4 t!KV wil meer oiteun van kerken Tekening van een lezer aan de poort wachten Melkslijters Trouw Commentaar ^aarom juist nu? Koningin Juliana naar Spanje de gevaarlijke omaatjes van wenen vrouw in rusland rockmuziek rood hoofd ster op munt BINNENLAND NDERDAG 10 JANUARI 1980 7 conf°edie Arabië is nog steeds het ëring '-e 'and dat Rus'and een boycot 1 SUba n de Olympische Spelen van godsd°s'<ou aangezegd wegens l hal! inmenging in Afghanistan Veel I wijs *rklank heeft het besluit bij de t van derc Islamitische landen niet ge- Steui nden Gisteren volgde een op- e nie CP aan de rest van de 's'amiti- ic wereld om het voorbeeld van oedie Arabië (een land dat voor- Ingsva i loopt in morele verontwaardi- sraaka tg, maar tegelijk thuis en plein •"JJJf bliek 03 mensen onthooft) te staand'Sen Vee' kans van slagen lijkt Maluktp oproep echter niet te hebben, vinden Islamitische wereld is verdeeld fo^de'or de verschillende belangen die ijos- landen hebben. Nog afgezien ijn ge&n het feit dat er wel heel veel op jaar ifi spel moet staan om een boycot de bevolking te kunnen verko- Zo'n anti-brood en spelen kan immers makkelijk uit- tot de lont aan het kruitvat een soortgelijke revolutie als ces bi onmi pod k, tel beien t een tM zei| nale utioon 'ran plaatsvindt en dat is voor adio- t#cn regeerder in welk land ook s min^n prettig vooruitzicht. Joordl de westerse wereld wordt er mderneen nog maar gedacht over een /e vaMycot. Maar tot treffende uitspra- ufdsw d'1 Punt 's noS niemand tkomen, zoals ook de reactie op jet gebeuren in Afghanistan in pte trekken nog berust op terug- udendheid; behoudens oproe- als die van een Nederlandse blitiek partij zonder achterban S'70) om massaal de straat op te bkken tegen de Russische inmen- glsteralct Saoedie-Arabische boycot- taal kv >orstel verschilt in principe dan eSkwaL aanmerkelijk van andere boy- e |tacties van sportevenementen.In e „Molfjwel alle gevallen (Zuid-Afrika, de „IJ-gentinië) ging het daarbij de :owel i|yCOt te gebruiken als pressie- |ddel tegen de schendingen van veel b»nsenrechten. In het geval Af- ISpaaqanistan jaagt zo'n boycot een woneni direct politiek doel na, een doel dat normaal onderwerp is van on derhandeling of nadere bespre king. Schending van mensenrech ten kan nauwelijks onderwerp van onderhandeling zijn, omdat het in feite gaat om a-politieke grondre gels van de mensheid. Vandaar dat in zo'n geval een boycot effectief kan werken. In het geval Afghanistan, waar men te maken heeft met ongetwij feld weldoordachte plannen, is het wapen van de boycot een te triviaal middel om politieke geschillen uit te vechten. Gezien de reacties op boycotvoor- stellen van de Spelen van Moskou wegens Afghanistan, doet het dan ook wat wrang aan dat de strijd voor de dissidenten met gebruik van een boycot van de Olympische Spelen, nooit zoveel weerklank heeft gevonden. Van een serieuze en brede overweging van de Verenigde Staten tot West-Duits- land is nooit sprake geweest. Het is steeds een strijd van enke lingen gebleven. Een boycot kon hooguit een dreigement zijn als de bewegingsvrijheid van de dissiden ten in Rusland en de bezoekers van de Spelen nog verder beperkt zou worden. Op pleidooien van bij voorbeeld Wladimir Boekowski is geen enkele keer door brede groe peringen ingegaan. Toch is in het geval van de dissi denten in Rusland en hun strijd voor het bezit van de grondrechten van de mens een boycot van een festival als de Olympische Spelen van Moskou een juist wapen tegen een juist vergrijp. Dat is het ver schil met de huidige situatie in Afghanistan. Die vraagt niet om een emotionele aanpak als via een boycot. De problematiek van Af ghanistan hoort thuis aan een on derhandelingstafel en in de diplo matie waar emoties minder snel de doorslag geven. iddel en w; Ingol f sp: :e wai n coop iMERSFOORT (ANP) „We zullen elkaar wel vaker zien. e kunnen en willen u niet missen. Als er verschillen tussen lis zijn, dan liggen die op de bodem van onze gemeenschap- 'lijke zaak" Dit zei prof dr H. Berkhof, voorzitter van de ifcad van Kerken in Nederland aan het eind van een gesprek drs B. J. Th, ter Veer, voorzitter, en dr Mient Jan Faber, kjcretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad gisteren tij de maandelijkse vergadering van de Raad van Kerken. .r<ns .ingosaU] iren di ïnties VRO men, de sch Wij he jezegd iadden eel ka ggeven e. uen Mi k' dat zou 'iï P' ;dat grondi opheld een /as schuil toe gang j kopers, gis doel van deze ontmoeting was na gaan hoe een meer constante en terete samenwerking tussen IKV O-tV* de Raad zou kunnen worden opge- jwd met het oog op de komende en. waarin intensivering van de 'ilemen op het gebied van vrede veiligheid door beide gespreks- tners wordt verwacht. Het IKV is ;r tijd door de kerken opgericht de opdracht zich in die proble- tiek te verdiepen en de kerken te ten deze vraagstukken in de ge enten bespreekbaar te maken. vertegenwoordigers van het IKV :gen meer steun in de rug van de »en. hetgeen zou kunnen worden wezenlij kt door meer samen wer- g op werkniveau tussen de raad en IKV. Het IKV zal ook gesprekken n voeren met de leiding van de n kerken, die in het IKV verte- woordigd zijn. De raad besloot moderramen (bestuur) op te dra- te bezien hoe precies de samen- •king vorm moet krijgen. Veel zal l3ang-?n van de resultaten van de irekken met de afzonderlijke ken. lens de discussie werd, 'zowel door vertegenwoordiger van de her- vormde kerk. dr A. H. van den Heu vel, die zeer positief stond ten opzich te van de verdieping van de samen werking, als door die van de gerefor meerde kerken in Nederland gewezen op het feit, dat het IKV en de kerken beide hun eigen strategie hebben om deze problematiek aan te pakken. Er is een duidelijk verschil, aldus dr Van den Heuvel, met de werkwijze van het IKV, dat verder gaat dan de dicussie en zijn activiteiten uitbreidt naar de actie en de campagne en die van de kerken. Hoezeer de IKV-kernen ook verbonden zijn met de gemeenten ter plaatse, de organische verbonden heid moet niet zo zijn, dat er vereen zelviging optreedt. DEN HAAO (ANP) Koningin Julia na brengt aan kort particulier bezoek aan prinses Irene en haar man in Madrid. Zij is gistermorgen, door zware sneeuwval een dag later dan voorzien, met haar dochter en klein kinderen uit Oostenrijk naar Spanje vertrokken. Tekeningen, bij voorkeur in liggend for maat. sturen aan Trouw, jury politieke prent, postbus 859, 1000 AW Amster dam. Naam en adres aan de achterzijde vermelden Voor geplaatste prenten is er een boekenbon By elke. \ir<xa.c\> één. rondje R00P) yno-Lce n 'P 6 Het. Russi.Jc.Vie. leger bevrijdt- O (X ms Leréa. m O Boedapest O Katoi O Praa. /g <9 Het Russische leger bevrijdt O Clms berda m -O Boeda pest O Kaboel <55555 0 Praag, /g (9 o Het R ussiscbe leger bevrijdt O CL mjfcerda m. O Boedapest tooood. coooocj) ÏOoooA O Ka t>oe.l O Praag Het Russische leger bevrijdt O Clmslerdam r^=3 r tf O Boedapest 4t?7i4 q Praag Ja^ina uit een Rissisch <^sdiicdenisboelje onsbreehs het joor Zooo \."'- wie met snode bedoelingen door Wenen dwaalt, moet rekening houden met de omaatjes van deze Oostenrijkse hoofdstad. Er is niets teers aan de matrones, die de straten van Wenen bewa ken als surveillerende agenten. Arme roekeloze voetganger, die de straat over wil steken terwijl het stoplicht op rood staat Vanai de stoep zwaaien grijze da metjes met hun paraplu en lezen de overtreder op zo'n wijze de les. dat hij zou wensen liever door de aarde verzwolgen te worden. „Bemoei-Je-er-niet-mee-oudJe," de vuist of zelfs een mes maakt de grootmoederbrigade niet aan het schrikken. Een man. die laatst een supermarkt wilde be roven. moest het hazepad kiezen in een regen van appels, blikken soep en salamiworsten, uit de wa gentjes van oudere klanten Wee ook. degene die gratis met de tram meerijdt en voor de con ducteur het smoesje verzint dat hij net is ingestapt De vrouwtjes met de onvermijdelijke veren hoeden weten precies wanneer het zwartrijden begonnen is. en zullen hun mond niet houden. De vrouwen op leeftijd hebben het in Wenen voor het zeggen omdat ze met zovelen zijn. Veer tig procent van de anderhalf mil joen Weners is boven de vijftig en vrouwen vormen de grote meer derheid. De tweede wereldoorlog is voor deze scheve demografie verantwoordelijk. In de nare hon gerjaren. die begonnen met het ineenstorten van het Nazi-rijk en die pas eindigden in 1955, kregen vrouwen weinig kinderen. Het re sultaat is een groot tekort aan mensen in de leeftijd van vijfen twintig tot achtendertig Jaar De generatiekloof is in Wenen erg groot, met het gevolg dat de be jaarden maar weinig geduld heb ben met de Jongeren In het elegante stadspark worden de oude mevrouwen beschermd tegen fietsende, hollende en gil lende kinderen door een hek rondom hun eigen „bejaarden- plein" Een van de meest verhitte kwesties, die in 1979 op de Ween- se scholen speelde, was het ver zoek van de studenten of zij in één van de vele parken van de stad op het gras zouden mogen zitten. Studenten van de univer siteit lieten een petitie rondgaan, maar ze krijgen meer berispingen dan handtekeningen „Eerst wil len ze op het gras zitten, binnen de kortst mogelijke tijd roken ze stickies en daarna wordt het vrij en," zei een boze dame. „We moe ten er een stokje voor steken voor het uit de hand loopt" Toch hebben de Jongeren van Wenen wel respect voor de oude ren. BIJ het gebouw van de opera komen elke avond Jongeren en ouderen bijeen om over de ge beurtenissen van de dag te pra ten. Jongeren soms al Jaren stu dent. luisteren beleerd en knik ken soms met instemming, wan neer de grijze dametjes hun visie geven op Iran. inflatie of kern energie. In Moskou en Leningrad circu leert een klandestlen feminis tisch tijdschrift, „De vrouw en Rusland" genaamd. Het blad be staat uit een honderdtal getypt* velletjes. Er staan artikelen In over religie, poezie en het leven van een vrouw in een strafkamp. Onderwerp als abortus, ongelijke behandeling van de seksen, cul turele overheersing van de man en de moeilijkheden van het on gehuwd moederschap komen in het tijdschrift aan de orde Dit is de eerste aflevering van het feministische blad. of er een tweede zal komen ls heel onzeker Verscheidene leden van de redac tie zijn door de Russische veilig heidsdienst ondervraagd. Hun is te verstaan gegeven dat de ver schijning van een tweede num mer hun arrestatie zal betekenen Uit angst voor de felle Jachthon den is deze beer hoog in de boom geklommen. De honden, Siberi sche Huskies, worden in een unieke fokkerij in het Russische Monty, 50 kilometer van Irkutsk, speciaal getraind In de Jacht op beren en hermelijnen. Op de luchtmachtbasis Wittering in Engeland heeft men eindelijk het soort afschrikwekkende mu ziek gevonden, dat vogels in de buurt verjaagd. Het is „heavy rock" met zijn frequente toon- en tempo veranderingen Marsen van het korps mariniers en ook huilgeluiden deden de vogels niets De rockgroepen, die de meest afschrikwekkende uitwer king hebben, zijn The Ramblers en Queen Korporaal Dave Toy- ton. die voor het uit de buurt van de basis houden van de vogels verantwoordelijk ls. gaat met zijn rock-afschrikklngsmiddel naar de Verenigde. Staten waar luchtbases eveneens met vogel problemen zitten Op een persconferentie van het Amerikaanse ministerie van Handel over de exportvergunnin gen voor computers, bestemd voor de Sowjet-Unie. stond eer gisteren de woordvoerder Schwarzman voor schut „Ik kan u helaas geen cijfers geven op het moment". verontschuldigde Schwarzman zich met een rood hoofd, „er is iets mis met onze computers." President Carter heeft ondertussen de uitvoer van computers naar de Sowjet-Unie stopgezet, vanwege de strijd van de Russische troepen in Afgha nistan. De centen, dubbeltjes, kwartjes, guldens en rijksdaalders die ln het nieuwe Jaar zijn geslagen, vertellen hun gebruikers dat 's Rijks Muntmeester, dr Ir Van den Brandhof met pensioen is Op elke nieuwe munt wordt na melijk een sterretje geslagen zo lang de regering nog geen nieuwe directeur van de Munt ln Utrecht heeft benoemd Het sterretje komt vlakbij het muntmeesters teken te staan De traditie van het muntmeestersteken stamt uit de achttiende eeuw Toen waren er meer plaatsen ln Nederland, waar munten werden geslagen en het muntmeestersteken was een soort gsrantle en merknaam Elke muntmeester kon zijn eigen teken kiezen. Dat Is nog steeds zo. Van den Brandhof koos een haan als zijn merkstempel, zijn voorganger, de heer Hengel, had een vis als ern bleem, Alle munten, die voor 1969 (het Jaar waarin Van den Brand hof werd benoemd) geslagen zijn, hebben deze vis links naast het rijkswapen Rechts naast het rijkswapen is de mercunusstaf geslagen De mercunusstaf is het waarmerk van s Rijks Munt ln Utrecht en heeft betrekking op Mercurius. de god van de handel redacl Ijk. TROUW/KWARTET Ongewone drukte aan de poort van de melkfabriek in Amsterdam. een laatste scheldwoord gericht aan" de stakers verlaat hij het teiyeln. Hamsteren In Amsterdam zijn er ongeveer 280 kleine melkhandelaren. Zij betrek ken hun melk voor ruim 85 procent van de CMC-Melkunie. En die melk is nu zo goed als op. Hing er woensdag ochtend nog een bordje bij Albert Heljn „niet meer dan twee pakken melk per persoon", rond het middag uur werd het bordje vervangen door de mededeling „uitverkocht". De meeste winkels kregen een storm loop van klanten te verwerken die nog gauw wat pakken willen hamste ren. De filialen van Albert Heijn staan nu droog. Maar ze zitten er niet erg mee. De magazijnen en de koel cellen staan nog vol met gesteriliseer de melk die onbeperkt houdbaar is. „Dus voorlopig kunnen we het nog wel even uitzingen", aldus een Albert Heijn-zetbaas. Albert Heijn moet de grote klap van de staking maar op vangen zeggen de stakende melk- chauffeurs. Maar zoals het er nu naar uitziet lijkt die klap eerder bij de kleine zelfstandige kruideniertjes an nex melkhandel te vallen. Hier en daar ls er onder de melkhan delaren begrip voor de stakende chauffeurs. Echter is dat begrip bij veel mensen al verdwenen, vooral bij hen die hun eigen bestaan in gevaar zien komen. Een vrouw verzucht: „Mijn man ls 58. Vorig Jaar heeft hij om gezondheids redenen de bezorging aan de kant moeten zetten. We hebben nu alleen nog maar een melkwinkeltje en dat is hard sabbelen. Nu blijken we hele maal geen melk meer te krijgen, om dat mijn man niet meer vent. Hoe moeten we nu verder?" poeder Ook ln Rotterdam was het woensdag morgen een komen en gaan bij het distributiecentrum van CMC-Melku nie van handelaren die zelf hun melk kwamen ophalen. Ook hier dezelfde taferelen als ln Amsterdam. In de koeltanks van het melk-distri butiecentrum zit op dit moment al een miljoen liter melk opgeslagen. Volgens de stakende melkrijders „kan er niets meer bij". Dit betekent dat er melkpoeder van gemaakt moet worden. Het verpeoderen van de melk ln andere fabrieken zal door de Voedingsbond FNV niet tot besmet werk worden verklaard, aldus be stuurder Wlm van den Bremen. „We hebben steeds gezegd dat de melk beslist niet de sloot ln mag. dus de enige oplossing die dan overblijft, ls het verpoederen" De boeren ondervinden geen hinder van de staking van de chauffeurs. Ze kunnen gewoon hün melk kwijt en krijgen daar ook voor betaald. Ver schillende boeren ln de omgeving van Rotterdam verklaarden desgevraagd veel aanloop te hebben van stedelin gen die „melk-vers-van-de-koe" kwa men kopen In Rotterdam was er ln de meeste winkels gisteren nauwelijks meer melk te koop. Er werd erg veel geste riliseerde melk gekocht, vertelden dl verse winkeliers. Volgens de winke liers hebben veel klanten de bul aan zien komen en afgelopen zaterdag en maandag al flink gehamsterd. De stakende chauffeurs zegden dins dagavond toe dat de ziekenhuizen en bejaardentehuizen ondanks de actie gewoon zouden worden voorzien van melk Olsteren bleek dat Amstcr damse Binnengasthuis geen melk had ontvangen. In de zuivel zijn er gisterochtend geen nieuwe acties uitgebroken. De acties concentreren zich rond de CMC-dis tributlecentra in Rotterdam en Am sterdam. Wel zijn door de chauffeurs- stakingen de produktiefabrleken ln die plaatsen ook tot niets doen ge dwongen. Bij deze fabrieken werken 450 mensen schoolmelk De scholen ln Amsterdam zullen ge woon met melk worden bevoorraad, aangezien die niet geleverd wordt door CMC-Melkunie maar door een andere leverancier Zoals het er op dit moment naar uitziet kan de staking nog wel even duren De stakers blij ven vasthouden aan hun eis van een toeslag van 15,20 gulden per week Voorzitter Schelling heeft de stakers toegezegd dat die toeslag er In leder geval moet komen Melk moet! of toch niet? Geen melkduidelijke taal in een Amsterdamse supermarkt. door Marga Rijerse AMSTERDAM „We krijgen helemaal geen melk. Als je het mij vraagt wordt het da delijk een grote puinhoop, en waarom? Omdat een paar van die chauffeurs zonodig wat meer willen verdienen. Moet je luisteren, ik vind het best wanneer mensen gaan staken, maar dat kan natuurlijk niet als je zorg moet dragen voor een van de meest belangrijke levensbehoeften, de melk." Een gedupeerde melkhandelaar aan het woord. Een van de velen die giste ren en vandaag door de acties van de melkchauffeurs van CMC-Melkunie in Rotterdam en Amsterdam geen melk kregen. Het ls woensdagmorgen. Aan de poort van de CMC-Melkunie in Am sterdam heeft zich een lange rij ge vormd van wachtende melkhandela ren. Ze komen hun voorraad bestelde melk ophalen nu de toevoer door de stakende chauffeurs is gestremd. De groothandel en de melkwinkeliers zonder ventwijk, die voor hun inkom sten niet direct afhankelijk zijn van de melk. kunnen hun voorraad van daag wel vergeten. De actievoerders hebben laten weten dat alleen de kleine handelaren die direct afhanke lijk zijn van de melk, hun bestelling mogen ophalen. De rij wachtenden wordt steeds lan ger en onrustiger. Hier en daar ont staan discussies met de stakers. De chauffeurs wordt verweten dat ze a- sociaal zijn. Dat ze meer loon eisen over de ruggen van kleine zelfstandi ge melkhandelaren die toch al zo moeilijk kunnen opboksen tegen de moordende concurrentie van de grootwinkelbedrijven. Om de ontstemde, handelaren wat tot bedaren te brengen deelt de Voe dingsbond FNV koffie uit. Om even tuele ongeregeldheden te voorkomen worden de handelaren slechts per twee gelijk op het fabrieksterrein toe gelaten. „Ik vind het schandalig en ik ben er kapot van." zegt iemand die werk zaam is in de zulvelgroothandel en die te horen heeft gekregen dat hij naar zijn melk kan fluiten. „Ze heb ben gezegd dat lk kan opdonderen. Ik vind het schandalig, als ze toch melk leveren aan de een, dan moeten ze de ander ook geven. Je moet consequent blijven; of iedereen melk, of niemand melk." Verbitterd haalt de man zijn schouders op en sjokt weg, ln zichzelf mompelend: heb lk daar nou drie uur voor ln de rij moeten wachten. Met

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5