Subsidiestop regering heeft nauwelijks effect t tow®4» 4995.- 3795.- Personalia 2795.- 1488.- 2346.- piet klerkx waalwijk zanddonkbtt Olympische Spelen in Moskou Frans voorstel verwacht voor zoutlozingen Nieuwe vereniging wil Marokkanen in ons land helpen NCW wil meer duidelijkheid in WAO-regeling Chauffeurs bij Hako beëindigen stakingsactie 1395™ 2895: WOENSDAG 16 JANUARI 1980 TROUWKWARTET Van onze parlementsredactie DEN HAAG De geldelijke steun, die het Nederlands Olympisch Comité (NOC) wordt onthouden zal hooguit de kosten van een tolk 3000 gulden behelzen. Minister president Van Agt maakte vrijdagmiddag na het wekelijkse kabinetsberaad bekend dat de regering het niet voor haar verantwoordelijkheid wilde nemen financiële steun te verlenen aan de komende spelen in Moskou, na de Jongste verwikkelingen in Afghanistan. De subsidie die het Nederlands Olym pisch Comité jaarlijks krijgt, be draagt rond 180 000 gulden. Maar dat geld voorziet slechts in de kosten van hulsvesUng. salarissen en andere vas-, te kosten. Het geld dat wordt ge-' bruikt voor de uitzending van een Nederlandse ploeg komt uit de op brengst van toto en lotto. Dat bedrag is al overgemaakt naar het NOC. Overigens weet men bij het Olym pisch Comité formeel nog nergens van. Ook bij het ministerie van CRM gist men ernaar welke subsidie het kabinet op het oog kan hebben ge had Vooralsnog stelt men daar dat het de incidentele post van een tolk moet zijn, maar tegelijkertijd wordt gemeend dat zulks niet serieus kan worden genomen. Volgens een woord voerder van het ministerie houdt de mededeling van de minister-presi dent derhalve „niets" in. Mensenrechten Het Olympisch Comité en de mensen rechten heeft gisteren het beleid van BRU88EL (ANP) Nederland re kent er op dat eventuele nieuwe voor stellen van Franse kant voor een op lossing van de vervuiling van de Rijn door zoutlozingen. van realiteitszin getuigen. De Nederlandse regering verwacht beslist niet dat Frankrijk met voorstellen komt die al eerder tijdens het overleg over het Rijnzout- verdrag ter tafel zijn gebracht en die op economische of praktische gron den zijn verworpen. De Nederlandse staatssecretaris voor Europese zaken. Van der Mei. heeft dit gisteren in Brussel gezegd tijdens de bijeenkomst van ministers van buitenlandse zaken van de negen EG- landen. Volgens Van der Mei rekent Nederland er op dat Frankrijk eind deze maand met voorstellen komt die de uitvoering van de Franse verplich ting inzake het Rijnwater op korte termijn mogelijk maken. Al in 1976 is een verdrag gesloten over de vermin dering van de zoutlozingen op de Rijn door Frankrijk, maar de Franse rege ring besloot eind vorig Jaar dit ver drag niet ter goedkeuring aan het parlement voor te leggen Staatssecretaris Van der Mei zei in Brussel dat de weigering van Frank rijk om het verdrag goed te keuren grote onrust bij de Nederlandse be volking teweeg heeft gebracht, let verdrag kwam in de Europese minis terraad ter sprake toen drie resoluties werden besproken die het Europese parlement onlangs heeft aangeno men Van der Mei toonde zich ver heugd over „de betrokkenheid van het Europese parlement, die blijkt uit de aanvaarding van de resoluties". DEN HAAO (ANP)— Dezer dagen is in Den Haag de Islamitische Marok kaanse Vereniging Nederland opge richt. De vereniging gaat optreden voor de (ongeveer 47.000) Marokka nen in ons land en de naar Marokko teruggekeerde mensen en hun gezin nen In de statuten staat dat men zich niet met politiek bezig houdt. De vereniging moest er volgens secre taris M G Werner komen, omdat van het werk van de Stichting buiten landse werknemers voor de Marokka nen ..niets terecht is gekomen Dat zou mede komen doordat deze stich ting uitsluitend door Nederlanders wordt bestuurd Het bestuur van de nieuwe vereniging telt vier Marokka nen en een Nederlander. Het secretariaat van de vereniging komt in Den Haag Er zijn plannen in Marokko een agentschap te vestigen om de hulp aan teruggekeerde Ma rokkanen te coördineren. Volgens de vereniging zouden er in Nederland mogelijkheden moeten komen voor bijzonder Islamitisch Marokkaans onderwijs, waarvoor een of meer moskeeen annex koranscho len noodzakelijk worden geacht. Ver der zou er wederzijdse erkenning moeten komen voor Marokkaanse en Nederlandse diploma's. Raad van State Tot voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State is. bij koninklijk besluit, benoemd de staatsraad L Brouwer. Hij volgt In de voorzittersfunctie mr J. M. Kan op. Mr Kan, die onlangs 75 Jaar werd. heeft ontslag gekregen als lid van de Raad van 8tate. Staatsraad Brouwer (71) is reeds van af 1963 lid van de Raad van State. Daarvoor was hij in dienst van de koninklijke marine, laatstelijk als chef van de marinestaf en bevelheb ber van de zeestrijdkrachten. het kabinet veroordeeld. Dit comité bestaat uit Kamerleden van alle gro te partijen in de Tweede Kamer en stelt zich ten doel om van de Olympi sche Spelen in Moskou gebruik te maken om te wijzen op de schending van mensenrechten in dat land. Het comité veroordeelt daarom een boy cot van Nederland en wil de dialoog open houden teneinde de politieke gevangenen die op de lijst van Am nesty International staan, in de Sow- Jet-Unie vrij te krijgen. Men wil pas aan een boycot wanneer de situatie verslechtert. Die verslechtering kan volgens het comité-lid VVD'er Keja zowel de behandeling van dissiden ten betreffen als in internationaal verband het optreden van de Sowjet- Unie. zoals op dit ogenblik in Afgha nistan. Het comité heeft zijn standpunten gisteren unaniem bepaald. De boycot die in een bepaald geval naar de mening van het comité verantwoord zou zijn, mag nooit door Nederland eenzijdig worden afgekondigd, maar in breder, bij voorbeeld Westeuropees verband. Over de beslissing van het kabinet zei Keja: „Ik vind het erg onverstandig om als Nederland zijnde voorop te gaan lopen in acties als subsidiekra nen dichtdraaien. Bovendien zou het wellicht goed zijn voor het kabinet om eerst eens na te gaan of er inder daad subsidie wordt gegeven, want dat schijnt niet eens zo te zijn. Dat daarover niet eens overleg is geweest met het Nederlands Olympisch Comi té vind ik ook niet erg tactisch." De heer Keja zegt dit op persoonlijke titel, maar hij meent dat zijn fractie in de Tweede Kamer er niet anders over denkt. Het Olympisch Comité en de mensen rechten zal op 10 en 11 april in het gebouw van de Tweede Kamer een conferentie houden waar getoetst wordt hoe de situatie in de Sowjet- Unie op dat ogenblik is. Daarvoor zijn ook buitenlanders uitgenodigd, die goed op de hoogte zijn van de huidige stand van zaken in Rusland. Wellicht zullen er ook vertegenwoordigers zijn van soortgelijke comités, die inmid dels in het buitenland zijn opgericht. Volgens de WD'er Keja zijn er op dit ogenblik berichten, die er op wijzen dat het optreden tegen politieke ge vangenen in Rusland op het ogenblik weer slechter is. De georganiseerde sport in Neder land (de Nederlandse sportfederatie NSF) en het Nederlands Olympisch Van onze sociaal-economische redactie NIJMEOEN De voorzitter van het Nederlands Christelijk Werkgever sverbond (NCW). S. J. van Eijkelen- burg vindt het dringend gewenst dat duidelijker wordt aangegeven welke arbeid een WAO'er nog kan ver richten. „De huidige maatstaf voor het vast stellen van de arbeidsongeschiktheid geeft wel aan wat de man of vrouw niet kan. zonder daarbij aan te geven wat de werknemers nog allemaal wèl kunnen. Dat zit niet in de kaarten bakken". aldus NCS-voorzltter Van Eijkelenburg op een ledenvergade ring van zijn verbond in Nijmegen. Een nieuw criterium voor de arbeids geschiktheid heeft volgens hem als groot maatschappelijk voordeel dat uitvoeringsorganen van de WAO zich niet meer kunnen beperken tot het doen van uitkeringen. Zij zouden zich daadwerkelijk bezig moeten houden met inpassing van de verzekerde in het arbeidsbestel. „Een ander voor deel is dat ondernemingen bij hun personeelsbeleid beter kunnen inspe len op de Individuele capaciteiten voorzover die niet zijn aangetast", aldus de NCW-voorzltter. PvdA wil meer kabinetsinformatie DEN HAAO (ANP) De PvdA fractie in de Tweede Kamer wil weten wat premier Van Agt vori ge week bedoelde toen hij zei dat de Nederlandse regering geen fi- nanciéle verantwoordelijkheid wenst te dragen voor de deelna me van Nederlandse sportlieden aan de Olympische Spelen in Moskou De socialisten Ter Beek en Wor rell hebben de premier gisteren schriftelijk gevraagd of de rege-. ring een directe of indirecte fi nanciële bijdrage aan de uitzen ding van sportlieden naar Mos kou levert. Zij willen tevens horen op welke manier deze bijdrage plaats vindt, en om welk bedrag het gaat Ter Beek en Worrell stellen vervolgens de vraag wat de mi nisterraad heeft besloten ten aanzien van Nederlandse deelna me aan de Olympische Spelen of. indien er mets besloten is. waarop dan de mededelingen van de minister-president, ge daan tijdens zijn wekelijkse persconferentie, zijn gebaseerd. Comité zal zich tot de regering wen den om opheldering te krijgen over een aantal uitspraken die minister president Van Agt de laatste weken heeft gedaan. In een communiqué, uitgegeven na een onderhoud van mr. J D. J Iden- burg (voorzitter NOC), mr. J. W. Van der Krol ivice-voorzitter NOC) en dr. W. van Zijll (algemeen secretaris NSF). zegt de Nederlandse Sportfede ratie: „Deze uitspraken hebben niet alleen aanleiding gegeven tot verwar ring, maar zouden ook grote gevolgen kunnen hebben voor het toekomstige sportbeleid in Nederland. De eerste van de 72 gevechtsvliegtuigen van het tyje F-16, die de Noorse luchtmacht de komende jaren zullen versterken, is gistermorgen op Schiphol-0*st door Fokker aan de Noorse autoriteiten overge dragen. Fokker assembleert naast de 102 Nederlandse F-16 toestellen ook de voor Noorwegen' bestemde vliegtuigen. Na de overdracht poseerdm de nieuwe eigenaars voor de F-16: van links naar rechts testpiloot Steinar Berg, generaal-majoor leglund en majoor Leinum. Van een onzer verslaggevers f ROTTERDAM De staking bij transportbedrijf Ferry Service 1 BV in Rotterdam is gistermidd ëindigd. nadat de directie de j chauffeurs hun achterstallige contant had uitbetaald. Maai gingen de chauffeurs voor de tw keer binnen een week in staking.^1 dat de directie weigerde achten ge overwerkvergoedingen uit'jame betalen. Gistermiddag had de bemidd( van de vervoersbonden FNV. cWqitl stakingsactie steunden, succes chauffeurs hebben per man vijf Veini honderd tot vijfentwintighon ten gulden in handen gekregen. De d edro tie heeft zich verplicht de chauf!(nAct< voortaan volgens de CAO-bepali^^ te betalen. Volgens bestuurder B. der Heul van de vervoersbonden mensen lange tijd te weinig beWr1 Deze tekorten zullen in termi worden ingehaald. prlïï Hako. dat zich bezighoudt met ed ferryverkeer van en naar Enge Pa verkeert in financiële rnoeiliJkhfjL De tarieven in het ferryverkeer ten gevolge van het grote overs aan tonnage erg slecht. Dirw,. Van der Vaart erkent dat er f d problemen" zijn. maar van een gende faillissementsaanvraag is J gens hem geen sprake. én is van h Rijk gestoffeerd bankstel op interieur vering. Perftkte, eerste klas velours met ingeschoten bloempatroon. 'n Heel goede komfortabele zitgroep, nu als drie- en tweezitsbank de opruiming bij Piet Klerkx begint op donderdag 17 januari en eindigt op 7 lebruari 1980. Echt leder en masslet eiken Barok vitrinekast in antiek, rijk noten. Ambachtelijk beeldhouwwerk in de afmeting 225 cm. breed en 245 cm. hoog. 'n Prachtig meubel, nu extra laaggeprijsd: 4 Kunstig bewerkte .stoelen in echt leder In kombinatie met ovale kolomtafel met geschulpte rand en fraai gesneden voet. Slaapkamer in echt eiken uitvoering met heerlijk ruim twee persoonsbed en van indirekte verlichting in de bovenbouw- voorzien. 2aange bouwde nachtkastjes waarvan een met spiegel en een zeer ruime garderobe/ linnenkast. Als echte opruimingsstunt: Ledikant (140 x 200) 2 nachtkastjes en een praktische ombouw met verstel bare spiegel slechts Lederen zitgroep in first class uitvoering De dikgestoffeerde losse zit- en rug kussens en het zwaar massieve eikehout geven dit bankstel een ongekende luxe. Toch is de prijs voor een 3- en 2-zitsbank opvallend betaalbaar n.l. Massief eiken aanbouwwand driedelig met een totaalbr van 330 cm., hoogte 198 cm. en diepte 54 cm. Met glasvitrine,ingebouwde baren ruimte voor de kleuren TV. 'n Meubel met enorm veel bergruimte, nu kompleet Eiken tafel (140 cm. lang) en 4 bijpassende stoelen Nu slechts Elegante zitgroep uit eigen fabriek mei een rijke draion f velours bekleding en va praktische losse zit- en rugkussens voorzien. Nu eenen 2 zitsbank voor de belachelijk lage prijyan Kolomtafel met 4 sierlijke "sabelpoot" stoelen. De zittingen mi streep damast bekleding. Komplee Echt blou mahonie vormde^t materiaal voor dit elegante wandmibel met ingebouwde verlichtinj Afmeticen 250 x 195 cm. Uitgevoerd I met barfv ruimte, glasvitrine etc. Toch maar i spreiding betaling mogeliik franco thuisbezorging ook op maandag en zaterdag vrijdag koopavond tot 9 uur geopend nederlands grootste interieurverzorgingscentrum Tel. 04160-36981 Een gelukkige kombinatie. Van leder en noten maken deze elegante zitgroep tot een sierraa n uw kamer Uitgevoerd met zeer geraffineercfooi snijwerk Nu als driezitsbank ID lil en tweezitsbank -Tlilfl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8