ievaar voor iarmal komt an binnenuit Martens meester in crisisbeheersing 'Ons fascineert hij dagelijks, die komfortabele Renault 18 GTS'' "Begrijpt u w; om?" tet gelukkige even ~n Seneca RENAULT 18 Chauffeurs willen ook bij ziekte betaling overwerk Renault Nederland n.v. Auto Haag b.v. CDA pleit voor vrijlaten van Zuidafrikaan TROUWKWARTET liddaj de lige Mai ie t' Icing,] h te rel e.r uit james Dorsey middt icces 0EL A^?hanistans sterke man Babrak K arm al hoeft vij| reinig zorgen te maken zolang zijn bewind door Sowjet- ghon ten wordt beschermd. Maar slechts weinigen zien in deze De t edrongen politicus de leider die door zijn volk bemind en jecteerd wordt. i een lag is :haul epal ndenl5* diPlomaten b* Kaboel zijn het oVer dat Karmal minder B T<r is dan zijn voorgangers. Na :ommunistische staatsgreep ,|U 1978 tegen het bewind van L imed Daoed zei de Volksdemo- nilh ParUJ van Afghanistan (de nistische partij van dit cen- ziatische land) vijftigduizend te hebben. Onafhankelijke uire ngen lopen echter van vijf- tot zend (Op een bevolking van miljoen.) )als politieke probleem num- >n is het verkrijgen van de van het volk, hoe dan ook," n westerse ambassadeur. „Of •t de Russen kwijt te raken of de Afghanen er van te over- lat de Russen nog zo slecht n." Andere diplomaten zijn stlscher: „Wat hij ook doet, zal het volk nooit kunnen ergeten dat hij door het rode het zadel is geholpen." „Het rijfelt aan zijn legitimiteit en n als een atheïst, die zijn ziel Sowjet-Unie heeft verkocht," n goed ingevoerde politieke mer Istans nieuwe leider lijkt zich probleem bewust te zijn. Zijn gers voeren dan ook in het and een campagne om hem te eren als de logische opvolger ihammed Noer Taraki, die in xt verleden Jaar door de lige vice-premier Hafizoellah rerd afgezet. het stadje Charikar, tachtig er ten noorden van Kaboel, :e redenering weinig indruk te of de honderden mensen die enbare bijeenkomst bijwoon- een met rode vlaggen en een van Taraki versierd podium de ene épréker na de an- machtsovername. Amin instrument van de CIA" en onet van het Amerikaanse De menigte overal zwaar bewapende Afghaanse klapte niet meer dan ig was. „Mohammed Daoed werd gezien als een stammenleider," zegt een Wester se diDlomaat. „Taraki werd be schouwd als iemand die uit het land afkomstig was. maar Karmal is ge woon een buitenlander." Verzet Harde feiten over de guerrilla-activi teiten zijn moeilijk verkrijgbaar. De meeste waarnemers wijzen erop dat veel informatie over het verzet van ballingen in Pakistan komt. Hun ver halen uit de tweede hand belanden dan als „feiten" op de westerse am bassades in de Afghaanse hoofdstad. Kaboel gonst dan ook van de geruch ten die niet levestigd kunnen worden. Een schoolvoorbeeld is de sluiting verleden week van de strategische Salang-pas. In het dorpje Jabalseraj, honderdtwintig kilometer ten noor den van Kaboel, verklaarden Af ghaanse legerofficieren dat vier- tot vijfhonderd Sowjet-soldaten waren gesneuveld in botsingen met de guer rillastrijders en dat daarom deze be langrijke aanvoerlijn van het rode leger tijdelijk gesloten was. Later bleek dat de pas gesloten was nadat Sowjet-soldaten daar waren binnen gedrongen en een Afghaanse soldaat hadden gedood. Dit incident lokte anti-Russische rellen uit, die echter geen georganiseerde guerrilla-activi teiten genoemd kunnen worden. Gevaren Politieke waarnemers geloven dat de bittere strijd binnen de Afghaanse communistische beweging en de twij felachtige loyaliteiten binnen de re volutionaire raad van dit land de grootste gevaren zijn voor het bewind van Karmal. Westerse diplomaten in Kaboel en Afghaanse ballingen in New Delhi houden nu al rekening met de mogelijkheid van een interne staatsgreep tegen Karmal. uitge voerd door leden van de revolutionai re raad. „De samenstelling van deze regering maakt mij zeer sceptisch r dr R. Bakker 8Sle enkele jaren geeft uit- ij Het Wereldvenster te Dn een reeks van filosofi- m teksten uit. waarbij de lof zelf aan het woord m Vandaar de titel van 4 lKeks: DIXIT' hij heeft r IJfoigeze^d. reeks zijn behalve kernge- n van moderne filosofen iu-Ponty. Levinas) ook denk- van antieke wijsgerige au- verschenen. De allerlaatste is an,e Kst van de laat-stolcijns filo- uf Beneca. ingeleid, vertaald en oteerd door drs Ivo Gay. Het ralon ressant te weten dat de inlei- en n vertaler precies dezelfde is en -gene die het uitgeversbedrijf Hij brengt in toepassing wat tucijnen en vooral de Romein ervan deden: het praktische verbinden met het theore- [lilosoferen rijver geeft eerst een over- |iover het leven en werk van i en gaat vrij uitvoerig in op iïcijnse filosofie. Om duidelijk »n zien hoe de actieradius van 1) vele eeuwen omspannende Richting veel verder reikt dan grenzen der klassieke oud- fchandelt drs Gay. naast de 1 van Seneca op de Oudheid, lie op de Middeleeuwen en de re tijd, ante ichtinjrolgt de vertaling op de rech- ierd Mzijde. terwijl de linkerkant ferveerd is voor toelichtende trkingen. Trouwens, alle Dlxit- IN ^es zijn op deze wijze gestruc- ""■tcL Voor degenen die recht- ts kennis willen nemen van de |vers der Oudheid en dit neemt in de laatste jaren snel vormt ook dit deeltje een ^retfelijk middel om het den- ■StoTVan Beneca utt de tekst zelf te en toonden aan dat de vertaling redelijk tot goed is. Wat verstaat Seneca onder het ge lukkige leven? Het antwoord ls de centrale gedachte van de stoïcijnse wijsbegeerte: men bereikt het ge lukkige leven door te leven in over eenstemming met de natuur. Deze levenswijze is de deugd. Het ware geluk schuilt in de deugd en er is geen plaats voor het genot bij het streven naar geluk, zoals dit bij Epicurus het geval was. Ongetwij feld is „Het gelukkige leven" een van de levendste geschriften uit de nalatenschap van de Oudheid. Enkele opmerkingen: Ik ben het niet met de auteur eens dat Seneca alleen in het licht van het verleden moet worden gelezen op grond van „het steeds toenemend misprijzen voor de erfenis van de klassieke Oudheid" De belangstelling voor de Oudheid is groeiende. Verder: kan men zeggen dat de Duitse filosoof Kant, Seneca en de Stoa in het algemeen niet waardeer de? Integendeel: heel duidelijk her innert Kants principe van het „Gij behoort" als de onvoorwaardelijke plicht, die om zichzelf wordt ge daan, aan de autonomie van de Sto ïcijnse ethiek. Voorts schetst Kant het ideale mensbeeld in de termen van de stoïcijnse wijze, terwijl de stoïcijnse regel van het leven in overeenstemming met de natuur voor de praktijk door Kant wordt erkend. Voorts nog deze parallel: Terwijl de Stoa de eenheid der men sen op de alomvattende wereldrede (logos) baseert, meent Kant dat de rede, die in allen op deze wijze fun geert. de mensen tot een gemeen schap verbindt. Gemeenschap is mogelijk in het rijk der rede, waar aan leder deelheeft. Seneca, het gelukkige leven. Inlei ding. vertaling en annotatie, drs Ivo Gay. t'itf. Het Wereldvenster, Baarn (Serie Dixit). Omvang 127 pag. Prijs 19,50. WINKELEN ELKE begint op deze en OCHTEND dè andere advertentie pagina's OPNIEUW Van onze sociaal-economische redactie UTRECHT De Vervoersbonden FNV hebben de staatssey cretarissen van verkeer en waterstaat en van sociale zakeijf gisteren gewaarschuwd voor onrust en acties in het beroeps- goederenvervoer over de weg, als er geen betere regeling komt" voor doorbetaling van overwerk bij ziekte. Ze hebben de bewindslieden gevraagd, bij de werkgeversorganisaties op, zo'n regeling aan te dringen. Niet deze slecht bewapende, en los van elkaar opererende guerrillastrijders zijn het grootste gevaar voor Afghanistans sterke Babrak Karmal. Het gevaar lijkt veel eerder te schuilen in zijn onmiddellij ke omgeving, bij dé strijdkrachten en in de revolutionaire raad. over de kansen op eenstemmigheid Mohammed Aslam Watan Jar In de van de heersende elite," zegt een Wes- revolutionaire raad samen met gene- terse diplomaat. „Karmal zal waar- raal-majoor Abdoel Kadar, voor schijnlijk een dictator moeten wor- wiens aanhouding hij mede verant- den om te kunnen overleven." woordelijk was. Deze kringen vinden het vreemd dat Niettemin zien sommigen deze twee mensen die vroeger aan zulverings- naUonalistische officieren, die veel campagnes hebben deelgenomen, nu aanzien hebben bij de strijdkrachten, samen met hun slachtoffers de dienst als mogelijke bondgenoten tegen uitmaken. Zo zit luitenant-kolonel Karmal. Zij speelden beide een belan grijke rol bij de omverwerping van het regime van Daoed. In september, bij de staatsgreep van Amin, ver dween Watan Jar. Naar verluidt had hij asiel gekregen in de Sowjet-am- bassade in Kaboel. Duidelijk is dat een deel van het Afghaanse leger er weinig voor voelt de tweede viool te spelen. „Over enige tijd staat ons een nieuw feest te wachten," voorspelt een diplomaat. Overwerk is volgens de bonden in het beroepsgoederenvervoer een structu reel verschijnsel De grens voor het overwerk ligt bij zeventien en een half uur per week. Alleen als er nog meer overuren worden gemaakt, wor den die uren in vrije tijd gecompen seerd. De Vervoersbonden vinden, dat minstens vijftien tot zeventien en een half uur per week moeten worden opgenomen in de berekening an de ziekengelduitkering. De werkgevers zijn wettelijk ver plicht de overuren op te nemen in de berekening, maar bonden en werkge vers zijn het er nog niet over eens hoe hoog die berekening zou moeten zijn. De werkgevers willen niet verder gaan dan maximaal zeventig procent van het aantal overuren die een chauffeur gemiddeld heeft gedraaid in de dertien weken voordat hij ziek werd. Volgens de bonden scheelt dat voor een zieke chauffeur 45 gulden aan netto-inkomen. Een gevolg daarvan is volgens de bonden dat zieke chauffeurs onver antwoord lang blijven doorwerken. Wanneer overwerkuren te laag so ciaal verzekerd zijn dan zal dat, alduf de bonden, zwarte beloningsvorming in de hand werken. Veel werknemers zullen dan de betekenis van de belo-' ning volgens de CAO niet meer lit»«.T zien. DEN HAAG (ANP) - Het CDA wil. dat de regering pleit voor de vrijla-» ting van de vorige maand in Zuid-; Afrika gearresteerde Jabulanl Ngwé* nya. Dat staat in schriftelijke vragen' van het CDA-Tweede-Kamerlid Van Dam aan minister Van der Klaauw van buitenlandse zaken. In elk gevat moet de minister informeren naar de motleven voor Ngwenya's arrestatie. Volgens de CDA'er staat Ngwenya in Nederlandse en Duitse kerkelijk^ kringen bekend als een creatief ont wikkelingswerker. door Bert van Panhuis De regering van Wilfried Mar tens lijkt want zeker ben je daar met de uiterst gevoelige politieke verhoudingen in België nooit van de ernstig ste crisis uit haar korte be staan te hebben doorstaan. De tijdbommen in het voor stel voor de staatshervor ming, zeg maar de opdeling van België in twee of drie ge westen, zijn voorlopig onscha delijk gemaakt. Nu krijgt Martens weer de handen vol aan de artsénstaking, een uit- vloeisel van de bezuinigingen, waaraan ook België niet ontkomt. Martens is de afgelopen week in de Belgische media al de taaiste premier sinds tijden genoemd. Dat is niet overdreven. Waar zijn voorganger Leo Tindemans allang met wappe rende papieren en toornige blik in de richting van het koninklijk paleis zou zijn gesneld, gaf Martens het niet op toen niemand meer in een oplossing van de crisis geloofde. En zo heeft hij een in al haar voegen krakende coali tie van Vlaamse en Waalse christen democraten, Vlaamse en Waalse soci alisten en Brusselse francofonen op de been weten te houden. Vlak voor kerst had de CVP van Tin demans de coalitie aan het wankelen gebracht met een partijcongres over de staatshervorming, die men met vallen en opstaan probeert tot stand te brengen. In een aantal fasen zal de eenheidsstaat moeten veranderen in een federatieve. Vraagtekens De bijna onoverkomelijke moeilijk heid is wat de status van hoofdstad Brussel en zijn randgemeenten moet worden. De Vlaamse christendemo craten zetten weer vraagtekens ach ter Brussel en stelden dat het minder moest tellen dan Vlaanderen en Wal lonië. Dat was natuurlijk tegen de bijzonder zere benen van Antoinette Spaak en haar Brusselse FDF. Mar tens wist een uitslaande brand te voorkomen met de belofte dat de regering tegen het midden van vorige week met nieuwe voorstellen voor de staatshervorming zou komen. In het voorlaatste weekeinde dacht de pre mier er met zijn kernkabinet uit te zijn, maar zowel de FDF als en dat was de grote tegenvaller de Waalse socialisten van de PS verwierpen de voorstellen als teveel ten gunste van de Vlamingen. De stellingname van het FDF was verwacht en de andere partijen had den er zich al mee verzoend dat de Brusselaars uit het kabinet zouden stappen. Maar het besluit van de PS betekende ernstig gezichtsverlies Artcgn voor haar vice-premier Guy Spitaels, die in het kernkabinet zijn goedkeu ring had gehecht aan de plannen. In een met het uur slechter wordende sfeer met banvloeken over en weer de tegen de Vlaamse christendemo craten aanliggende De Standaard riep verbijsterd: „Het politieke milieu zweette uit al zijn poriën nijdigheid en onverdraagzaamheid uit. Men hoorde niet langer tegenstanders maar vijanden." probeerde Mar tens te redden wat er te redden viel. Als laatste mogelijkheid stelde hij het volgende voor: er komt een zoge heten minifase, waarbij nauwelijks iets verandert aan de huidige stand van zaken. Die houdt in dat er binnen het regeringsapparaat gewestraden zijn die in hun gebied regionale en economische kwesties en problemen van ruimtelijke ordening mogen rege len. De rest, de vraag van de hervor ming met twee of drie en de toewij zing van de staatsinkomsten en alle andere hete hangijzers, wordt toever trouwd aan een parlementaire werk groep van 28 leden uit alle partijen. Op deze manier wist ook premier Gaston Eyskens tien jaar geleden een hervorming en een grondwetsherzie ning te bewerkstelligen. De grote vraag blijft echter wel hoe lang de in België oppermachtige par tijbesturen zij maken en breken letterlijk regeringscoalities zich stil zullen houden. De geringste pro vocerende opmerking in het ene kamp leidt het verleden leert het tot laaiende reacties in het andere. Een bijkomende factor van onzeker heid is dat de regeringscoalitie niet zozeer bij elkaar ls gehouden door de wens nu eindelijk te komen tot een staatshervorming, maar volgens de eerste minister tenminste om te voorkomen dat de munt het zou bege ven en de Belgische frank dus moest worden gedevalueerd. De economi sche en monetaire toestand is ook in België verre van rooskleurig. Van daar dat Martens net als veel ambtge noten in West-Europa drastisch wil bezuinigen. Tot de daartoe strekken de programmawet behoort ook een voorstel van minister Alfred Califice om de ziekenfondsen te saneren. Die bezuiniging moet 1,1 miljard gulden opleveren en een derde komt op reke ning van de artsen. Onder leiding van de radicale arts Wynen, die ook in 1964 al eens een artsenstaking leidde, hebben de me dici artsen, tandartsen en apothe kers er voor de kerst al het bijltje bij neer gegooid. Ze zeggen niet zo zeer bezwaar te hebben tegen de be zuinlgingen maar tegen een aantal andere kwesties, die in de wet aan de orde komen. Het gaat daarbij om de vrijheid van de patiënt zelf zijn arts te kiezen, de vrijheid van de arts bij het kiezen van een geneeswijze, het medische beroepsgeheim en de ver goeding van de behandeling. Met de Vlaamse artsen heeft de rege ring weinig problemen, want zij zijn steeds bereid geweest de bezwaren via onderhandelingen uit de wereld te helpen. Het gaat nu om de Waalse medici, onder leiding van dokter Wy nen. Zij wensen geen enkele bemoeie nis van staatswege met de artsenij.** Grimmig De stakende artsen lijken het na vier weken actievoeren beu te worden, maar met de moeheid neemt ook de grimmigheid toe. Tot nu toe heeft de overheid de ergste problemen bij de behandeling van zieken weten te ver mijden met de zogenaamde verplich te wachtdienst. Daarbij kunnen de diensten van artsen worden gevor derd. Doktoren in het Franstalige proberen zich daar nu aan te onttrekt ken door een „operatie-valies": ze pakken hun koffers en gaan op va kantie naar het buitenland. De artsen in het gebied van Luik naar Neder land of Aken, die in het zuidoosten naar het groothertogdom Luxemburg en die in het zuiden naar Frankrijk. Het spreekt vanzelf dat de zich zo aarr de nooddienst onttrekkende medici zich de woede van de gewone burgera op de hals halen. Maandag werd een groep artsen die met een bus wilde wegrijden uit Luik. bekogeld en uit gejouwd. Met „Wynen salaud, le peu- ple veut ton peau" (Wynen. smeerlap, het volk wil Je huid) liet men er geen twijfel over bestaan wie men verant woordelijk hield voor de verharding. Hoelang de actie nog doorgaat ia on zeker. Wynen wil een aantal principes vastgelegd zien voor hij er mee op houdt en de regering is voorlopig niet van plan die eis in te willigen. Mar tens en zijn kabinet zijn bang dat de artsen op die manier zullen proberen onder de sanering uit te komen. Die Renault 18 GTS geeft luxe op hoog niveau, 't Is een temperamentvolle auto die een fraaie lijn koppëlt aan veiligheid en zuinigheid. Bekijkt u dat geraffineerde komfort eens. Bent u dat ooit tegengekomen bij een andere midden klasser? Kijk maar: elektrische zijruitbediening vóór, wissers en sproeiers op de koplampen. centrale elektromagnetische porriervetgrendeling waarmee alle pottieren (in één keer) tegelijk kunnen worden afsloten. En gaat u nu 'ns zitten: kan een dashboard kompleter zijn, overzichtelijker zijn? Start de 1647 cc krachtige motor en test z'n vijf versnellin gen. Voelt u zich maar 'ns de koning te rijk in die komfortabele Renault 18 GTS. Van ons mag het. U bent van harte welkom voor die proefrit. Of't nu in de Renault 18 GTS is, of in één van de vele andere Renaults 18. Renault 18. v.a. 116.2^0" Atleveringskosten f310- Afgebeeld Renault 18 GTS v.a. f 19.840." Alle pnjzen zijn inld. BTW Wijzigingen voorbehouden. Kies Renault, n Goede dealer bij de prijs inbegrepen. ?wcg 1.2571 AA Den Haag. Tel 070343830 Auto Haag B.V., Pletteri|kade 14.2515 SE Den Haag. Tel 070658307 (tussen Spui/F Renault Nederland N.V.. Loosdumsewcg 1.2571 AA Den Haag. Gaslaan 2 (schade atdeling). 2562 U Den Haag. Tel 070643830 - Westdu.nweg 106-196. 2583 AG Scnevemngeri, Tel 070552600-Dr Letykade 36 (pal aan de haven). 2583 CM Scheventngen, Tel 070-552600 Auto Haag B V..PIetten|kade 14 2515SE Den Haag. Tel 070658307 A—* (tussen Spu./R.|sw.jkseple.n) Werkplaatsen: Caiandptein 2.2521A8 Den Haag. Tel 070-889255 Seek laan 147.2562 AD Oen Haag Tel 070 634854. Okkernootstraat 82. 2555 ZJ Den Haag. Tel 070233760 Pletienikade 14/ Gouwestraat 2.2515 SE Den Haag Tel 070659870 Stadhoudersptowi47. 2241EA Wassenaar. Tel 01751-10682 Werkplaats Ho»camp*eg/ Stadhouderspleei. 2241EA Wassenaar Tel 01751-17400

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9