Karmel: ik heb niets te vrezen Kiesuwkado X JWONING Goudzwaard verlaat eigen CDA-program iuivelakkoord valt inder loonpauze President Afghanistan van twee kanten bedreigd Trouw iet Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Vorst HET WEER "YnTT a,s u uw [tDVtHnNMSjl De VN, lam of leeuw? Weg niet weg te krijgen Boer zijn een moeilijk beroep Wespennest Amsterdam krijgt nieuwe top Affandi «i: schildert fcr en emotie Het katholieke karakter van 'Nijmegen' Winters leven in de tuin Lubbers over kernwapenbeleid: akbe weging en werkgevers unaniem: ZEIST Bijzonder riant landhuis rechtstreeks van eigenaar/bewoner Eredoctoraat voor Van Agt in VS dank zij Kamerlid Ambassadeurs gegijzeld NICARAGUA BezorgHoaw een meowe abonnee Lees een krant met overtuiging: 7/lM/W rouw 38STE JAARGANG NR 10848 ZATERDAG 12 JANUARI 1980 Droog weer mot wolkenvelden afgewisseld door opklaringen In de ochtend matige vorst, in de middag lichte vorst met temperaturen van mm acht oplopend tot min twee graden. Matige noordoostenwind, windkracht drie Morgen en overmorgen: Veel bewolking maar droog Overwegend lichte vorst. Morgen zon op: 08.42 onder 16.51. maan op: 03 46 onder 13 38. LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 15 PAGINA 13 PAGINA 23 PAGINA 25 r in gevoel PAGINA 19 PAGINA 21 ft andagavond om zes uur ontvangt >eda vakbonden en werkgevers in zuivel. Die zullen dan om de dis- tsatie voor het zuivelakkoord gen De loonwet schrijft voor dat bij af kondiging van een loonmaatregel de looncommissie van de Stichting van de Arbeid een ..technisch advies'' moet uitbrengen Gisteren is de com missie daarvoor bijeen geweest. De commissie heeft nogal wat onduide lijkheden in het besluit van Albeda en de toelichting daarop vastgesteld. Er zal nu begin volgende week een nadere toelichting komen van het mi nisterie. De commissie heeft zich uit sluitend bezig gehouden met de juri dische gevolgen van de loonmaatre gel. en niet met beleidsvragen zoals of dispensatie moet worden gegeven voor de akkoorden in zuivel en vlees. Oneens De commissie van vakbeweging en werkgevers was het overigens eensge zind oneens met de uitleg die deskun digen van het ministerie geven aan de loonmaatregel Het ministerie stelt dat alleen loon en loonelementen mo gen worden betaald die al ooit eens tot betaling zijn gekomen Volgens de looncommissie is die uitleg iets nieuws, dat niet uit de loonwet voort vloeit en ook nog niet eerder is be dacht. De looncommissie stelt dat ingevolge de loonwet een maatregel als nu door Albeda getroffen, neer- Vervolg op pagina 8 door James Dorsey KABOEL „Ik heb niets te vrezen. Alle samenzweringen van bloeddorstige regime van Amin zijn de kop ingedrukt." Dat verklaarde de nieuwe president van Afghanistan in een gesprek met journalisten. Het nieuws van de pers conferentie werd door Afghaanse au toriteiten opgehouden wegens een ge brek aan telex- en telefoonverbindin gen. Alleen het Russische persagent schap Tass mocht meteen melding ZenUWtrcR maken van de mededelingen van pre sident Karmel. ghaanse soldaten, bewapend met au tomatische geweren van Russische makelij, twee tanks en luchtafweer geschut klaar om het leven van de nieuwe Afghaanse leider te be schermen. Persoonlijk heeft deze in het op een heuveltop gelegen Chilistoonpaleis, weinig te vrezen. Tijdens de persbij eenkomst stonden tientallen Al- Maar toen Karmel naar zijn verwach ting van de toekomst gevraagd werd. kon hij een plotseling in zijn gezicht verschijnende zenuwtrek niet verber gen. Hij begon een scheldpartij op de „geachte correspondenten van de op- Van onze parlementaire redactie DEN HAAG De CDA-fractieleider Lubbers meent dat de AR-voorman Goudzwaard in zijn kritiek op het kernwapenbe leid van kabinet en CDA-fractie, in strijd handelt met het CDA-program. In een verhaal (in Trouw van vandaag op pagina elf) wijst Lubbers erop dat het CDA-program voor de bewapeningsproblematiek twee ijkpunten heeft: het terug dringen van de rol van kernwapens en het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO. Volgens Lubbers „verlaat Goud zwaard zijn eigen program" als hij bij de terugdringing van de rol van kern wapens steeds minder hecht aan het NAVO-lidmaatschap. „Als je gaande weg een element uit een partijpro gram minder accent gaat geven, moet je je steeds afvragen of je niet eerst via de kiezers je program moet veran deren", aldus Lubbers. Zijn visie op dit punt wordt echter weersproken door de anti-revolutio naire kamerleden H. de Boer (tevens AR-partljvoorzitter) en De Kwaad- steniet. Zij menen dat i.p.v. Goud zwaard het kabinet en de CDA-fractie niet overeenkomstig het CDA-pro gram hebben gehandeld. Hans de Boer schrijft in het AR-blad „Neder landse Gedachten" van deze week: „in ons programma 'Niet bij brood alleen' staat de terugdringing van de rol van de kernwapens centraal Het CDA-programma is op een kern punt zwaar op de proef gesteld. Daar bij bleek het door het machtswoord van het kabinet en zo u wilt ook door het niet doorzetten van hun overtuiging door Kamerleden omdat zij het kabinet niet naar huis wilden sturen, onmogelijk tot uitvoering van een zo centraal programmapunt te kunnen komen." De Boer waarschuwt voor het effect van deze gang van zaken met name ook voor de jongere generatie „Er komt een moment waarop altijd aan wezig vertrouwen is opgebruikt, van allen die het CDA een warm hart toedragen wordt dezer dagen veel verwacht". aldus de AR-vooreitter. In hetzelfde AR-partiJblad bena drukt De Kwaads te niet dat er „bete kenisvolle handreikingen" nodig zijn om een uit eikaar groeien van ver schillende groeperingen binnen het CDA te voorkomea „Dat behoort niet door een alleen te gebeuren, maar van de voormalige lijsttrekker, de huidige miniser-president van het zittende kabinet, mag dit en dat kan ook als hij dat wil met name worden verwacht." De Kwaadsteniet deelt ook niet Lub bers' opvatting dat de Nederlandse verantwoordelijkheid voor de alge mene NAVO-modernisering van de kernwapens, zo duidelijk beperkt is gebleven. „Die zaak bleef duister. De Kamer moest zelf maar oordelen of de Kamer het "zus" zag of "zo'. Maar de Kamer mocht het later alleen "zus" zien. Want als de kamer het "zo' zou zien, betekende dat een kabinetscri sis teen zaak die niet aan de orde diende te zijn)", aldus het AR-Kamer- lid. i onze sociaal economische redactie pN HAAG De loonakkoorden in de zuivel- en in de Besindustrie vallen wel degelijk onder de loonbevriezing. kt is de unanieme mening van vakbeweging en werkgevers, b gisteren in de looncommissie van de „Stichting van de meid" hebben gesproken over de uitwerking van de loon- aatregel. n en ander betekent dat de nog snel voor de loonpauze gesloten loonak- i»rden alleen kunnen doorgaan als minister Albeda (sociale zaken) daarvoor pensatie geeft. Het is twijfelachtig of de minister dat zal doen. Er zou dan hele reeks aanvragen voor dispensatie kunnen volgen. ADVERTENTIE Vrijstaand op e«n 2300 m: groot terrein, aan een bosrijke laan (Boulevard). De Split-level indeling is: fraaie living annex eetkamer (ca. 90 m'l, monumentale hall en 2e open haard, ruime eetkeuken, ouderslaapkamer (ca. 40 m1), royale badkamer en kleedkamer, 3 ruime slaapkamers met eigen badruimte/ toilet, stu deerkamer en veel berging. Op de benedenverdieping treft U aan: 2 kamers en douche/toilet, provisiekelder, cv-kelder alsmede een grote dubbele garage. Het geheel is 10 jaar geleden onder architectuur gebouwd en verkeert in een uitermate goede staat. Ook zeer geschikt voor een praktijk aan huis, zonder enige inbreuk op Uw privacy. Koopsom f 1.100.000,— Voor een vrijblijvende bezichtiging of nadere informatie, ook op zaterdag of zondag, kunt U rechtstreeks kontakt opnemen met de eigenaar - bewoner dhr. A. Gerritsen, telefoon 03404-14563. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Premier Van Agt krijgt eind deze maand een ere-graad aan de Columbia universiteit van de staat South Carolina van de VS. Deze ..honoror degree", die ongeveer, maar niet helemaal overeenkomst met ons ere doctoraat, wordt hem verleend in de rechtswetenschap. De universiteit heeft eerder de Duitse bondskanselier Schmidt en de Egyptische president Sadat met een graad onderscheiden. Premier Van Agt zal zijn onder scheiding te danken hebben aan het CDA-Kamerlid Jan van Hou- welingen. Het Kamerlid bezocht deze Amerikaanse staat vorig jaar mei. Hij vond het een interessant gebied, dat in staat is gebleken een goed regionaal beleid te voe ren Toen hij vernam dat de uni versiteit van deze staat eerder al Schmidt en Sadat een ere-graad had verleend, legde hij aan prof Robert Kühne, een kennis van hem. de vraag voor: Waarom zou een premier van een klein land ook niet onderscheiden kunnen worden? Die wens van Van Hou- welingen zal nu aan het eind van deze maand worden gehonoreerd. Van Houwelingen: „Ik vind het zeer de moeite waard, dat onze premier op deze manier kennis zal kunnen maken met de succesvolle wijze waarop deze staat met haar uiteenlopende bevolkingsgroe pen, het regionale beleid gestalte heeft gegeven Daar komt nog bij. dat South Carolina in het 8avah- na-river gebied op grote schaal nucleaire activiteiten ontwikkelt op militair gebied. Het is nuttig, positie" (de westerse journalisten). De vraag aan Karmel was echter niet misplaatst, gegeven de gewelddadige geschiedenis van zijn land. Politieke waarnemers wijten zijn ze nuwachtigheid aan het feit dat Kar- mels bewind op twee fronten wordt bevochten. Van buitenaf door verzet strijders die her en der in het land actief zijn, en van binnenuit. Opstandelingen zouden in het noord oosten de provinciestad Talkan heb ben ingenomen. De eveneens in het noordoosten gelegen stad Faizabad wordt door opstandelingen belegerd. In de afgelopen twee dagen druppel den in Kaboel berichten binnen dat opstandelingen een deel van de weg tussen de Afghaanse hoofdstad en de in het zuiden gelegen stad Khanda- har hebben belegerd. Een stuk weg van ongeveer 40 kilometer zou zijn afgesloten nadat eerst militaire Sow- jet-voertuigen vernield waren. Ook de belangrijke weg over de Salangpas naar de Russische grens is 120 kilo meter buiten Kaboel gesloten vanwe ge vijandelijkheden tussen Afgha- ners en Sowjets. Ondanks vele guerrilla-acties hech ten de meeste westerse waarnemers in Kaboel niet al te veel belang aan de activiteiten van de zeer verdeelde guerrilla-beweging, die voornamelijk vanuit het buurland Pakistan ope reert. Zij wijzen op het feit dat de guerilla's in de afgelopen drie maan den nauwelijks werkelijke successen hebben kunnen boeken en over een veel kleinere aanhang in Afghanistan beschikken dan algemeen wordt aan genomen. Als potentieel veel ernstiger gevaar voor het bewind van president Kar mel zien westerse waarnemers in Ka boel een reeks moordaanslagen tegen vooraanstaande leden van de Par- SAN SALVADOR (AFP) De ambas sade van Costa Rica in het Midden- Amerikaanse land El Salvador heeft verklaard dat de ambassadeurs van Costa Rica en Panama door „trots kistische commando's gegijzeld zijn. De guerrilleros van de Volksliga's van de 28ste februari gingen de Panamese ambassade binnen waar op dat ogen blik de ambassadeur van Costa Rica. Alejandro Alvarado. op bezoek was. De bezetters eisen vrijlating van een aantal leden van de Volksliga's. Fabrieken, werkplaatsen en plantages bezoeken. Leden werven en informeren. Vormingsbijeenkomsten" beleggen voor mannen en vrouwen. „Nu is er een kans dat wij arbeiders en landbewerkers iets te zeggen krijgen en kunnen gaan meebeslissen „Maar dan moeten we sterk georganiseerd zijn". En het opbouwen van een goede organisatie kost veel gold" U kunt de arbeiders en boeren, verenigd in de onafhankelijke vakcentrale CTN, steunen. 6IR01918108 l.n.v. CLAT-Nederland, 111171 utr«cht 1 O.M.Nicaragua Van Agt. dat de premier ook te zien krijgt hoe groot de inspanning op dit terrein wel is." aldus Van Houwe lingen. Het Kamerlid zal de premier ver gezellen op zijn tocht naar de Ver enigde Staten. champartij. In de periode tussen 27 december, de dag van de door de Sowjet-Unie gesteunde staatsgreep en 7 januari zijn vooraanstaande Par- chamisten en veel familieleden om het leven gebracht. Het is bepaald niet uitgesloten dat de moordaanslagen deel uitmaken van de voortdurende strijd tussen de vleugels van de Afghaanse commu nistische partij de Parchamvleugel van president Babrak Karmel en de Khalkvleugel van de vermoorde Hafi- zoellah Amin. Toen Amin nog aan de macht was waren vooral Parchamis- ten het slachtoffer van een dergelijke reeks aanslagen. Tijdens zijn persconferentie beweer de Karmel sinds zijn machtsoverna me 10.000 politieke gevangenen te hebben vrijgelaten. Dit cijfer is over dreven. Aangenomen wordt dat er slechts 2.000 uit het aan de rand van Kaboel gelegen gevangenis zijn vrij gelaten. De meesten van hen waren Parchamisten. terwijl zich onder de resterende 13 000 gevangenen veel Khalkisten zouden bevinden. Toen gisterochtend opnieuw 126 gevange nen de gevangenis mochten verlaten bleek dit gegeven weer bevestigd te worden. Ook zouden in de afgelopen weken veel Khalkisten en opstande lingen door Karmel terecht zijn gesteld. Karmel tijdens zijn persconferentie. ADVERTENTIES NICARAGUA steun de opbouw steun de alfabetisering 3540163 «tro HOLWERDA Erkand verhuizer NIET duurder. WEL t>eter Al mere 03240 11522 Lelystad 03200-21600 05202-1MS2 Boetseersel (A) BoetseerkJei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Authentiek Slavisch kleedje (O mei fraai diermotief AN onderlegger of voor de sier Schmevedraa ierset (B) Grote, kleine en kruiskopschmeve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek. voor extra gemak. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats: Uw naam Uw adrev _Giro Rtstcode cn plaats .Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalpenode een welkomstkorung van f 7 Kado naar keuze QA DB DC OD (aankruisen a u b IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792. HHMJ PA Amsterdam )l bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginlormatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1