Uit brieven van lezers Europarlement maakt weinig 0T1 indruk FAMILIEBERICHTEN WOENSOAG 16 JANUARI 1980 TROUWKWARTET P 12/R 14/H16/S JE NS Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korie reacties op tn deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen ot reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor Hierover of over het met plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas niet corresponde ren Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 859.1000 AW Amsterdam B<| pubiikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld Afhaken (7) Prof. Goudzwaard onderscheidt een beginsel- en een doelpolitiek in het CDA. Aangezien de discrepantie tus- sen beide te groot is. dreigt hij af te haken Maar een politicus als deze professor weet heel goed. dat elke politieke partij, die regeringsverant woordelijkheid draagt, haar beginse len nooit helemaal kan uitdragen: altijd komt er water in de wijn. Ook zal prof Goudzwaard, evenals elke christen, altijd een „gat" kunnen con stateren tussen theorie en praktijk, omdat niemand de geboden voor honderd procent gehoorzaamt, ook al probeert een mens nog zo oprecht en gelovig te leven. Het dreigen met af haken getuigt niet van veel geduld. Als iemand werkelijk veel van een kerk. of een politieke partij houdt, dreigt hij niet steeds met „bedan ken". Het is flinker eenvoudig terug te treden zonder een dergelijk stuk in „Trouw" te laten opnemen. Ten slot te zal ledereen toch moeten begrij pen. dat het CDA nog allerlei moei lijkheden moet overwinnen. Juist om dat ARP. CHU en KVP zolang zelf standig hebben geopereerd. De partij heeft behoefte aan leden, die die par tij door dik en door dun steunen Afhaken (9) Zwolle G. J. Wassens Afhaken (8) Voor de duidelijkheid is het gewenst. nu de scheiding der geesten binnen het CDA zo'n omvang heeft aangeno- men. dat de partij zich splitst. Laten de dissidenten uit het CDA met Goudzwaard enz. een nieuwe partij oprichten of zich aansluiten bij de PPR, de partij, denk ik. die het meest aan hun inzichten verwant is. Dan is er voor de Nederlandse kiezer meer duidelijkheid en zal blijken in hoever re het Nederlandse volk achter hun inzichten staat Professor Goudzwaard haakt af. wan neer het C.D.A. zich volgens hem niet bekeert Onze professor schijnt ook nog een goed koopman te zijn. die er uit probeert te halen wat er in zit: hij haakt af. tenzij Er blijven hem dus nog vele mogelijkheden, om niet af te haken! Ik vraag me af: Past dit wel bij de alom bekende C D A. leus: „Niet bij brood alleen?" We zou den toch met elkaar in zee gaan en nu wil professor Goudzwaard na één te leurstelling direkt maar afhaken' Wat moeten wij, oude A.R.P.-ers dan? Er zijn al zo veel teleurstellingen ge weest Hallum A.E. Hellema Van Agt (slot) De brieven van de heren Van Veen en Btjleveld in Trouw van 28 december zijn mij uit het hart gegrepen. De tendentieuze wijze, waarop de pogin gen van de huidige regering, om er in de gegeven situatie van te maken wat er van te maken was. werden afge kraakt in de koppen en de Inhoud van de Kamerverslagen, vond ik beneden peil. Het valt mij steeds op. dat de meningen van de oppositie maar al te dikwijls correcter worden weergege ven. dan die van de voorstanders van het CDA. Ik heb me daar in de perio de-Blesheuvel ook al zwaar aan geër gerd. Ik ben overtuigd, dat leder wel denkend Nederlander tegen de kern bewapening is. of je nu tot de opposi tie of de regeringsgezinden behoort Het ging hier echter in laatste instan tie niet meer om de kernbewapening, maar om de vraag: hoe krijgen we Van Agt en de zijnen achter die rege ringstafel vandaan en hoe komen wij zo snel mogelijk weer in het Catshuis Dordrecht L. C. van Dijk van het CDA op 11 oktober dient te worden gerealiseerd. Het bestuur leeft in het besef, dat niemand in dit land zo belangrijk is. dat hij blijvend verwarring zou kunnen stichten. Voorts realiseert zij zich. dat het niet zal lukken een hemel op aarde te stichten, maar is zij er van overtuigd, dat er werkelijk iets gedaan kan wor den aan diverse problemen ln de rela tie mens en samenleving. Evange lisch inzicht kan en dient daarbij in belangrijke mate gedachtenbepalend te zijn. Juist omdat dit op de mens gericht is. Ede ir. E. LagerweiJ (voorzitter CDA-Ede, lid ARP) Afghanistan (21) Deze inmenging is voor mij het be wijs van het feit dat op Iedere plaats op aarde waar een onrechtvaardige verdeling van welvaart heerst, een gunstig klimaat wordt geschapen voor de uitbreiding van het marxis me communisme. omdat dit marxis me de hoop geeft aan velen op een betere toekomst. Immers van sprei ding van welvaart of democratie was in Afghanistan geen sprake (eerst theocratische oligarchie daarna mili- tare dictatuur) Dit geval zou dus voor alle landen die het marxisme of com munisme willen tegen houden een aansporing moeten zijn om ernst te maken met een gelijke verdeling van welvaart in de wereld. Waar onrecht instand gehouden wordt in naam van het vrije westen zal men het uiteinde lijk tegen het marxisme moeten af leggen. Verder doet deze hele zaak natuurlijk niets af van het standpunt dat je je vrijheid niet wiltOcunt verde digen met atoomwapens, die immers alleen maar een volkerenmoord be werkstelligen. Een goed functione rende democratische staatsvorm waarin de zwakke en de minderheid „tot hun recht" kunnen komen is m.l. de beste waarborg tegen welke dicta tuur dan ook, in zo'n staatsvorm zal ook een sociale verdediging kunnen functioneren. Apeldoorn P. van de Lee HERE hun God ben, van die dag af en voortaan (Ezechlël 39 vers 22). Het communistische Sovjetrussische stelsel zal op Israëls bodem verdelgd worden. De Heer heeft niet tevergeefs gesproken. De leeuw heeft niet tever geefs gebruld (Openbaring 10 vers 3). Zijn Woord is waarachtig! Amsterdam 8. De Jong Hooglerariteiten (2) „Gek dat er weinig criminaliteit is"? Niet met zulke hoogleraren, en zó'n „N08"! Rotterdam drs. A. D. van Tiehoven Verdraagzaamheid Als ik de politieke redevoeringen en de Ingezonden brieven van de laatste weken bekijk, mis ik één ding: ver draagzaamheid. Er wordt gescholten en gekat op: IKV'ers. dissidenten, voor- en tegenstanders van voort schrijdende atoombewapening. Ver draagzaamheid betekent niet een to lerantie in negatieve zin: iemand een bestaansrecht toekennen, maar geen ruimte dit bestaansrecht te ontplooi en. Verdraagzaamheid is naar mijn mening samen op weg gaan met ie mand. naar wie je bereid bent te luisteren, in wie je goede dingen wilt zien en aan wie je bereid bent conces sies te doen. Hiermee wil lk niet zeg gen. dat de tegenstanders van verde re atoombewapening zich maar neer moeten leggen bij de huidige situatie. Zij moeten blijven strijden voor een samenleving die niet is gebaseerd op vertrouwen in (atoom)wapens. Wel moet ik bekennen, dat het me diep teleurgesteld heeft, dat christenen van wie toch meer dan het gewone gevraagd wordt en verwacht mag worden, meer vertrouwen in wapens schijnen te hebben dan in God. Ver der denk ik dat alleen verdraagzaam heid een stukje vrede kan brengen om ons heen en ver weg! (Tussen christenen en christenen én tussen christenen en andersdenkenden). Wie dit verhaal een beetje vreemd vindt moet Romeinen 14 maar eens lezen. politiek wordt nagestreefd bedrijft het CDA politiek in naam van Chris tus. zodat het doel geen duivelse mid delen kan heiligen. Misschien zijn we ook weieens te weinig bang voor de duivel. Rotterdam A. P. de Winter Velp CDA (slot) Herwijnen C. van Zandwijk Het bestuur van het CDA te Ede meent, dat de definitieve vorming Afghanistan (22) M.i. is de Russische expansiedrang gericht op het zuidwesten (Iran, de 00 bOZ6 Perzische golf-olle). En in het verleng de daarvan, wie weet hoe spoedig, tegen Israël en Egypte. Als authentie ke christenen hebben we ernstige re kening te houden met de profetie van Ezechiël over Gog en Magog (hoofd stuk 38 en 39). Een onvoorwaardelijke profetie! Die ln de nabije toekomst wel eens bijzondere actualiteit kan krijgen. Zeer troostrijk is het te lezen: Het huis Israëls zal weten dat Ik. de Leny Bregman In zijn artikel in Trouw van 5 Jan. merkte prof. Goudzwaard betreffen de kernbewapening op dat de waar schuwingen van de kerken niet wor den verstaan. Hij memoreerde ook de opmerking van de minister-president dat hij voor de duivel niet bang is. De gereformeerde synode heeft in 1978 uitgesproken dat kernwapens uit den boze zijn, dat is duivels. Ook als doel- TM In Trouw van 7 Januari staat een verslag van dr Kranenborg van een Internationale bijeenkomst te Aar- hüs over „nieuwere religieuze bewe gingen". Men sprak er zijn bevreem ding over uit. aldus Kranenborg, dat artsen hun patiënten, de transcen dente meditatietechniek (TM) aanra den. Daarmee zouden die artsen hun patiënten lid maken van een religieu ze beweging en als propagandisten optreden, wat Kranenborg zeer dubi eus vindt. Na ruim zes jaar TM-beoe- fening komt de uitspraak van dr Kra nenborg mij echter vrij dubieus voor: het is de plicht van een arts om „propaganda te maken" (als Je het zo wilt noemen) voor een goed genees middel. En gezien de aantoonbare diepe rust die de TM-technlek twee maal per dag geeft, en de positieve, veelvuldig gemeten effecten van die rust op de geestelijke en de lichame lijke gezondheid en het sociale ge drag. kun je gerust van een „genees middel" spreken. Alleen, dit „genees middel" ls niet alleen voor zieken, maar voor ieder die meer zou kunnen op enigerlei levensgebied. Voor velen is TM de manier om hun talenten optimaal te ontplooien. Den Haag Bram Rutgers van der Loeff Plank mis Lubbers wijst erop, dat Goudzwaard bij het bestrijden van de kernwapens minder hecht aan het NAVO-lidmaat- schap, terwijl het CDA-program voor de bewapenlngsproblematiek twee IJkpunten geeft, namelijk het terug dringen van de kernwapens en het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO. Als dit in het program staat, voer het dan uit en klets er niet langer over. Ja. zegt men dan: wij hebben met de andere landen een verbond gesloten. Kwats! Dan moet men zo'n program niet opstellen, als men dit vanwege dit bondgenootschap niet kan uitvoeren. Christus vroeg zich af: „Als ik nog eens op de aarde zal verschijnen, zal Ik dan nog gelooi vinden?" Daarover denk ik vaak na en zegt tegen mijzelf: kies dan die gij dienen zult, en laten we voorzichtig zijn met zo gemakkelijk de C voor eer partij te zetten. Dit brengt veel men sen in verwarring. In deze tijd geldt de vraag „Wie zegt gij dat Ik ben". Kies dan die partij, die niet met woor den. maar met de daad christelijk handelt. Den Haag J. Pellikaan Ere-doctoraat Het feit dat South Carolina „op grote schaal nucleaire activiteiten ontwik kelt op militair gebied" maakt het voor onze premier Van Agt een twijfelachtige eer om een eredocto raat van de universiteit daar te ont vangen. Hoewel het misschien (he laas) het soort eer is dat hem toe komt. Dissidenten in het CDA, waar om hielden jullie niet vol? Wageningen Christien B. de Jong Chloorfabriek Onbegrijpelijk, dat de regering aan Akzo Zout Chemie zeer gunstige elek triciteitstarieven beloofd heeft bij de vestiging van een chloorfabriek in de Botlek voor de produktie van 250.000 ton chloor per jaar. Deze vestiging zal vele nadelen hebben voor de mens heid en het milieu en maar zeer wei nig voordelen. Zo is de fabriek zeer kapitaalintensief. Ondanks de gigan tische investering van 240 miljoen gulden zullen „slechts" 120 mensen er hun ongezonde werk vinden. De fa briek zal in grote mate bijdragen aan de reeds onaanvaardbare vervuiling. De fabriek zal werkelijk elektriciteit zuipen en dat in een tijd waar de gewone man maar moet bezuinigen. Het produkt van de fabriek is boven dien een van de nutteloos geprodu ceerde zaken van deze tijd. Een klei ne arbeidsintensievere produktie- eenheid, waar chloor voor drinkwa- tergebruik gemaakt zou worden, zou voldoende zijn. Aan de overige toe passingen zoals in plastics, syntheti sche vezels, kunstmesten en insek- tenbestrijdingsmlddelen heeft de we reld geen behoefte meer. Groenekan Aad van der Meer Auto-afhankelijk „Computer meet het verkeer", zo konden we zaterdag 12 januari in deze krant lezen. Het apparaatje zou kunnen dienen om het „verkeer" vlot ter te laten doorstromen. Minder stoppen, minder optrekken en daar door minder brandstofverbruik en minder uitlaatgassen zou het gevolg zijn. Het is begrijpelijk dat de fabri kant dit spul met deze argumenten wil verkopen, maar klopt het verhaal wel? In een aantal steden in ons land wordt al een „verkeersafhankelijke" regeling van verkeerslichten toege past. Beter gezegd: auto-afhankelijk. Geen vermindering van het brand stofverbruik en geen vermindt van uitlaatgassen over het geh? T opgetreden. Er blijkt eerder een name van het autogebruik te Fietsen is er immers minder a kelijk door geworden: onvei stoppen in plaats van verkeerslic die volgens een vast ritme m (kun je nog doorrijden tenmini soms nog drukknop-stoplichten] autogebruikers dan alstublieft stappen en op een knop druki Onze samenleving lijkt niet gei met deze auto-afhankelijke gelaars. Utrecht ing. H. 1 in.,mni fzetl orde »rba tnsr BRUSSEL (AP) De Europe se verkiezingen in juni van het vorig jaar hebben weinig druk gemaakt op de Europea nen. Tot deze conclusie komt t Mi de Europese Commissie na een >rt v< opiniepeiling, afgenomen in de n str maand oktober. Na de verkie-1 var zingen, die erg veel hebben ge- lagse kost. bleek tweederde niets et ga meer gehoord of gelezen te heb- nden ben over het Europarlement, t geb Van de ondervraagden wistchter zelfs 44 procent zich niet meer tvig i te herinneren dat er verkiezin- rliefh gen waren geweest. De Europe- «rheic se Commissie noemde dit cijferjn het een „verrassing" och h In West-Duitsland (76 procent) stljn waren de meeste mensen zich et gel bewust van de eerste debatten roepei in het Europese Parlement, ter- unner wijl ln België slechts 26 procent thnab en in Groot-Brittannië 38 pro- oeg cent daarvan afwist. Bijna de helft van de om vraagden vond de Euroi verkiezingen van weinig geen belang. Vooral de Britt. hechtten er weinig waarde aai Nederland hecht vrij veel waar-^t er de aan de Europese Gemeen-1 Zoe schap, bleek uit de opiniepei-feen i ling. Na Luxemburg (86 pro- p voc cent) stond 78 procent van de lelerfi Nederlanders positief tegen- «ter I over de EG. Zoals verwacht iak g< was dit percentage in Groot- it rai Brittannië het laagst: procent. Itgaar no< ge vo lie kunnen van maandag tot en met vrijdag teleto- nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18 00-20 00 uur Heden is plotseling in Christus ontslapen onze lieve zuster, schoonzuster en tante Gijsbertha Maria van Os in de ouderdom van 78 jaar Heidelberger Catechismus zondag 1 Voorburg: A. Verbeek-van Os Gorinchem: H. van Os H. van Os-Zijl Ermelo: M. D. Hooimeijer-van Os H. Hooimeijer neven en nichten. Spakenburg. 14 januari 1980 Bejaardencentrum „de Haven" Op de Ree 161 Correspondentieadres: Familie Hooimeijer Brederodelaan 19 3852 BA Ermelo. De overledene is opgebaard in het rouwcen- trum van de Monuta Stichting, Bikkersweg 3 te Bunschoten. De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 17 januari a s. om 12.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Bunschoten. Vooraf wordt een rouwsamenkomst gehouden in de aula van genoemd rouwcentrum welke aanvangt om 12.00 uur en wordt geleid door de weleerwaarde heer Ds. H. van Tongeren. U wordt uitgenodigd op deze tijd aanwezig te willen zijn. Na de begrafenis wordt u terugverwacht in de koffiekamer aldaar, en is er gelegenheid tot condoleren. Geen bloemen. In plaats van kaarten God nam tot Zich Zijn Kind mijn lieve zorgza me man, onze vader en opa Abraham Pieter Wouters op de leeftijd van ruim 81 jaar Middelburg: W. Wouters-van den Bosse Livange (Lux.): J. Wouters S. Wouters-de Regt Middelburg: Corry Wouters Vrouwenpolder: W. Wouters E W. Wouters-Mesu Nunspeet: J. C. de Kok-Wouters J. H. de Kok Grijpskerke: M. Bastiaanse-Wouters F. Bastiaanse Ooij: Rotterdam: Marleen Wouters en kleinkinderen Middelburg. 14 januari 1980 Nassaulaan 1 De Dienst van Woord en Gebed zal plaatsvin den voor familie en belangstellenden vrijdag 18 januari 1980 in het Kerkcentrum "De Hoek steen", Roozenburglaan (Dauwendaele) die aanvangt om 14.00 uur en geleid wordt door de Weleerwaarde Heer Ds. W. M. de Bakker. De begrafenis zal plaatsvinden om 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Middelburg. Vertrek vanaf het Kerkcentrum "De Hoek steen" om 14.45 uur. Gelegenheid de familie te condoleren na de teraardebestelling in de condoléanceruimte van de aula op de begraafplaats. Geen bezoek aan huis Geen toespraken Algemene kennisgeving „Vaste rots van mijn behoud". Gezang 174 Heden overleed in de volle zekerheid des ge- loofs, onze lieve, zorgzame vader, groot- en overgrootvader Klaas Jonker weduwnaar van Maartje Rijnsent in de ouderdom van 87 jaar. Katwijk: M. Jonker M. J. Jonker-Rhijnsburger A. Korpelshoek-Jonker C. Jonker M. Jonker-Haasnoot Maasbracht: K. Jonker A. Jonker-Goodijk Katwijk: G. Jonker D. Jonker-Bron E. P. M. Kalshoven-Jonker B. G. T. Kalshoven klein- en achterkleinkinderen 2225 RD Katwijk aan Zee, 15 januari 1980. Duinstraat 58. Gelegenheid tot condoleren donderdag 17 en vrijdag 18 januari a.s. des nam. van 3-4.30 uur en 7-9 uur. De rouwdienst zal gehouden wor den D.V. zaterdag 19 januari a.s. des nam. 2.15 uur in het Jeugdhuis. Voorstraat 72 te Katwijk aan Zee. waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden omstreeks 3.00 uur op de oude begraafplaats aan de Zuidstraat te Katwijk aan Zee. God zal alle tranen van hun ogen afwis sen. En de dood zal niet meer zijn. Openbaring 21:4 Léon J. Stam 3 juni 1900 14 januari 1980 In zijn tachtigste levensjaar stierf hij. in volle dig vertrouwen op God. Als spraakleraar heeft hij tallozen met zijn grote zorg en vakmanschap gediend In een rouwdienst zullen wij hem samen ge denken onder het licht van het evangelie. Deze dienst zal vrijdag 18 januari om 14 uur gehou den worden in de Gereformeerde kerk te Koog aan de Zaan. Wilhelminastraat. Daarna om 15 uur zal de bijzetting in het familiegraf plaatsvinden op de Algemene Be graafplaats te Zaandijk. Na de begrafenis is er in de aula gelegenheid om de familie te condo leren. Vertrek vanaf de aula van de „Associa tie", Jan van Scorelstraat 9, om 13.30 uur. Bij zijn uitvaart passen geen bloemen. Familie Stam Koog aan de Zaan. 14 januari 1980 Breestraat 89 Korrespondentie-adres: C. Stam-Kelder Kopcrslagerstra.it 23 1544 CA Zaandijk In vertrouwen op haar Heer en Heiland ging van ons heen onze blijmoedige schoonzus en tante Ida Garst Echtgenote van Gerrit Boven en moeder van Lia en Henk. Hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heren." Winschoten. Gré Boven Hudsonville. Michigan. U.S.A., Koos en Grace Boven-Bos Kitchener. Ontario. Canada, Jakob en Annie Boven-Peetsma Winschoten. Fré Boven Overschild. Tina en Teun Verhoef-Boven Leimuiden. Kim en Jan van Iperen-Boven Heerenveen. Jo en Rom van der Meer-Boven neven en nichten Winschoten. 15 januari 1980 Heden nam God tot Zich mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, oma en pleegmoeder Janna Willemina Te Winkel-Geurkink op de leeftijd van 77 jaar. Gezang 14 De Heer is mijn Herder, ik heb al wat mij lust. Lievelde: J. te Winkel Aal ten J. G. ter Haar-Te Winkel A. D. J. ter Haar Lies, Willie en Robby, Anny en Guido, Joke, Ria en Danny, Dirk. Ini Lievelde A. Oblink-Te Winkel A. A. Oblink Janny en Aart, Erik Hans, Wilma, André Winterswijk: B. W. Lammers-Te Winkel B. H. Lammers Rinny en Wilco, Anja Henry, Han en pleegkinderen. 7137 PC Lievelde. 14 januari 1980 Gasteveldsdijk 13. Moeder is opgebaard in de aula van het Alge meen Ziekenhuis te Winterswijk. Gelegenheid tot bezoek aldaar dagelijks van 19.00-19.30 uur. De rouwdienst zal D.V. gehouden worden vrij dag 18 januari a.s. in de Gereformeerde Kerk aan de Zonneblink te Winterswijk, aanvang 12.00 uur. Vooraf is er gelegenheid tot condole ren vanaf 11.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de algemene begraafplaats aan de Waliënsestraat te Winterswijk 13.00 uur. Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd. Adieu Je bent niet dood - de Heer heeft je geroepen bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis; je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken, je hebt ze nu - want je bent veilig thuis. Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven, je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet. God zal je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd. Je bent niet dood. - Maar ach ik zal je missen zoals een mens de meest geliefde mist. De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen, en ik geloof: God heeft zich niet ver gist (Nel Benschop) In dat vertrouwen konden wij afscheid nemen van elkaar toen God mijn lieve vrouw Catharina Hijstek-Voogt tot Zich nam. Zij mocht 60 jaar worden. G. H. Hijstek Vledder, 15 januari 1980 Bosbouwkamp 47 De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 19 januari a.s. op de Algemene Begraafplaats te Vledder. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden in de Ned. Herv. kerk te Vledder. Belangstellenden worden verzocht om te 13.45 uur in de kerk aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het ontmoetingscentrum „De Tippe" te Vledder. „De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken" Psalm 23 In dankbaarheid gedenken wij de vele goede jaren van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Wouter Rensink geboren 9-12-1898, overleden 15-1-1980. Leiden: T. Rensink-Zaalberg Maartensdijk: Herman en Sinv Rensink-Meurs Arjen, Eelco Arnhem: Wolter en Margreet Rensink-van Weerlee Irene, Mare en Lars Peter, Annemarie Zwanenburg: Jan en Yvonne- Rensink-van Dijk Taco, Marco, Rene Leiderdorp: Maartje en Wout Anker-Rensink Corine, Martijn, Nienke Leiden, 15 januari 1980 Rijn en Schiekade 72, 2311 AM Leiden. De rouwdienst zal gehouden worden vrijdag 18 januari a.s. in de aula van de algemene be graafplaats „Rhijnhof", aanvang 14.30 uur, waarna de begrafenis aldaar zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis. Thuis geen bezoek, geen bloemen. „Geloofd zij God met diepst ontzag" Psalm 68 vers 10 Heden ontsliep in vol vertrouwen op haar Heer en Heiland onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Maartje Oosterlee weduwe van Pieter van den Berg in de gezegende ouderdom van 94 jaar 's-Gravenzande: C. van den Berg E. van den Berg-Tolman 's-Gravenzande: D. van den Berg A. van den Berg-Beekenkamp 's-Gravenzande: P. van der Berg Monster: A. Kempen-van den Berg 's-Gravenzande: G. van den Berg klein- en achterkleinkinderen 's-Gravenzande, 15 januari 1980 Heenweg 17 Gelegenheid tot condoleren aan het woonhuis woensdag en donderdag van 15.00-16.30 uur en van 19.00-20.30 uur. De rouwdienst zal worden gehouden op vrij dag 18 januari om 13.30 uur in de aula van de algemene begraafplaats te 's-Gravenzande, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. bre Algemene kennisgeving „Zalig de doden die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun wer ken volgen hen na." Op. 14:13 Heden is in zijn Heer en Heiland ontslapen, op de leeftijd van 84 jaar, mijn lieve en zeer zorgzame man Cornells van Drimmelen M. van Drimmelen-van der Spek Barendrecht, 14 januari 1980 Dorpsstraat 136 De rouwdienst zal gehouden worden op vrij dag 18 januari in de aula van de begraafplaats te Barendrecht, Scheldestraat, waarna aan sluitend de begrafenis zal plaatsvinden. Geen bezoek aan huis - Geen bloemen. m e O] [tei :hou ei tei nder it te eld (ocke VI lerald evesti merik linder andel occer chte I ver". i ollar rukt oor dr ilgenc od vai scha s Azt alf sei oland ne t aand: el bed de let is fduld :genaa et Am ders og m oordal gre ennen eurs eg be en eei Plotseling heeft de Here uit onze familiekring weggenomen in de volle zekerheid des geloofs onze neef Wietze Smit namens de gehele familie: P. Gorter-de Jong Beverwijk, 11 januari 1980 Uit de vele brieven en kaarten die wij ontvingen en persoonlijke gesprekken bleek het dat ons op 1' december 1979 overleden moeder, grootmoeder wrdiger overgrootmoeder ï>ySBon Anna Veenstra-van der Wal een grote plaats in vele harten had. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen zijn u zeer dankbaar voor uw vele hartverwarmende reacties. Surhuisterveen, januari 1980. IS zij e «itenrljl ndigde 1.41.21 TI.ETIE Euroj 5 62 r Aneron eken ge oes haa n hoogt HAAT! :hap vo< wrtien 1 Jnstijsbi Jigende 1 i. Fll bmra >n de int tweede r>ri D< belanj Zweed af!' K?n

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16