SG kraakt Russische aval in Afghanistan Kritiek Amnesty op Lord Soames Presidentskandidaat in Iran trekt zich terug akistan zoekt hulp maar aarzelt bij wie 'Kraamkliniek inrichten op borstvoeding' Japan wil militaire macht gaan uitbreiden Gromiko nog deze maand naar India c aking legt llië plat skou arresteert gr dissidenten ;NSDAG 16 JANUARI 1980 BUITENLAND TROUW/KWARTET 7 JfSI hit SSSEL. WASHINGTON, MOSKOU (Reuter, AFP, ANP) De Europe® Gemeenschap gisteren de Russische inmenging in Afghanistan veroordeeld als een .flagrante nging in de binnenlandse aangelegenheden van een niet-gebonden hnd dat tot de litische wereld behoort". KOPENHAGEN (WHO) Borstvoe ding voor baby's dient met alle mo gelijke middelen te worden bevor derd, stelde onlangs een deskundi genconferentie van de Wereldge zondheidsorganisatie (WHO) vast. Volgens het regionale bureau voor Europa van de WHO zullen veel ge- industrialiseerde landen heel wat moeten reorganiseren om die aanbe veling uit te voeren. Kraamklinie ken en verloskundige afdelingen van ziekenhuizen dienen zo te worden ingericht dat de baby's 24 uur per dag bij de moeder kunnen voor de voeding. Wetgeving en beleid dienen borst voeding te bevorderen door betaald zwangerschapsverlof voor werkende moeders te laten duren tot een aan tal maanden na de bevalling. In de periode daarna moet de werkende moeder gelegenheid krijgen om haar kind te voeden. Veel Industrielanden hebben met deze zaken nog een lange weg voor de boeg, aldus het WHO- bureau in Kopenhagen. Het bureau wijst verder op de ver antwoordelijkheid van Europese landen voor de export van zuigelin genvoeding naar de derde wereld, waar borstvoeding wordt verdron gen en hygiënische gevaren geïntro duceerd. Een ingewikkeld probleem., aldus het WHO-bureau, omdat het' duidelijk niet alleen de ministeries van volksgezondheid raakt, maar ook die van economische en buiten landse zaken. 3! jksni woldl >Z in dan omjs; ddl rijl" nde p te gen dringen er verder bij de >l-Unie op aan zich te houden resolutie van de Algemene lering van de Verenigde Naties pt tot een onmiddellijke en aardelijke terugtrekking van buitenlandse troepen'' uit Af- tan Inisters van buitenlandse zaken EG-landen vinden verder dat issische inmenging een bedrei- irmt voor de vrede, de veilig- .•n de stabiliteit op het Indiase $>ntinent, het Midden-Oosten en bische wereld, zo zegt de ver- [Jiropese ministerraad beschouwt politieke verklaring als een op •lf staand geheel, maar is verder anp,. (AP, Reuter) Meer dan der- liljoen Italiaanse werknemers i gisteren het werk neergelegd, i de eerste algemene staking laatste tien jaar in Italië. De was een protest tegen de re- politiek op het gebied van belasting en werkloosheid, was er eveneens een nationale die de val van de regering van Mariano Rumor teweeg- c Ook de staking van gisteren g,n grote klap voor de al zwakke )nse regeringscoalitie. Enkele ïdsleiders zinspeelden gisteren iet aftreden van premier Fran- Cossiga. De vakbondsleiders op tot de staking nadat onder- lingen met premier Cossiga wa- slukt. De hogere prijzen voor elektriciteit en de telefoon- èn, en bovendien de hogere le- Dsten hebben de vakbonden in r M riate verontrust. (rieken waren gesloten, lahdar- s werkten niet. scholen varen agisteren. Ook journalisten en rs legden gisteren het werk beletten hun collega's toch gaan. Radio en televisie ging i door. De Milaanse beursen, inken bleven open en arbfiders zijn van kleinere vakbonden eveneens. (AFP, Reuter) De hatste nden zijn meer dan Seertig iten in de Sowjet-Unie gear- Dit verklaarde gisterei Am- ternational, de beweghg die oor de mensenrechten. In de- Tiode zijn verscheiden! men- irdeeld tot lange gevaigenis- of zelfs tot een verblijf n een itrische inrichting, omcht zij kritiek hadden op hetnand- an de mensenrechten in de 'nie. In de vier jaren vooraf- aan mei 1979 werden 4CD dis- gearresteerd en beredt. ty International maakt zich om de toenaming van he aan- itaties. Eerder was eei ver ing verwacht met de lomst Olympische Spelen inMos- Ir bestaat de mogelijkhed dat xing in plaats van eenjroot mensen vrij te laten just de tie naar buiten wil snoren veel mogelijk dissidenten te ren", aldus een woordvarder inesty International. Amiesty het groter aantal arresaties verband met de Russche in Afghanistan, omdat deze ties voor deze inval paats i. van mening dat Europa ook op han delsgebied iets kan doen om de ver klaring kracht bij te zetten. Maar de EG heeft geen rechtstreekse steun toegezegd aanhet Amerikaanse be leid ten opzichte van de Sowjet-Unie Wel beloven de negen ministers dit beleid niet direct en indirect te zullen ondermijnen, dat wil zeggen dat de EG niet mag profiteren van de Ameri kaanse graanboycot tegen de Sowjet- Unie. Europa zal niet een deel van het ..gat" pvullen. Dit principe zal niet alleen gelden voor graan maar ook voor van graan afgeleide producten. De Europese commissie, het dage lijks bestuur van de negen heeft al een tijdelijke stop afgekondigd voor alle graanultvoer naar alle Oostblok landen. voor een periode van een tot twee weken. Daarna zal er voorlopig alleen maar graan uitgevoerd kunnen worden naar de Oost-blok-landen en niet naar de Sowjet-Unie. De Com missie kan dat bereiken door aan de exporteurs geen subsidies meer te verstrekken en zonder die subsidie kunnen de exporteurs niet concurre ren met het graan op de wereldmarkt. Voedselhulp De Europese Commissie heeft ook voorlopig de voedselhulp aan Afgha nistan opgeschort, omdat niet is na te gaan waar die terecht komt. In plaats daarvan zijn er hulpgoederen ge stuurd naar Afghaanse vluchtelingen in Pakistan. Op verzoek van de Vere nigde Naties zal onderzocht worden of er meer hulp geboden kan worden. Nederland en West-Duitsland vinden dat daar snel een bedrag voor op tafel moet komen. Nederland heeft inmid dels twee miljoen gulden beschikbaar gesteld dat via de VN of „langs ande re wegen" aan de Afghaanse vluchte lingen ten goede moet komen. Ook de Navo heeft zich gisteren bera den over de Russische inmenging in Afghanistan en over de vraag wat de NAVO daar aan kan doen. De Ameri kaanse onderminister van buiten landse zaken, Warren Crisopher, was in Brussel om de westerse wereld over te halen geen hoog-technologische goederen meer aan Moskou te leve ren. Verder wil hij dat de Olympische Spelen uit Moskou gehaald worden of geboycot worden. De opperbevelheb ber van de NAVO-striJdkrachten in Europa, de Amerikaanse generaal Bernard Rogers, maakte gisteren de vergadering warm door te zeggen dat gebleken was dat het uiteindelijke doel van de Sowjet-Unie; wereldover heersing, niet was veranderd. Vanuit de hele wereld is gisteren gere ageerd op de stemming in de Algeme ne Vergadering van de Verenigde Na ties, waar een resolutie werd aange nomen tegen de Sowjet-Unie met 104 stemmen voor, 18 tegen en 18 onthoudingen. Moskou vond dat de VN zich op Chinees- Amerikaanse instigatie gemengd had in de Afghaanse binnenlandse zaken en Washington liet weten blij te zijn dat de wereld zo massaal de Russiche agressie had afgewezen. Diplomaten in New York meenden dat de stemming een zware slag bete kende voor het prestige van Moskou en verder dat de eenheid van de niet- gebonden landen er ernstig door was aangetast. De meeste niet-gebonde- nen verklaarden zich voor de resolu tie, terwijl de voorzitter van de club, Cuba, er fel tegen was. De nieuwe Afghaanse machthebbers hebben de Iraanse ayatollah Khomei ni opnieuw laten weten vriendschap pelijke betrekkingen met Iran te wil len. Maar een woordvoerder van de ayatollah zei dat Iran morele en mo gelijk ook materiële steun zou geven aan de Afghanen die tegen de Russen vechten. SALISBURY (Reuter, AFP, ANP) Amnesty International heeft de tijdelijke Britse regering in Rhodesië beschuldigd van schending van de mensenrechten. In het Iraanse Tabriz zijn nog steeds gevechten aan de gang. Dit zijn de overblijfselen van de gevechten voor het ho>fdkwartier van ajatolla Sjaria Madari, dat in brand werd gestoken door volgelingen van ajatolhh Khomeini. TEHERAN (AFP, Reut«r, AP) De Iraanse presidentskandidaat Jalaleddin Farsi wil zich terugtrekken voor de ve-kiezingen op 25 januari, omdat hij van Afghaanse afkomst is. Dit is volgens de islamitische wetten die Teheran tegenwoordig hanteert verboden. Farsi. de kandidaat van de frootste partij van Iran, de Islamitische Repu blikeinse Partij (IRP) stond bekend als de radicaalste kandidaat roor het presidentschap. Het was al vrijwel zeker dat Farsi niet toegestaan zou worden om mee te doen aan 4e Iraan se verkiezingen. De benoening van nieuwe kandidaten is niet meer mo gelijk, omdat de termijn is algelopen De IRP heeft als enige mogelijkheid over om achter een van de 1C1 andere kandidaten te gaan staan die mee doen aan de verkiezingsrace. Minister van financiën B»ni Sadr maakt nu de grootste kans om presi dent van Iran te worden, zo zeggen welingelichte bronnen in Teheran. Een andere belangrijke kandidaat is Ahmad Madani, een voormalige ma rinecommandant. De journalisten die geen nieuws meer mogen leveren uit Iran moeten uiter lijk donderdagavond om twaalf uur het land verlaten hebben. De meeste journalisten, om wie het gaat zijn Amerikanen, maar ook enkele Ira- niërs die voor Amerikaanse media werken moeten stoppen met hun werk. Europese journalisten mogen nog in Iran blijven. Het Russische persbureau Tass heeft gisteren de Verenigde Staten ervan beschuldigd gebruik te maken van „chantage" tegen Iran. Tass doelt daarmee op de eenzijdige economi sche sancties die Washington gaat treffen. Het persbureau zei dat het een illussie was te geloven dat de VS op deze manier de Amerikaanse gijze laars in de ambassade ln Teheran vrij kan krijgen. De VS zullen „zonder uitstel" de sancties beginnen, zo verklaarde de woordvoerder van het Witte Huis Jody Powell. Ook andere westerse landen zouden volgens Amerikaanse bronnen meedoen aan de sancties. Australiëls al bezig de eigen handels relaties met Iran te herzien op ver zoek van Washington. In een brief aan de Britse gouverneur Lord Soames schrijft de organisatie die strijdt voor de mensenrechten dat het de „passieve rol" van de Britten in Rhodesië betreurt. Amnesty Inter national geeft toe dat er enkele verbe teringen zijn sedert de Britten in Sa lisbury zijn, maar dat er nog zeker 5000 mensen worden vastgehouden volgens de noodwetten van de vorige regering. Volgens andere bronnen is dit aantal zelfs drie maal zo groot. De staat van beleg wordt nog steeds ln negentig procent van het Rhodcsl- sche gebied gehandhaafd. Amnesty International vraaagt aan de Britse gouverneur om „onmiddel lijk en onvoorwaardelijk" alle politie ke gevangenen vrij te laten. Amnesty hoopt dat organisaties als het Rode Kruis de gevangenen mogen bezoe ken en vraagt bovendien de Britten te verzekeren dat er geen repressieve wetten meer worden toegepast op de gevangenen en dat zij niet meer wor den gemarteld, zoals in Rhodesië niet ongebruikelijk was Lord Soames heeft gisteren ln Salis bury alle politieke partijen opgeroe pen ervoor te zorgen dat hun volgelin gen geen gebruik maken van intimi datie en gewelddadigheden tijdens en voor de verkiezingen van eind fe bruari. Volgens 8oames is het van de politieke partijen afhankelijk of de verkiezingen werkelijk „vrij en eer lijk" kunnen zijn. Ongeveer honderd Britse ambtena ren zullen toezicht houden op het verloop van de verkiezingen, maar hun macht om ongeregeldheden te voorkomen is beperkt. De Britten zeggen tevreden te zijn met het ver loop van het eerste deel van de wa penstilstand. Meer dan 21.000 guerril lastrijders zouden zich al bij de verza melpunten hebben gemeld. Komst Mugabe In Salisbury is er enige consternatie over de mogelijke komst van guerril laleider Robert Mugabe komend weekeinde. Naar verwacht zal hij net zoveel publiek als zijn collega Joshua Nkomo hebben bij zijn komst. Deze werd afgelopen zondag bejubeld door zeker 120.000 mensen. Mugabe heeft van de Britse gouverneur geen toe stemming gekregen om eveneens een dergelijke bijeenkomst te houden. Gevreesd wordt dat de verkiezings bijeenkomst van dominee Slthole daardoor in de war wordt gestuurd. Amerikaans tijdschrift.' WASHINGTON, TOKIO (Reuter, AFP) In Japan bestaan plannen voor een stevige uitbreiding van de strijdkrachten, om onder meer de groeiende Sowjet-macht in het Verre Oosten het hoofd te kunnen bieden. Volgens het Amerikaanse tijdschrift Aviation Week and Space Technolo gy, die dit bekend maakte, moedigt het Amerikaanse ministerie van de fensie de Japanse regering aan over te gaan tot uitbreiding en modernise ring van zijn strijdkrachten. Japan heeft tot op heden een beperkte zoge heten „zelfverdedigingsmacht", die echter in de Oostaziatlsche regio nu ook weer niet helemaal te verwaarlo zen is. Maar volgens Japanse en Ame rikaanse militaire deskundigen is die macht zeker niet in overeenstemming met Japans economslche macht in die regio. Japan ontwikkelt zich tot een mogendheid met een leidingge vende rol in Oost-Azië en daarbij hoort een passend leger, is ongeveer het standpunt. Naast de Sowjet-Rus- sische dreiging is er ook Japans af hankelijkheid van de Amerikaanse strijdkrachten, hoewel dat laatste ook wel meevalt, sinds president Car ter heeft aangekondigd dat de Ameri kaanse troepen voorlopig niet uit Zuld-Korea zullen worden terugge trokken. Wat betreft die leidende rol van Ja pan ls premier Masayoshl Ohlra mo menteel druk doende. Gisteren ver trok hij voor een zesdaagse reis naai Australië en Nieuw-Zeeland om daai voor de komende Jaren nauwere con tacten te leggen Naast het verster ken van de politieke banden wil Ohi- ra in Australië vooral gaan praten over aan Japan te leveren grondstof fen. waaronder uranium, waar Au stralië genoeg van heeft. Met Nleuw- Zeeland zal Ohira een luchtvaartver drag sluiten en ongetwijfeld zal de Japanse premier met beide regerin gen overleggen over de Russische in menging in Afghanistan. Er bestaat geen politicus die daar niets over te zeggen heeft. Nederland zoekt op het ogenblik waarnemers om naar Rhodesië te stu ren. NEW DELHI, ISLAMABAD (Reuter, AP) De Russische minister van buitenlandse za ken, Andrej Gromiko, zal nog deze maand, waarschijnlijk de laatste tien dagen van Ja nuari, een bezoek brengen aan India. Dit werd gisteren bekend gemaakt door een woordvoerder van de India se regering. De man wilde niet zeggen welk land het initiatief tot het bezoek had genomen ..Vrienden als Gromi ko hoeven niet uitgenodigd te wor den." Bijzonderheden over het voor- genomenbezoek werden niet gege ven. maar het zal allicht iets te ma ken hebben met de aardige opmer kingen van India's nieuwe permier. mevrouw Indira Gandhi, aan het adres van Moskou. Gandhi had laten weten vertrouwen te hebben in de Russische verzekering dat Moskou zijn troepen uit Afghanistan terug zal trekken zodra Aghanistan daarom vraagt. De Indiase oppositie noemde dat een doorbreken van de niet-gebonden po litiek die Gandhi zegt voor te staan ZIJ menen dat het huidige bewind in Kaboel natuurlijk niet om vertrek van de Russen zal vragen omdat Ba brak Karma] het zonder de Russische troepen gewoon niet zal redden. De Indiase woordvoerder zei verder dat India en het buurland Pakistan mogelijkheden onderzoeken om de „situatie ln hun gebieden te stabilise ren" na de Russische interventie ln Afghanistan. De Pakistaanse presi dent, generaal Zia Oei Haq. heeft mevrouw Gandhi een brief geschre ven waarin hij haar over de bol aait en tevens vraagt of er niet over verbe tering van de betrekkingen kan wor den gepraat. Pakistan heeft heel an dere ideëen over de Russische in greep in Afghanistan en heeft van Amerika en China militaire hulp aan geboden gekregen. En dat beangstigt India dan weer, dat in de korte histo rie na de onafhankelijkheid van Brits-Jndië al verschillende malen oorlog heeft gevoerd met Pakistan. Mevrouw Oandhi, die kort geleden een grote verkiezingsoverwinning haalde, slaapt 's nachts al een stuk beter nu een speciaal gerechtshof dat haar kwalijke praktijken gedurende de noodtoestand onderzocht, één zaak heeft terugverwezen naar een lagere rechtbank en twee zaken tegen haar heeft laten vervallen. Ongetwij feld heeft de nieuwe minister van Justitie daar iets mee te maken De man zou geen minister zijn geworden als hij niet beloofd zou hebben al het mogelijke ln het werk te stellen om een eind te maken aan de rechtsza ken tegen de nieuwe premier. Herman Amelink lee hftvjnerikaanse president 'arter werkt aan een nieuw plan ter beteuge- rpaujian de uitbreiding vai de Russische invloedssfeer. Zijn medewer- aiiestiijn druk bezig het stabtsel van een dergelijk plan op te vullen. De »il debche inval in Afghanisln heeft duidelijk aan het licht gebracht dat aarü]irenlgde Staten op derelijke acties geen pasklaar antwoord meer leverjn. ..Dan noodzJvintig jaar geleden was dat *1 even e er Een Russische inval in Afghnistan een fn heel andere gevolgen heben ge- )aarnirkije, Irak, Iran en Pakistan adden ernievPn Juist aaneen gesloten meGroot- fdulz«nië en de Verenigde Staterin de ■net zfa Verdragsorganisatie (CENV)). Die nleuwfatie was een onderdeel van e we- ïpo dlde Amerikaanse „containmei-poli- uwlnflfen beleid dat erop gericht wadoor r achUK van bondgenootschappen ubrei- Bn de Russische Invloedssfeeregen Een Russische inval in Afghaistan 955 op zijn minst geleid hebb* tot •ring van de legers van de de ïwingA verenigde landen. l 8chf ii\3mbom meer algemene strategie tegenover de Sow jet-Unie hebben de Verenigde Staten Pakis tan voor een bedrag van 400 miljoen dollar aan militaire en economische hulp aange boden. De Russen zouden bij hun strijd tegen de Islamitische opstandelingen in Af ghanistan wel eens ln de verleiding kunnen komen aanvallen te doen op kampen van Afghaanse vluchtelingen in het noordwes ten van Pakistan. En daar moet het Pakis taanse leger zich tegen kunnen verweren. De Amerikanen denken daarom aan de levering van voornamelijk defensieve wa pens. zoals luchtafweergeschut en antitank wapens. In verband hiermee bevindt de Pakistaanse minister van buitenlandse za ken Agha Sjahi zich momenteel in Was hington. ze icrsk' prii t, koi niet aging d mei g zegdt !t ml dai ijk pi iur.' ich, ikl lage urt vt •n de machtsverhoudingen in 3d- 1 diffuser. De CENVO bestaat ok niet meer. Irak haakte ai heel iel goede betrekkingen aan te knojn kou Iran viel begin vorig jaar r?t k van de sjah weg als bondgemt 't Westen en bekende zich tot e De kwestie Cyprus deed de betrt tussen de Verenigde Staten en Tv itlg bekoelen, terwijl de twee oorl Pakistan tegen India vocht en h< n Pakistan een eigen atoombom 1 leidden tot stopzetting van dc groo •e Amerikaanse militaire hulp aa; —óchot op een binnenkort door de iaanse president bekend te maken Tweeslachtig Hoewel de Pakistaanse regering uiterst kri tisch gereageerd heeft op de bezetting van Afghanistan door de Russen, staat zij toch wat tweeslachtig tegenover het Amerikaan se aanbod. President Zia Oei Haq. die zijn voorganger Bhoetto afzette omdat deze te weinig eerbied voor de islam aan de dag zou hebben gelegd, vreest de kritiek van de islamitsiche wereld wanneer hij al te ge makkelijk de Amerikaanse steun aanpakt. Het vredesinitiatief dat leidde tot de ak koorden van Camp Iavid, de val van de sjah en de herleving van het islamitisch bewustzijn hebben de Verenigde Staten er in dit deel van de wereld niet populairder op gemaakt. De overval op en de verwoesting De Pakistaanse minister van buitenlandse zaken, Agha Sjahi (links) wordt op het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken verwelkomd door onder minister Harold Saunders. van de Amerikaanse ambassade ln Islama bad door duizenden woedende Pakistanen heeft aangetoond dat deze gevoelens ook in Pakistan aanwezig zijn Verder onderkent Pakistan de halfhartig heid van het Amerikaanse aanbod. Zo den ken de Verenigde Staten er niet over de Pakistaanse luchtmacht uit te rusten met de door haar gevraagde F-5 toestellen. Washington vreest dat een eventuele leve rantie van de F-5 zal lelden tot een versto ring van het regionale evenwicht op het Indiase subcontinent. De nieuwe regering van mevrouw Indira Gandhi in New Delhi. die toch al meer neigt tot vriendschappelij ke, betrekkingen met de Sowjet-Unie dan haar voorganger, zou zich door een dergelij ke versterking van de Pakistaanse strijd macht bedreigd voelen zeker ln het licht van de goede betrekkingen tussen Pakistan en China. Islamitisch Hoewel president Zia Oei Haq het Ameri kaanse aanbod uiteindelijk wel schoorvoe tend zal aanvaarden «zijn uitdrukkelijke verklaring van enige da 'en geleden dat zijn land niet van plan ls een atoombom te maken, wijst daar op), probeert hij zich eerst te verzekeren van de steun van de Islamitische wereld. Onder auspiciën van Pakistan vindt binnenkort ln Islamabad een Islamitische topconferentie plaats, waar men zich zal beraden over de conse quenties van de Russische actie in Afgha nistan. Deze conferentie zal ongetwijfeld leiden tot een openlijke veroordeling van het Russische ingrijpen en tot de conclusie dat de islamitische wereld zich tegen die Inval te weer moet stellen. Dat geeft Zia Oei Haq dan een redelijke vrijbrief om de Ame rikaanse hulp aan te pakken, zonder dat hij zich vervreemdt van de islamitische en niet- gebonden landen. Het zal voor een belangrijk deel van de houding van de Pakistaanse regering af hangen of de Russen erin zullen slagen hun Invloed over de grenzen van Afghanistan heen uit te breiden Daarbij gaat het vooral om de politiek van Islamabad tegenover de minderheden in het land. De dienst wordt ln Pakistan uitgemaakt door de Poenjabiërs die 58 procent van de bevolking uitmaken, maar ülle loge politieke en militaire posi ties innemen. Dat geeft scheve ogen bij de Pathanen en de Baloechiërs de zich twee derangs burgers voelen. Onder de twee en-een-half miljoen Baloe chiërs in Pakistan leeft nog steeds de wens om zich met het zelfde aantal stamgenoten ln Iran en in het zuiden van Afghanistan aaneen te sluiten ln een OrooUBaloechls- tan. De onlusten in Iran en de nog niet evenwichtige situatie in Afghanistan ver sterkten deze gevoelens alleen maar. De Sowjet-Unie heeft niet nagelaten ln deze brij te roeren: de leiders van het Volksbe vrijdingsfront van Baloechistan zijn ln Mos kou opgeleid, verluidt het. Een op initiatief van Moskou gestichte staat Baloechistan zou de Sowjet-Unie de door het Westen gevreesde verbinding geven tussen het Rus sische continent en de Indische Oceaan. Pathanen Het nationaal bewustzijn van de zeven mil joen Pathanen in Pakistan is minder groot dan dat van de Baloechiërs. Zij voelen zich vooral verbonden met hun stamgenoten ln Afghanistan, die zich momentcel vanuit hun Islamitische achtergrond verzetten te gen de Russen ln Afghanistan De in het noordwesten van Pakistan woonachtige Pathanen steunen het verzet van hun vijf miljoen geloofsgenoten ln Afghanistan, wat het gevaar van Russische acties in dit deel van Pakistan met zich brengt. In het verle den hebben de Pathanen of Poesjtoens nog geregeerd ln Kaboel en de wens om van Afghanistan weer een Pathaans land te maken leeft nog alt'.'i. Slaagt president Zia Oei Haq erin met de minderheden in zijn land op wat betere voet te raken, dan groeien de overlevingskansen van zijn dictatuur. Voor de militaire rege ring ls dat geen onaantrekkelijk perspec tief Het ls niet zonder betekenis dat de president de afgelopen tijd door het land getrokken Is, op basis van het Russische gevaar, de band met de bevolking wat aan te halen. Dat kan hem de politieke ruimte verschaffen om hulp van de Verenigde Sta ten aan te pakken, desnoods indirect via het veel onverdachtere China De Chinese minister van buitenlandse zaken Huang Hua komt in leder geval vrijdag al op be zoek, juist nu de Amerikaanse minister van defensie Harold Brown nog maar koud weg ls uit Peking.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7