Van Agt boos over kritiek van CD A-top Reorganisatie Philips ekt verontwaardiging M X Veel Kiesuwkado Salarisverhoging voor ambtenaren BOOT I' :&}"T rlu Tito weigert amputatie linkerbeen 'Geen misslagen in kernwapendebat' tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zonnig HET WEER Als u uw ID C ctfaïmenie $0? enf'anfhïe FNV: accepteren part-time baan onaantrekkelijk >p 98 39 .48"!; emers vrezen Dot verlies aan en bij ombuiging zicht in de plooi Kabinet spreekt over Iran en Afghanistan Dodelijke botsing RUSSISCHE TROEPEN UIT AFGHANISTAN V'OÉ Per 1 januari van dit jaar Loonakkoord mag in vleesindustrie, niet in zuivel Miljoenenfraude in bankfiliaal Trouw Genuanceerd Nieuwe regeling bouwvakvakantie kost rond miljard Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees ccn krant met overtuiging: TrOUW I I I I I I I rouw H S 38STE JAARGANG NR. 10852 VRIJDAG 18 JANUARI 1980 Droog weer met zonnige perioden maar mogelijk ook enkele mistgebieden In de middag iichte vorst met temperaturen omstreeks min één graad. Weinig wind minder dan windkracht twee Morgen en overmogen- Overgang naar minder koud weer met later kans op neerslag. Zon op: 08 30 onder 16 58 Maan op: 08.46 onder: 18 06 wilt verkopen LOSSE NUMMERS 65 CENT ier PAGINA 2: Het intellectualisme van deze paus PAGINA 3: WAO: een vat van verborgen werkloosheid PAGINA 4: Ballet geeft onjuist beeld van wals PAGINA 7: Koers van Portugal: voor EG, tegen links PODIUM Verdacht nachtgoed PAGINA 15: Filmpremières PAGINA SPORT: Mensen in de sport PAGINA 9: Nieuwe rubriek (elke vrijdag) onze sociaal-economische actie IECHT Het zal volgens de FNV ie toekomst erg onaantrekkelijk den om een part-time baan te apteren, nu staatssecretaris De af van sociale zaken een wetsont- p heeft ingediend dat voorziet in forse verlaging van werkloosheid- en arbeidsongeschiktheids- ing voor mensen die nooit een baan" hebben gehad. dusver konden part-timers als ze fen van de drie genoemde wetten ipraak maakten, er altijd op reke- Kdat hun uitkering nooit beneden het wettelijk minimum zakte. Het wetsontwerp beoogt nu dat minimum voor part-timers los te laten, zodat, wanneer de kamer er mee akkoord gaat, de part-timers minder zullen krijgen dan mensen die uit een hele baan komen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de FNV dat de bereidheid een deeltijdbaan te aanvaarden zal afne men, nu de sociale zekerheid, verbon den aan dit soort arbeid, wordt ver minderd. De FNV maakt bezwaar te gen een ongelijke rechtsbehandeling van deeltijdarbeider en wijst daarbij in de brief naar de wet op het mini mumloon, waarin wordt bepaald dat ook zij die minder dan 40 uur per week werken, maar meer dan dertien uur, recht hebben op het wettelijk minimumloon naar evenredigheid van het aantal gewerkte uren. De plannen van De Graaf ontkrach ten volgens de FNV de strekking van deze wet, wat betreft de sociale zeker heidsrechten, volledig. O 1 i onze redactie economie DHOVEN Geschokt, teleurgesteld en met verontwaar- ng hebben vakbonden en gemeentebesturen gereageerd jde reorganisatieplannen van Philips, die het aantal ar- splaatsen bij het concern in Nederland in de komende jaar met 1500 moeten verminderen. Premier Van Agt |lde op zijn wekelijkse persconferentie mee. dat het kabinet i (vandaag) over de situatie bij Philips zal beraden. „Dat In we niet zomaar passeren," zei hij. Van Agt wenste echter T geen enkele wijze verwachtingen te wekken, die het pinet niet waar zou kunnen maken. eede Kamer heeft laten weten te willen plegen met de minis- van Aardenne (economische za- n Albeda (sociale zaken) over itwikkeling van de werkgelegen- blj Philips. PvdA en CDA heb- hierom gevraagd. Volgens de is het gelet op de „zeer bevredi- winstontwikkeling" teleurstel- dat er 1500 arbeidsplaatsen bij concern moeten verdwijnen, wl PvdA als CDA willen voorts komen, dat sociaal-economisch ike regio's de dupe worden van lannen van Philips. bevinden ons in een wel zeer Ie fase van de Philips-geschiede- net grote maatschappelijke ge in." Aldus verwoordde Aalko der Veen, van de Industriebond zijn eerste -oorlopige reac- de Philips-plannen. „Het is een nder trieste dag voor de Philips- ien" zo voegde hij eraan toe. ral omdat er behalve de nu aan- ndigde voornemens nog andere anisaties bij het concern spelen, óg eens een groot aantal arbeids- sen (zekere enkele honderden) jodig zullen maken. Maar ook re naar de regio's kijken, die nu en te worden getroffen, is er ce van een afschuwelijke zaak." I HAAG (ANP) Wanneer de Hng op grond van de nieuwe cij- van het Centraal Planbureau de tactiviteiten zou terugschroe- -idan zal dat zeker resulteren in Igroot verlies aan arbeidsplaat- Dat mag dan ook niet. want Ulgen in de bouw is in strijd met uitgangspunten van het over hield. left gisteren het Algemeen Ver- Bouwbedrijf, de overkoepelen- anisatle van aannemersvereni- verklaard. Met iedere miljard rproduktie zijn volgens de AVBB 15.000 arbeidsplaatsen in de I en aanverwante bedrijven leid gezicht spreekt boekdelen' Zijn collega H. van Deyk van de Indu striebond CNV sprak van een „be droevende ontwikkeling". „Na alle ar beidsplaatsen die de laatste tien Jaar al verloren zijn gegaan bij Philips, nu weer 1500. Dat geeft te denken, met name ook als we zien waar de klap pen gaan vallen. Vervolg op pag. 5 Ons commentaat staat op pag. 5 Meer nieuws op pag. 17 BELGRADO (AFP. Reuter, AP) De Joegoslavische president Tito weigert het linkerbeen te laten ampu teren. Zijn artsen zijn ervan over tuigd dat er geen andere mogelijk heid meer overblijft dan afzetting van dit been om gangreen (koudvuur) te voorkomen. Dit werd gisteren in welingelichte kringen in Belgrado vernomen. Het officiële communiqué van de art sen meldde gisteren dat de toestand van het geopereerde been iets is ver slechterd, maar de artsen voegden er aan toe dat de „algehele conditie van de president steeds beter wordt". Naar verluidt vertoonde de hartslag van de 87-jarige president Tito onre gelmatigheden en was er vocht in <e longen geconstateerd. De tweede man in Joegoslavië. Wladi- mir Bakaric, en andere leiders ver trokken gisteren met spoed naar het noordelijke Ljublana. waar Tito in het ziekenhuis ligt. Zij zouden met de behandelende artsen overleg plegen over een eventuele beenamputatie. Als er tot een dergelijke ingreep zou worden besloten, dan moest de opera tie binnen enkele uren worden uitge voerd. Artsen in Joegoslavië verklaarden dat de president na een amputatie nog jaren kan leven en werken. Tito's jongere broer Slawko Broz, die aan arteriosclerose leed heeft acht jaren zonder beide benen geleefd, nadat ze in 1965 waren afgezet. Hij overleed in 1973 op 75-jarige leeftijd. In Joegoslavië leidt men af uit het feit dat Tito's familie nog niet naar Lju blana is vertrokken dat de toestand nog niet hopeloos is. DEN HAAG (ANP) Het kabinet zal vandaag bijeenkomen om te spreken over de resultaten van internationaal overleg en over de reacties rond de gebeurtenissen in Afghanistan en Iran. Premier Van Agt heeft dat ge zegd op zijn wekelijkse persconfe rentie. Minister Van der Klaauw van Buiten landse Zaken was niet bij het weke lijks beraad. Hij kwam Juist terug van een bezoek aan Mexico. Prinses Margriet heeft gisteren het nieuwe gebouw van de „Sa menwerkende kruisvereningin- gen Vaassen e.o." geopend. Zij stelde daartoe het gewicht van een tweejarig meisje vast, onder het toeziend oog van een ver pleegster. VOORST (ANP) In Nijbroek (ge meente Voorst) is gisterochtend de automobilist A. Tessemaker (31) uit Twello met zijn auto in botsing geko men met een wagen die de voorrangs- weg opreed. Tessemaker was op slag dood. ADVERTENTIE NEDERLAND MAAKT ÉÉN FRONT! Protestmanifestatie van CDA - D'66 - DS 70 - GPV - PPR - PSP - PvdA - SGP - WD Kom a.s. zaterdagmiddag om 2 uur naar de Congreszaal van de Jaarbeurs in Utrecht (naast het NS-station). Nederland, laat zien watje waard bent! Van onze parlementsredactie DEN HAAG Premier Van Agt heeft gisteren verbolgen gerageerd op de kritiek van CDA-voorzitter Steenkamp en de voorzitters van KVP, ARP en CHU op het optreden van het kabinet in het kernwapendebat van 19 december. „De kritiek is onterecht, omdat ik vind dat het kabinet n dat debat geen misslagen heeft gemaakt", zei hij op zijn wekelijkse perscon ferentie. Van Agt zei. dat hij wel op enige kritiek had gerekend. Voorafgaande aan de publicatie van de verklaring had hij, naar hij meedeelde, een ge sprek gevoerd met drie van de vier voorzitters en CDA-fractleleider Lub bers. „De indruk die dat gesprek bij mij naliet was, dat ter oplossing van enig intern probleem, dat er in het CDA lijkt te zijn, wellicht enige kri tiek op het kabinet zou worden uitge oefend." Van onze Sociaal-economische redactie DEN HAAG Ambtenaren krijgen per 1 januari een salaris verhoging van 2,37 procent voor de laagste ambtenaren, aflopend tot 1,97 voor de hogere ambtenaren. Dit Is gisteren voorlopig overeen gekomen tussen minister Wiegel (binnen landse zaken) en de bonden van ambtenaren. De minister zal de bonden over enkele dagen ook opnieuw uitnodigen voor overleg over de omstreden doorwerking van bouw- en uitzend- CAO 1978 in de salarissen van overheidspersoneel. Op grond van de koppeling van de salarissen van overheidspersoneel aan de CAO-lonen, hebben ambtena ren vanaf 1 januari recht op 2,4 pro cent prijscompensatie. Voorts was er, uit hoofde van dezelfde koppeling, nog een achterstand over vorig jaar berekend van 0,36 procent. Deze twee verhogingen opgeteld, worden vervol gens verlaagd met de VUT-premie van 0,1 procent voor alle ambtenaren, en voorts met halfjaarlijkse Bestek- kortingen van 0,3 voor lage tot 0,7 procent voor hogere ambtenaren. Voor lage ambtenaren met een volle dige baan heeft de uiteindelijke sala risverhoging een minimum van 52,90 gulden bruto per maand. De minister en de bonden hebben het in hun overleg van gisteren ook ge had over het kort geding dat de bon den voeren tegen de minister over doorwerking van bouw- en uitzend- CAO. De Haagse rechter zal 27 janua ri uitspraak doen in dit geding, tenzij wat hij hoopt de minister en de bonden voordien opnieuw zijn gaan praten over de zaak. Wiegel heeft nu meegedeeld dat hij de suggestie van de rechter zal nakomen. De bonden zijn in principe tot nieuw overleg bereid. Zij wachten echter eerst de precieze schriftelijke uitnodi ging van de minister af. Alleen als uit de formuleringen blijkt dat er nu echt kan worden overlegd over de zaak, zullen de bonden op de uitnodiging ingaan. Volgens de bonden was het overleg tot nu toe over deze zaak ledig, omdat voor de minister en het kabinet van meet af aan al had vast gestaan dat de omstreden doorwer king achterwege moest blijven. Tot en met december hadden zich 574 (rijksambtenaren (exclusief het on derwijs) aangemeld voor de VUT (vrijwillige vervroegde uittreding vanaf 63 jaar). Paul McCartney heeft zijn twee de nacht in een Japanse cel door gebracht, nadat hij was gearres teerd met 219 gram marihuana in zijn koffer. De 37-jarige oud- Beatle wordt hier omringd door Japanse fans, die hem proberen aan te raken als hij uit het poli tiebureau wordt geleid. Een gro te groep aanbidders stond bui ten het bureau op haar afgod te wachten en liet de tranen de vrije loop toen ze hem ontwaar de. De concerten in Japan zullen waarschijnlijk niet meer door gaan. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Het tussentijdse loon akkoord in de vleesindustrie mag wel ondanks de loonpauze, dat in de zui velindustrie niet doorgaat. Dit kan worden afgeleid uit de nadere toelich ting die het ministerie van sociale zaken gisteravond heeft uitgegeven over de werking van de loonmaat regel. In de vleesindustrie was afgesproken om een toeslag van 20 bruto per week, overeengekomen na acties op te nemen in het vaste loon. Minister Albeda liet echter weten dat uitvoe ring van dit acoord in strijd zou zijn met de loonpauze. Op dit standpunt is het ministerie nu teruggekomen. In de zuivelindustrie werd eveneens, na acties ruim één uur voor het van kracht worden van de loonpauze een loonsverhoging van 15.20 per maand afgesproken. Ook hiervan vond minister Albeda dat uitvoering van dit loonaccoord in strijd zou zijn met de loonmaatregel. Hij is bij dat standpunt gebleven. UTRECHT ..De regering was door de starre houding van de FNV ge dwongen haar toevlucht te nemen tot het paardemiddel van de loonpauze." Dit verwijt maakt de Unie BLHP (bond van leidinggevend en hoger personeel) ln haar maandblad „Medi um". Dat de kritiek zo hard zou uitpakken had Van Agt echter niet verwacht. „De Inhoud van de verklaring was een verrassing voor me." Hij toonde zich vooral verontwaardigd over het verwijt, dat het kabinet het eigen voortbestaan inzet had gemaakt van het debat. Grondwet De premier wees erop, dat de grond wet het gebruik van dit machtsmid del aan de regering verleent. Ook «herinnerde hij eraan, dat „de CDA- fractie, tegenover dit machtsmiddel geplaatst, zonder uitingen van pro test ter plaatse heeft geaccepteerd wat wij deden". De verklaring van de vier voorzitters had vooral tot doel de anti-revolutio nairen Goudzwaard. Aantjes en me vrouw Laning, die naar aanleiding van de gang van zaken in het kernwa pendebat hun werkzaamheden in de CDA-programcommlssie hadden op geschort, weer over de brug te trek ken en daarmee de rust in het CDA te herstellen. Van Agt zei daarover: „Voorzitters ordenen hun partijen, wij ordenen het land". De premier haalde zijn schouders op over de uitlatingen die generaal Ro gers, opperbevelhebber van de NA- VÖ-strijdkrachten, eergisteren in Den Haag heeft gedaan over het NA- VO-besluit tot kernwapenmodernise-, ring. „De generaal kan me nog meer vertellen", zei Van Agt. Rogers sprak er zijn voldoening over uit, dat de NAVO-landen unaniem hebben besloten tot produktie en plaatsing van de nieuwe kernwapens in Europa. Hij gal daarmee een ver dergaande versie van de Nederlandse verantwoordelijkheid hiervoor dan premier Van Agt in december in de Kamer deed. De premier zei: „Ik houd me niet aan de generaal, maar aan de secretaris generaal". HIJ doelde daarmee op se cretaris-generaal Luns van de NAVO. die ln de brief aan de NAVO-landen heeft bevestigd dat Nederland ln Brussel een voorbehoud heeft ge maakt ten aanzien van de plaatsing van de raketten op eigen bodem. ROTTERDAM (ANP) De afdeling fraude van de centrale recherche van de Rotterdamse politie is een onder zoek begonnen naar een miljoenen fraude bij het kantoor van de AMRO- bank aan de Eerste Middellandstraat in de Maasstad. Volgens de politie gaat het om kredieten waarvoor de genen die het geld leenden niet gete kend hebben en ook om niet geteken de chèques. Het zou om een totaalbe drag gaan van 26 miljoen gulden. De AMRO-bank hoopt door het tijdig treffen van maatregelen de schade beperkt te houden tot ongeveer zes miljoen gulden, aldus een medede ling van de bank Volgens de Rotterdamse politie staat wel vast dat noch de directeur van het bankfiliaal, noch het personeel zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. De fraude zou zijn begaan door „derden". Meer bijzon derheden willen de politie en de bank ln verband met het onderzoek niet kwijt. Volgens de bank is de directeur van het betrokken filiaal voorlopig uit zijn functie ontheven omdat hij ln ernstige mate zijn bevoegdheden heeft overschreden. Uit de medede ling van de bank blijkt dat de direc teur (mede) verantwoordelijk wordt gesteld voor het uitbetalen door het bankkantoor van miljoenen, zonder dat de daarbij behorende betalings opdrachten van de Juiste handteke ningen waren voorzien Hoe veel is 400 miljoen dollar? Dat ligt er dus aan. Vierhonderd miljoen dollar voor Pakistan, vinden ze in India Veel. Zorgerlijk veel. In Pakistan niet. Apenootjes, roept generaal Zla Oei Haq minachtend. Tja, wat dacht hij dat de heer Carter anders zou sturen? penseeltje Wordi zondennen uvenhurd DEN HAAO (ANP) De invoering van een individuele vakantie voor bouwvakarbeiders zal een bedrag van tussen de achthonderd miljoen en 1.2 miljard gulden vergen. Dat is de uit komst van een onderzoek van een adviesbureau, dat is uitgevoerd in opdracht van de nieuwe Vereniging van aannemers grootbedrijf, aldus heeft de voorzitter. F. A. M. de Vilder, meegedeeld op een bijeenkomst van de vereniging in Scheveningen. De kostenstijging bij invoerinjg van een bouwvakvakantie op individuele basis varieert per sector, van twee procent van de loonkosten voor de wegenbouw tot negen procent voor de systeembouw. Gezien deze zeer hoge kosten staan werkgevers in de bouw een vakantie- sluiting van drie weken per onderne ming voor in overleg tussen werkge ver en werknemer, aldus De Vilder. Zou men het niet eens worden dan kan worden teruggevallen op een per regio collectief vast te stellen periode, zoals die onlangs voor de schoolva kanties is ingesteld. Boetseervet (A) Authentiek Slavisch Hoel-scerklei mei veil in .1 kleuren en (Jecdjc (C) mei In mi dier mol iel Als under mlox legger o| wMiirit'Mcr Schroevedraaien.el B> 4 Hou(cn eierd jes (D, note. kleine en kruisknnsthroeve- tirjiiK? m ccn Ilandgncpic ...cl °f ''l-nAhuulcn f.msljpmfchün.ck.mmi.«Ira«cn.dk P'-'^Icpluvccn/.mJlopcnjcalc garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een o\ei- tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van de/c kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats Uw naam: l w adres: -Giro Ristende en plaats _Tcl Voor hei kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaulpcnode een welkomstkoning van f7.50. Kado naar keuze QA DB DC DD (aankruisen a u h Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven» Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1