schepen :ïiiet welkom in VS VS proberen bezetters ambassade te isoleren én front in Afghanistan als zendeling in de Arabische wereld Uitbreiding Diego Carcia Panama boos op VS over kanaalwet China en VS werken samen erleg tussen opstandelingen vordert Nkomo dreigt Conferentie opgeschort Diplomaten gezocht ;fc)NDERDAG 10 JANUARI 1960 BUFTENLAND TROUW/KWARTET 7 jSmNQTON (AP, AFP, Reuter, UPI) Russische schepen zijn niet langer welkom in de enigde Staten. De Internationale associatie van dokwerkers heeft een boycot uitgevaar- d tegen alle Russische schepen, uit protest tegen de inmenging van dat land in Afgha- ktan. voorzitter van de bond. Thomas in, verwacht dat ongeveer 900 he schepen door de actie ge- Jen zullen worden. Volgens hem it het in een aantal gevallen om tuigen die eenvoudig tot marine- jpen omgebouwd kunnen worden. bond heeft eerder alle vervoer van inaar Iran besmet verklaard. Russi- he schepen die, aldus Gleason, op (t ogenblik in Amerikaanse havens gen zullen worden afgehandeld, iar moeten daarna vertrekken. De Jemationale associatie van dok- jrkers in de Verenigde Staten, heeft n naam hoog te houden wat betreft o onverzoenlijke houding ten aan- ndtla^n van de Sowjet-Unie. g." Hl het kader van de anti-Russische in de Verenigde Staten zijn Ier de graanleveringen stopgezet, imaten teruggetrokken, worden he visserschepen uit Ameri- wateren geweerd en is iedere van economische samenwer- ed riling op een laag pitje gezet, n. 04 itiger Amerikaanse president Carter t de Russische inval in Afghanis- i de grootste bedreiging van de ïde sinds de tweede wereldoorlog Naar zijn mening is de in- j ernstiger dan de Russische mtie in Hongarije en Tsjecho- landen waren in zekere zin al «hikt aan de Sowjet-Unie. r hier gaat het om een invasie in onafhankelijk, niet-gebonden 1, aldus Carter. i een bijeenkomst van ongeveer inderd Congresleden zei Carter dat VS een sterke zeemacht zullen Indhaven in de Arabische wateren, I schild tegen de opdringende Sow- t-Unie. De Amerikaanse president 1 dat de Russische interventie in e opzichten in strijd is met de Ame- taanse veiligheidsbelangen, maar k de VS niets hadden kunnen doen h de Sowjet-Unie tegen te houden, er nu echter, aldus Carter, geen [ppen worden genomen, is de ver- "ng voor Moskou groot door te ten naar „warm water-havens en MOSKOU, LONDEN (AFP, AP) De versterking van het Amerikaanse militaire steunpunt Diego Carcia is een nieuw voorbeeld van Washing- tons „interventionistische wereldpo litiek". Aldus het Russische persa gentschap Tass, in een reactie op Amerikaanse plannen de faciliteiten op het eiland in de Indische Oceaan uit te breiden. De VS hebben er al olie-opslagplaatsen en een landins- baan voor vliegtuigen. Diego Carcia is Brits, en er vindt op het ogenblik druk overleg plaats tussen Londen en Washington. Tass zei dat de basis op Diego Garcia een bedreiging vormt voor alle lan den, die de Verenigde Staten niet welgevallig sijn. Het agentschap had eveneens kritiek op de militaire samenwerking tus sen Egypte en de VS. Met name werd de gezamelijke oefeningen en het le veren van twee verkenningsvliegtui gen gehekeld. De VS aldus Tass, zijn bezig hun militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten te versterken. De ver kennings toes tellen kunnen zo weet Tass, contact opnemen met oor logsschepen voor de Iraanse kust. De „vliegende radarinstallaties" zou den gebruikt worden om de Perzi sche Golf te blokkeren. Turkije Turkije en de Verenigde Staten heb ben in principe een overeenkomst gelsloten over het voortgezet ge bruik van Turkse bases door Ameri kaanse inlichtingendiensten. Over de juiste bewoordingen van het verdrag bestaat onenigheid tussen de twee landen. Daarom heeft Tur kije de geldigheid van het bestaande verdrag met 45 dagen verlengd, zo dat in deze tijd een definitief ak koord kan worden gesloten. Zowel Turkse als Amerikaanse onderhan delaars toonden zich gisteren zeer tevreden over het bereikte principe akkoord. Het geeft de Verenigde Sta ten het recht luitsterposten in te richten, waarmee Russische troepen bewegingen in de gaten kunne wor den gehouden. Daarnaast blijft het mede-gebruik van 26 militaire vlieg velden bestaan. Vooral het inrichten van luisterposten was voor de VS belangrijk geworden, nu de moge lijkheden daartoe in Iran zijn wegge vallen. de grote olievoorraden", zo zei het staatshoofd van de Verenigde Staten. De woordvoerder van het Amerikaan se ministerie van buitenlandse zaken heeft opnieuw een beroep gedaan op de bondgenoten van de VS een ferm standpunt in te nemen tegenover de Sowjet-Unie. Het is bittere noodzaak dat maatregelen worden genomen die „schijnbaar impopulair" zijn bij be paalde groepen van de bevolking, al dus de zegsman. De opmerking werd ten dele be schouwd als bestemd voor binnen lands gebruik Amerikaanse graan- boeren in het Midden-Westen zijn weinig Ingenomen met het besluit van president Carter geen graan te leveren aan de Sowjet-Unie. Senator Edward Kennedy heeft ge zegd dat hij als Amerikaans presi dent geen embargo zou hebben afge kondigd. Hij sprak in Perry, een klein plaatsje in Iowa, een belangrijke graanschuur. Een medewerker van Kennedy zwakte de opmerking later wat af, en zei dat de senator had bedoeld „in vredestijd". Kennedy wees er tijdens zijn verkiezingstoe spraak fijntjes op dat Carter tijdens zijn campagne in Iowa, in 1976, ook had beloofd geen embargo te zullen afkondigen op de uitvoer van graan. Ex-president Gerald Ford heeft ge zegd dat de Verenigde Staten voorbe reid moeten zijn op militaire acties, in geval de Sowjet-Unie doorgaat met de agressie in het Midden-Oosten. PANAMA (Reuter) Panama l^eeft president Carter meegedeeld dat de wet, waarbij het Amerikaanse con gres vorig Jaar september de verdra gen voor de overdracht van de Pana ma-kanaalzone goedkeurde, onaan vaardbaar ls In een brief schrijft de Panamese president Aristldes Royo dat de wet in tegenspraak is met de letter en de geest van de verdragen van 1977, De verdragen, die ondertekend zijn door Carter en de voormalige presi dent van Panama. Omar Torrijos. voorzien in de overdracht van de ka naalzone door de Verenigde Staten aan Panama op 1 oktober vorig Jaar en in de toekenning van de volledige soevereiniteit over het gebied aan Pa nama in het Jaar 2000 Tot die tijd zullen het kanaal en bijbehorende installaties gezamenlijk door de Vere nigde Staten en Panama worden beheerd. Volgens de brief van Royo omschrijft de wet de commissie, die het kanaal beheert, anders dan de oorspronkelij ke verdragen. Minister Brown (met oorwarmers) kon na tuurlijk niet om de Chi nese muur heen. PEKING {AFP, Reuter) De Verenigde Staten en China zul len samenwerken bij hun ver dediging. De Amerikaanse mi nister Brown kondigde dit aan in het licht van de Russische inval in Afghanistan. De be windsman is bezig aan een be zoek aan China. De standpunten van Washing ton en Peking liggen erg dicht bij elkaar, aldus Brown. Ande re landen In het Verre Oosten moeten versterkt worden, en China en de Verenigde Staten zullen daar beide wat aan doen. „Het zou niet juist zijn daar op dit ogenblik nader op in te gaan", verklaarde minister Brown. De ontwikkelingen in Afghanistan tonen het belang van de nieuwe verhouding tus sen de VS en China aan, zo zei de bewindsman. Wat betreft de levering van een satellietstation aan China zijn, aldus Brown, zijn waarborgen gegeven dat het station niet onmiddellijk voor militaire doeleinden zal worden ge bruikt. TEHERAN/NEW YORK (AP, AFP, Reuter) De Amerikaanse regering hoopt een einde te kunnen maken aan de bezetting van de Amerikaanse ambassade in Teheran, door een wig te drijven tussen de bezetters en de regering van ayatollah Khomeini. Volgens president Carter bestaan de bezetters uit „marxisten", waarop de Iraanse regering geen enkele controle heelt. .kkenen van de betrokken partijen, het stedeAUonale islamitische front voor AI- Drumitóistan, heeft laten weten dat ver- Hen-Jhillende landen bereid zijn de op- indelingen financieel en militair te sunen. Het front staat onder leiding D Sayeed Ahmed Gailani. ABAD, KABOEL (AP, AFP, Reuter) Opstandelingenleiders in Afghanistan zijn een jibiiof™ eind op streek voor samenwerking in de strijd tegen de Russische invallers. Is ko' zeer goed voorbereid. Met een „wis kundige nauwkeurigheid," zo meldt hij, hebben de Russische adviseurs die al eerder in het land waren de omwenteling gepland. Zij slaagden er daardoor in snel een groot deel van het land te beheersen, met een mini mum aan verzet. zes bij het overleg betrokken par- Overigens moeten inmiddels journa listen in Afghanis ten het gebruik van de termen „Sowjet-Unie" en „Russi sche" vermijden. Bovendien moeten alle uitgaande berichten eerst aan de censuur worden voorgelegd. De nieu we president van Afghanistan Ba- .brak Karmal, heeft gisteravond zon der opgaaf van reden een gesprek met de pers afgezegd. Eerder had hij aan de journalisten laten weten dat zij „welkom" waren, met name die uit Oost-Europa. „Zij stellen niet van die provocatieve vragen als westerse ver slaggevers". hebben bases in het noordwes- van Pakistan en voeren daarvan- acties uit in het aanpalende üstan. In het verleden zijn on- idelingen over samenwerking vijf keer toe mislukt vanwege de Bchillende uitgangspunten, maar gezamenlijke strijd tegen de Rus- n smeedt op het ogenblik een band, sta ze8slleden. s de verslaggever van het persbureau AFP in Afghanis- n ls de Russische inval in dat land ied« lat1 maal Steeds meer Russische troepen wor den in Afghanistan met vliegtuigen verplaatst, waarvoor extra vliegtui gen zijn Ingezet. Volgens reizigers uit het land toont dat aan dat de Russen zich niet veilig over het platteland kunnen verplaatsen. Afghaanse rege ringstroepen tegen de grens met Pa kistan zouden in toenemende mate vervangen worden door Russische militairen. MANILA (AFP. DPA) President Marcos van de Filippijnen heeft een verzoenend gebaar gemaakt naar zijn grootste politieke tegenstander, op positieleider Benigno Aquino. Presi dent Marcos is van plan Aquino en andere vooraanstaande leiders van de oppositie een adviserende functie te geven in het „normaliseringspro ces op weg naar de democratie". SALISBURY (Reuter) De aanhan gers van Joshua Nkomo hebben even als de vleugel an Robert Mugabe van het Patriottisch Front gedreigd hun guerrillastrijders uit de veizamel- kampen te halen als de Britten niet onmiddellijk een halt toeroepen aan het optreden van de regeringsmilitie. Zij beschuldigen de leden van die militie van veelvoudige bestands schendingen in een over het hele land verspreide campagne van bedreigin gen en Intimidatie ten gunste van de .gematigde afgetreden premier bis schop Abel Muzorewa ten koste van het Patriottisch Front. Een woord voerder van Nkomo zei dat deze para militaire strijders met goedkeuring van de Britse gouverneur, Lord Soa- mes, de vrije teugel gelaten werd. Hij beschuldigde de gouverneur ervan in het geheim te trachten Muzorewa een overwinning te verzekeren bij de ver kiezingen voor de onafhankelijkheid volgende maand. „Wij kunnen niet meedoen aan een verkiezing waarbij bij voorbaat gemanipuleerd is". Carters perschef Jody Powell zei dat de regering tot de conclusie is geko men dat de bezetters van de ambas sade „een vrij radicale en zeker marxistische" achtergrond hebben Powell voegde er aan toe dat het tijd wordt dat de Iraanse regering zich niet langer door „een klein groepje studenten" de les laat lezen „Wij vragen ons af of ayatollah Khomeini en de Revolutionaire Raad nog enig gezag hebben." Ook president Carter liet zich tegenover een gToep congres leden schamper uit over de macht van de Iraanse regering: „De terroris ten die vijftig Amerikanen gijzelen zijn de werkelijke machthebbers." Volgens waarnemers in Washington zijn de Jongste uitlatingen er op ge richt de bezetters van de ambassade te isoleren. „Zij handelen nu in een zee van steun van de Iraanse regering en het volk", aldus een Amerikaanse regeringsfunctionaris. Volgens hem is Washington tot de conclusie geko men dat er mogelijkheden zijn om de bezetters die steun te ontnemen. Eco nomische sancties van de Verenigde Naties tegen Iran zouden een belang rijke stap in die richting zijn. Naar verwachting zal de Veiligheidsraad nog deze week spreken over dergelij ke strafmaatregelen. In Teheran heeft een van de belang rijkste geestelijke leiders van Iran gezegd dat er „enige beweging" zit in de gijzelingszaak in de richting van vrijlating. „Ik ben er niet zeker van of die beweging binnen enige dagen of binnen enige weken te zien zal 2ijn", aldus ayatollah Mohammed Behesh- ti. Hij wilde echter niet ingaan op de aard van deze mogelijke oplossing voor de crisis. Opstandig Bij gevechten tussen gewapende bur gers en de Revolutionaire Garde in de stad Tabriz, in het noordwesten van Iran, zijn minstens zeven doden en vijfhonderd gewonden gevallen. Vol gens de Iraanse staatsradio heeft de opstandige bevolking banken en win kels in brand gestoken en auto's in de straten vernield. Een woordvoerder van de Islamiti sche Republikeinse Volkspartij, die ayatollah Shariat-Madari beschouwt als zijn leider, verklaarde dat de Re volutionaire Garde een aanval deed op het bureau van de partij. Aanwezi ge leden hadden vervolgens vanuit het gebouw teruggeschoten, waarna ook in de rest van de stad onlusten uitbraken. Bij de universiteit raakten aanhangers van Khomeini slaags met volgelingen van 8hariat-Madari. Aan het eind van de middag verklaarde de Revolutionaire Garde de hele stad onder controle te hebben. De Iraanse regering heeft de Koerdi sche opstandelingen gisteren een „laatste ultimatum" gesteld. Een ga- zant van de regering zal volgende week opnieuw met de Koerden gaan onderhandelen. „Maar het zal de laat ste keer zijn dat we willen praten", aldus de Iraanse gezant na een ge sprek met Khomeini. Welke stappen de regering zal nemen als de Koerden met de wapens in de hand blijven streven naar onafhankelijkheid, werd niet bekend gemaakt. In heel Iran stroomden miljoenen be woners de straten op om de manifes taties ter herdenking van de dood van de eerste islamitische martelaren bij te wonen. In de heilige stad Qom verscheen ayatollah Khomeini on danks zijn aangekondigde rustperio de in het openbaar en riep de menigte op tot eenheid. Het viel waarnemers in Teheran op dat de honderdduizen den betogers daar opvallend weinig portretten van Khomeini met zich meevoerden en dat de gebruikelijke anti-Amerikaanse slogans achterwe ge bleven. BELFAST (Reuter, UPI) De vre desconferentie voor Noord-Ierland, die door de Britse regering is belegd, ls geschorst tot 21 Januari. Hoewel er geen tekenen zijn op een spoedige doorbraak toonden de meeste deelne mende politici zich al opgelucht dat de conferentie die maandag begon, niet volledig is afgebroken. De be sprekingen hebben tot doel overeen stemming te bereiken tussen de pro testanten en rooms-katholleken in Noord-Ierland. WASHINGTON (AP) Sedert de besetting van de Ameri kaanse ambassade in Teheran op 4 november vorig jaar heeft het ministerie van buitenland se zaken in Washington meer moeite om nieuwe ambtena ren voor het buitenland te krijgen. Bijna tweederde van de kandidaten die waren uit gekozen om bij de buitenland se dienst te gaan werken, heeft het aanbod afgeslagen, zo zegt het Amerikaanse ministerie. De aantallen waar het om gaat zijn nog te klein om te spreken van een „trend", maar samen met andere problemen wek ken zij toch de zorg van de medewerkers die er voor moe ten zorgdragen dat het keur korps van het ministerie en de Amerikaanse ambassades ge handhaafd blijft. De laatste ja ren hebben 11.000 jonge Ame rikanen gesolliciteerd bij het ministerie van buitenlandse zaken voor 200 plaatsen. De moeilijkheden begonnen toen het ministerie banen aan bood aan sollicitanten, die het onderzoek dat aan de oplei ding vooraf gaat, al achter de rug hebben. Normaal gespro ken aanvaardt driekwart van de sollicitanten de aangebo den banen, maar op het ogen blik wijst tweederde ze af. Volgens de ambtenaren, die niet bij name genoemd willen worden, is er geen duidelijk aanwijsbare reden voor deze weigering. Enkelen zeggen dat er beter betaalde banen elders te krijgen zijn, maar de meeste weten de oorzaak niet. Op bui tenlandse zaken is er nog geen .tijd geweest om het effect van de bezetting van de ambassade op het aantal weigeringen te meten. k da eboy Hike wijze georganiseerd de olieoroduktie den Aleerllnse nresldent. RnumMi, 'ore: or Herman Amellnk pooi Lieve Moammar, hoe heb je dat nou kunnen doen?" Die vraag stelt sverfmon Malley, hoofdredacteur van het blad Afrique-Asie, in een open "jttief aan de Libische leider Khaddaffi. Malley, die de brief plaatste in het ltste nummer van het afgelopen jaar van zijn blad, is diep ontgoocheld trek 'tr de houding van Khaddaffi tegenover de Palestijnen in het algemeen orza ide Palestijnse leider Jasser Arafat in het bijzonder, iling ErïjkKhaddaffi ligt al enige tijd overhoop met rans- Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. De ltsche leider beschuldigt Arafat ervan de (wapende strijd tegen Israël te hebben wen. en de Palestijnse leider verwijt isddaffi zich te bemoeien met zaken die m niet aangaan. De ruzie leidde eerst tot >uwd wijziging van Aboe Tariq, de officiële dal tegenwoordiger van de PLO in de Libi- tem- ie hoofdstad Tripoli, en vervolgens tot de legd, üting van het PLO-kantoor, jaar n vorige maand door Syrië en Algerije demomen poging om te bemiddelen liep hoe niets uit. En nu heeft Khaddaffi besloten loop een nog maar steun te geven aan de danidlcale Palestijnse groeperingen die een Den weldadige oplossing van het conflict tus- 'hjki n Israëliërs en Arabieren voorstaan, met tiek orbijgaan van de officiële overkoepelen- hët organisatie van alle Palestijnse bewegin- pro-fn, de PLO. Een grondiger poging tot dermijning van de positie van Jasser «lat en de grootste Palestijnse organisa- A1 Fatach. is nauwelijks denkbaar. lissie laddaffi is een zendeling met een missie de Arabische wereld. Toen president Nas- r van Egypte in 1970 overleed, benoemde Ij zichzelf, als diens opvolger, tot wachter 1 het Arabische zaak. De Libische leider 'de de motor worden van het Arabische ptionalisme en vader van de bevrijding i Palestina. Aan de twee miljoen Libiërs jver wie hij regeerde, kon hij onvoldoende ma pr behalen Veel succes leverden zijn aspi raties niet op. Een unie met Egypte, en later ook met Syrië, bleef in een pril stadium steken. Een poging tot samenwerking met Tunesië leverde, ondanks alle wederzijdse betuigingen van aanhankelijkheid, al even min succes op. De Libische leider lijkt een meester in het verknoeien van kansen. Na het akkoord van Camp David tussen Israël, Egypte en de Verenigde Staten maakte hij een goede kans om het te brengen tot leider van het afwijzingsfront, waarvan behalve Libië ook 8yrië, Algerije, Zuid-Jemen, Irak en de Pa lestijnse Bevrijdingsorganisatie deel uit maakten. Syrië heeft het te moeilijk met zijn interne problemen om op dit moment een rol van betekenis te spelen, Algerije ligt te ver van het strijdtoneel en Irak heeft zijn handen vol aan de eigen problemen en de spanningen met Iran. Maar Khaddaffi gaat schijnbaar zó op in zijn eigen denkbeelden, dat hij aan het innemen van een sleutelposi tie gewoon niet toekomt. Wel reisde hij medio vorig jaar langs diverse Arabische hoofdsteden om te pleiten voor een gemeenschappelijke aanpak, maar de ideeën die hij naar voren bracht waren volstrekt Irreëel. Hij bepleitte de oprichting van een Palestijns leger dat in verschillende Arabische landen gestationeerd zou moeten worden Syrië en Jordanië voelden echter niet zoveel voor nieuwe Palestijnse bases op hun gebied, omdat dit hen rechtstreeks in confrontatie met Israël zou brengen. Saoe- lijke wijze georganiseerd: de olieproduktie, het leger en de banken vallen erbuiten Verder zijn er zogeheten revolutionaire co- mlté's, die ervoor moeten zorgen dat de volkscomité's niet te ver buiten Khaddaffi's boekje gaan. De Libische leider is ervan overtuigd dat zijn systeem, dat overigens in zijn land al een bureaucratische chaos van Jewelste ver oorzaakt, een absolute, universele oplossing is voor de politieke en economische proble men van deze tijd. Het vervelende voor Khaddaffi ls dat niet ledereen daarvan overtuigd is. Het ging fout toen hij ook de veertigduizend in Libië wonende Palestij nen begon te organiseren volgens het sys teem van de volkscomité s Khaddaffi wilde daarmee de al bestaande Palestijnse struc tuur onder leiding van de PLO ontmantelen en direct onder zijn zeggenschap brengen Jasser Arafat beschouwde dat als een aan tasting van zijn gezag over de Palestijnse beweging en is volstrekt niet bereid dat over zijn kant te laten gaan. Khaddaffi met twee gezworen kameraden: George Habasj van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (links) en Jasser Arafat van Fatach. Habasj had kort tevoren mogen vernemen dat de Libische leider hem beschouwde als communist, atheïst en ondermijner van de islam. En Arafat weet sinds kort dat hij zo mogelijk nóg slechter is dan Israëls premier Begin, omdat hij de Palestijnse zaak heeft „verraden". di-Arabië zag het al helemaal niet zitten met de rare ideeëen van de kolonel Groene boekje Khaddaffi heeft zo zijn eigen theorie over de gang van de geschiedenis en zijn eigen rol daarin Hij heeft die theorie uiteengezet in zijn Oroene Boekje. De achtereenvolgen de fases in de geschiedenis zijn volgens Khaddaffi die van de monarchie, de repu bliek en tenslotte die van de directe demo cratie. Deze laatste vorm ls nu verwezen lijkt ln Libië, dat sedert 1977 daarom ook de Volks-socialistische Arabische Libische Ja mahiriya heet. de massademocratie Libië, een regering voor en door het volk zonder dat daar partijen, parlement of een regering aan te pas komen. Er is een heel net opge bouwd van volkscomité's, dat pyramidaal oploopt tot een nationaal volkscongres, waar de uiteindelijke beslissingen genomen worden. Overigens zijn niet alle onderdelen van de Libische samenleving op een derge Verraad Sinds de afgelopen zomer zijn de verhou dingen tussen Arafat en Khaddaffi steeds verder bekoeld. De Palestijnen maken de Libische leider uit voor een onbeschaafde bedoeïen, terwijl Khaddaffi de PLO be schuldigt van verraad aan haar idealen en Jasser Arafat op één lijn stelt met de Israëli sche premier Menachem Begin Daar komt nog eens bij dat de Llbahese sjlltische leider Moesa Sadr, die bij een deel van de Palestij nen een aanzienlijke populariteit geniet, onder nog steeds niet opgehelderde om standigheden in Libië verdwenen js In zijn open brief aan Khaddaffi probeert Simon Malley nu de Libische leider, mede ln het licht van zijn vroegere uitlatingen van zijn ongelijk te overtuigen Malley herinnert Khaddaffi aan een ooit door hem gedane uitspraak over de banden die Libië aan de PLO verbinden In aanwezigheid van dê inmiddels overle den Algerijnse president Boumédienne zou Khaddaffi verklaard hebben „Wij volgerf hetzelfde spoor, onze keuzes en onze betrok kenheid zijn identiek: wij bieden onbeperk te steun aan het Palestijnse verzet en aan het voornaamste onderdeel daarvan; aan Fatach en aan de collegiale leiding van die organisatie onder leiding van Aboe Ammar (Arafat)." De Libische leider zou Palestijnse bewegingen die zich bulten de PLO pro beerden te manifesteren, beschuldigd heb ben van communisme, atheïsme, en tegen de islam gerichte Ideeën Daarbij had hij kennelijk het oog op het Volksfront van Habasj en het Democratisch Volksfront van Hawatmeh Malley vindt dat Khaddaffi zijn oude idea len verloochent door nu alleen nog de radi cale Palestijnse groepering te willen steu nen, bulten de PLO om. Malley wijst Khad daffi er bovendien op dat hij zich altijd heeft sterk gemaakt voor niet-inmenglng van buitenstaanders ln de aangelegenhe den van bevrijdingsbewegingen, terwijl hij nu zelf probeert zijn stempel op de Pales tijnse bevrijdingsorganisatie te drukken. Met nadruk zegt Malley dat zijn opmerkin gen niet als kritiek, maar alleen als appel bedoeld zijn maar vernietigender kritiek op KhaddaffJ's beleid en dan nog wel van iemand die openlijk verklaart zich met de ideeën van de Libische leider verwant te voelen, is bijna niet denkbaar Een verzoening tussen Arafat en Khaddaffi zit er voorlopig niet in. Met opmerkingen van de Libische leider dat hij zich best kan voorstellen dat de Libanese majoor Haddad bescherming zoekt bij Israël tegen de on draaglijke provocaties van Fatach ontstaat nu niet direct een erg verzoenlijke sfeer En of Khaddaffi veel steun zal krijgen van de radicale Palestijnen is ook nog maar de vraag Een van de leiders van het Volks front verklaarde onlangs al over Khaddaf- fl's optreden: ,,Wat is die man aan het doen0 De Idioot' Realiseert hij zich niet dat als wij moeten kiezen tussen hem en Arafat, dat we dan altijd Arafat zullen kiezen^"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7