige werkloosheid', en de 1311 basisvoorziening voor „werkloos- >ait' heid". Ook degenen die door eigen dagelijks van 9 50 -17 uur. toegang f850 schuld zonder werk zitten, zouden amsterdam f~«BÏ nlng hebben!0* °P de basisvoorzie" Trein-Toegang-biljetten bij NS-stations DEN HAAG Voor een heel brood moet met ingang van vandaag vier cent meer op de toonbank worden gelegd. De minimum-broodprijs wordt echter niet verhoogd. De verhoging van de consumentenprijs komt voort uit het feit, dat de maximum-broodprijs bij levering aan de levensmiddelenhandel met Ingang van vandaag met 3,2 cent per brood van achthonderd gram wordt verhoogd. Het ministerie van Economische Zaken heeft, na overleg met de Nederlandse Bakkerij Stichting, de prijsstijging toegestaan op grond van een aantal kostenstijgingen. De belangrijkste daarvan is de toeneming van de loonkos ten ais gevolg van de doorberekening van de prijscompensatie per 1 Januari. advertentie Het inzakken van een staantribune bij een stierengevecht in de Colombiaanse stad Sincelejo heeft waarschijnlijk aan 167 mensen het leven gekost. Er zouden meer dan 500 gewonden zijn. De tribune was voor nood opgetrokken op het marktplein van de stad, waar ter gelegenheid van het Corralejasfeest stierengevechten zouden worden gehouden. De tribune is waarschijnlijk ondermijnd door regen. Tot de doden zouden vooral vrouwen en kinderen behoren. lopig alleen maar het *erk WASHINGTON, MOSKOU (Reuter, AP, AFP) President Carter van de Verenigde Staten heeft vanuit zowel de westerse als derde wereld nog weinig bijval gekregen voor zijn voornemen Amerika niet aan de Olympische Zomerspelen in Moskou te laten deelnemen als de Russen niet binnen een maand Afghanistan weer verlaten. Het officiële Russische persbureau TASS heeft het dreigement van Carter „politieke gijzeling van sportlieden" genoemd en voorspeld dat het als een boemerang naar de president zal terugkeren. Pierre Soisson aan "te halen. Ook West-Duitsland ziet geen reden van hoger hand in te grijpen. Minister Gerhard Baum, die de sport in zijn portefeuille heeft zal contact opne men met het Duitse Olympische Co mité maar verder geen druk uitoefe nen. Ook in de Scandinavische lan den is men niet van plan de ploegen naar de spelen ook maar een stro breed In de weg te leggen. Ongerechtvaardigd De Russen hebben het dreigement van Carter ongerechtvaardigd ge noemd. „Sportlieden en de sportbe- weging in zijn algemeenheid spelen ln het avontuur de rol van politieke gij zelaars en dat terwijl Carter het gijze len voor politieke doeleinden nog on langs heeft gelaakt" aldus TASS- commentator Wladimlr Gonsjarow. De Amerikaanse president zou mo menteel proberen bevoegdheden van het Congres te verkrijgen waardoor hij sportbonden of gegadigden voor de spelen kan verhinderen naar Mos kou af te reizen. Tot nu toe kan Carter het Amerikaanse Olympische Comité slechts adviseren de spelen te boycotten. Die bevoegdheden zouden dan betrekking hebben op het intrek ken van paspoorten van sportlieden. Dat de president van plan is de Rus sen strent te „straffen" voor hun in val in Afghanistan valt ook af te leiden uit de State of the Union-bood- schap. die hij vooruitlopend op de morgen uit te spreken „Troonrede" aan het Congres heeft gestuurd. Car ter zal het defensieaandeel in de be groting aanzienlijk vergroten. Tot de landen die Carter tot nu toe zijn bijgevallen behoren naast Groot- Brittannië en Canada ook Australië, Nieuw-Zeeland en Egypte. Geen van die regeringen gaat echter zover als Carter en beperken zich tot beroepen op het Internationale Olympische Comité IOC of het eigen Olympische Comité. Joe Clark, de Canadese pre mier bijvoorbeeld zei verhuizing van de spelen naar een ander land te zullen bepleiten maar wilde niet me teen ja zeggen tegen een boycot door Canada. Margaret Thatcher van Groot-Brittannië had ai eerder ge zegd het IOC te zullen vragen om de spelen te verplaatsen. Veel westerse landen tonen begrip voor Carters standpunt maar volgen hem niet. Frankrijk heeft duidelijk laten weten naar Moskou te gaan want „de spelen zijn voor sportlieden niet voor de politici" om de woorden van minister van sportzaken Jean Het persbureau beschuldigde de Amerikaanse president ervan dat hij zijn besluiten liet dicteren door de komende presidentsverkiezingen in de VS. „Het is de bedoeling hiermee de steun te winnen van de mensen, die de presidentskandidaten van het campagnegeld voorzien,aldus TASS, die zei het veelbetekend te vinden dat zijn uitspraak kwam aan de vooravond van de „populariteits peiling" in de staat Iowa, in feite het begin van de reeks grote en kleine voorverkiezingen ln Amerika. „Carter scoort, en zo zal op de lange termijn blijken, in eigen doel schieten." De Oostbloklanden hebben zich in het spoor van de Sowjets negatief geuit over Carters dreigement. „Haat en hysterie hebben blijkbaar het laat ste restje gezond verstand en helder denken in het Witte Huis verstikt" zo schreef Rude Pravo, het blad van de Tsjechische communisten. En ln an dere Oosteuropese landen beschul digde men Carter ervan eigen belan gen na te streven. Meer nieuws over Afghanistan op pagina 7 Wie bij Nederlandse verkiezingen iets op het stembiljet schrijft, maakt het ongeldig In Iran gaat dat precies omgekeerd zoals wel meer dingen overigens. Je krijgt een leeg brlelje en schrijft daar de naam van Je kandi daat op. Analfabeten worden geholpen. I Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over- Ituiging. Uil erkentelijkheid omvangt u een van deze kadoos naar keuze INaam nieuwe abonnee. Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats.Giro: Uw naam Uw adres: Postcode cn plaats TeL Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste heiaalpenode een welkomsikorting van f 7 Kado naar keuze DA, DB DC. DD (aankruisen a.u h Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam )l bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor hezorgintormatie 020-913456 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1