VS: zware straf voor Moskou Kabinet wil huren zes procent laten stijgen Zatetku ...en nog voordelig ooh! De elfstedentocht rijden met gesprongen lippen? I deze krant Laatste hand gelegd aan 'Carter-doctrine' Gemeenten tegen plannen De Graaf tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Matige vorst HET WEER ij de heruitgave an dr. Noordmans Elk jaar een detective van Lourens-Knoop Kienen, een plaag in Limburg raziliaanse president oekt een tweede wonder ilvador Dali: m hofnar in ijn nadagen en Urker nderwijzer erdwaald in loerenoorlog lelgische artsen bang oor machtsverlies linsdag in Trouw Bijlage over de :omervakantie er een directeur bij de Nehem Melk drie cent duurder Vrachtschip tegen brug: 13 doden Kerkgeld voor ondergedoken christen-Turken Van Aardenne 'oriënteert' zich over Philips AR-bestuur eens met CDA-top Blistex helpt. Tubetje Blistex, vergeet 't niet. Regionale aanpak sociale hulpverlening Sterke drank mag duurder in café «BIHHiHaairiUiiiiSildUiMM Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging; TrOUW I I rouw H 38STE JAARGANG NR 10853 ZATERDAG 19 JANUARI 1980 Droog weer met enkele wolkenvelden. Lichte tot matige vorst met middag- temperaturen van ongeveer -2 graden. Tot matig toenemende zuidoosten wind (windkracht 4). Morgen en overmorgen. Veel bewolking en later kans op neerslag. Overwegend lichte vorst. Zon op: 08.36 Maan op: 10.03 onder 17 02 onder 20 43 Deze krant verhuist met u mee als u op tijd een kaartje stuurt met de datum èn het nieuwe adres. LOSSE NUMMERS 65 CENT iGINA 2 PAGINA 15 iGINA 17 3246 3919 6407 1318 4639 6651 7161 3450 2256 4932 5474 7447 9424 4793 7876 4958 5359 7368 1388 5592 5231 8276 6333 9307 1400 2421 6317 7022 9465 2575 3881 4770 9069 i IGINA 19. GINA 23 iGINA 25 toor K 'ij' ADVERTENTIE ir wie gaat er Nahem? WASHINGTON, KABOEL (Reuter, AFP, AP) De Verenig de Staten zijn niet van plan aan de wereld een „nieuwe Amerikaanse orde" op te leggen maar zullen wel een krach tenbundeling nastreven om er voor te zorgen dat „agressie niet ongestraft" blijft. Dit zal de teneur zijn van de „State of the Union", de Amerikaanse troonrede, die president Jimmy Carter volgende week woensdag zijn volk zal voorhouden. i Volgens hoge functionarissen van het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken wil Carter niet dat de Verenigde Staten gaan optreden als „de politieman van de wereld", maar noopt de situatie In Iran en Afghanis tan hem wel tot een hardere opstel ling. of zoals minister van buitenland se zaken, Cyrus Vance het eerder deze week al uitdrukte: De straf voor Iran en de Sowjet-Unie moet voldoende zwaar zijn en voldoende lang duren om te voorkomen dat er opnieuw soortgelijke acties worden uitge haald." Aan deze troonrede, die ongetwijfeld als de Carter-doctrine de geschiede nis zal ingaan, is gisteren in het Witte Huis de laatste hand gelegd. Aanwe- DEN HAAG De melk wordt maan dag duurder. Voor melk-en consump- tiemelkprodukten kan de prijsverho ging drie cent per liter zijn, per halve liter twee cent en per kwart liter één cent. Hiertoe hebben de gezamenlijke con sumptiemelkfabrieken besloten. Dit als gevolg van een verhoging van de prijzen bij levering aan de handel. zig waren minister van buitenlandse zaken, Cyrus Vance, veiligheidsadvi seur Zbigniew Brzezinski, minister van defensie Harold Brown, stafchef van het Witte Huis Hamilton Jordan en president Carter zelf. Bij de top. van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken was men alge meen van gevoelen dat het formule ren van zo'n Carter-doctrine noodza kelijk was geworden door de slepende zaak van de gijzelingen, die nu al sinds november vorig jaar duurt en de Russische ingreep in Afghanistan. Carter zal zelf in zijn rede voor het Congres op woensdag het komende beleid nader toelichten. Het Ameri kaanse publiek zal hem rechtstreeks op de televisie kunnen volgen. Crisis Witte Huis-woordvoerder Jody Po well zinspeelde erop door mee te de len dat Carter dan aan het Congres en de kijkers de gevolgen duidelijk zal maken van de crisis voor de Ameri kaanse binnen- en buitenlandse poli tiek. Powell zei nog dat Carter veel liever op verkiezingspad ging, in de staat Iowa wordt komende week een eerste stemming bij de Democraten gehouden, maar wist niet te melden wanneer Carter zich volledig in de verkiezingsstrijd zou werpen. Vervolg op pagina 7 De kapotgevaren brug in Zweden. 8TENUNGSUND (Reuter, AP) Dertien mensen zijn om het leven gekomen nadat een 16.000 ton me tend vrachtschip de langste brug van Zweden had verwoest. In dikke mist botste het in Llberié geregis treerde vrachtschip Star Clipper te gen een van de stutten van de boog van de 280 meter lange Almoebrug ten noorden van Götheborg. De stuurman van het vrachtschip zag vier auto's van de brug naar bene den storten. Een vrachtrijder die langzaam reed op de brug vanwege de dikke mist voelde de brug zwaaien en zag de weg voor zijn neus naar beneden vallen. Hij kon zijn vrachtwagen tien meter voor de gapende afgrond stilhouden. Hij zag twee autolichten aan de overkant aankomen, maar plotse ling in de diepte verdwijnen. Kik vorsmannen hebben gisteren nog naarstig geprobeerd de vermiste mensen boven water te brengen. Volgens de politie waren de kansen om overlevenden te vinden mini maal bij de uiterst lage tempera turen. Volgens ooggetuigen zouden In to taal zes personenauto's en een vrachtwagen in het water zijn gereden. De brug die 41 meter boven het water hing heeft 7.2 miljoen gulden gekost en werd in 1960 in gebruik genomen. ADVERTENTIE Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het kabinet wil de huren per 1 juli aanstaande met zes procent laten stijgen. Dat is één procent meer dan vorig jaar, toen het wettelijk huurstijgingspercentage door de Tweede Kamer op vijf procent is vastgesteld. BIJ de vaststelling van het percenta- van de bouwkosten en de kosten van ge. waarmee de huren omhoog mogen wordt altijd gekeken naar de atijging exploitatie van woningen. Op basis van die kosten zou een huurstijging van 7 8 procent zijn gerechtvaar digd. schrijft staatssecretaris Brokx in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de kabinetsbeslissing mee deelt. Met het oogmerk de ontwikke ling van de kosten voor levensonder houd en de daarmee samenhangende inkomens te beheersen, heeft het ka binet afgezien van een hogere huur stijging dan zes procent. van een onzer verslaggevers In de inmiddels vastgestelde begro- AMSTERDAM Ondergedoken ting van het ministerie voor volks- Turkse christenen in ons land hebben huisvesting is rekening gehouden 85.000 gulden toegezegd gekregen van de kerken voor hun eerste be- met de huurstijging van zes procent. Deze begroting behoeft op basis van de kabinetsbeslissing dus geen wijzi ging te ondergaan. Een hogere huur stijging is gunstig voor beleggers en beheerders van woningen, maar heeft gelijk nadelige gevolgen voor de schatkist, omdat de bijdragen van het rijk aan huurders (huursubsidies) ook omhoog moeten. De regering maakt over het algemeen aan het einde van het jaar bekend met welk percentage de huren ln het komende jaar mogen stijgen. Als ge volg van de recentelijk sterk gewijzig de economische omstandigheden heeft het kabinet echter enkele we ken meer nodig gehad om tot een besluit te komen. Vervolg op pagina 3 21/22/23/24/25/26 jan. dagelijks van 9 30 17 uur toegang f8 50 amsterdam ral Trein-Toegang-biljetten bij NS-stations Van onze Haagse redactie DEN HAAG Minister Van Aarden ne (economische zaken) „oriënteert zich zo breed mogelijk" over de plan nen van Philips, die het verlies van 1500 arbeidsplaatsen met zich mee brengen. Dat heeft een woordvoerder van de minister gisteren meegedeeld. De minister, die deze week door Phi lips op de hoogte is gesteld van de plannen, zal mogelijk nog een ge sprek hebben met de top van het concern. Gisteren is er in het kabinet nog gesproken over de Philips-plan- nen, die veel verontwaardiging en te leurstelling hebben opgeroepen. De minister zal ook de Tweede-Kamer commissie voor economische zaken informeren. Meer nieuws op pag. 29 hoeften van levensonderhoud. Zij behoren tot de 41 Turken, die in Nederland politiek asiel hebben ge vraagd, omdat zij zich in Turkije be dreigd voelen. Na een tijdlang onder dak gevonden te hebben in een her vormde kerk te Almelo, zijn zij onder gedoken bij particulieren, omdat zij geen toestemming kregen, in Neder land de uitspraak van de Raad van State af te wachten op het beroep schrift, dat zij hadden ingediend te gen hun uitwijzing. In onderling overleg hebben de gene rale diakonale raad van de Neder landse hervormde kerk, het algemeen diakonaal bureau van de gerefor meerde kerken en de r.k. stichting „Mensen in nood" elk 25.000 gulden beschikbaar gesteld en de stichting „Oecumenische Hulp" 103)00 gulden. Meer nieuws op pagina 9 ADVERTENTIE UTRECHT (ANP) Het dagelijks bestuur van de ARP heeft zich gister avond in Utrecht gesteld achter de oproep van de vier partijvoorzitters binnen het CDA aan prof. Goud zwaard, mr Aantjes en mevrouw La- ning hun werkzaamheden in de CDA- programcommissie weer op te ne men. „Het oplossen van de proble men die zijn ontstaan na het kernwa pendebat in de Tweede Kamer is de verantwoordelijkheid van het hele CDA", aldus het dagelijks bestuur. Volgende week zal het algemeen be stuur (50 leden) zich nog over deze zienswijze buigen. De vier partijvoorzitters (Steen- kamp-CDA, Van Zeil-KVP, Van Leeu- wen-CHU en De Boer-ARP) hebben enkele dagen geleden opgeroepen op korte termijn een discussie binnen het CDA op gang te brengen over de beste manier waarop de rol van kern wapens kan worden teruggedrongen. Het dagelijks bestuur van de AR staat daarachter. Ook werd het kabi net verweten het eigen voortbestaan te snel op het spel te hebben gezet. De discussie ls daardoor Inhoudelijk ver zandt. Premier Van Agt was daarover donderdag lichtelijk gepikeerd. De premier zou uit een gesprek met de betrokken partijvoorzitters vooraf hebben begrepen dat er wel kritiek kwam maar niet zo sterk. AR-vooizit- ter Hans de Boer: „ongeacht wat Van Agt vindt, wij houden deze kritiek, staande". DEN HAAG Alcoholische drank mag, met uitzondering van bier en wijn, in een horecagelegenheid met vijf tot vijftien cent per glas omhoog. Aldus een mededeling van het minis terie van economische zaken. De prijsverhoging staat in verband met de per 1 januari Jl. doorgevoerde accijnsverhoging voor alcoholhou dende dranken. Bier en wijn waaronder port, sher ry en vermouth zijn van de maatregel uitgesloten, omdat de accijnsverho ging op deze dranken geen betrek king heeft. Sterke drank tot 30 pro cent mag vijf cent per glas duurder, van 30 tot 40 pet tien cent en 40 pet en meer vijftien cent per glas, aldus het ministerie. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De vier grote gemeenten zijn tegen regiona le bureaus voor de uitvoering van sociale uitkeringen. Deze gemeenten willen het uitvoe ren van de uitkeringswetten zelf blijven doen. De wethou ders voor sociale zaken van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht laten dit we ten in een open brief aan de Tweede Kamer. De vier wethouders zijn 'verontrust' over de plannen bij staatssecreta ris De Graaf (sociale zaken) en bij de Sociaal-Economische Raad voor van uitkeringswetten. Deze wetten worden nu nog uitgevoerd door een reeks instanties, waaronder de ge meenten voor uitkeringen inzake bij stand, wwv en rww (bij langdurige werkloosheid). Er zijn plannen om deze uitvoering vrijwel geheel onder te brengen bij nieuwe regionale in- s tan ties. De vier wethouders zouden het om wille van meer duidelijkheid naar het publiek toejuichen wanneer de ultke- ADVERTENTTE HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder, WEL beter ringsregellngen voor werklozen een voudiger worden. Ook hiervoor heeft staatssecretaris De Graaf plannen op stapel staan. Maar „concentratie naar boven" bij de uitvoering van de uitkeringen is volgens de vier wet houders „niet ln het belang van de hulpverlening." Juist de gemeenten hebben een grote deskundigheid op gebouwd. De regio is voor de burger vaak een abstract niveau. De nabij heid van de gemeente als instantie is voor de burger „van groot gewicht In de grote gemeenten wordt ook al gewerkt aan decentralisatie van het uitkeringswerk De vier wethouders schrijven ook dat zij niet zien hoe een concentratie van de uitvoering naar boven toe, zou kunnen bijdragen tot betere beheersing van de sociale ze kerheid. M.-iak iemand abonnee on Trouw hel ochtendblad met een over- Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats Giro Uw naam Uw adres Postcode en plaats - Tel Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7. Kado naar keuze: C3A. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.h.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of,bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginfbrmalic 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1