Extra steun voor Pakistan Tito aan beterende hand Kïesuwkado reen uitzonderingen oor loonmaatregel Geen kans voor schaatsters w r tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Mogelijk ijzel HET WEER deze krant Als tegenwicht voor Russen in Afghanistan .k. Bisschoppen onder druk ïannnenlijn begint i Amsterdam Eerste vrouwelijke stuurman in dienst Koningin terug Na operatie aan bloedvaten linkerbeen 'Carter werkt aan fundamentele rede over de Sowjets' Oman bedreigd door Moskou 'Vaste partner' op vragenlijst volkstelling 1981 Bezorg Trouw een nkowe abonnee Lees een bant met overtuiging: TrOUW Trouw 38STE JAARGANG NR. 10849 - MAANDAG 14 JANUARI 1980 Van het noordwesten uit toenemende bewolking mogeli|k met ijzel. Middag- temperaturen van -3 graden in Limburg tot -f2 graden op de Wadden Tot matig en op de Wadden tot krachtig toenemende wind uit zuid tot west; windkracht 4 tot 6. Morgen en overmorgen. Enkele winterse buien en lichte dooi tot temperatu ren om het vriespunt. LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: 539 ?n ke ibied PAGINA 3: Kritiek Olympisch comité op Van Agt Bouwvakker vindt werk ongezond PAGINA 4: Residentie Orkest herdenkt Maderna De Stad Delft: kijken naar de geschiedenis ISLAMABAD (AFP, AP, Reuter) Pakistan kan rekenen op extra steun van China en de Verenigde Staten, als tegenwicht voor de Russische aanwezigheid in het buurland Afghanis tan. India heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de Sowjet-Unie. De Amerikaanse president Carter heeft een Pakistaanse delegatie ver zekerd dat hij Pakistan zal helpen bij het opvangen van de „groeiende Rus sische bedreiging" ln het zuidwesten van Azië. De president heeft de ver plichtingen benadrukt die de Vere nigde Staten Jegens Pakistan heb ben. aldus de onderminister van bui tenlandse zaken van Pakistan. Agha Sjahi. Een woordvoerder van het Witte Huis heeft verklaard dat een mogelijkheid bestaat Pakistan wapens te leveren buiten het embargo om dat tegen dit land bestaat. Het Amerikaanse Con gres heeft het geven van wapens aan Pakistan verboden, omdat dit land het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens niet heeft willen on dertekenen. Carter zou die maatregel willen omzeilen door wapens aan Pa kistan te verkopen in plaats van te geven. Ook China PAGINA 5: Iran verhardt standpunt Elite in Z.-Afrika bespied PAGINA 7: 20.000 Kerken- kaarten I PAGINA SERVICE: I Moderubriek, strips, feuille- I ton, puzzel, weeroverzicht, ra- I dio- en tv-programma's Ook China zal Pakistan extra bij staan na de Russische inmenging in Afghanistan. De Amerikaanse minis ter van defensie. Brown, heeft dat gezegd bij aankomst in Tokio na een bezoek aan China. De Chinese minis ter van buitenlandse zaken Huang Hua zal binnenkort Pakistan bezoe ken voor overleg over de gebeurtenis sen in Afghanistan, en de stappen die moeten worden genomen. Hij komt kort na de Britse bewinds man voor buitenlands beleid, Lord Carrington, die vandaag in de Paki staanse hoofdstad Islamabad arri veert. China en Pakistan hebben al een gezamenlijk defensieverdrag. Overigens doet Pakistan zijn uiterste best de Sowjet-Unie niet te provoce ren. President Zia heeft ten stelligste ontkend dat hij Afgaanse opstande lingen opleidt, maar gaf toe dat zijn land niet overal in het grensgebied kan controleren. Afghaanse rebellen een onzer verslaggevers HAAG „Ik begrijp de moeilijke positie van de mensen de zuivel- en vleeswarenindustrie, maar het is duidelijk dat t maken van uitzonderingen op de loonmaatregel het indhaven van deze maatregel over de gehele linie bijzonder oeilijk zal maken." t zei gisteren minister Albeda van -ciale zaken voor de AVRO-radio er de afgekondigde loonpauze en tot stand gekomen loonakkoorden deze twee sectoren. De bewinds- m gaat vandaag praten met verte- nwoordigers van de zuivel- en eeswarenindustrie en verklaarde ln verband, dat er „weinig ruimte is i rekening te houden met mensen 5 via slimmigheden als CAO's met ■ugwerkende kracht en het net af- üten van een akkoord vóór de ai- ndiging van de loonmaatregel toch Oberen om dispensatie te krijgen. |t kan eenvoudig niet en we zullen dit punt een zekere hardheid moe- li tonen. Wat overigens niet wil zeg- m. dat we niet de argumentatie van verschillende organisaties zullen inboren", aldus minister Albeda. de vraag wat er moet gebeuren als i na twee maanden loonpauze toch tt lukt om tot overeenstemming te imen met de sociale partners en of dan toch niet een machtigingswet t, zei de bewindsman; „ik denk we dan zullen moeten komen met beheerste loonvorming door de rheid met daarin de nodige nuan- igen, zoals een extra beloning >r zwaar en onaangenaam werk en ruimte om wat meer te kunnen in ten aanzien van de minimum- Minister Albeda zei verder dat de regering een ernstig beroep zal doen op werknemers en werkgevers, om zelf te proberen een nieuw centraal akkoord af te sluiten en zo orde op zaken te stellen. „Lukt dat niet dan zullen we als regering onze eigen ver antwoordelijkheid moeten nemen, omdat we de zaak zo geweldig be langrijk vinden. Werkgevers, werkne mers en overheid zouden eigenlijk gezamenlijk moeten komen tot een systeem van loonbeheersing dat ook op middellange termijn kan werken. Dat is in feite de enige oplossing om de Nederlandse volkshuishouding door de moeilijke Jaren tachtig heen te kunnen loodsen". opereren vanal Paklstaans grondge bied. De Pathan-bergstammen in het noorden hebben Zia gevraagd de Sowjet-Unie de „Jihad" (heilige oor log) te verklaren. Zij deden een be roep op hem uit naam van de broe ders in Afghanistan. Zia. die een be zoek bracht aan het grensgebied, ging niet op het verzoek in en maande de stamhoofden tot geduld. Later deze maand wordt in Pakistan een conferentie van ministers van is lamitische landen gehouden. Paki stan hecht veel waarde aan de bezoe ken van de twee bewindslieden van buitenlandse zaken, en de islam-con- ferentie. Het land wil proberen te komen tot een verenigd front van niet-gebonden landen, de Verenigde Staten, China en Groot-Brittannië té gen de Sowjet-Unie. Pakistan vreest het volgende slachtoffer .te worden van de Russische geldingsdrang. Niet India Bij een dergelijke poging zal Palis- tan niet de steun krijgen van buur land India. De nieuwe premier van India. Indira Gandhi, vertrouwt de beloften van de Sowjet-Unie dat het de grenzen op het Indiase subconti nent en in het Midden-Oosten zal eerbiedigen. De afvaardigde van In dia heeft tijdens de algemene verga dering van de Verenigde Naties ge protesteerd tegen het bijzondere de bat over Afghanistan. Deze discussie ROTTERDAM (ANP) Bij Shell- tankers is de eerste vrouwelijke stuurman in dienst getreden. Het is de 20-jarige Marike van der Woud uit Assen. Zij behaalde haar diploma aan de hogere zeevaartschool Willem Ba- rentsz in West-Terschelling. Marike van der Woud vaart als vierde stuur- vrouw op de tanker Kylix. Zij is vrij dag aan haar eerste reis begonnen. Op de tankers van Shell deden al enige tijd vrouwelijke stagiaires dienst. MADRID (AP) Koningin Juliana is gisteren per vliegtuig naar Neder land teruggekeerd na een privébe- zoek van vier dagen aan haar doch ter, prinses Irene en haar man prins Carlos, en haar vier kleinkinderen. leidt niet tot het herstellen van de vrede in het gebied maar tot een verheviging van de koudE oorlog, zo zei hij. Een onzer redacteuren meldt overi gens uit de Indiase hoofdstad New Delhi dat een medewerker van me vrouw Gandhi in een gesprek met de pers heeft gezegd dat zij zich harder zal opstellen tegenover de Sowjet- Unie. Tijdens laar vorige premier schap was Gandhi sterk op Moskou gericht. De Russische ambassadeur in New Delhi heeft de Indiase minister van buitenlandse zaken enkele uren na de inval verzekerd dat Moskou had ge handeld op verzoek van de Afghaan se regering. Tevergeefs, want nog de zelfde dag ontbood Charan Singh, die toen nog premier was de ambassa deur om India's diepe bezorgdheid over de invasie tot uiting te brengen. Volgens de medewerker van me vrouw Gandhi bestaat grote zorg over het gevaar dat de crisis rond Afghanistan, India en Pakistan zal verwikkelen in een nieuwe wapen wedloop. Levering van Amerikaanse wapens aan Pakistan kan een eind maken aan de voorzichtige toenade ring tussen Islamabad en New Delhi. De betrekkingen tussen China en In dia zijn èn door de inval in Afghanis tan, èn door de terugkeer van Indira Gandhi als premier al verslechterd. Het persbureau Nieuw China heeft de „waardering" van Indira Gandhi voor de Russische inval in Afghanistan veroordeeld. Meer nieuws op pagina 5 Geschaatst werd er gisteren. Eerst nog wat aarzelend op sloten en vaarten, maar later trokken velen er stoutmoedig op uit, jong en oud, om overal in het land voor een vertrouwd winters beeld te zorgen. Zelfs een heuse ijszeiler, op de Gouwzee bij Monnikendam, kwam de ijspret verhogen. Ook vandaag is het schaatsweer. President Tito WASHINGTON (AFP) President Carter is bezig met de voorbereiding van een toespraak over de buiten landse politiek, die het antwoord zal bevatten op „het Russische gevaar" in de jaren tachtig. Dit is gisteren meegedeeld door iemand van het Wit te Huis, die zijn naam niet genoemd wilde hebben. Er is nog geen datum vastgesteld waarop de rede zal wor den uitgesproken. I wie had je daar aan de In? Van onze sportredactie AMSTERDAM Een week gele den leek het er nog op alsof Ne derland beschikte over een con tingent schaatsters dat de wereld op de Olympische Spelen kon la ten zien hoe het precies moet. Dit weekeinde, bij de wereldkampi oenschappen voor dames, kwa men de Nederlandse rijdsters ner gens in het spel voor. Of het moest die ene keer zijn dat Ria Visser (op de 1500 meter) zich bij de eerste acht wist te kwalifi ceren. Nederland stelt bij het dames- schaatsen gewoon erg weinig voor leerde het toernooi in Ha- mar. Als het nu nog eens over Olympische tickets gaat dan gaat het over die veel misbruikte Olympische slogan: deelnemen is belangrijker dan winnen. Want op dat laatste lijkt niemand te hoeven rekenen in de ploeg van trainer Ab Krook. Behalve Ria Visser haalde ook Annie Borc- kink het eindklassement. Ge voegd bij de andere prestaties be tekent dat dat Nederland volgend jaar maar met drie rijdsters mag deel nemen aan de wereldkampi oenschappen. De titel in Hamar was al na drie afstanden toegekend. De Russin Petroesjeva won driemaal en had dus reglementair recht op de eer ste plaats. Zij onttroonde daar mee de Amerikaanse Beth Heiden De Russische Petroesjeva met de lauwerkrans en met de Noorse Jensen (links) en Beth Heiden (rechts). die op eerbiedige afstand nu tweede werd. Zo hard als het Ijs in Hamar leken de voetbalvelden in Nederland. Toch werd er uitgebreid door de profs gevoetbald, al of niet in maillot. In de eredivisie deden zich aan de kop nauwelijks ver schuivingen voor. AZ en PSV moesten beide een punt inleveren ten opzichte van Ajax (7-1 tegen Willem II), maar AZ en PSV ston den dan ook tegenover elkaar (1- 1) in een wedstrijd waarin de Eindhovenaren er niet in slaag den een pro-Kees Rijvers demon stratie ten beste te geven. Feyen- oord bleef in de pas door een regelmatige en vooral slaapver wekkende overwinning bij PEC (0-2). Meer over deze en andere ge beurtenissen staat op de sportpa gina's. BELGRADO (Reuter, AP, AFP) President Tito van Joegoslavië is aan de beteren de hand na een operatie gis ternacht aan de bloedvaten van zijn linkerbeen in een zie kenhuis in Ljubljana. Bij de operatie moest een bloedstol- sel uit het been worden ver wijderd. De artsen besloten tot een spoedope ratie nadat behandeling met medicij nen en met luchtdruk niet hadden geholpen bij het oplossen van de aderproblemen waaraan de 87-jarlge Joegoslavische leider lijdt. Hij was een dag of tien geleden al voor obser vatie in het ziekenhuis in Ljubljana geweest. Alle artsen waren het er over eens dat de operatie zo snel mogelijk moest plaatsvinden. In een korte verklaring zelden zij dat de hoogbejaarde Tito de operatie goed had doorstaan en dat zijn toestand „normaal" is. Er werden geen nadere bijzonderheden gegeven maar volgens functionaris sen hebben de artsen een ader ver takt om de bloedcirculatieproblemen te verminderen. De Joegoslavische LONDEN (Reuter) Oman voelt zich bedreigd door de aanwezigheid van de Sowjet-Unie in het aangren zende Zuld-Jemen. Sultan Quaboes Bin Said heeft dat laten weten aan de Britse minister van buitenlandse za ken Lord Carrington, die ln Oman was om te praten over de inmenging van de 8owjet-Unle in Afghanistan. Tijdens het gesprek heeft de sultan de nadruk gelegd op de bedreiging die de Russen vormen en gezegd dat de Russen verder willen doorstoren om strategische havens aan de Oolf van Oman in handen te krijgen. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Voor het eerst in de geschiedenis van de volkstelling zal het begrip „vaste partner" op de vra genlijsten prijken. Minister Van Aar- denne (economische zaken) vindt dit begrip geschikt om er bij de volkstel ling van 1981 achter te komen, hoe veel alternatieve samenlevingsvor men er zijn en van Welke aard. BIJ de vorig Jaar gehouden proeftel- llng werd „vaste partner" veelvuldig genoemd. Samenlevingsvormen, an ders dan het huwelijk, maken zo'n drie procent uit van de meerper- soo na-huishoudens. artsen hadden steun van onder meer een Amerikaanse en een Russische collega. Functionarissen in Belgrado hebben de afgelopen weken benadrukt dat er niets ernstigs met Tito aan de hand was. Enkele uren voor de operatie had de president en partijleider nog een bespreking met zijn belangrijkste medewerkers over zaken als de toe stand in Iran en de Russische inval ln Afghanistan. De Joegoslavische media maakten gisteren de hele dag melding van de goede afloop van de operatie. Van alle geledingen van het staats- en partijapparaat stroomden de goede wensen voor een spoedig herstel bin nen. Ook van gewone Joegoslaven en buitenlandse leiders heeft Tito wen sen voor een snel herstel ontvangen. Boetscerset (A) Boetsee rklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. Authentiek Slavisch kleedje(0 mei fraai diermotief Al* onder legger of voor de sier Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopxehmeve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro:. ftaloode cn plaats -Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van f 7 Kjdo naar keuze: OA DB DC OD (aankruisen a u h l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.10U0 PA Amsterdam bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor hezorginrormalie 020-913456 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1