Weinig verzet tegen loonpauze Akkoord maakt eind aan zuivelstaking Kiesuwkado jkfghanistan tegen VN-vergadering Ontspanning :uwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER a e krant Kabinet wil dit jaar bij overheid vier miljard bezuinigen 1.75 89 ,79 5.85 L98t cus ontdekt iljoenenfraude Rotterdam 'Laatste bod' van 15,20 geaccepteerd Waldheim raadt sancties tegen Iran niet aan Inlevering goud aan banden Loonmaatregel begunstigt trendvolgers Trouw Niet van gisteren Bezorg Trouw een nieuwe abonnee I I I I I I I it met mals ter. appeti m rouw H S 38STE JAARGANG NR 10847 VRIJDAG 11 JANUARI 1980 Veel bewolking en droog weer Middagtemperatuur om hel vnespunt Matige noordoosten wind Morgen en overmorgen Droog weer en overwegend lichte vorst Zon op 08 45 onder 16 44 Maan op 23.27. onder 11 37 LOSSE NUMMERS 65 CENT agina 2: Offerbereidheid voor e kerk neemt toe' agina 3: 1'Westen heeft (chuld aan ^Russische invasie' Pagina a. .Eeuwfeest van bitgeversbond Pagina s: Slechthorende jngeren gaan zich roeren Pagina i-. Overleg tussen ISadat en Begin nislukt pagina 9: Zuidafrikaanse deserteurs demonstreren j>agina economie: i/eehouder slecht af idium ifghanistan, alleen laar slachtoffer? Ipen brief aan I Je bisschoppen lagina service: lubriek toerisme, strips, feuille- >n. puzzel, radio- en tv-program- la's, weeroverzicht. Van onze sociaal economische redactie DEN HAAG De leiding van de vakbeweging legt zich zonder noemenswaardig verzet neer bij de verplichte loonpauze van twee maanden. De loon- bevriezing is om middernacht al ingegaan. Binnen drie weken hoopt het kabinet een pakket maatrege len te presenteren om de ongunstige economische ontwikkelingen op te vangen. Het kabinet is onder meer van plan nog dit jaar voor vier miljard gulden nieuwe bezuinigingen door te voeren bij de over heid. De loonmaatregel een besluit van minister Albeda (sociale zaken) op de grond van de wet op de loonvorming werd gistermiddag afgekondigd, een paar uur nadat het overleg tussen een kabinetsdelegatie, werkgevers en vakbeweging niet een afspraak voor een vrijwillige loonpauze had opgele verd. De werkgeversverbonden waren Zwart geld bereid tot een vrijwillige pauze, nadat zij van de ministers hadden gehoord dat onder meer vier miljard gulden nieuwe bezuinigingen op stapel zul len worden gezet. Werkgeversvoorzit ter Van Veen heeft dan ook „begrip" voor de nu verplichte loonpauze. voor alle groepen omvatten, voorts aanpakken van knelpunten op de ar beidsmarkt maatregelen op gebied van werkgelegenheid, en ook maatre gelen om het zwarte geldcircuit aan te pakken. Vanuit de regeringspartijen, CDA en WD, werd het kabinetsbesluit voor een loonbevriezing onvermijdelijk ge noemd. Ingrijpende economische maatregelen worden nu nodig geacht. De PvdA heeft gevraagd om een Ka merdebat over het kabinetsbesluit, op 22 januari wanneer de Tweede Kamer terugkeert van kerstreces Vier ministers namen gisteren deel aan het overleg: Van Agt. Albeda. Andriessen (financiën) en Van Aar denne (economische zaken). Het pak-- ket maatregelen waaraan het kabinet nu gaat werken, zal volgens Albeda een samenhangend inkomensbeleid 6gg 'W YORK (AP, AFP) Afghanistan heeft zich vannacht 7 en het houden van een extra algemene vergadering van de lenigde Naties over de Russische inval in dat land gekeerd, lister van buitenlandse zaken Mohammed Dost beschul- de „zekere machten" van „imperialistische" doelen en Ide dat de vergadering onmiddellijk moest worden beëin- d, hetgeen niet gebeurde. de wacht wordt dat de algemene ver ering zal oproepen tot onmiddel- terugtrekking van de Russische pen uit Afghanistan. Een derge- voorstel werd maandag in de Vei- tidsraad getroffen door een Rus- ne veto. In de algemene vergade- bestaat geen vetorecht, maar r staat tegenover dat de besluiten de assemblee niet binden zijn. lens diplomaten heeft de verga- ng vooral psychologische beteke- Washington zou op deze manier kou duidelijk willen maken hoe anvaardvbaar de invasie in Af- ilstan is. Een extra bijeenkomst de algemene vergadering van de buiten de jaarlijkse bijeenkomst is nogal uitzonderlijk Zij kan m plaatsvinden als de veilig - sraad de secretarisgeneraal rom vraagt. De algemene verga ng kan stappen aanbevelen ter irdering van vrede en veiligheid e wereld. Dit gebeurde voor het tijdens de oorlog in Korea, toen Westen nog een meerderheid be tonnen de Verenigde Naties. Op ogenblik wordt het beeld van de mene vergadering bepaald door erde wereld. afgevaardigden probeerden de •siijst voor de zitting van de mblee zo kort mogelijk te hou- I om snel tot een uitspraak te TERDAM (ANP) De fiscale jerche en de recherche van de ^omische controledienst zijn een ne fraude op het spoor gekomen. £blj het vermoedelijk gaat om tenen guldens aan niet afgedra- iciale premies en loonbelasting. |twee diensten hebben enkele be- fcn vennootschappen op de korrel bmen. waarvan de meeste geves- zijn in Rotterdam. ?rcheurs van de economische ■oledienst en van de fiscale re- tche bezochten gisteren samen I politiemannen van het bureau «e van de Rotterdamse centrale Jerche enkele van premie- en be igontduiking verdachte bedrij- j in de Maasstad. Bij deze bedrij- gevestigd aan de Taanders- |at, De Piekstraat en de Groenen- I, werden de administraties in be- genomen. Volgens de Rotter- »se politie, die niet wil zeggen om ►e bedrijven en om welke bedra ^het precies gaat. zijn er „voorals- geen arrestaties verricht kunnen komen. Een woordvoerder van de Russische delegatie herhaalde tegen journalisten dat de actie in Afghanistan gerechtvaardigd was krachtens verdragen die tussen de Sowjet-Unie en Afghanistan bestaan. Hij verwees naar de beginselen van algemene verdediging die de Verenig de Naties hanteren; dit werd door Uitkeringen andere delegaties verontwaardigd van de hand gewezen. De Mexicaanse minister van bui tenlandse zaken. Jorge Castenada. sprak onomwonden van een Russi sche „invasie" en „militaire interven tie." Mexico heeft samen met de Fi lippijnen in de Veiligheidsraad het initiatief genomen de kwestie-Afgha- nistan naar de algemene vergadering van de VN te verwijzen.De Sowjet- Unie en Oost-Duitsland verklaarden zich daartegen, terwijl Zambia zich van stemming onthield. Secretaris generaal Kurt Waldheim heeft gister avond een gesprek gehad met de Hierover zei Albeda: „het doet dwaas aan dat wij hier (in het loonoverleg) praten over 0,1 of 0.3 procent koop kracht meer of minder terwijl er op vrijwel alle inkomensniveau's veel vouden van deze cijers, tot tientallen procenten toe, buiten belasting en premies blijven.. Het zwarte circuit neemt hand overhand toe." Van Agt vertelde dat het nationale Inkomen van Nederand volgens de nieuwe cijfers zeven miljard gulden lager zal uitkomen dan in september werd gedacht, toen het kabinet de rijksbegroting voor 1980 opstelde. ..Zowel de particuliere sector (bedrijs leven. lonen) als de collectieve sector (overheid, sociale uitkeringen) heeft aanmerkelijk minder ter beschikking dan gedacht Ieder zal een adequaat deel van die zeven miljard moeten verwerken. Naar het zich een ade quaat deel van die zeven miljard moeten verwerken. Naar het zich nu laat aanzien zal het dan onmogelijk zijn de koopkracht te handhaven. Al len zujllen moeten delen in de relatie ve verarming. Wel zullen we naar de mate van het mogeijke rekening hou den met de norm van de draag kracht," aldus Van Agt. De CDA- fractie noemt het in een reactie,.ver- standig" dat het kabinet „bij de ver deling van de pijn het draagkracht- principe in acht zal nemen." Andriessen vertelde dat drie miljard gulden èxtra bezuiniging nodig is om te voorkomen dat het financierings tekort van de overheid hoger wordt dan beoogd. Daarnaast is nog voor een miljard nieuwe ombuiging nodig om de tegenvallers met Bestek '81 te compenseren. Een nieuwe ombuiging van vier miljard is volgens Andries sen „een aanvaardbare bijdrage van de collectieve sector aan de oplossing van de problematiek, althans voor 1980. Een te forse aanpak van de collectieve sector heeft eigen gevol gen voor de economische ontwikke ling en de bestedingen." Premier Van Agt (links) begroet CNV-voorzitter Harm van der Meulen Van onze verslaggevers UTRECHT'DEN HAAG De zuivelstaking is voorbij. De zuivelbonden zijn gisteravond laat akkoord gegaan met het „laatste bod" van de werkgevers: 15,20 gulden bruto per week erbij Melkrijders uit Rotterdam. Amsterdam en Groningen zijn vanochtend weer uitgereden. De zuivelwerkgevers en -bonden praten binnenkort met minister Albeda (sociale zaken) om alsnog de voorschotten ondanks de loonpauze aan de zuivelwerknemers uit tekeren NEW YORK (AP, Reuter) - Op de Amerikaanse regering wordt druk uitgeoefend geen sancties tegen Iran voor te stellen in de Veiligheidsraad De raad zou daarover morgen een besluit moeten nemen. Onder anderen VN secretaris generaal Kurt Waldheim heeft zijn twijfels uitgespro ken over het nut van sancties Waldheim zei dat de Iraniërs onge voelig zijn voor dergelijke maatrege len. en dat ze de onderhandelingen over de vrijlating van de gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Tehe ran alleen maar zullen bemoeilijken Volgens zegslieden van de Veilig heidsraad zijn de VS niet zeker van de negen stemmen die nodig zijn om sancties a( te kondigen, veronder steld dag de Sowjet-Unie heeft daar mee verhuld gedreigd door te laten weten dat het geen sancties tegen Iran kan toestaan Op oudejaarsdag nam de Veiligheids raad een verklaring aan dat een week daarna economische sancUes tegen Iran zouden worden overwogen, als de gijzelaars niet zouden worden vrij gelaten Overwogen zou worden hei ultimatum nu uit te stellen tot 27 januari DEN HAAG (ANP) Door de over stelpende belangstelling voor de inle vering van gouden en zilveren voor werpen hebben de Amsterdamse edelmetaalbedrljven Drijfhout en Schóne besloten de inlevering door particulieren aan banden te leggen Inlevering kan nu alleen nog maar via de juweliers geschieden zo heeft de Federatie Goud en Zilver bekendge maakt Hierbij kan de ingeleverde waarde gebruikt worden als aanbetu ling voor de aankoop van nieuwe arti kelen In tegenstelling tot eerdere berichten staat het niet vast dat de sociale uitkeringen zullen zijn uitgezonderd van de extra bezuinigingen. Dat moet het kabinet nog bekijken, zo lieten Van Agt en Andriessen weten Wel ligt er in de wet de omstreden kortingswet vast dat de koop kracht van de uitkeringen zich in gelijke mate moet ontwikkelen als die van lonen. Als de koopkracht van de lonen een beetje door de nullijn zakt. zal dat dus ook wel met die van de uitkeringen gebeuren, maar ook niet meer dan bij de lonen. Ook de in voorzitter van de Veiligheidsraad, de december aangekondigde extra be- Fransman Jacques Leprette en over- lastingyerlaging wordt nu opnieuw legde later met de voorzitter van de bedien in het kader van het pakket algemene vergadering, de Tanzani- nieuwe maatregelen. aanse diplomaat Salim Ahmed r~TI Salim. Vervo,g op pagina 3 De vannacht in werking getreden loonmaatregel betekent dat afspra ken in de zuivel over hogere lonen voor melkchauffeurs niet mogen wor den uitgevoerd. Volgens Albeda is uitvoering van zulke afspraken in strijd met de loonbevriezing, zelfs al spraken vakbonden en werkgevers in de zuivel af dat de loonsverbetering een terugwerkende kracht tot 23 de cember krijgt De zuivelwerkgevers en -bonden vin den dat het hier om oude CAO-af- spraken van 1979 gaat die derhalve niet onder de loonpauze kunnen val len In het geval dat de loonpauze ook geldt voor de zuivelsector, dan wor den de voorschotten na afloop van de loonpauze aan de werknemers uitbe taald. Er bestaat nog onenigheid over of de voorschotten nu wel of niet in de loonpauze vallen. In de tussentijd wordt het geld in een apart potje gestopt Door de situatie van buitenaf was het. volgens Winter (FNV), „niet meer mogelijk uitgebreid te overleggen' ..Het is nu aleen nog maar een kwes tie van ja of nee zeggen tegen het bod", aldus Winter Volgens FNZ voorzitter (zuivelwerkgevers» Zijlstra was het formuleren van een laatste bod een „zeer zware bevalling' De werkgeversdelegatie had van hun achterban slechts weinig speelruimte gekregen Bij de vestigingen van de zuivelfa briek Domo in Bedum. Groningen en Beilen werd het werk gisteren door 250 man vrouw produktiepersoneei neergelegd Bij de drie vestigingen werken in totaal driehonderd men sen Na het bereiken van het akkoord besloten de Domo-werknemers de voorschotten imet terugwerkende kracht tot 23 december i te verdelen over alle Domo-werknemers Hpt voorschot was alleen bedoeld voor de produktiemedewerkers De loonmaatregel van Albeda houdt in dat lonen en andere arbeidsvoor waarden, zoals die gisteren boston den. twee maanden onveranderd moeten blijven. Ook wanneer bij voorbeeld orig jaar al in een CAO was neergelegd dat op 1 februari be paalde lonen of toeslagen omhoog zouden gaan. mag die verhoging niet doorgaan. Beslissend is niet welke afspraken er gisteren bij het ingaan van de loonpauze bestonden, maar welke loonafspraken op dat moment werden toegepast De loonmaatregel maakt slechts uit zondering voor de prijscompensatie Voor zover in CAO'S prijscompensa ties volgens het „geschoonde" index cijfer waren afgesproken om doorge voerd te worden tussen nu en 12 maart, mag die compensatie door gaan De oude heer Breznjew was eigenlijk tégen de invasie in Afghanistan, laten Russische diplomaten uitlekken Waar de geruchtenmachine al niet goed voor is. Leonid, wij zijn niet boos meer Het was allemaal een misver stand Golven van ontroering slaan door ons heen Boetseersel (A) Itoetseerkici met u rl ui kleuren ca penseeltK' kkiwli /under min •Acnh.Hd Schrocvedraaierset (B) tii4c kleine cn kruisk«*psthfcicvc lij.iH i in een I l.indgrccpic nul 'iisl.ienuxh.iniek \im»i extra gemak Authentiek Slavisc h kleedje (O 1 Houten eierdopjes (Dl op sierlijk hl inkhmMen hung- pünkir plus een /.itr llnprrtK' «is garantie vu»# /.n.hi geknokte eieren Trendvolgers Leden van verschillende politieke partijen hielden gisteravond een demonstratie voor de Russische ambassade in Den Haag, tegen de invasie van Rusland in Afghanistan. De demonstraten werden ondermeer toegesproken door de Kamerleden Gualthérie van Weezei (CDA). Brinkhorst (D'66), Nijhof <DS'70) en Blaauw (VVDi. Eerder op de dag sprak een delegatie van de Partij van de Arbeid met de Russische amnbassadeur. Meer hierover op pag. 3. De loonpauze werkt echter gunstig voor de rond 400 000 trendvolgen- iwerknemers in de gezondheidszorg pn gesubsidieerde instellingen) Hen hangt een korting op hun salarisver hoging van begin dif iaar boven het hoofd ingevolge Bestek 81 De rege ring was van plan die korting bij wet op te leggen, nadat in het najaar bonden en werkgevers hadden gewei gerd vrijwillig de korting door te voeren Maak iemand abonnee op Trouw hel ochtendblad mei een mi luiging. I il erkentelijkheid ontvangt u een van de/c katloos naar keuze Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe ubopnee Postcode cn plaats Giro l w naam vx adres htskode en pla.ilsTel Voor hel kwartaalabonnement gekit voor de eerste betaalperiode een wclkomstkorlmgvan 1 7 50 kado naar keuze QA OH Dl) «aankruisen a u b i Hon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 27*12 HHM) PA Amsterdam )l bel ()20-65,MH}< (uitsluitend voor opgaven l \oor bczorginformatie 020-^13456 Lees een krant met overtuiging. TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1