esdaagse beheerst oor randgebeuren 'Commercie enige basis' Goede start Hans Böhm Spelen houden gemoederen bezig Terugkeer China niet uitgesteld snt ig ommercie en vermaak op eerste plan IOC: 'Verandering fysiek onmogelijk' erard Hylkema ontkent Amerikaanse voetbal-sprookjes Supporter doodgestoken Taiwan verliest „Olympisch" geding Verlies Leiden Schaatskalender Kortsjnoj in problemen tegen Braziliaan Sunye H16/S JENSDAG 16 JANUARI 1980 SPORT TROUW/KWARTET P 13/RS 15/H 17 rminde gehi er een te ior Erik Oudshoorn OTTERDAM De krampachtige pogingen van betaalde voetbalclubs om de armzalig rzette tribunes weer wat voller te krijgen, zijn nog niets vergeleken bij de „lokmethodes" die orden toegepast in de wielerwereld. Geen buikdanseressen, zoals onlangs tot ieders irbazing in het stadion de Galgenwaard van FC Utrecht, maar onvervalste stripshows. Geen msmariekes (Sparta) maar complete popgroepen en discoshows. Met name de organisatoren 'K in zesdaagses is niets te gek. Het vroegere sportieve circus is thans een dolle kermis waar ,lg ln immercie en vermaak het wlelergebeuren in het zadel houden. ropea- komt e Maastrichtse zesdaagse kende een jrt voor Kerstmis de primeur van in de n striptease. Zover wil de organisa- van de tiende Rotterdamse zes- en ge-jaagse (van morgen tot 23 januari) niets et gaan. „Een dergelijke vertoning heb- nden wij niet passen bij een sportle- mente gebeurtenis als deze", zegt voor wist :hter Harm Scheepbouwer, en de meertvig geshockeerde Limburgse wie- ciezin- (liefhebbers (ongetwijfeld een min- jrope- trheidsgroepering, maar goed) zul- cijfer n het met hem eens zijn. och heeft Ahoy, want daar vindt het stijn plaats, genoeg te bieden op i zich et gebied van bier en plezier. Pop- roepen als Babe en Champagne it, ter- linnen in samenwerking met ocent knabbelende AVRO-dlsjockeys ge- 3 pro- jeg decibels ontwikkelen om het lak van het onvolprezen sportpaleis blazen. In de softsfeer (voor de nder-Jideren dus) treedt zanger Lee To- •s op en is er een stukje Amster- volkstoneel ln de vorm van :h en Perlemoer. Buiten draait mis op volle toeren. it er ook nog wielrenners als Raas Zoetemelk ergens Op een ovaaltje een soort perpetuum mobilé buffe- n voor hun geld zal alleen de ware ielerfan nog opvallen. Organisator eter Post: „Het is een bittere nood- lak geworden om veel aandacht aan at randgebeuren te besteden. Het tgaansleven bloeit de laatste Jaren is nooit tevoren. Vandaar ook die ge voetbalstadions. De mensen pik- liever een bloscoopje dan dat ze tn uur lang op ee koude tribune naar een leeg veld zitten te staren. Want zo is het toch? Om Je auto kwijt te kunnen moet je wel heel vroeg aan wezig zijn. Wij vullen die leemte op met een goede show. En neem maar van mij aan: de mensen volgen het wielergebeuren wel degelijk. Soms stap ik gewoon de tribune op om onder het publiek steekproeven te houden. Blijkt dat de mensen precies weten wat er gebeurt. Ook wie er voor ligt en zo. Trouwens ln de voorver koop werd er gevochten om de plaat sen aan de finis." Post legt waarschijnlijk zuiver Neder landse maatstaven aan. In West- Duitsland en België heeft het show element nooit gedomineerd. De so berste zesdaagse, die van Bremen, trekt zelfs de meeste toeschouwers van alle baanevenementen in Duits land. De belangstelling voor de Rotter damse zesdaagse is sinds de tijd dat Post er zich mee bemoeit alleen maar gegroeid. In 1979 werden de poorten van Ahoy door 51.000 toeschouwers bijna plat gewalst. De organisatie verwacht ook dit Jaar weer rond de 50.000 zesdaagsegangers. In de voor verkoop vlogen al 27.000 entreebewij zen de deur uit. Een socialistisch dag blad kocht zevenduizend kaarten op en probeert ze nu aan de lezers te slijten. Gezien de randactivitelten is het niet vreemd dat de begroting dit Jaar voor het eerst de miljoen gulden overtrof. Een derde (dus bijna 3.5 ton) wordt gedekt door sponsors. Harm Scheep bouwer: „Met veertigduizend bezoe kers komen we rond De laatste jaren hielden we na aftrek van de kosten een ton over. Dat komt weer ten goede aan de activiteiten die Ahoy op wielergebied organiseert zoals bij voorbeeld „Ahoy op zondag". Dat is een evenement waar dik geld bij moet. Overigens is die honderddui zend gulden maar een druppel in een emmer water. Ahoy kampt jaarlijks met een verlies van vijf miljoen gulden." Daarmee is meteen ook de vraag be antwoord waarom een noodlijdende stad als Amsterdam niet over een dergelijk „sportpaleis" beschikt. Pe ter Post: „Ik zou op dit moment niet graag een zesdaagse in Amsterdam willen organiseren. Nederland is te klein voor een groot aantal van dit soort evenementen." En Harm Scheepbouwer weet verder nog te becijferen: „Toch moet je deze zesdaagse niet beschouwen als een specifiek Rotterdams gebeuren. Een enquête van twee jaar geleden wees uit dat slechts 35% van de bezoekers uit de Maasstad komt. Het meren deel, 43%, was afkomstig uit de pro vincie Zuid-Holland. Verder waren er opmerkelijk veel Gelderlanders en Brabanders." Een mogelijke verklaring daarvoor geeft hij even later zelf door aan te vullen: „Zestig procent van de onder vraagden kwam af op de combinatie sport-vermaak. Een zesdaagse is dan Peter Post: „Het is een bittere noodzaak geworden aandacht aan het randgebeuren te besteden". veel ook niet te vergelijken met een crite rium." De organisatie zwijgt, tot slot, in alle talen over het beschikbare prijzen pakket. Vragen hierover worden sim pel afgewimpeld met dooddoeners als „jullie weten het beter dan wij" en „wij vragen toch ook niet naar jullie salarissen". Zeker is wel dat vedettes als Knetemann, Raas en Zoetemelk niet voor een gevulde koek naar Rot terdam komen. Van invloed is mis schien dat alle toprenners deel uit maken van de wegploeg Post en zoiets is voor de organisatie mooi meegenomen. Peter Post. de vroegere zesdaagse-keizer. geprikkeld. „Ik houd dat helemaal gescheiden. Heelt hier niets mee te maken. Ik vind dat ze moreel verplicht zijn om op een gebeuren als dit voor het Nederland se publiek hun gezicht te vertonen. Dat heb ik ze voorgehouden, meer niet." AMSTERDAM Het wel of niet handhaven van Moskou als stand plaats voor de Olympische Spe len houdt de gemoederen in de gehele wereld nog altijd beiig. Lord Killanin, de hoogbejaarde voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft verandering van plaats „fysiek onmogelijk" genoemd. Toch ko men er bij het IOC steeds meer reacties binnen, waaruit blijkt dat het na de Russische inval in Afghanistan onaanvaardbaar is dat de Spelen In Moskou zullen plaatsvinden. Of deze reacties gehoor zullen vinden is maar zeer de vraag. De openingsceremonie van de Spelen van 1980 staat gepland op 19 juli en het lijkt een onmogelijke zaak om het spektakel op een dergelijk korte termijn te verplaatsen. München, waar de Spelen van 1972 werden gehouden, heeft al vk>or de eer bedankt en ook de Canadese stad Montreal, gast- plaats van de Spelen in 1976, voelt er weinig voor. Meer dan honderd Britse parle mentsleden hebben voorgesteld aan het Internationale Olympi sche Comité te verzoeken de Olympische Spelen niet in Mos kou te houden uit protest tegen de invasie in Afghanistan. De betrokken motie werd Inge diend door leden van de conser vatieve, liberale en labourpartij- en. Zij vraagt de „Spelen ergens anders dan in Moskou" te houden en dringt er bij de Britse Olympi sche Vereniging op aan bij de IOC een andere plaats voor de Spelen aan te wijzen „en daar door de Sowjet-I'nie het gebruik van een belangrijke propaganda- wapen te onthouden." Maandag liet de conservatieve re gering sterk doorschemeren dat zij een boycot zou steunen. Enkele dagbladen hebben zich ook ach ter de boycotcampagne ge schaard. De voorzitter van de Olympische Vereniging, Sir De- nis, zei dat overschakelen op een andere stad op zo korte termijn bijna onmogelijk is. De Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken. Warren Christopher, toonde zich ver heugd over de Britse opstelling. Christopher bezoekt Europa om steun te krijgen voor het Ameri kaanse standpunt dat de Spelen in Moskou moeten worden geboy cot. De regering van de Verenigde Staten heeft schriftelijk aan Ja pan een verzoek gedaan om er bij het IOC voor te pleiten dat de Olympische Spelen dit jaar niet in Moskou worden gehouden. Een functionaris van het Japanse mi nisterie van buitenlandse zaken zei desgevraagd dat zijn regering een beslissing over een eventuele boycot van de Spelen zal overla ten aan het IOC en de internatio nale sportorganisaties. Australië beeft het IOC verze kerd geen moeilijkheden te ma ken wanneer de Spelen in Moskou zullen worden gehouden. David McKenzie, het Australische lid vanhet IOC heeft dit in een schriftelijke boodschap aan Lord Killanin laten weten. „Wij be treuren het dat sommige regerin gen politiek gebruik maken van de Spelen", aldus McKenzie. n een onzer verslaggevers ONINGEN Volstrekt ten onrechte worden de Verenigde ten als het voetbal-luilekkerland van de wereld be bouwd. Uitgebluste veteranen en trainers, die hun kwalitie- enkele keren royaler laten betalen dan ln West-Europa, ten niet hoe snel ze hun koffers moesten pakken om aan de idere kant van de Atlantische Oceaan tot vermogende heren it te groeien. Wanneer alle sprookjesachtige verhalen gebun- eld zouden worden, zou de doorsnee-encyclopedie tot een ocketboekje van armzalige omvang verschrompelen. vroegere hockey-intemational lerald Hylkema. die al ver voor de evestigde vedetten zijn heil in het merikaanse voetbal zocht, heeft linder opwekkende feiten over de landel en wandel van het zogeheten occer verzameld. „Slechts voor de :hte toppers heeft men veel geld ver", weet hij. „Pele kreeg 4 miljoen ollar (in Nederlandse valuta uitge rukt ongeveer het dubbele-red.) oor drie seizoenen, maar wees bij de olgende contractbesprekingen een od van 12 miljoen voor twee jaar af. schat, dat Cruijff bij de Los Ange- s Aztecs 800.000 dollar voor ander- seizoen vangt. De doorsnee bui- lander moet tevreden zijn met tot vierduizend dollar per aand; overigens een heel accepta- ïl bedrag als je nagaat, dat het leven de Verenigde Staten niet zo duur iet is uiteraard afwachten hoeveel fduld de doorgaans schatrijke club- igenaars met het rijpingsproces van et Amerikaanse voetbal hebben. In- iders becijferden onlangs, dat het minimaal vijftien jaar duurt, oordat het soccer echt volwassen is. gretigheid en vooral het tempo ennende. waarmee de clubs op de eurs worden verhandeld, zou die eg best veel te lang kunnen zijn. en eerdere poging van het voetbal, II - De Zwitserse Marle-Thereie Nadlg heeft Arosa een afdaling, meetellend voor de we id bek er skiën gewonnen N'adlg maakte een H van I minuut en 39.79 seconden Daarmee u zij elfhonderdste seconde sneller dan de bstenrijkse Annemarle Moser. die als tweede idigde Hanni Wenzel uil Liechtenstein werd 1.41.21 derde. FLETIEK - Het heeft met veel gescheeld of Europees tndoorrecord polsstokhoogspnn- 5.82 meter, van de Franse jongeling Thierry ïeron was binnen twee dagen ln de vergeet- ken geraakt BIJ juniorenwedstrijden in VII- «es haalde Konstantln Volkov iSowjet-Unlei hoogte van 5 80 meter HIJ liet de lat nog centimeter hoger leggen, maar miste op die oogte nipt Zijn landgenoot Sergei Koellbava uide 5 55 meter IHAATSEN Aan het wereldkampioen iiap voor junioren wordt deelgenomen door n landen Plaats van strijdtoneel Is de .sbaan ln Assen op 26 en 27 Januari De 'Igende landen hebben Ingeschreven Canada, •una. Finland. Itall», Japan. Nederland, Noor- fgen Oost-DulUland. Oostenrijk, Polen. Sow- Unie, Verenigde Staten, Zweden en Zwitser- Nederlandse ploeg bestaat bij de Jongens uit t rijders Fred Rijnders lAmsterdami. Hein „_JTeer Haastrecht' en Fred var. Wlltenburg J" Cundert' Reserve is Rob Vunderlnk uit Zwol- r mi coach Henk Boer Bij de meisjes vertegen r w sordigen Ria Visser lOud-BetJerlandi en Alle «orsma iDrachtem Nederland Reserve i» «by Borst uil Krommenie, coach Ben Scheper- "hp T.N'NIS Björn Borg is In Parijs door een Jury in de internationale tennlsfederatle ifTFi voor b tweede keer in successie gekozen tol wereld ibipioen De Jury bestond uit de oud-tennis Iers Donald Budge. Fred Perry en Lew Hoad belangrijkste overwinningen van de 23-jan Zweed waren Wimbledon, voor de vierde 'bfereenvolgende keer, en de open Franse ^ipiornschappen 'ln totaal ook voor de vierde -Ml' zoals Europa dat kent, om in de Sta tes vaste grond onder de voeten te krijgen, mislukte in 1967 schromelijk. Hylkema: „Een betrouwbaar markt onderzoek naar de groeimogelijkhe den soccer is nooit verricht. Iedere eigenaar denkt een wereldelftal on der zijn hoede te hebben. Toch ver wacht ik niet, dat soccer een hopeloze toekomst tegemoet gaat. Het zal echt niet verdwijnen, zoals in 1967 is ge beurd. Dat komt, omdat de clubs met veel winst worden doorverkocht. Een voorbeeldje: de man die San Jose Earthquakes voor 2,5 miljoen had aangeschaft, deed de club enige tijd later voor 7 miljoen van de hand. Verder is er onder de jeugd van 10 tot 14 veel interesse voor het soccer. Tus sen de senioren en de zojuist genoem de leeftijdscategorie gaapt nog een groot gat. De jeugd van 16 tot 18 is er niet. Die leemte moet dus geruime tijd worden opgevuld". Voorlopig is de NASL, de North Ame rican Soccer League, een speeltuin voor buitenlandse avonturiers. Niet alleen voetballers en trainers, ook makelaars proberen hun invloed ln het „wereldje" zo snel mogelijk te vergroten. Woekerwinsten zijn niet van de lucht. Van een rechtvaardige sociale behandeling is in de meeste gevallen evenmin sprake. Om maar te zwijgen van het verstrekken van valse informatie. Want dat werd ge ruime tijd geleden al tot een heuse kunstvorm verheven. Een Nederlan der, die ooit vijf meter van Cruijff af heeft gestaan, bezit volgens de make- laarsiijsten de capaciteiten van een International. Iemand die in de zomer van 1977 volgens het officiële wed strijdprogramma 28 Jaar was, telt tweeëneenhalf Jaar na dato slechts 29 lentes. „Iedere buitenlander wordt ver schrikkelijk opgehemeld," heeft ook Gerard Hylkema aan den lijve onder vonden. „Dat soort verhalen lokt ui teraard mensen naar de NASL. Ze denken, dat het een fantastische er varing is, maar zodra ze het sfeertje» hebben geproefd, lopen de rillingen hen over het lijf. Wie in zijn vaderland op voetbalgebied een persoonlijkheid is. merkt in de Verenigde Staten dat hij volledig in de anonimiteit ten on der gaat. Negen van de tien Amerika nen weten niet eens wat soccer is. Het idee. dat je het in Amerika wel even gaat maken wanneer dat in Neder land niet lukt, is dan ook een fabeltje. Je moet je er mentaal op ln stellen, dat alles op een laag pitje brandt. De begeleiding Is er slecht, terwijl de accommodatie over het algemeen weinig voorstelt. Negatieve punten zijn ook de grote afstanden en de vele wedstrijden ln korte tijd. Tien duels binnen veertien dagen uitvechten is heel normaal. Het voetbal is volledig op commercie gebaseerd! De eige naars verwachten, dat de televisie- LONDEN De politie in Car diff houdt op het ogenblik acht voetbalsupporters vast ter on dervraging nadat voor de beker wedstrijd Swansea City—Crys tal Palace een man werd dood gestoken. Het slachtoffer, de 31- jarige fabrieksarbeider David Williams, werd aangevallen toen hij op weg was naar bet Ninian Park Stadion in Cardiff, waar de wedstrijd gespeeld werd. Een politiewoordvoerder deelde bet volgende mee: „Een witte bestelwagen stopte, en daaruit kwam een tiental man nen tevoorschijn die drie of vier Swansea-supporters aanvielen. Er schijnt voor het incident geen enkele aanleiding te sijn geweest." Bij de vechtpartij werden twee andere Swansea- supporters gewond. LAUSANNE Een Zwitserse gerechtshof heeft in Lausanne de eis van Taiwan om de beslissing van het International Olympisch Comité over de terugkeer van de Volksrepubliek China in de Olympische beweging uit te stellen, verworpen. Het IOC had in voorgaande vergade ringen besloten dat zowel Taiwan de China aan de Olympische Spelen ln Lake Placid en Moskou mochten meedoen. Dit betekende een terug keer van China, dat vanaf 1949 niet meer aan de Spelen had deelgeno men. Als restrictie aan Taiwan stelde het IOC dat dit land wel een andere naam. een andere vlag en eert ander volkslied moest aannemen. Hiermee ging Taiwan niet akkoord en spande een kort geding aan tegen het IOC. dat uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam. Francois Carrard, de advocaat van het in Lausanne gevestigde IOC, toonde zich tevreden over de uit spraak van het gerechtshof „Ik kan mijn dossiers opbergen tot de volgen de stap". Dat deze volgende stap er zal komen zit er wel in. De Zwitserse advocaten van Taiwan hebben zich nog niet uitgelaten over de uitspraak, maar het ligt in de lijn van de ver- ATHENE Leiden heeft de tweede wachtingen dat zij wel beroep zullen wedstrijd in de kwartfinales van het toernooi om de Europese basketbal beker voor bekerhouders verloren. In Athene bleef Panathinaikos met 88- 86 aan de positieve kant van de score. Bij de rust had Leiden met 50-47 nog de leiding. In de andere kwartfinalegroep ver aantekenen. Alain Coupat, woord voerder van het IOC wilde niet voor uitlopen op de komende gebeurtenis sen. „Alles hangt nu af van Taiwan Asl zij niet onder de nieuwe voor waarden (andere vlag naam en volks lied) willen deelnemen, hebben zij geen rekhomtoe om ons aan te kla gen. Aan de andere kant moeten zij sloeg Varese (Itai Eczacibasi <Turi zich onderwerpen aan de beslissing met 83-69 (rust 45-36). van het gerechtshof" De uitkomst van het geding is een persoonlijke triomf voor de hoogste (en oudste» baas binnen het IOC. Lord Killanin. Hij heeft altijd gepleit voor een terugkeer van China, zonder dat Taiwan zich daardoor zou moeten terugtrekken DEN HAAG Do kalender van schaatswedstrij den op natuurijs in Nederland voor vandaag en morgen ziel er als volgt uit. Woensdag 16 Januari: Eiland* poldertocht. 35 km start 10 00 uur. aan melden tn Graft, De Rijp. Schermerhom. Oroot 8rhermer. Driehulzen. West en Oost Oraftdijk Bannertoehi. 30 km. start 9 30 uur. aanmelden ln Spijkerboor. Jlspersluts. Jlsp. Wijde Wormer en Neck Assendelft korte baankamptoensehappen Noord- Holland en Utrecht voor Junioren A en B Jongens. Aanvang 19 00 uur. aanmelden lel 02987-3374 of tot 19.00 uur op de baan Honderd»'; 17 januari: Almelo IJsclub Twente MurathonwedatrIJd om de N MB-trofee Heren ilOO ronden telt mee voor KNSB marathonbeker Dames '25 rondom telt niet mee Aanvang 19 00 uur aanmelden tot 15 00 uur tel OMBO 15972 Molenaarsgraaf IJsclub De Graafstroom Korte baankmaploensrhappen heren senioren Aanvang 19 30 uur, aanmelden tot 18 00 uur op de baan of lel 01844-1314 MlJnshecrenJand IJsclub SCM, de Mijnahrren pol dertocht over 30 kilometer, aanvang 10 00 uur. aanmelden lot 10 00 uur bij rafe Halfweg WeM Or.iftdijk gewestelijke lange baanwedstnj den voor dames senioren en meisjes A en B Start 13 00 uur. aanmelden lot 12 30 uur aan de baan of tel 02981-315 door Max Pam WIJK AAN ZEE In een nieuwe, aanzienlijk comlortabele entourage Is gisteren het 42e schaaktoernooi in Wijk aan Zee van start gegaan. Geen Russen dit keer. want misselijk zoals Gerard Hylkema: 'Neren van de tien Amerikanen weten niet de Sowjet-schaak-autoriteiten zijn, was voor hun de aanwezigheid van Viktor Kortsjnoj imlrlnnnHo rarlon om Wal tnarnoAi Ir» Wmraotlan Uaf Arrrnnieotioenmil<^ Waaff mi Ho (ralaoanhaiH voldoende reden om het toernooi te boycotten. Het organisatiecomité heeft nu de gelegenheid aangegrepen om spelers te inviteren, die hier tot dusver nog niet hebben gespeeld Saaie remiseschuivers zijn er bovendien niet bij, zodat de kans op een slaapverwekkend toernooi gering is. eens wat voetbal is'. maatschappijen bijspringen, maar vergeten dat de reclamespots in te bouwen zijn. Voor het Amerikaanse football (een soort rugby - red.) be staat een veel grotere markt. De ge middelde speler wordt daar gauw een half miljoen wijzer van." Gerard Hylkema behoort niet tot het gangbare type voetbal-emigrant, om dat hij, op een kortstondige carrière bij FC Groningen na, in Nederland nauwelijks aan de weg heeft getim merd. In 1973 organiseerde hij hoog uit een exodus voor zichzelf. „Toen ik in 1968 ais hockey-intemational aan de Olympische Spelen van Mexico deelnam, kreeg ik een aanbod van Atlanta Mexico om voor die club te voetballen. Ik heb dat verzoek afge wimpeld. omdat ik ln Nederland wil de onderzoeken of ik wel over voet balcapaciteiten beschikte Dat lukte wonderwel: in 1969 kreeg ik een con tract van OVAV (de voorloper van FC Groningen red.). In 1973 ging ik, mij bewust van mijn mogelijkheden, te rug naar Atlanta." Twee jaar later maakte Hylkema bij San Antonio Thunder Texas kennis met het Amerikaanse soccer Atlanta degradeerde dat Jaar uit de hoogste klasse en moest reglementair zijn buitenlander afstoten. Hylkema keer de toch weer terug naar Mexico, maar verzeilde langs allerlei omwegen in 1977 bij de Sacramento Spirits, een club uit de omgeving van San Fran cisco. De oud-Groninger tekende een waterdicht contract voor anderhalf jaar en riep onmiddellijk juridische hulp in. toen het slecht renderende circus uitverkoop wilde houden. Hyl kema: „Je moet er voor zorgen, dat Je alle kleine lettertjes van een contract goed leest, want in de meeste over eenkomsten staat een clausule, dat de eigenaar zijn voetballers en trai ners zonder opgaaf van redenen op staande voet mag ontslaan. De nieu we baas van Sacramento Spirits had dat lot ook voor mij ln gedachte Tot op heden weigert hij mij nog steeds te betalen. Ik nam uiteraard terstond een advocaat in de arm. Hij adviseer de mij 200.000 dollar te vragen. In Nederland zou zoiets snel worden ge regeld, hier niet. De eigenaar pro beert de zaak zo lang mogelijk te rekken, omdat hij hoopt, dat ik bin nen afzienbare tijd naar Nederland terugkeer. Vorig Jaar probeerde hij vrede met mij te sluiten. Ik kon terug komen bij de Sacramento Spirits, maar moest de rechtszaak vergeten. Dat weigerde ik. Ik ben voldoende ingeburgerd om niet afhankelijk te zijn van het spelen van voetbalwed strijden." Viktor Kortsjnoj kon ln de eerste ronde al onmiddellijk aantreden te gen een van deze minder bekende spelers: de Braziliaan Sunye. In het interzonale toernooi in Rio, waar Su nye als een volstrekte outsider mee had mogen doen, had hij er reeds blijk van gegeven niet geheel van talent gespeend te zijn. Met zwart tegen Kortsjnoj. dat is meestal geen pretje, maar Sunye stelde zich zeer solide op en tegen het vierde uur leek het alsof hij een onneembare vesting had opgebouwd. De beslissing moest gaan vallen in de tijdnoodfase. Kort sjnoj die sinds zijn match tegen Kar- pov weer flink aan is gekomen en een vriendelijk buikje met zich meetorst, stelde ondanks zijn zenuwachtig ge schuif op zijn stoel en ondanks een vermoeid klinkend geblaas even voor het afbreken een venijnige val. Sunye werd gedwongen een kwaliteit te offe ren. waarvoor hij echter ongetwijfeld zeer mooie aanvalskansen heeft ge kregen. De afgebroken stelling Is zeer onduidelijk, maar een nederlaag voor Kortsjnoj is niet geheel uitgesloten en zou het toernooi verrassend in luiden. Böhm versloeg de IJslandse groot meester Sigurjonsson. die na tien zet ten al tegen een ruïne aan moest kijken. In een schaakpartij blijft een fout in het begin Je in het vervolg voortdurend achtervolgen Steeds wist Sigurjonsson de partij te rekken, zonder dat hij ook maar een kans op herstel leek te hebben Misschien was het sadisme dat Böhm er telkens toe deed besluiten om de partij niet on middellijk uit te maken Eindelijk toen Böhm wel een stuk moest win nen, reikte Sigurjonsson zijn tegen stander enigszins mistroostig de hand. De jeugdwereldkampioen Seirawan staat gewonnen ln de hangpartlj te gen Van der Wiel. De Jonge Nederlan der moet ln de opening reeds een vergissing hebben begaan, want de plotselinge moeilijkheden die rond de 15e zet opdoemden kwam hij niet meer te boven. Jan Timman heeft het tegen Ligterink bijzonder zwaar ge had Juist terug van vakantie uit Su riname. zette hij zich zonder enige voorbereiding achter het bord Met wit kwam hij nogal bedenkelijk uit de opening en op een gegeven moment dreigde een directe ondergang Op combinatolre wijze wist Timman nog zeer handig naar een eindspel af te wikkelen, waarin hij enige remise kansen heeft. Emi4 rond* Seirawan 'VBFVan d*r Wiel iNedi afgebr Kortsjnoj iZwii-Sunye tllrti afgebr Biyia- ala (Cam-Browne (VBi 14-1/8, Timman iNedi-Lig- lertnk iNed) afgebr Böhm tNedhStgurJonAson Uil 1-0. Re* 'Nedi Kovaeevic Uoti 14-14. Byrne iV8»-AJburt <V8> afgebr Wit: R. Böhm (Nederland) Zwart: G. Slpirjonsson (IJsland) 1. d2-d4 Pg8-f6; 2. c2-c4 e7-e6; 3. Pbl- c3 Lfk-bl; 4. Dd 1-cZ 0-0; 5. Lcl-gS d7- d6; 6. et-e3 e6-e5; 7. Pg l-e2 Tf8-e8; 8. 0-0-0 Lbtxc3; 9. Pe2xc3 b7-h6; 10. Lf5-h4 e5xd4; 11. e3xd« c7-c6; 12. f2- f3 Pb8-d7; 13. g2-(4 Dd^a5; 14 Ttal. cl PfC-b7; 15. Lfl-d3 Pd7-f8; 16. 13-f4 n-f«; 17 Kcl-bl LrR-e6; 18. d4-d5 c6xd5; 19. c4xd$ Let 17; 20. *4-g5 f6x(S; 21. f4xg 5 h6xh5; 22. Lh4xf5 Lf7-b5; 23. Lg5b6 Tet-e7; 24. Tdl-fl TateS; 23. D«2-f2 Te7-f7; 26. Df2-g3 Tf7xfP; 27. Tflafl Te8-e7; 28. DgJxdfi Te7-f7. .9. Tflxf7 Lh5xf7; 30. Dd6-g3 (7-f6; 31. DfS-eS Pf8-e6; 32. aZ-a3 Da.Vc7; 33 De5xe7 Pe«xc7; 34. d5-dfl Pc7-d6; 35. Pc3-d5 Ph7 f8; 36. Pd5-f6* Kgk-hH; 37. d6-d7 Pf8-h7; 38. Pf6xh7 Kh8xh7; 39. Lh«-gS. Zwart geeft het op.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17