Voorzitters CDA kritiseren kabinet owjet-Unie rekent op n langdurige strijd ito's toestand niet verbeterd Rem Kiesuwkado Opstelling in kernwapendebat Ill deze krant Extreme koudegolf treft Griekenland en Spanje Donmaatregel kost werknemers deel van salaris !~iBeiorgtooweenniemmabonnee" Trouw LNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Opklaringen HET WEER grote schaal materieel naar Afghanistan herkenbaar mogelijk CDA.'' Kamerlid legt taak node neer Arbeidsloon en voorrijkosten vaak goudmijntje Verkeer eiste in strenge winter van '79 minder levens Trouw Achter de schermen Lees een krant met overtuig ng. TrOlP H 38STE JAARGANG NR. 10850 - WOENSDAG 16 JANUARI 1980 rouw In de ochtend mistbanken, in de middag enkele opklaringen en temperatu ren van om het vriespunt op de Wadden tot ongeveer min drie graden in Limburg. Tot matig toenemende noordoostenwind. Morgen en overmorgen: Droog met aanhoudende lichte tot matige vorst. Zon op: 08 39 onder: 16.56 Maan op: 07.58 onder: 16 53 Voor Bouw en inteneui LESTELLA B.V. Willem Barentszstraat 19 Le-den Tel 071-13 45 41 Keukens. Open Haarden. Tegels. Sanitair. LOSSE NUMMERS 65 CENT Daar de vorst doorzet zullen er weer schaatstoertochten kunnen worden gehouden. Liefhebbers, zoals deze in de Zaanstreek, zijn al vast aan het oefenen geslagen. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De vier partijvoorzitters in het CDA hebben een beroep gedaan op de AR-leden Goudzwaard, Aantjes en mevrouw Laning-Boersema om hun werkzaamheden in de CDA- programcommissie weer te hervatten. In een speciale verklaring dringen de voorzitters. Steenkamp (CDA), De Boer (ARP), Van Leeuwen (CHU) en Van Zeil (KVP) er bij de drie anti- ABAD, MOSKOU, KABOEL (Reuter, AFP, AP) De Sowjet-Unie gaat door met het te schaal aanvoeren van tanks, kanonnen en ander militair materieel in Afghanistan, maten concluderen daaruit dat de Russsische troepen in het land, die momenteel op geschat worden, rekening houden met een lange en moeizame strijd tegen de llastrijders van de opstandige islamitische bewegingen. In pakistan heeft president Zia aq meegedeeld dat zijn leger niet passief zal blijven als Russische troepen de grens met nistan zouden overtrekken om vluchtende islamitische strijders te achtervolgen of om menten van hen op Pakistaans grondgebied te vernietigen, r de striid in Afehanistan ziin de met een kus op de wang". Het Pakls- verlenen. Zia schatte hun aantal op ~n uiterst verward Van officiële taanse leger zal het vuur openen op n ook door sommige diplomaten Russische troepen als die Afghaanse gezegd dat de Russische troe- opstandelingen tot in Pakistan zullen achtervolgen. Overigens zei de presi dent niet van .plan te zijn de opstan delingen te helpen. Wel zal Pakistan de vluchtelingen humanitaire hulp potendeels in geslaagd zijn de itische opstand te onderdruk- laar guerrillaleiders en andere aten melden voortdurende ge in waarbij aan weerszijden zwa- fliezen zouden worden geleden, het gebied van de strategisch Ijke Kyber-pas aan de grens Pakistan en Afghanistan een Reuter-correspondent Russen zich daar op een lang- e strijd voorbereiden. Diploma- r Kaboel zeggen dat guerrilla- fen met succes Russische kon hebben aangevallen op de weg. Kaboel naar de Sowjet-Unie. weg is voor de oorlog van grote mis omdat volgens de diploma- Russen van plan zijn over deze e troepen te bevoorraden om leer afhankelijk te zijn van de irug op Kaboel ■hoede le berichten als zouden Russi- roepen stelling hebben betrok- ij de Afghaans-Iraanse grens, it verwarring. Reizigers uit Af- itan hebben gisteren in Iran dat de voorhoede van enkele che divisies zich op nog geen imeter van de grens bevindt. In n ontkenden woordvoerders strijdkrachten de berichten en mocht worden verwacht ont lok het Russische persbureau en stelligste dat er Russische n zo dicht bij de Iraanse grens eld staan. In Washington be ne het Amerikaanse ministerie fensie de berichten, maar zei er het om minder dan 10.000 man an. ikistaanse president, generaal Haq, sloeg gisteren krijgshaf- lal uit en zei dat als ..vreemde met vijandige bedoelingen je finnen komen je ze niet begroet ongeveer 430.000 maar sloot niet uit dat het er binnen enkele maanden een miljoen zullen zijn De president had nog geen nadere bijzonderheden over de Amerikaanse hulp Meer nieuws op pag. 7. De brief komt aan de vooravond van het interne beraad van het AR-be- stuur deze week, over het besluit van de drie hun werk voor het CDA op te schorten in verband met de kernwa penbeslissing van kabinet en CDA- Tweede-Kamerfractie Opvallend in de verklaring is de on verholen kritiek op het beleid van CDA-premier Van Agt. „De vier voor zitters betreuren het dat het kernwa pendebat niet heeft kunnen eindigen in een strikte zakelijke afweging van feiten. De eindbeslissing had behoren te gaan over de zaak zelf en niet over het voor of tegen het kabinet. Teleur stelling is er over het feit dat het kabinet het eigen voortbestaan inzet van het debat maakte, op een mo ment dat de zaak zelf nog onhelder was. Hierdoor is de Indruk ontstaan dat de eigen positie belangrijker was dan het verschaffen van duidelijk heid over een zaak waarover het par lement te beslissen had." Desgevraagd reageerde de heer Aan- •tjes positief op de verklaring. „Ik vind het positief dat de voorzitters erkennen dat het met die besluitvor ming over de kernwapens in de Twee de Kamer niet goed is gegaan en dat de tien dissidenten ten onrechte door sommigen op het CDA-congres zijn verketterd. De verklaring erkent ook dat dit een zaak is voor het hele CDA en niet voor de AR alleen." aldus Aantjes. Een besluit over zijn al of niet terugkeer in de programcommis sie zei de heer Aantjes echter pas te willen nemen na het AR-beraad en na terugkomst van Goudzwaard uit Ca nada. Deze was evenmin als mevrouw Laning. voor commentaar bereik baar Waardering De voorzitters uitten „waardering voor de beslissing van de Nederland se regering geen verantwoordelijk heid te kunnen aanvaarden voor de in de NAVO voorgestelde stationering (van de raketten), maar constateren tegelijkertijd dat het regeringsbeleid in de NAVO onduidelijk is gebleven." Zij wijzen op de „onheldere afloop van het debat door de elkaar uitslui tende interpretaties van de beide re geringsfracties (Lubbers constateer de dat Nederland géén, Rietkerk zei dat Nederland wél medeverantwoor delijkheid droeg voor de kernwapen modernisering in de NAVO - red De voorzitters menen dat deze situatie had dienen te worden vermeden. het terugdringen van de rol van het kernwapen een centraal punt van haar programma acht." Om de be staande meningsverschillen over de kernwapens op te lossen is volgens hen voortgezette discussie binnen het CDA noodzakelijk. Zij hebben de we tenschappelijke instituten in het CDA daarom verzocht op korte ter mijn een discussiestuk op te stellen. In hun beroep op de drie anti-revolu tionairen om hun werk te hervatten, worden de partijvoorzitters bijgeval len door oud-AR-voorzitter Veerman. In een beschouwing in Trouw van vandaag verwijt Veerman het kabi net in deze zaak „geen voornaam beleid" te hebben gevoerd. „De heer Van Agt deed mij in de dagen dat hij de politiek niet minde en zich daar niet in thuis voelde weldadiger aan", aldus Veerman Ondanks alles moe ten de drie toch maar doorgaan met hun werk voor het CDA, want. zegt hij: „Het pad van de politicus is er niet een van bloemetjes plukken in de schone natuur." De beschouwing van dr Veerman staat op pag. 9. PAGINA 2 Synode verkent terrein voorzichtig PAGINA 3 PAGINA 4 Rotterdam krijgt ballet van Schlemmer PAGINA-5, Proef inzameling glas hoopvol PAGINA 7 Pakistan aarzelt bij wie hulp te zoeken PAGINA SPORT Eerste schaakronde in Wijk aan Zee PAGINA ECONOMIE PAGINA SERVICE Culinaire rubriek, strips, feuille ton. puzzel, weeroverzicht. radio- en tv-programma's. In ieder geval stellen de partijvoorzit ters vast dat het parlement in 1981 de handen geheel vrij heeft om voor of tegen de nieuwe raketten te beslis sen. Zij nemen nadrukkelijk afstand van „een bij sommigen op het (CDAlcongres aanwezige verkeerde gezindheid, zich uitend in .verkette ring' van de tien dissidenten." Zij onderstrepen de uitspraak van het congres dat deze mensen zich binnen de grenzen van het CDA-program hebben bewogen. Discussie Scherpschutters onde de Afghaanse opstandelingen nemen Russische troepen in de buurt van Herat onder vuur, althans zo meldt de fotograaf die zegt drie dagen opgetrokken te hebben met een groep opstandelingen die vanuit Iran de grens met Afghanistan overtrokken. pRADO (Reuter, AP, AFPI De bezorgdheid over de gezondheidstoestand van de islavische president Tito is gisteren toegenomen, nadat de operatie aan zijn linkerbeen hislukt. Naar verluidt is amputatie van het been noodzakelijk. Schten die gisteren naar buiten filden over Tito's toestand wa- paars. Zijn artsen gaven een Verklaring waarin stond dat de fint zich beter voelde en geen Imeer had" maar dat de toe- jvan zijn geopereerde been on- jerd blijft is niet bevestigde berichten l Joegoslavische strijdkrachten fioogde paraatheid gebracht de toestand van de 87-jarige Tito werd besproken op een vergadering van het Centraal Comité. Westerse diplo maten in Belgrado zeiden dat de ver gadering over Tito betekent dat de situatie ernstig is. De operatie die Tito moest ondergaan was nodig om een bloedklont in de hoofdaderen van zijn been te verwijderen. De artsen hebben kunstaderen in zijn been aan gebracht. De Chinese leider Hua Ouofeng en de Amerikaanse president Carter heb ben samen met andere buitenlandse leiders aan president Tito hun beste wensen voor een spoedig herstel doen toekomen. Hua Guofeng hoopte dat de Joegoslavische president zijn bij drage blijft leveren aan de ontwikke ling van de vriendschapsbetrekkin gen tussen de twee landen" ten gun ste van het grote deel om de vrede in de wereld te waarborgen". President Carter stuurde een tele gram naar Belgrado, waarin hij zei: „Weest u ervan overtuigd dat op dit moment mijn gedachten en gebeden bij u zijn". De Oostenrijkse Bondskanselier Kreisky achtte de kans klein dat na de „verdwijnen van het Joegoslavi sche staatshoofd er gevaar voor dit land ontstaat" Volgens Kreisky is er in Joegoslavië sprake van een politie ke en militaire stabiliteit die voorbe reid is op iedere ontwikkeling. „Er kan", volgens de voorzitters, „geen twijfel bestaan dat het CDA DEN HAAG (ANP) De strenge win ter vorig jaar heeft geleid tot minder ernstige verkeersongevallen. In het eerste kwartaal van 1979 waren er dertig procent minder ongevallen op de weg waarbij doden of gewonden waren betrokken dan in hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. Het tweede en derde kwartaal gaven met vijf. respectievelijk twee procent een lichte daling te zien. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ten gevol ge van de verkeersongevallen overle den er in 1979 in de eerste negen maanden 1445 mensen (in heel 1978 waren er 1724 dodelijke slachtoffers). Het aantal ongevallen waarbij alco holgebruik werd geconstateerd be droeg in het eerste halfjaar van 1979 2030 en in de eerste helft van het Jaar daarvoor 2421. Het aantal dodelijke ongevallen waarbij alcoholgebruik werd vastgesteld was in de eerste helft van 1979 en 1978 respectievelijk 126 en 145. ATHENE/SOFIA (AFP, AP) De koudegolf die Griekenland al twee dagen teistert, heeft het leven gekost aan zes personen. In het noorden van Griekenland, waar de temperatuur plaatselijk tot dertig graden onder nul is gedaald, is de noodtoestand afgekondigd. In Bulgarije is na zware sneeuwval de temperatuur op sommige plaatsen tot 27 graden onder nul gedaald. Dit is de laagste temperatuur sinds dertig jaar. In Noord-Griekenland zijn enige dorpen van de buitenwereld afgesloten door de sneeuw. In de buurt van Saloniki, de tweede stad van het land, hebben wolven 62 schapen en geiten gedood. Op sommige plaatsen zijn dr scholen gesloten. Zware regenval en temperaturen ver onder het nulpunt hebben de afgelo pen twee dagen in Noord-Spanje drie levens geëist. Een speelgoed- en ren meubelfabriek stortten in door de sneeuwval. De citroen- en sinaasappel plantages in het oosten van Spanje hebben ook ernstige schade ondervonden door de sneeuw, een ongewoon verschijnsel in dit land. Hoe voer ik een loonpauze in? Aan de noodrem gaan hangen, lijkt wel een rechtlijnig en welsprekend gebaar. Maar over de details van het loonstrookje moet daarna zorgelijk en met wisselend resultaat worden geconfe reerd. De wondere wereld van sociale zaken Boelseerset (Al Buetsecrklci met veil m I kleuren en penseeltje Wordi zonder oven oven hard Schrocvcdruaiersel (B) iroie. kleine en kruiskupsthrneve- draaicr in een ll.indgrccpic mei Mmsl.ipmeehiiniek.vnnr extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O mei Ir.mi iliermniiel Als •trrtlei legger <>l \<mh «Ie vier 4 Houten eierdopjes (Dl npsierliik hl.mkhoutcn lung- pl.mkie pluv een z.indlopen|e als garantie voor zachi gekookte eieren onze sociaal-economische redactie HAAG Het ziet ernaar uit dat een aantal werknemers met maandloon een deel van •alarisverhoging van januari zullen moeten terugbetalen. Dat is dan een gevolg van de naatregel van de regering. Het te veel betaalde zal dan waarschijnlijk worden ingehou- >p het februarisalariS. vel van terugbetaling kan zich en bij CAO-werknemers die Januari een extra loonsverho- uiten de CAO om hebben or.t- en bij werknemers die niet een CAO vallen. Vermoedelijk 'g komt het ministerie van so- aken met een nadere toelich- de gedetailleerde uitwerking loonbevriezing Gisteren heb- nbtenaren van het ministerie e uitwerking al gesproken met ncommissie van de Stichting Arbeid (werkgevers en vakbe- finkelijk had het ministerie la- hen dat de lonen moesten wor- gvroren op de bedragen van de laatste loonbetaling De bevriezing ging 11 januari in. Weekloners had den dus al een keer het loon van begin 1980 ontvangen en zouden daarom eventuele verhogingen mo gen houden. Maandloners worden doorgaans echter pas rond-de twin tigste uitbetaald. De loonbevriezing zou dan voor hen neerkomen op het decemberloon. Gisteren toonden de ambtenaren zich in het gesprek met de looncom- missie iets soepeler. Vermoedelijk wordt nu de regel niet dat al een uitbetaling van een loonsverhoging moet hebben plaatsgevonden, maar dat een CAO inzake die verhoging in werkine was Loonsverhogingen per 1 januari conform een CAO zijn dan ook voor maandloners veilig ge steld. evenals gebruikelijke jaarlijkse periodieke verhogingen Periodieken Ook extra periodieken mogen voor zowel maandloners als weekloners doorgaan voor zover ze berusten op ..bestendig gebruik" Dit wil zeggen dat een golf van extra periodieken, die in vroegere Jaren niet in dezelfde mate voorkwam, nog wel in strijd is met de loonmaatregel Voor werknemers die niet onder een CAO vallen, blijft waarschijnlijk ech ter het uitgangspunt dat verhogingen buiten de prijscompensatie alleen zijn toegestaan voor zover ze al eens zijn uitbetaald. Onder „uitbetaald" moet dan worden verstaan: afge schreven van de bankrekening van de werkgever. Bij de niet-CAO-werkne- mers kan zich dus een verschil voor doen tussen weekloners en maandlo ners. De eerste houden hun verhoging omdat zij die voor 11 Januari al eens hebben ontvangen, maar voor de laatsten is verhoging niet toegestaan. Wel toegestaan zijn: de gebruikelijke prijscompensatie; alle verhogingen die al eens zijn uitbetaald; verhogingen conform een gelden de CAO gebruikelijke periodieken, extra periodieken in de mate waar in die ieder jaar in het betrokken bedrijf worden vergeven; verhogingen van wege overgang naar een zwaardere functie. Ook onkostenvergoedingen waarbij wordt gewerkt met bedragen, moeten worden bevroren op het laatst uitbe taalde bedrag Onkostenvergoedin gen waarbij een bepaalde formule wordt gehanteerd, mogen worden verhoogd voor zover de formule daar toe leidt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij vergoedingen voor autokos ten waarvoor het bedrijf de ANWB- normen steeds heeft gehanteerd. De loonmaatregel is 10 Januari afge kondigd. Het kan voorkomen dat niet toegestane verhogingen toen al in de computers zaten en niet konden wor den tegengehouden. Deze verhogin gen zijn in strijd met de loonmaatre gel en moeten dus worden terugbe taald. Uit overleg met het ministerie van sociale zaken is gebleken dat onder meer werknemers In de bejaardente huizen. het kruiswerk en de schlppersinternaten isamen een klei ne zeventigduizend mensen» geen last zullen hebben van de door de rege ring opgelegde loonpauze Maak iemand abonnee op Trouw, het ochiemlbl.nl mei een osei luiging. Lil erken lelijkheid ontvangt u een van de/e kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee Postcode cn plaatsGiro l w naami l w adres histcodc en plaats lel Voor hei kwartaalabonnement geldt voor de cer>te betaalperiode een welkomstkoning van I 7 50 Kado naar keuze DA DM OC DD (aankruisen a.u b l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792. lOOO PA Amsterdam Of bel 020-65938X (uitsluitend voor opgaven i Voor bczorginformalie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1