Voorzichtige terreinverkenning op synode Alfrink: Paus citeerde mij niet zonder opzet Veel geboorten in vrijgemaakte kring Personalia Zwarten geweerd uit begrafenisdienst Trouw Conferenties KERK IN DE WERELD Predikantenbond: actie loopt goed Burgess Carr komt niet meer terug Noodkist tijdens oecumenische dienst tentoongesteld Bouw in de DDR Wat 'zeer urgent' is in Poolse ogen VANDAAflM Nieuwe boeken VOORBIJGANG! Bijbels voor Slowakije i»° WOENSDAG 16 JANUARI 1980 KERK TROUW/KWARTET door Pieter van der Ven ROME Het begin van de bijzondere synode van de Neder landse bisschoppen wordt gekenmerkt door een voorzichtige en woordenrijke theologische terreinverkenning. Kardinaal Willebrands sprak, zoals reeds gemeld, voornamelijk over de kerk die zowel universeel als plaatse lijk werkt en later zette prof dr J. Lcscrauwaet. de theologisch adviseur van de synode, uiteen hoe volgens de r k leer van het concilie de kerk ge stalte krijgt door de eigen taak en verantwoordelijkheid van bisschop pen. priesters en het „volk Gods". De discussie zou volgens het pers communiqué een gedachtewisseling zijn over het theologlsch-spirituele fundament van het sleutelwoord ..communlo" (geméenschap) Het lijkt erop dat vooralsnog de deel nemers proberen niet voor elkaar on der te doen ln het citeren uit de documenten van het tweede Vati caans concilie. Uit de discussie werd een aantal vragen en wensen ln het perscommuniqué opgenomen. Hoe kunnen we een tegenstelling voorkomen tussen het volk Gods en ons hier? Komt het missionaire, de kerk die niet alleen bestaat maar ook een zending heeft, wel voldoende tot uitdrukking ln de uiteenzetting van Lescrauwaet? Er moet niet alleen gesproken wor den over ie „communio" als een spi ritueel feit. maar ook als een institu tionele werkelijkheid. Iemand weet de moeilijkheden aan de seculainsa- tie en de context van de mensweten schappen. Ook de vaderlandse Indivi dualistische mentaliteit zou commu nio bemoeilijken Nu weer wel Het eerste perscommuniqué werd door het Vaticaan verstrekt De be slissing van maandag dat de Neder landse perschef niet tot de vergade ring werd toegelaten, is dinsdag weer teruggedraaid. Nu mag het weer wèl, zij het onder nogal strikte geheim houding. De perscommunlqué's zul len worden opgesteld onder goedkeu ring van een kleine commissie: Les crauwaet. Tomko en Möller van Gro ningen. Inmiddels heeft er op het Vaticaan een met onbelangrijke benoeming plaatsgevonden. De leider (prefect) van de congregatie voor het katholie ke onderwijs, de 78-Jarige kardinaal Garrone, wordt vervangen door kar dinaal Baum (53). thans de aartsbis schop van Washington. Kardinaal Garrone Is een van de cu riedeelnemers aan de synode omdat hij de seminaries en ambtsopleiding •onder zich heeft en dat is een van de meer gevoelige punten die op deze synode geregeld zouden moeten wor den Men vermoedt overigens niet dat kardinaal Garrone nu al meteen en dus ook in deze synode zijn plaats zal afstaan. Kardinaal Baum Met kardinaal Baum krijgt Amerika weer een topfunctie in de curie terug die het verloor toen vorig jaar kardi naal Wright overleed. Kardinaal Garrone heeft zich echter op deze synode voorbereid en dus zal hij deze taak nog wel voltooien. Van hem is bekend dat hij weinig heil ziet in de theologische opleiding zoals die in Nederland bestaat en hij zou een van de betere relaties van bisschop Gijsen ln Rome zijn. Kardinaal Baum zal dus spoedig met deze zaken Kardinaal Willebrands (staande) spreekt de synode toe. Links van hem de Tsjechische bisschop Joseph Tomki, secretaris-generaal der synode. Rechts paus Johannes Paulus II. te maken krijgen, of anders, de theo logische hogescholen en Nijmegen krijgen spoedig met hem te maken. Van een onzer verslaggevers HILVERSUM Kardinaal Alfrink gelooft, dat paus Jo hannes Paulus II hem „niet helemaal zonder opzet" zo uitdrukkelijk geciteerd heeft in diens brief aan de kerk in Nederland, vorige week. In een uitzending van Brand punt gisteravond liet Alfrink merken, erdoor verrast te zijn geweest. ..Voor zover ik weet. is het geen ge bruik. dat pausen in kerkelijke docu menten nog levende mensen citeren. Wel de Schrift, kerkvaders en andere kerkelijke documenten", zei hij. ..De paus haalt mij niet alleen aan. maar maakt gebruik van mijn woor den, mijn visie, in 1969 geuit over het gezag en de gezagsuitoefening door bisschoppen. En omdat die visie nog al eens aangevochten wordt in de katholieke gemeenschap van Neder land. heb ik toch de Idee. dat de paus het niet helemaal zonder opzet heeft gedaan." DEN HAAO De actie van de bond van Nederlandse predikanten voor hulp aan buitenlandse collega's loopt goed. Enige maanden geleden begon de bond deze actie, onder andere voor collega's ln Zuid- en Oost-Europa, omdat ln verschillende landen de sa larissen en pensioenen van predikan ten uiterst laag zijn. Zo laag dat voor veel predikanten de aanschaf van boeken vrijwel onmogelijk la. Er Is al ruim vijftigduizend gulden binnengekomen. Een deel van dit geld ls besteed aan boeken voor pre dikanten ln Hongarije. Verder gaat de bond nu na. waar de Spaanse collega's het meest behoefte aan hebben waarin opgenomen: Oe Rotter dammer. met Dordts Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leidse Courant Uitgave Trouw/Kwarlet BV Hoofdredacteur Jen/e Tarrwntnga Directeur mg O Poslma HOOFDKANTOOR Povöus 859 1000 A vN Amsterdam w-bauisiraai 13» Amsterdam ie» 020-913456 teiei 13006 Postgfo 66 00 00 San* Ned C'ed-etban* Reken.ngn, 23 00 12 524 REGO ROTTE ROAM'DORORECMT PriS'CA<S 3000 A* Ronerdam Wi 010-115566 (aboonememen •n oerorg<ng' tei 010-115566 (redactie) ie' 115700 luKSloaend voor advertenties) WMt&uak 4 REGIO DEN MAAG IEIOEN PosiOus 101 250i CC Den Haaq 1W 070 469445 (abonnementen en berorgmg) tel 070-460445 (redecbel lei 070-466664 (wtstudend voor advertenties) Parkstraat 22 Oen Haaq REGIO NOORD OOST NEOERLANO (abonnementen en beaorgm^ Pos'Bus 3 6000 AA Zeo"e iei 05200-t>030 Melkmarkt 56 ZeC* Abonnementsprijzen N< maen* 1SS4 Adverrenbe/a'even oo aanv'aaq K« adressen Cv veni Doqaw tam*eber<rnen 9<i9J0 n -aanoaq t m v«»öag Op zondag »an ie 20 wt* relet 020 9'3* 5A Opga»* mm. advertenties te. 320 436666 o» schr.fientk een Mm,-Adv a'dei.nq pos'pjs 433 1000 AK AMSTERDAM Adiese,Zigmoen u't$'\*te«d ScnMIftiik aan onze Amsterdamse ad-essen In zijn brief schreef de paus letterlijk: „In dit verband wil ik hier aanhalen, wat kardinaal Bernard Alfrink op dit punt heeft gezegd: De bisschoppen van hun kant hebben een onherleid bare. eigen verantwoordelijkheid. Zij kunnen niet volstaan met enkel de stem van hun volk weer te geven, maar aan de gelovigen moeten zij ook het woord van de Heer voor houden. De bisschoppen moeten hun eigen stem laten horen. Niet enkel als die van een gelovige onder de velen, maar ook de stem als een gezondene, als een voorganger Plezier Alfrink zei er gisteravond van: „Als De gemeente, een geschenk van God. toerustlngs/ontmoetingsweek- end. uitgaande van de vrije evangeli sche gemeente te Hilversum, m.m.v. ds. K. de Ruiter, rev. Roger Forster, Adr Stringer, ds. A. H. Agtereek en ds. J Lukasse, 25-27 januari in Hilver sum. Inl. en opg. tel. 035-48447. De politieke en soeiale situatie op de Molukken. m.m.v. W. de Keyzer. Mary Latue en D. Sahalessy. 1-3 fe bruari. volkshogeschool Overcinge. Havelte. Inl. Tijmen van 't Foort, tel. 050-714696 Omgang met God. Windroos-Jon gerenweekend. 8-9 februari. De Ro kende Turf. Reeuwijk. Inl. en opg. tel. 08380-21980 Evangelisatie in de vorm van ge- sprekssamenkomsten, onderzoek naar de mogelijkheden m.m.v. ds. G. Bilker en ds. H. Kuyk. zaterdag 16 februari 10.15-16.30 uur. Toerustings centrum. Leusden (tel. 033-43244) de paus duidelijk heeft willen maken, dat we ergens op eenzelfde lijn zitten en dat hij mij niet zoals hier en daar weieens gebeurt als een halve ontrouwe bisschop ziet, doet mij dat heel veel plezier." De kardinaal vond het jammer, dat de bisschoppensynode nodig is. Wan neer in Nederland het algemeen ver trouwen in de bisschoppen niet zo geschokt was en men niet zo in de polarisatie terecht gekomen was, had men volgens hem met de eigen ge meenschap wel een goede weg kun nen vinden om uit de moeilijkheden te raken. Hij waarschuwde om niet te veel te verwachten van een synode van veer tien dagen. „Men kan hoogstens we gen wijzen naar een betere gemeen schap en samenwerking binnen de bisschoppenconferentie, binnen de geloofsgemeenschap in Nederland en tussen de Nederlandse kerk en de Instanties in Rome." NAIROBI (EPS. EFP) Kanunnik Burgess Carr keert niet terug als se cretaris-generaal van de raad van kerken van geheel Afrika (AACC). De kleurrijke kanunnik vertrok bijna twee Jaar geleden voor een 'sabbaths- jaar' naar Amerika, waar hij aan de universiteit van Harvard college heeft gegeven. Hoewel het centraal comité van de AACC Carr vroeg naar zijn post terug te keren, is er blijk baar iets tussen gekomen. In elk ge val zal de AACC volgende maand een opvolger voor Carr kiezen. De leden- kerken van de AACC kunnen kandi daten voordragen. De financiële toestand van de AACC. waar 118 kerken bij zijn aangesloten, is kritiek en er zijn drastische maatre gelen vereist. Er was eind vorig jaar een schuld van vijf miljoen gulden, grotendeels als gevolg van de bouw kosten van het hoofdkwartier van de AACC in Nairobi. Van onze correspondent MAASTRICHT. Ter gelegenheid van de week van de eenheid (18-25 januari) zal op zondag 20 Januari in de Maastrichtse Sint Servaaskerk een uit 1160 daterende fraai bewerkte schrijn worden tentoongesteld. Omdat dit schrijn ln tijden van „nood en bekommernis" door de stad werd rondgedragen, kreeg het de naam „noodkist" mee. De Raad van kerken te Maastricht die a.s. zondag een dienst van Woord en Gebed houdt, wil met het tonen van de noodkist uitdrukken dat de kerk ook nu in een noodsituatie verkeert. Tevens verwijst de kist naar de tijd waarin de kerk nog ongedeeld was. De kerkeraden van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Maastricht hebben besloten hun kerkdiensten zondag te laten vervallen, terwijl tevens vijf van de vijftien r.k.parochies de heilige mis van half twaalf niet door laten gaan. De raad van kerken organiseert verder in de week van de eenheid dagelijkse gebedsdiensten en een gespreksavond met prof. dr H. van der Linde, te Nijmegen over 'Uitzicht en toekomst van de oecumene'. ADVERTENTIE Van onze correspondent JOHANNESBURG Een predikant van de Nederduitse Hervormde Kerk. ds J J du Toit. heeft maandag een rel veroorzaakt op een begrafenispartij In East Primrose bij Johannesburg. De dominee was hevig ontsteld dat de begrafenis ook werd bijgewoond door een gezelschap zwarte mensen, dat op deze wijze respect aan de overledene wenste te betonen. Dominee Du Toit werd daarop door de familieleden van de overleden Christlaan Smith het recht ontnomen KASSEL (EPD) Tot 1985 worden in nieuwe wijken ln de DDR twintig gemeentecentra gebouwd. De kerk heeft hiertoe toestemming gekregen. Een deel van de kasten wordt gedra gen door Westduitse kerken en orga nisaties. aan het graf van de overledene te spreken. De begrafenis werd door ongeveer 150 zwarten, kleurlingen en Indlérs bijge woond. die samen met Smith gewerkt hadden. Er waren ongeveer 50 blan ken. Onmiddellijk nadat ds. Du Toit de kerk was ingegaan liet hij weten dat de niet-blanken de kerk uit moes ten. omdat zij volgens een besluit van de kerkeraad geen toegang tot de ruimte hadden. Hij bood daarop aan. de dienst aan de groeve te leiden. Het gezelschap vertrok vervolgens naar de op twintig kilometer afstand gelegen begraafplaats. Daar kreeg Du Tolt van de kinderen van de over ledene te horen dat zij niet wensten dat hij de dienst zou leiden. Deze dienst werd waargenomen door de begrafenisaannemer De weduwe Smith liet weten dat ze zich in haar leven nog nooit zo beledigd had ge voeld en zei dat ze een proces tegen Du Toit overwoog. Bent u 1980 goed begonnen? b v door een Nieuwe Testament 2.63) kado te geven aan een van de 200.000 school kinderen van de staat Do Espirito Santo in Brazilië? Nee? Doe het dan na meteen: giro 901.000 van In de Rechte Straat te Velp met vermelding „NTBr Hartelijk dank Van een onzer verslaggevers AMERSFOORT De geboortenbeperking lijkt weinig effect te hebben in de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Het Nederlands Dagblad, een in deze kerkgroepering veel gelezen krant, heeft een abonnee, die reeds vele jaren de geboorte-advertenties turft. Hij kon nu melden, dat het er in 1979 opnieuw meer waren dan enig voorafgaand jaar. namelijk van 19t>8 kinderen, tegen 1904 in 1978. Hij houdt ook bij. het hoeveelste kind het is in het gezin en meent te kunnen spreken van een „spectaculaire stijging" van de middelgrote en grote gezinnen in de lezerskring van het Nederlands Dagblad: 29,5 procent van de kinderen werd geboren in gezinnen, waar al drie of meer kinderen waren (ln 1977 nog maar 23,9 procent en van de totale Nederlandse bevolking volgens het CBS in 1979 6,5 procent). Staadsraad De commissaris der ko ningin in de provincie Utrecht, mr P. J Verdam, is bij koninklijk besluit benoemd tot staatsraad (lid van de Raad van State) in buitengewone dienst. Op i februari wordt mr VèT- dam als commissaris der koningin opgevolgd door mr P v?n Dijke. nu nog secretaris-generaal van het mi nisterie van binnenlandse zaken. Gerechtsfhof Mr J van IJsendoorn is per 2 januari 1980 benoemd tot vice- president van het gerechtshof te Arn hem. Hij is thans raadsheer in dat gerechtshof. In het klooster Jasna Gora bij de Poolse stad Czestochowa zijn maan dag drie katholieken in hongersta king gegaan, omdat de regeringsau toriteiten bezig zijn een tunnel te bouwen om de pelgrims door te laten, die van de stad naar het klooster en weer terug willen. De hongerstakers hebben bezwaar tegen het tunneltje, omdat zij ln de autosnelweg, die er boven komt te lopen een slinks mid del zien om de stad van het klooster te scheiden. De ruzie over de voetgangerstunnel bij Jasna Gora is het laatste wrijf punt in de doornige geschiedenis van de verhouding tussen kerk en staat en Polen. Jasna Gora met zijn ikoon van de zwarte madonna is verreweg het belangrijkste pelgrimsoord in Po len en in heel Oost-Europa. Er komen elk Jaar miljoenen mensen. Vorig jaar bevond zich onder hen de Poolse paus Johannes Paulus de Tweede tij dens zijn opzienbarende reis door Polen. Op 20 december bezocht een speciale delegatie onder kardinaal Franciszek Macharski de plek waar de tunnel in aanbouw was. De delegatie werd er ontvangen door een comité, dat de volgende boodschap liet horen: „Na inspectie en overleg zijn wij het eens dat zo'n tunnel onaanvaardbaar ls. Hij maakt de toegang tot de heilige plaats moeilijker en maakt een mas sale toestroom van pelgrims onmoge lijk. We doen op u. eminentie en bis schoppen. een beroep onmiddellijk krachtige stappen te doen om dit werk te doen stilzetten." Een dag later ging de delegatie al bij de stedelijke autoriteiten op visite om het gerezen probleem te bespre ken. Het was na afloop wel duidelijk dat er geen stap vooruitgang was geboekt Beide partijen bleven op hun standpunt staan en er werd geen communiqué uitgegeven. Urgent De dag daarop nam kardinaal Wys- zynski de zaak in handen. Hij besloot het probleem onder de aandacht van het volk te brengen en verzond aan de bisschoppen een telegram. „Zeer ur gent." stond daarop En het luidde: „Organiseer gebedsbijeenkomsten voor het Maria-heiligdom dat be dreigd wordt door de koppigheid van de stedelijke autoriteiten die een au tosnelweg met een tunnel willen bou wen. teneinde directe toegang van de stad naar het heiligdom af te snijden." In een telegram op 23 december liet Wyszynski aan de bisschop van Czes tochowa weten dat hij de bouw van de weg en de tunnel zag als een po ging de serene sfeer in Jasna Gora aan te tasten. „Het is een onbeschrij flijke daad van barbarisme. Ik hoop dat de gebeden van heel Polen Czes tochowa te hulp zullen komen en de regering zullen dwingen de gemeente lijke autoriteiten opdracht te geven dit zinloze project niet uit te voeren." Op 27 december volgde een pastorale brief van de bisschop van Czestocho wa. die in alle kerken van het bisdom werd voorgelezen en waarin de me ning van de kerkelijke leiding nog eens werd uiteengezet. De bisschop riep allen op tot gebed om het werk aan de tunnel te doen beëindigen Op elke werkdag zouden na de mis een tiental rozenkransen voor dat doel gebeden worden Bij de communie wordt een speciale Intentie gebeden voor al diegenen, die verantwoorde lijk zijn voor het werk aan de tunnel, opdat zij de moed zullen hebben er mee te stoppen. Driemaal daags lui den de klokken van alle kerken in het hele bisdom, om de gelovigen te her inneren aan het gevraagde gebed thuis voor het heiligdom Op 6 Januari preekte kardinaal Wys zynski tachtig minuten lang in de Johannes-kathedraal in Warschau Een zegsman noemde hem „de enige van de Amerikaanse kardinalen die wel eens een boek leest". Hij was het die in oktober zuster Theresa Kane uitnodigde om de paus tijdens diens bezoek aan Washington toe te spre ken. Hij verzuimde toen tevoren haar speech te laten controleren. De zuster' maakte van de gelegenheid gebruik om de paus in het openbaar nogal duidelijk toe te spreken over de posi tie van de vrouw in de kerk. Naar verluidt zou men dat in Rome de kardinaal zeer kwalijk hebben geno men. Toch ziet men deze benoeming niet als een straf. Van uitgeverij Spectrum te Utrecht zijn de volgende boeken. Lexicon van Franse wijnen, door L. van Eechoute (253 blz - 25,—). Van J. F. Cooper: De laatste der Mohikanen, met tekenin gen van M. Florijn (177 blz - 12.50). Jaro de luchtdanser is een prenten boek van S. Bohdal (25 blz - 17,50). Magische miniaturen uit Ethiopië van J. Mercier 40 tekeningen met een tekst vertaald door F. Oomes 56.50). Franse miniaturen uit de tijd van Jean de Berry (119 blz - 58,75) geschreven door M Thomas, eveneens door F. Oomes vertaald. In de serie „onze volksverhalen" zijn nu verschenen Volksverhalen uit Gro ningen, samengesteld door dr T. W. R. de Haan (184 blz - ƒ29,50) en Volksverhalen uit Friesland, samen gesteld door J. van der Kooi (234 blz - 29.50). In de serie „medisch biologisch per spectief" van uitgeverij Stafleu, Al phen a.d. Rijn is verschenen: Geneti sche manipulatie, waarom wel? Waarom niet? geschreven door A. Rörsch en G. Douwes. 171 blz - 35.—. Zeilen op zee, de beginselen van het zeezeilen op schrift gesteld door A. Gree. Uitg. Unieboek, Bussum. 165 blz - 34,50. Vermist in niemandsland. Verhaal van mensen uit een verzetsgroep ge durende de tweede wereldoorlog, ge schreven door Th. Kool. Uitg. Rodo- pi. Rotterdam 276 blz 12.-. Met het oog op hun toekomst. Om gaan met blinde en slechtziende kin deren. door drs J. N. Broeders. Uitg. Dekker Van de Vegt. Nijmegen. 123 blz 19.50. SYNODE De synode van de bisschoppen n* de curie en zonder de kerk zoals eer werkelijk bestaat, nl. uit gewone mensen, is intussen in Rome j begonnen. Op velen zal dit gebeti n"e een totaal wereldvreemde indrul maken. Uit het van te voren Jeilh; opgestelde programma voor deze vergadering blijkt uit niets dat hi over wezenlij ke zaken zal gaan. namelijk de kerk in de wereld va 10 vandaag. Men kan er zich op beroepen, dat de agenda van de I *j£e, niet door de wereld ingevuld ma worden, maar dat is nog maar d< vraag. Het wordt vandaag vele 101116 mensen, ook buiten de kerk. duh *erv dat wij bijzonder belangrijke jai ^me beleven. Wat tot nu toe heeft ligt broeien is nu door vuur aangegre en staat in vlam. Dat de kerk tenfzftl verliest is tot daaraantoe, maar geloof sterft in deze dagen, zou p noe Miskotte gezegd hebben. Dat is iale lijaag waarom het gaat. Als die v 8 hiet aan de orde komt en als de k 100 niet bereid is alle dingen te laten |e,aa vallen die niet direct uit dat gelo :ej?° voortvloeien, ziet het er somber de kerk uit. En dan helpt ook zo' synode geen zier. De vraag is: we ve plaats neemt vandaag het geloof Jezus Christus in de wereld in? 0 £eu< welke wijze kan dat geloof invlot 'er°: uitoefenen op mensen zodat we rrns^ langer van de ene bestialiteit ln andere vervallen? Hoe beheersei aal: de voortschrijdende wetenschap aol?c dat mst' uit een afkeer van die wetenscha maar eenvoudig omdat die wetenschap ook een bedrijf van mensen is die met dezelfde eigenschap behept zijn als wij al ajK namelijk dat zij geen rekening - houden met het hele menseideve "j*16 Ook zij kennen hun blinde vlekk Gaat het over die vragen? Daar 2 het over moeten gaan. En over m jj®-1 veel meer. Maar hoe denkt men zinnig over te kunnen praten zon z de hulp van al die leken die niets e anders doen dan met zulke vragd bezig zijn? Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen te Hoogeveen: J. ter fi te Aalsum. Aangenomen naar Hoogeveenj stand in het pastoraat, part-tlrr J. A. Douwes. wonende te Zuid\ laatstelijk predikant te Da: (Dtld); naar Goënga: G. J. V. l«n ger. laatstelijk pred. van de *v« kerk te Paramaribo wonende t sterdam; het beroep van de genj synode tot pred. voor buitenw. i (vormings-, opleidings- en led werk bij de herv. bond voor inw ge zending op geref. grondslaf Westland te Dinteloord. GEREF. KERK EN Beroepen te Den Haag-Escan^"" van Wa*,tum te Bleiswijk. I gi' Aangenomen naar Lollum: S. A kand. te Kampen. IT|| GEREF. KERKEN (VRIJG.) LR] Beroepen te Heemse S. Cnos^ver Hoogkerk. }n d ll mi Aangenomen naar Kampen. T.,gej ker te Leek. mm*. Van uitgeverij Voorhoeve le Den Haag zijn de volgende kinderboeken: Dokter leert het ABC van T. Veen- stra (67 blz 7.25). Drie kinderen in de sneeuw door M. Marijs Visser (60 blz ƒ7,25). Als'je niet kunt lopen, door I de Vries-v.d. Lichte (91 blz 9.90). Paul, door M. Verhaagen (66 blz 7.25). Martijn van het plein, door M v Rooijen (32 blz 2,95) en Joop en Joko door F. v. d. Hooning (37 blz 2.95). Moeder Teresa In Noorwegen verwacht men eejjj joen Noorse kroon (380.000 gi^ bij elkaar te brengen als sj Volksprijs 1979 voor moeder in Calcutta. Dat zal dan nog belvredeprijs overtreffen, die zijj jaar kreeg en die 800.000 Zw kroon (360.000 gulden) bedroej Noorse Volksprijzen worden kaar gebracht door een nationaLg'j0 lecte en de stand voor moeder iL is al 925.000 Noorse kroon. Bela»ygn prohlemen in India verwacht»en niet. want het geld gaat naar mf Teresa's rekening in Rome. L0k Hear Ds. Payne n. b De Engelse baptist ds. Ernest die van 1968 tot 1975 president wereldraad van kerken was, den overleden. Hij is 77 jaar den. Payne was een enthousiast menisch leider. Hij was vele - secretaris van de Britse unie vai tisten. nest W dent \i I Igt 6 Ds B. van Riet door Aldert Schipper Op de leeftijd van 62 jaar is ovi ds B. van Riet. de predikant gereformeerde kerk (vrijgemai Ridderkerk. Voordat hij in 'kerk kwam. was hij van 1948 toto predikant in Pieterburen (Gr begrafenis is donderdagmidd Ridderkerk. tu een (ore L M Een groot deel van zijn preek ging over de voetgangerstunnel, die hij omschreef als een bedreiging van „het geestelijk kapitaal van Polen". En nu zijn er dus ook al vrome hon gerstakers Het Britse informatie centrum Keston College meldt dat zij bereid zijn desnoods te sterven. In tussen staart de Zwarte Madonna hen verbaasd aan vanaf de muur. on] k P )k ais niet lma£ derc ze 1 erga n h HAARLEM De wereldbon( trel bijbelgenootschappen stelt i6( bijbels in de Slow aakse Rohace the taling ter beschikking van kerl noel Tsjechoslowakije De Tsjec waakse regering heeft daarvoc rieei invoervergunning gegeven. mtsi J fvro De bijbels zijn bestemd voor d*je j tistengemeenten. broedergem uWcj vergaderingen van gelovigen, n distenkerk, adventkerk en ap^van sche gemeenten Het is de toe; maal. dat de bijbelgenootsch erj deze gemeenten direct kunne Q pen. Voor deze oplage is een Vert van 224 400 gulden nodig Ree< der heeft de wereldbond van bij rhpi nootschappen de lutherse k4hav Slowakije aan bijbels kunnen I na i bur

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2