kwaliteit van lucht in Rijnmondgebied daalt if PvdA-Kamerlid Moor legt taak node neer Ziekenhuisinstituut geeft atlas ziekenhuiskosten uit Afvalbedrijf in Botlek vervuilt lucht te veel Regionale milieuraad wil maatregelen Igië voorop bij s vuilen van tuurscrisis in en afgewend VVD Kamerleden wensen inzicht in handelwijze OM Televisietechnici dreigen met actie »i 'Besluitvorming binnen de partij over LPG aanvoer is onaanvaardbaar' Werkloosheid onder vrouwen is gestegen Klein (PvdA) verlaat Tweede Kamer Kapitein Emmely voorlopig op vrije voeten Parlementsleden door Libanese leiders ontvangen Rita ÉNSDAG 16 JANUARI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET ,"1 een onzer verslaggevers "1TEF RDAM De regionale raad voor het milieubeheer maakt zich ernstige zorgen over de eb€lfnde kwaliteit van de lucht in het Rijnmondgebied. De raad, een adviesorgaan van het drujnbaar Lichaam Rijnmond, dringt in een brief aan minister Ginjaar (volksgezoneheid en euhygiëne) aan op het snel nemen van maatregelen. dez< an h ilgemene beeld van de luchtkwa- h V- in het Rijnmondgebied ia „niet kkend" schrijft de raad. Metin- i de fhJzen ult dat de verontreiniging ma zwaveldioxyde en koolmonoxy- ir de letieemt. De regionale raad voor ,le milieubeheer verwacht dat de duii vervuiling nog erger zal worden, e lar r meer door het toenemende ge- tiim rtseerde verkeer. Met name de *"eelheid benzeen en lood in tft cuS M st«ge" ou*d nog veel oneeruster maakt de ltiele raad zich over het feit dat jjg v s meer elektriciteitscentrales ia de j. md ten gevolge van het opraken aterre aardgasreserves moeten over gelopen op het stoken van olie en de_Dit zal volgens secretaris R. W. kz eden vah de raad een enorme 5 Wg vervuiling veroorzaken. „Als op eloo termijn geen maatregelen wor- ?q getroffen, voorzien wij dat de ivlot verontreiniging de komende Ja- we mstiger zal worden dan in het van de jaren zestig. Als Je be- erse, dat de kwaliteit van de lucht in chao aond nu 01 minder wordt, dan _rha dat toch wel te denken voor de mst", aldus Schweden. %an van alle uitgestoten stoffen is lijk in hoeverre ze nadelig zijn J_ de gezondheid. Een CARA-on- ek (een medisch onderzoek naar kk leningen van de luchtwegen) aan dat met name in het Rijn- gebied de gezondheid onder de "Verontreiniging lijdt. Dit CARA- ïoek, dat onder meer in Vlaar- wordt uitgevoerd, is al gaande niets' 1965. Eind vorig Jaar is de vier- DEN HAAG (ANP) Het bedrijf Afvalverwerking Rijnmond (AYR) in het Botlekgebied over schrijdt de wettelijke normen voor bet uitstoten van afvalstof fen. Zowel bij de verbranding van huisvuil als bij de verbran ding van chemisch afval gaat de luchtverontreiniging de voorge schreven maxima te boven. Met name op de afdeling waar chemi sche afvalprodukten worden ver werkt moet een reinigingsinstal latie worden gebouwd. Komt die installatie er niet dan dient dese afdeling te worden gesloten. Tot dese conclusie komt de mi lieuwerkgroep AVR in een rap port dat dj heeft aangeboden aan de raad van commissarissen van de AVR en gedeputeerde staten van Zuid-Holland. In dese werk groep hebben vertegenwoordi gers sitting van de provincie, AVR en de dienst centraal mi lieubeheer Rijnmond (DMCR). Bij de verbranding van huisvuil komen onder andere te veel meta len, metaloïden, zoutsuur en flu- orwaterstof vrij. Vooral dese laatste stof heeft effect op het leefmilieu. Desondanks komt de werkgroep tot de slotsom dat de AVR geen onveilige situatie veroorzaakt. Zij vindt dat er met uitsondering van het uitstoten van fluorwater- stof geen reden is voor bezorgd- heid voor het milieu. i afgesloten. glonale raad voor het milieube- ndt dat lagere overheden be ten over een te klein lnstrumen- om de luchtverontreiniging a aanvaardbare hoogte terug te n. „Hier moet de centrale over- pptreden en in dit optreden ook regeringen betrekken, omdat 'einigde lucht zich nu eenmaal »t de nationale grenzen be- schrijft de raad. Hij dringt er bij de minister op aan zo snel ijk het overleg met de omrln- i landen te openen. flonale raad, waarin vertegen- feers van overheid, bedrijfsle- burgerij zitten, heeft zelf ook Jl Ideeën over het verbeteren van ihtkwallteit. Volgens de raad i energiebeperkende maatre den belangrijke bijdrage leve- het gevoerde energiebeleid wordt te weinig aandacht besteed aan de nadelige gevolgen die een stij gend energieverbruik voor het milieu met zich brengt, vindt de raad. Met name de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de regionale raad vinden dat de overheid een onder zoek moet laten instellen naar de resultaten die het ontzwavelen van stookolie kan opleveren. Behalve een duidelijk geringere uitworp van zwa veldioxyde kan het ontzwavelen van stookolie ook het importeren van zwavel ingevoerd met een waarde van 62 miljoen gulden. Ook zou er een onderzoek moeten komen naar de mogelijkheden om de uitworp van stlkstofioxyden uit grote vuurhaar den en automotoren te verminderen. Een lager benzeengehalte in benzine, een verlaagd loodgehalte en een voor rangspositie van de elektriciteitscen trales in het Rijnmondgebied bij het toewijzen van aardgasreserves zijn tenslotte ook noodzakelijke voor waarden voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, meent de raad voor het milieubeheer Eenzijdig Het Openbaar Lichaam Rijnmond heeft in een brief aan de vaste kamer commissie voor milieuhygiëne laten weten het S02-beleidskaderplan 0.1 JERDAM (ANP) - België ls de Cnos^ vervuiler van de Maas. Neder- in Duitsland vervullen de rivier mindere mate, terwijl Frank- ;n. T.jggj weinig aan de verontrelni- lijdraagt. Dit schrijft drs B. W. eg, verbonden aan het labora- voor geochemie en mineralo- de Utrechtse universiteit, in !t van de Vereniging van dingbedrijven in Nederland, is een belangrijke bron van atervoorziening in Neder- lowel Den Haag en omgeving rdam is op deze rivier aange- De verontreiniging van de te wijten aan rechtstreekse ,en aan belasting door enkele ^"^verontreinigde zijrivieren. Een de rivler de Sambre in Bel- inverantwoordelijk voor piekbe- vac™jen aan natrium, chloride en aar mf Tussen Namen en Luik wor- e frote hoeveelheden calcium, ilcarbonaat, sulfaat en flurodie d. Boven Luik komen veel fos- Jen ijzer in het Maaswater nest I1 dent is. is i jaar usiasti vele lie val is ov« cant ;emai jië wordt jaarlijks ruim een ton anorganische stoffen op geloosd. Nederland en Duits- ipen gezamenlijk 530.000 ton De bijdrage van Frankrijk 66.000 ton per jaar i onzer verslaggevers De bestuurscrisis in Assen 948 to^oren. De beide PvdA-wethou- (Grt M. de Roos en S. Kerkhof jmldd$ niet af te treden. Dit tweetal onlangs om zich terug te trek- PvdA-ledenvergadering had' geëist dat ze dit zouden rvn» r° de raad zou besluit€n de [If niet meer in erfpacht uit te maar in verkoop. Dat besluit derdaad en de wethouders ze het niet eens waren met de ergadering van hun partij n hieruit toch de consequen- dbon< trekken. Inmiddels heeft een 16,1 ledenvergadering echter in ohace theid besloten dat ze toch n kerlfooeten aanblijven Tsjech tweede vergadering werd aarvcx^per besloten op aandrang van 1- ntse commissaris der konln- ïvrouw T. Schilthuis. en gede- °°rf2?e D van HuizinBa D« PvdA ergem uwde het terugdraaien van de gen. n itkwestie als politieke woord en ap van CDA en VVD, die eerder 5 h toeze8gingen hadden gedaan, o.nnp er eigenlijk geen nieuwe argu- 1 op tafel kwamen dan in de vergadering, besloten de 175 an bil '8e PvdAleden toch in grote k# rh'ld de wethouders maar h haven De raadsfractie van de ^as eerder al grotendeels om- na een lijmpoging van onder I burgemeester M asm an ADVERTENTIE Sharpfax kopieermachines van mini- tot maxigebmik ^^C^ormas billhoven (030) 78 78 44'1 Van onze parlementsredactie DEN HAAG De WD-Kamerleden Lauxtermann, Tripels en Keja willen van minister De Ruiter van justitie opheldering over de handelwijze van het Openbaar Ministerie in Amster dam om twee gevangenen tijdelijk in vrijheid te stellen, teneinde inlichtin gen en bewijs te vergaren tegen de narcoticabrigade van de Amsterdam se politie. (S02 is zwaveldioxyde) van minister Ginjaar „eenzijdig" te vinden. Vol gens Rijnmond is de aandacht van het beleidskaderplan te veel gericht op de zwaveldioxyde-problematlek. Het plan zou ook de uitworp van andere fossiele brandstoffen in de overwegingen moeten betrekken. In het plan van Ginjaar speelt de luchtkwaliteit volgens Rijnmond „een afgeleide rol". Het geeft voor rang aan de beperking van de zwavel- dioxyde-uitworp tot vijfhonderd mil joen kilo per jaar. In het plan wordt gestreeft naar deze maximale uit worp in 1985. Dit is mogelijk als er sprake is van een beperkte economsi- che groei en een daarmee gepaard gaande beperking van het energiever bruik. Rijnmond wil echter de bestrijding van de luchtverontreiniging aanpas sen aan de verwachte uitworp. Naar mate de situatie slechter wordt zou de bestrijding zwaarder moeten wor den. Rijnmond heeft behoefte aan een pakket concrete beleidsmaatre gelen. De werkelijkheid toont volgens Rijnmond aan dat het eerste bestrij dingsprogramma voor de jaren 1980 tot 1982 niet gereed is. Dit leidt, aldus schrijft Rijnmond, tot vertraging in het uitvoeren van concrete maatre gelen. Een bezetter van het gebouw van de indelingsraad in Deventer wordt door politieagenten naar buiten gedragen, nadat hij samen met ongeveer 25 leden van de Vereniging van dienstweigeraars het gebouw had bezet. Zij ondernamen de actie uit protest tegen het feit dat de zittingen van de commissie van advies inzake gewetensbezwaarden militaire dienst worden gehouden in kazernes. Volgens een woordvoerder van de vereniging gaat hiervan een „intimiderend effect" uit. De dienstweigeraars willen dat die zittingen gehouden worden op meer neutraal terrein zoals gemeentehuizen en sociale diensten. Ook in Amsterdam en Utrecht werden acties ondernomen. Van onze Haagse redactie DEN HAAG In de stad Amsterdam wordt per inwoner elk jaar 712 gulden uitgegeven aan ziekenhuiskosten, in een stad als Alkmaar is dat 295 gulden. Dat blijkt uit de kostenatlas, die het Nationale Ziekenhuis Instituut heeft uitgegeven. De verschillen in de 24 regio's, waarin men Nederland heeft ingedeeld zijn groot, blijkt uit de tabellen. Wanneer men de vergelijking treft voor verpleegdagen, dat zijn de kos ten van één dag in een ziekenhuis, dan ligt dat in Amsterdam op 394 gulden, terwijl dat in Alkmaar 222 gulden kost. Behalve ziekenhuiskosten zijn in de atlas per gebied ook personeelssterk te, kosten, salarissen, en sociale kos ten per gebied uitgesplitst. Verder geeft de atlas informatie over aantal len bedden, het gebruik van bedden en specialistendichtheid per gebied. factoren is onder meer onderwerp waar het Nationaal Ziekenhuis Insti- voor een ander project van onderzoek tuut aan werkt. HILVERSUM Bij de NOS zullen mogelijk acties worden gevoerd door de ongeveer vierhonderd televisie- technici van de hoofdafdeling opera tionele produkties, als op korte ter mijn het personeel niet wordt uitge breid. Het tekort leidt er volgens de technici toe dat er te veel moet wor den overgewerkt. De toezegging van de NOS-leiding dat met de aantrek king van personeel de problemen zul len worden opgelost, heeft de al gerui me tijd heersende onvrede onder de technici niet kunnen wegnemen. Op initiatief van de afdelingen came ra en geluid zijn de ontevreden tech nici gisteravond laat in Hilversum bijeengekomen om zich over een standpunt te beraden. Bij de NOS werd er rekening mee gehouden dat besloten zou worden onder meer alle overwerk te weigeren. Een aantal te levisieprogramma's zou daardoor in gevaar kunnen komen. In het NOS- journaal werd gisteravond gezegd dat de technici ernaar streven de kijkers niet de dupe van eventuele acties te laten worden. Men rekent daaronder ziekenhuizen, algemene, academische en categorale ziekenhuizen, oogziekenhuizen bij voorbeeld. Die hoge kosten treft men vooral in gebieden als Amsterdam (712 gulden), Haarlem (626), Utrecht (572 gulden), en lage in gebieden als Alkmaar (276 gulden) en Amersfoort, Leeuwarden, Zwolle en Breda, die al lemaal zo rond de 340 gulden zitten. In de regel geeft de atlas te zien, dat die gebieden waar de kosten het hoogst zijn, ook andere kosten hoger zijn. Verpleegdagen Het aantal verpleegdagen is in gebie den als Leiden. Amsterdam, Nijme gen, Utrecht, Rotterdam en Gronin gen alle universiteitssteden het hoogst. n Het landelijk gemiddelde van verple gend en behandelend personeel in ziekenhuizen op 100 inwoners, is 0,88. Maar in Amsterdam, Nijmegen, Haar lem, Utrecht en Hilversum is dat een stuk meer. Om 100 ziekenhuisbedden werken in Nederland gemiddeld bijna 164 mensen. Maar in Leiden zijn dat bijvoorbeeld ruim 220 mensen, terwijl dat er in Middelburg 123 zijn. Voorts wordt er in Leiden gemiddeld 40.500 gulden per jaar in een ziekenhuis verdient, in Venlo bijna tienduizend gulden minder Wanneer men de ge middelde salarisniveaus beschouwt per personeelscategorie, dan blijven er grote verschillen bestaan. Of die verschillen een regionaal aspect heb ben, of zijn toe te wijzen aan andere De Postgiro en Rijkspostspaarbank verwelkomde gisteren de mil joenste girospaarder, de 28-jarige Simon Jan Klein. De giro beheert nu ongeveer 15,3 miljard spaarguldens, waarvan bijna eenderde op girospaarrekeningen staat. Simon Jan Klein en verloofde Silvia Heinsch (samen amateur danskampioenen van Nederland) kregen een reis plus koffers aangeboden naar de ballroom-wedstrij den in de Engelse stad Blackpool. door Theo Koelé DEN HAAG „Ik vind het doodzonde om de Tweede Kamer te verlaten. Maar wat de Rotterdamse PvdA-top de afgelopen tijd heeft gedaan, daar kan ik me echt niet meer in vinden." Het argument van z'n fractieleider Den Uyl, dat een Kamerlid niet mede-verantwoordelijk is voor het doen en laten van een partijgenoot-stadsbestuurder, spreekt Frans Moor (39) niet aan. Het socialistische Kamerlid blijft, ook na het gisteren gehouden gesprek-onder- vier-ogen met Den Uyl, bij z'n besluit om te vertrekken. „De druppel die de emmer doet overlopen" ls de besluit vorming binnen de PvdA over het vloeibaar petroleum gas (LPG), dat twee oliemaats schappijen in Europoort wil len aanvoeren. Maar Moor vindt het eigenlijk „nog veel erger" dat z'n partijgenoten ln het Rotterdamse college van B en W een financieel voor deeltje in petto hebben voor het gemeentelijk havenperso neel. Het gaat om een beloning voor bewezen diensten tijdens de havenstaking, vorig na- Jaar. „Het is werkelijk schan dalig." zegt Mdoor „om men sen die aangezet zijn om be smet werk te doen, een bonus te geven. Dat druist tegen elk socialistisch principe ln. Het wordt helemafü onverteer baar als je bedenkt, dat er geen extra geld op tafel is gekomen voor het gemeente lijk personeel dat vorig Jaar bij IJzel en sneeuw de stad zoveel mogelijk begaanbaar maakte." Havenstaking De manier, waarop zijn partij de havenstaking benaderde, schoot Moor vorig Jaar al in het verkeerde keelgat. Hij kon het maar moeilijk verkrop pen, dat de PvdA de staking veroordeelde. Mede op zijn aandringen gaf de fractie een verklaring uit, waarin wel enig begrip werd opgebracht voor de eisen van de stakers (toe slagen voor zwaar werk en dergelijke). Maar echt tevre den was Moor. zelf eens werk nemer in de Rijnmond-indus trie. toch niet. Echtger, zoals gezegd, de spreekwoordelijke emmer-en- druppel hebben te maken met de aanvoer van LPG naar Eu ropoort. Moor neemt zelfs het woord manipulatie in de mond. Het scheidende Ka merlid: „Binnen de partij was afgesproken dat het gewest Zuid-Holland een nota zou uitbrengen over de plannen van Shell en BP voordat de bestuurscolleges een stand punt zouden Innemen. Maar Frans Moor wat gebeurt er? Mijn partijge noten ln die clubs bepalen toch een standpunt voordat het gewest de LPG-nota pre senteert. Dat is echt te gek." Vorige week lieten het dage lijks bestuur van het open baar lichaam Rijnmond, het Rotterdamse college van B en W en gedeputeerde staten van Zuid-Holland weten, dat zij voor de LPO-aanvoer zijn, mits die omgeven wordt door veiligheidsmaatregelen. Pas later deze week ontvouwt de gewestelijke PvdA de gedach ten daarover, gedachten overigens die Moor bij lange na niet deelt. „Er staan passa ges in dat stuk. waarvan ik moet zeggen: dat is onaan vaardbaar." Goed leefklimaat Moor herinnert zich hoe hij „als kandidaat-Kamerlid in Rijnmond langs de deuren werd gestuurd om te vertellen hoe sterk de PvdA opkomt voor een goed leefklimaat ln Rijnmond". Voor Moor staat vast. dat de plannen van de twee ollereuzen dat klimaat zullen aantasten. Hij vindt, dat de partijgenoten op be stuurszetels en binnen het ge west al te gemakkelijk een positief oordeel vellen over de komst van LPG. Moor wil eigenlijk niets meer te maken hebben met „zijn" gewest, „tenzij daar allerlei grote veranderingen komen." Omdat het wachten daarop, volgens Moor. tevergeefs is. zou hij zich het liefst aanmel den als landelijk lid. „Maar dat kan, geloof ik. alleen maar in die delen van het land. waar de PvdA geen afdeling heeft." Moor ontkent dat zijn voorge nomen vertrek iets te maken heeft met het wel en vooral wee van het Kamerlidmaat schap. Moor. die twee Jaar ge leden Kamerlid werd. geeft toe dat hij „behoorlijk veel tijd nodig had om er achter te komen hoe het aan het Bin nenhof toegaat" Moor kan gerekend worden tot de Kamerleden, die wel aangeduid worden als „ach terbankers": parlementariërs die zelden of nooit op de voor grond treden. „Maar het laat ste half Jaar was lk goed op dreef. Ik heb me vooral ver diept ln de arbeidsomstandig hedenwet en de democratise ring bij de overheid. Ja. het is eigenlijk doodzonde om me daar nu van los te maken. Maar als PvdA-lld. afkomstig uit Rotterdam, moet Lk zeg gen: het houdt voor mij op." Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG Het aandeel van de vrouwen in de totale werkloosheid is in 1979 vergeleken met 1978 opgelo pen van 34 en 37 procent Over het hele afgelopen jaar gemiddeld waren er precies 210.000 werklozen Dat is 4400 meer dan over 1978 gemiddeld De gemiddelde werkloosheid voor mannen <132 400) was vierduizend minder dan in 1978. maar voor vrou wen <77.600) juist 8400 meer De daling van de gemiddelde werk loosheid voor mannen kwam voor een belangrijk deel door minder werk loosheid in de metaal. De werkloos heid in de bouw was daarentegen iets hoger dan gemiddeld in 1978 Dat kwam mede door de strenge winter De jeugdwerkloosheid tonder 23 jaar) daalde gemiddeld vorig Jaar met vier procent bij de Jongens, maar steeg met zestien procent bij de meisjes Deze laatste toeneming zat groten deels in stijging van werkloze school verlatende meisjes. Het gemiddelde werkloosheidsniveau onder zestig plussers daalde vorig jaar met acht procent. Ook daalde het aantal werk lozen dat binnen een maand al weer een nieuwe baan heeft Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het PvdA-Kamerlid dr Oer Klein (54) zal per 1 februari dé Tweede Kamer verlaten. Hij is be noemd tot lid van het dagelijks be stuur van het wetenschappelijk insti tuut TNO. In die functie zal bij wor den belast met het sociaal beleid vah het instituut (personeelszaken). Klein was in het kabinet-Den Uyl staatssecretaris van onderwijs en we tenschappen. Zijn overstap van de Kamer naar TNO verklaarde hij gis teren uit het feit dat hij „een meer bestuurlijk ingestelde figuur" is. „Ik ben altijd een beetje een doener ge weest. Die controlerende functie van Kamerlid lag mij niet zo." zei hij. De benoeming van het Kamerlid komt niet geheel onverwacht. Hij was al als voorzitter van de voedingsorga- nisatie TNO nauw met het weten schappelijk instituut verbonden De bedoeling is dat TNO een nieuwe structuur krijgt. Daarbij komt er in de plaats van het dagelijks bestuur een raad van bestuur Klein zal in de Kamer worden opge volgd door H. Veldhoen, wethouder van Maasdam. Veldhoen werkt als bioloog bij Unilever Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Kapitein T. J. de B. van het „verstekelingenschip" Em mely blijft voorlopig op vrije voeten De Rotterdamse officier van Justitie mr R. de Groot gaat niet in hoger beroep tegen het besluit van de rech- ter-commissaris om De B. vrij te la ten in afwachting van een proces. Zoals we gisteren al in een deel van onze edities hebben gemeld, heeft De B. bekend dat hij vorig jaar enkele van zijn bemanningsleden opdracht heeft gegeven een verstekeling over boord te zetten. De verstekeling zou verdronken zijn. Volgens mr De Groot heeft het weinig zin om beroep aan te tekenen bij het hof in Den Haag. omdat hij daar vorige maand ook in het ongelijk werd gesteld toen hij drie beman ningsleden van het schip in voorlopi ge hechtenis wilde houden. Alleen als blijkt dat de rechter-commlssaris dit maal andere argumenten hanteert, wil de officier in beroep gaan- De verstekeling, een 20-jarige Gha- nees, werd ontdekt toen de Emmely op de Bonny River in Nigeria voer Volgens de bemanning, die de zaak in november aan het rollen bracht, heeft kapitein De B. de stuurman en een matroos opdracht gegeven de keling in het water te gooien. BEIROET (ANP) Een delegatie van Nederlandse parlementsleden, die een rondreis door het Midden- Oosten maakt, is gisteren ontvangen door president Ellas Sarkis van Li banon en de Libanese premier Selim al Hoss. Ook heeft de delegatie, ge leid door de VVD'er Ploeg, gespro ken met de Libanese minister van buitenlandse xaken, Fouad Boutros. Er is onder andere gesproken over de positie van de Unifil (VN-vredes- macht in het tuiden van Libanon) en de rol van het Libanese leger bij dr pogingen de situatie in het ruiden van het land te normaliseren. „Ik laat u zien, wat ik van deze school denk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3