AR: temidden van woedende baren ^'Negen eredoctoraten aan VU GENEZEN VAN KANKER DEVERWACHTINGEN VOORDE KOMENDE TIEN JAAR Aansluitingsprojecten voor basisonderwijs Volwasseneneducatie moet breder van opzet m w: }ij viering van het 100-jarig bestaan Voorzitter Commissie Open School Vijf buitenlandse vrouwen opgepakt ENSDAG 16 JANUARI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET P 9/RS 11/H 13 pe storm om „de dissidenten" en alles d'r op en d'r an is nog steeds niet geluwd. Zal zij kunnen bedaren? Je zou zeg gen. dat het in de AR-partij cel erger gewoed heeft: over minstens zo fundamentele za ten En met minstens zo hevi- >e persoonlijke aantijgingen. Haar dat is toch altijd weer in irde gekomen: omdat men :ich, ondanks alle conflicten, en diepste één voelde Het goeiende CDA, met zijn ei- ;en manier van zijn, zijn ei- ;en stijl vormt kennelijk een I ixtra complicatie, die men liet moet onderschatten, jaarom lijken enkele simpele «schouwingen wellicht lUttig. 'oorai ik behoorde niet tot de dlssi- g enten hoewel ik hun benadering an het probleem der kernwapens njwel deel. Ik had daarvoor vooral >vee overwegingen. I lk heb mij in november mee achter Q e vertrekpunten geschaard. Dat ffk mij een aanvaardbaar compro- Mk nis wel ontwikkeling van nieuwe wa- ensystemen, geen stationering, be- ^H erkte produktie Dat laatste was na- mr I lurlijk vaag. onduidelijk. Je kon t ir in het internationale overleg zo door dr. A. Veerman niet mee uit de voeten. Maar één ding lag er voor mij in opgesloten, name lijk dat die prodüktie voor ons pro blematisch was. Ik dacht, hoopte al thans. dat onze woordvoerders dat aan de partners in het overleg vol doende duidelijk zouden kunnen ma ken; en dat daaraan nader te formule ren consequenties verbonden zouden worden. Na deze vertrekpunten was een uitspraak: géén produktie mijns inziens niet meer mogelijk. Dat was niet consistent, zegt men vandaag. Ik zeg iewoon: wat je weggeeft, ben je kwijt zeker ook in de politiek. Na eerst gezegd te hebben: beperkte pro duktie kon men het kabinet niet meer de boer op, het overleg in. sturen met: géén produktie. Ja. sommigen had den bij de vertrekpunten op dit on derdeel juist een voorbehoud ge maakt. Dat gaf hun moreel vrijheid van handelen in de fractie. Maar in de Kamer speelde dit mijns inziens geen rol. Daar hadden zij in november die beperkte produktie met hun stem ge steund. Daar was het kabinet mee in zee gegaan. Nu kon men in december het roer voor het kabinet niet meer omgooien. 2. Ook de komende dingen speelden door mijn achterhoofd. De ervarin gen van het kabinet in en om de NAVO waren niet succesvol geweest Het zou wel eens kunnen gebeuren, dat men zijn standpunt in Brussel niet overeind kon houden. Wat dan? Het woord kabinetscrisis ging mee spelen. Een crisis, dat is: eventueel verkiezingen, met als inzet de NAVO. de kernwapens, leek mij vrijwel on mogelijk. in elk geval politiek niet het juiste item. Daar komt bij, dat velen in het CDA allergisch zijn voor een crisis, waarbij de fractie eigen men sen laat vallen; KVP-ers met name na de motie-Schmelzer; ARP-ers hebben nog herinneringen aan de motie-Van Eibergen. Een kabinetscrisis als con sequentie en daar moest men mijns inziens toch wel mee rekenen zat er redelijkerwijs niet in. Ik denk, dat ook dit punt mij uit de gelederen van de dissidenten heeft gehouden. Maar het eerste punt was al vol doende. Nuchter Wanneer men nu zou zeggen, dat dit geen principiële benadering was. wel dan meen ik dat dit misschien wel zo is of lijkt. Het is een nuchtere afwe ging van de situatie. Maar Anema heb ik horen zeggen, dat alle politiek per definitie praktische politiek is. Principiële politiek is een bepaalde vorm van praktische politiek, name lijk praktische politiek, die rekent met beginselen. Maar wel door en door praktisch. Als men de dissiden ten een verwijt kan maken, dan is het slechts, dat zij dit te weinig in hun stellingname verwerkt hebben. Want hun standpunt was wel doortimmerd. Het zicht op het diabolisch karakter van de kernwapens is in de loop van de jaren zestig in AR-kring gegroeid. Bij de voorbereiding van het program van 1971 heeft dit geleid tot een diep gaande discussie, die van meet af ook is overgebracht in de gesprekken van de samenwerkende partijen. Van het begin af aan is de leidende gedachte geweest, dat wij solidair moeten zijn met het atlantisch bondgenootschap, Ja. maar tevens ook de rol van de kernwapens willen terugdringen. Dat mag ons zelfs meer geld kosten, zo stelde men, wanneer wij namelijk deswege meer willen doen aan con ventionele bewapening. Die denkwij ze is nu, rond 1980, de leidende gewor den. Terugdringen van de rol van kernwapens, dat is onze duidelijke uitgesproken inbreng in de NAVO. Zo ligt het accent in het program 1977 (weer) en is het in de afgelopen jaren gevoerde beleid geweest. Niemand kan ontkennen, dat de dissidenten zich heel duidelijk in deze koers be wogen lebben. Het staat voor mij vast. dat de ontwikkeling van ons politiek denken zich verder bewegen zal in de richting van de hier aange duide visie. Maar men moet wel be denken welke een enorme wijziging dat met zich brengt in het vanouds bestaande christen-democratisch denken (lk mag de drie partijen hier wel over één kam scheren) over de taak van de overheid, over gezag en veiligheid. De dissidenten hebben zo gezien te veel haast gehad. „Te vroeg gelijk gehad hebben" is in de politiek geen positieve beoordeling. Maar in een partij moeten zulke kop lopers er wel zijn! Niet voornaam Vanwaar nu deze te lang durende storm? Twee punten trekken daarbij vooral mijn aandacht. Ik meen, dat met name op die 19e december door het kabinet geen voornaam beleid is gevoerd. De wijze waarop dichte mistbanken werden gelegd om de fei ten te verhullen maakte een normaal politiek verkeer onmogelijk. De heer Van Agt deed mij in de dagen, dat hij de politiek niet minde en zich daar niet in thuis voelde, weldadiger aan. Ik vrees, dat dat te politieke optreden van de minister-president helaas nog nawerkt. Nog nawerkt bij hen vooral, die toch al met onlust op die avond terugzien: en die onlust maakt tot een verklaarbare wrevel Die wrevel was er in sterke mate bij de AR-leden van de programcommis sie, die er aanleiding in vonden hun werkzaamheid als zodanig op te schorten. Ik heb daar begrip voor. maar vind toch hun reactie te impul sief en te emotioneel. Ik moet dan denken aan Groen van Prinsterer. die na de aanneming van de schoolwet van 1857 zijn teleurstelling in wie hij zijn vrienden dacht, uitte door te be danken als lid van de Kamer. Dat is mij in mijn jonge jaren altijd voorge houden als een groots moment. Ik heb dat nooit begrepen. Wat heeft hij er in de politiek, in de onderwijspolitiek mee bereikt? Het zou alleen zin gehad hebben als hij buiten de Kamer nuttiger werk zou hebben kunnen doen in de politieke strijd dan erin. Groen is in 1862 in de Kamer teruggekeerd; lk ga daar niet, verder op in. constateer dat Groen toen toch weer heil zag in de parlé- mentaire strijd. Wel, lk heb begrip, veel begrip zelfs voor de teleurstelling van deze drie vrienden. Maar zij zijn door de partij op deze post in de programcommissie gezet, omdat de partij verwachtte, dat zij daar goed werk zouden kunnen doen. Sterker nog, lk ben overtuigd dat voor velen in KVP en CHU en in ARP hun naam al een program was. Niet dat dit van zelf gaat. maar omdat zij zich voor een goede politiek wilden inzetten. Niet alleen de ARP, maar meer nog het CDA heeft mensen als zij nodig. Daarom hoop ik, dat zij, als de partij een dringend beroep op len doet. hun werk zullen willen hervatten. Het pad van de politicus is er niet een van de bloemetjes plukken in de schone natuur maar van doorzwoe gen. ook al is de weg bezaaid met teleurstelling en tegenslag. Een grote visie is één: doorzetten, volhouden van wat naar iemands overtuiging goed is, is twee. Wij kunnen niet zon der belde. Dr. A. Veerman is lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Hl Van onze onderwijsredactie AMSTERDAM De Vrije ersiteit in Amsterdam ter gelegenheid van haar erdjarig bestaan negen loctoraten verlenen. De [octores zijn onder meer dr José Bonino te Buenos Ai- mr Yap Thiam Hien, ad- rocaat in Jakarta, dr C F. lamaby te Stockholm en de leer H Algra, de vroegere loofdredacteur van het 'riesch Dagblad. ie eredoctoraten worden aangebo- en tijdens een plechtige vergadering p maandag 20 oktober in de Nieuwe ,erk op de Dam in Amsterdam. In etzelfde kerkgebouw werd honderd lar geleden eveneens op 20 oktober openingsplechtigheid gehouden de Vrije Universiteit. )r. Bonino Ie faculteit van de godgeleerdheid dt het eredoctoraat verleend aan José Miguez Bonino. de bekende ;enwoordiger van de bevrij- ieologie in Zuid-Amerika. Als tant neemt hij temidden van ims-katholieke vertegenwoordi- jjtl van deze theologie een geheel eisen plaats in. Dr Bonino probeert in de moeilijke situatie in Argentinië de Jute relatie te leggen tussen geloof en politiek. De betekenis van het erangelie voor de armen heeft zijn bijzondere aandacht. Ook internationaal trekt het werk van Bonino de aandacht. Hij is één van de presidenten van de Wereld- aad van kerken en levert een belang- ijke bijdrage aan de discussies bin- en de wereldraad over een recht- aardige en verantwoordelijke maat- chappij. José Migues Bonino gaf eni- e tijd geleden enkele gastcolleges an de Vrije Universiteit. Zijn promo- is prof dr H. Kuitert. Mr Yap H. Algra Mr. Yap De faculteit van de rechtsgeleerdheid verleent het eredoctoraat aan mr Yap Thiam Hien te Jakarta, de onver schrokken verdediger van de gevan genen in Indonesië, die zelf ook elf maanden zonder proces vast zat. Hij heeft steeds het gevangenhouden van de vele tienduizenden, omdat zij lid waren van een politieke partij, onwet tig genoemd. Op het ogenblik werkt mr Yap Thiam Hien aan de verdedi ging van een aantal studenten. Yap bekleedt een aantal functies binnen de Wereldraad van kerken en is lid van de Internationale commissie van juristen te Genève. Promotor van mr Yap is prof dr I.A. Diepenhorst. Mevrouw Kruyt De faculteit van de geneeskunde heeft eredoctoraten toegekend aan mevrouw drs S. Kruyt. arts te Sura- baja en drs F.E.R. de Maar, tandarts te Den Haag. Mevrouw Kruyt heeft zich bezlgge- i'an onze parlementsredactie )EN HAAG Tien combinaties van scholen hebben van ninister Pais (onderwijs) het verzoek gekregen een plan te naken voor de zogeheten aansluitingsprojecten basisonder- ijs-voortgezet onderwijs. Aan de hand van deze projecten zal 'orden bekeken hoe de problemen rond de aansluiting het este kunnen worden opgelost. k combinaties van scholen bestaan it lagere scholen en scholen voor iavo. lager beroepsonderwijs, havo voorbereidend wetenschappelijk nderwijs (VWO). De projecten zullen ich richten op het ontwikkelen van imenhangende schoolwerkplannen oor het basisonderwijs en voor de frste jaren van het voortgezet on- erwijs. Daarbij zal ondermeer aan- - acht worden besteed aan de leer- 'fopbouw. t is bijvoorbeeld denkbaar dat be lde onderdelen uit de lagere- illeerstof, zoals rekenen, wiskun- en taalonderwijs, beter in het irtgezet onderwijs kunnen worden leven Volgens minister Pais zullen aansluitingsprojecten een bijdra- kunnen leveren aan het selectie- Ij maken van het basisonderwijs. het voortgezet onderwijs. De bsstu- ren van dagscholen voor lager be roepsonderwijs, mavo, havo en vwo zullen hierover binnenkort een circu laire krijgen. De projecten zijn een uitvloeisel van de medio vorig jaar uitgebrachte re geringsnota „schets van een beleid voor emancipatie in onderwijs en we tenschappelijk onderzoek". Regering vraagt Italië stop controle dieselolie 't keuzemoment voor bepaalde ty- *n van voortgezet onderwijs zal ge- lidelijk aan kunnen opschuiven, neent hij. 'laatsen k projecten komen in Vught en om- «ving, Rotterdam. Zuldoost-Lim- lurg. Leiden. Amersfoort. Enschede, te Helder. Termunten, Zaanstad en 'oord-Limburg. Unister Pais heeft ook nog andere frojecten aangekondigd waarmee hij *0 aanzet wil geven voor het door deken van traditionele rolpatronen jongens en meisjes. Deze pro pten „keuzevrijheden" zullen wor tel toegepast op de eerste fase van DEN HAAG (ANP) - De Nederland se regering heeft er bij Italië op aan gedrongen een eind te maken aan de maatregel dat personenauto's die dat land verlaten niet meer dan tien liter dieselolie in de tank mogen hebben. Bij vrachtauto's is het maximum vijf tig liter. Staatssecretaris SmiLKroes heeft er op gewezen dat het internationale wegvervoer door de Italiaanse maat regel en het extra oponthoud aan de grens dat daar het gevolg van is. voor een aanzienlijke stijging van de transportkosten komt te staan. 8mlt-Kroes heeft zich met haar Fran se en Duitse collega's tot de Europese Commissie in Brussel gewend. De Eu ropese Commissie zal Italië vragen de maatregel in te trekken. Als Italië weigert dan legt de Europese Com missie de zaak voor aan het Europese hof van justitie, aldus het ministerie. houden met de toepassing van de moderne klinische verloskunde en gynaecologie. Zij heeft de verloskun de gecombineerd met de zorg voor baby's en kleuters, zo aan het begrip „kraamkliniek" een brede betekenis JJ. AlfiTcl gevend. Zij zette in de dorpen een veelomvattende gezinszorg op. In een tijd, waarin over een verantwoorde gezinsplanning nog niet werd ge dacht, wist zij velen te overtuigen van het nut hiervan. Mevrouw Kruyt wist al in een vroeg stadium de lokale kerkelijke gemeente bij het medisch en sociaal werk te betrekken. Haar promotor is prof dr J.P. Kuiper. Drs. de Maar Drs F.E.R. de Maar is vooral bekend vanwege zijn bijzondere bijdragen op het gebied van de geschiedenis van de tandheelkunde. In 1954 werd hij aangesteld als beheerder van de tandheelkundige afdeling van het Utrechts universiteitsmuseum. Hij slaagde erin een unieke verzameling van historische voorwerpen op het gebied van de tandheelkunde bijeen te brengen. De verzameling is waar devol voor het onderwijs in de tand heelkunde aan alle universiteiten. Promotor is prof dr P.A.E. Sillevis Smitt. Prof. Van Melsen De eredoctoraten van de faculteit van de wiskunde en natuurweten schappen zijn voor prof. dr A. G. M. van Melsen, emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijme gen en dr C. F. Barnaby, directeur van het bekend vredesinsituut in Stockholm. Prof. Van Melsen heeft vooral aan dacht voor de verantwoordelijkheid van de natuurwetenschapper met name van uit het christelijke ge zichtspunt uit. Hij zet een groot vraagteken achter de betekenis van vergevorderde specialisaties. De be tekenis van de wetenschap behoort volgens hem te liggen in het geven van opheldering van fundamentele levensvragen van de mens en in het verlichten van zijn nood en lijden Prof. Van Melsen was voorzitter van het centrum aan de Nijmeegse uni versiteit, dat de relatie tussen weten schap en christelijke inspiratie bestu deerde. Promotor van prof. Van Mel sen is prof dr H. Verheul. trekt. Prof. Duby heeft gaandeweg zijn terrein van onderzoek verruimd met het terrein van de mentaliteits geschiedenis. Hij betreft in zijn on derzoek ook literaire bronnen, omdat deze een werkelijkheid van een be paald tijdstip weerspiegelen. De be oefening van de geschiedenis, zoals Duby voorstaat, relativeert de waar de van de uitkomst van de andere onderzoeken. Duby maakt een inter pretatie en reconstructie van het ver leden mogelijk, waarin aandacht wordt gegeven aan de waarde van het christendom in de samenleving. Pro motor is prof. dr W. J. Wieringa. Prof. Frielink De faculteit van de economische we tenschappen verleent een eredocto raat aan prof. A. B. Frielink. accoun tant en buitengewoon hoogleraar aan de Amsterdamse universiteit. Zonder universitaire opleiding heeft Frielink op vele gebieden van de accountancy een aantal originele en invloedrijke publikaties van wetenschappelijk ge halte voortgebracht. Zijn maatschap pelijke verdiensten voor het accoun- tantsberoep zijn groot. Zijn promotor is prof. dr J. W. Schoonderbeek. Van onze Haagse redactie DEN HAAG De volwasseneneducatie moet een veel breder draagvlak krijgen. Niet alleen de drie meest betrokken minis teries (onderwijs en wetenschappen, CRM en sociale zaken), maar alle departementen zouden zich ermee bezig moeten houden. Bovendien zouden de politici, en de organisaties van werkgevers en werknemers, er meer aandacht aan moeten besteden. Het eredoctoraat van de faculteit der sociale wetenschappen gaat naar de Prof. Van Melsen heer H. Algra. de vroegere hoofdre dacteur van het Friesch Dagblad. De heer Algra wordt onderscheiden we gens zijn verdiensten als commenta riërend Journalist. In zijn werk richtte de heer Algra zich vooral tot de groe pen van de Nederlandse samenleving, waaruit de Vrije Universiteit is voort gekomen. Hij schreef voor het protes tants-christelijk volksdeel over actu ele gebeurtenissen en ontwikkelingen op politiek en maatschappelijk ter rein. Zijn visie ontleent de heer Algra aan het evangelie. Hij heeft steeds een markante bijdrage geleverd aan de verschillende meningen binnen de Nederlandse samenleving. Promotor is prof. dr E. Diemer. wel tegemoet komt aan de „geweldi ge behoefte" aan volwassenenedu catie. Hij bepleitte onder meer een intensie vere voorlichting en ook een financi eel bredere opzet. Becijferd is dat een nieuw beleid voor de volwassenene ducatie zo'n 2400 miljoen gulden per Jaar zal vergen. Trip vond het duide lijk dat dit bedrag niet alleen door de drie meest betrokken departementen kan worden gedragen. DEN BOSCH (ANP) De gemeente politie van Den Bosch heeft vijf bui tenlandse vrouwen opgepakt, die ille gaal in ons land verbleven. De vijf werkten in seksclubs in Den Bosch, aldus heeft de politie bekend al of het huidige ontwikkelingsbeleid gemaakt. Dit zei dr F. H. P. Trip, voorzitter van de Commissie Open School, gisteren op een bijeenkomst in het ministerie van onderwijs en wetenschappen, die behalve door minister Pais (onder wijs) ook werd bijgewoond door staatssecretaris Kraaljeveld-Wouters (CRM). Op deze bijeenkomst werd het advieswerk van de Commissie Open School en van de Commissie bevordering plaatselijke educatieve netwerken officieel afgesloten. De commissies moeten plaatsmaken voor een nieuwe coördinatiecommis sie, die de introductie van de open- school-werkwijze In buurt- en soort gelijke instellingen (per 1 augustus) moet gaan begeleiden. Trip oud-minister van weten schapsbeleid zei, dat er op korte termijn geen allesomvattend en fi nancieel goed onderbouwd beleid voor de volwasseneneducatie valt te verwachten. Hij vroeg zich bovendien ADVERTENTIE Dr Barnaby Met het verlenen van het eredocto raat aan dr C. F. Barnaby wil de Vrije Universiteit haar betrokkenheid de monstreren bij de discussies binnen de kerken, de politieke partijen en maatschappelijke groeperingen met het probleem van de kernwapens. Als natuurkundige heeft dr Barnaby zich sinds 1971 toegelegd op het onder zoek van de bewapeningsproblema- tiek. Als directeur heeft hij het Sipri (Stockholms International Peace Re search Institute) weten uit te bouwen tot een internationaal erkend insti tuut. dat veel heeft bijgedragen tot de bewustwording van de gevaren van de bewapening. Prof. Duby Het eredoctoraat van de faculteit der letteren gaat naar prof dr G Duby. hoogleraar geschiedenis in Parijs. De subfaculteit geschiedenis voelt zich verwant met het werk en de zienswij ze van prof. Duby, omdat hij bij zijn onderzoeksmethoden de sociale gege vens en de samenlevingsaspecten be- NR 3 18 JANUARI 1980 - LOSSÉ VERKOOP 11.80 BJ ABONNEMENT M.50 WEEK Libelle in gesprek met dp deskundigen van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis over 40% van de patiënten geneest De "doorbraken" in het onderzoek Welke soorten kanker nemen af/toe? en

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13