Extra gas nodig voor opwekken van elektriciteit ^Loonmaatregel lost □roblemen niet op' NS/Trans, uw gids voor treinvakanties. ^trans NAVO-tentoonstelling gaat niet door Enschede staat pal voor privacy Vleeswarensector tracht looningreep voor te zijn [offertje van kardinaal rordt gecontroleerd Werkgevers willen bezuiniging op collectieve uitgaven Xékantiemzen Onenigheid over verstrekken van heroïne Verdeeldheid in SER over vrouwenwerk Russische actie in Afghanistan Rotterdammers kunnen wél naar anti-N AVO-expositie Rita BINNENLAND TROUW/KWARTET Van onze Haagse redactie DEN HAAG Minister van Aardenne (economische zaken) is genoodzaakt extra aardgas in te zetten voor de opwekking van electriciteit in ons land. Hoewel de bewindsman zuinig wil omspringen met de aardgasvoorraden valt er dit jaar „aan een grotere inzet niet te ontkomenzo werd op het ministerie van economische zaken meegedeeld. ADVERTENTIE De minister is er niet in geslaagd om bij de oliemaatschappijen voldoende stookolie los te peuteren voor de elec- triciteitscentrales. Eind vorig jaar had Van Aardenne zich tot de olie maatschappijen gewend met het ver zoek in 1980 meer olie te leveren aan de centrales. Volgens het ministerie heeft dat verzoek „wel iets opgele verd. maar er gaapt nog een flink gat tussen de totale behoefte aan brand stof en de hoeveelheden olie die de centrales hebben geconcentreerd." Dat gat kan slechts gedicht worden door meer aardgas beschikbaar te( stellen, luidt de conclusie van de mi nister. In zijn vorig jaar verschenen energienota staat juist, dat de centra les bij voorkeur andere brandstof (olie, kolen) moeten gebruiken. Dat past in het beleid om zoveel mogelijk aardgas „in de grond te laten zitten", en pas in te zetten bij een verdere verslechtering van de energiesituatie. Bedreiging Een woordvoerder van Shell zei vori- iordat monseigneur Willebrands in het vliegtuig richting Rome ge maand al, dat er niet of nauwelijks ipte moest hij zijn tas en koffertje afgeven voor controle. Kardi- meer olie geleverd kan worden aan de al Willebrands zal in Rome de bijzondere synode van de Neder- centrales. De bedoelde olie. met een Eist bisschoppen bijwonen die op 14 januari begint.v^rhlnden.'éh'tü Het°g"bSlk ez.):L. JL n onze sociaal-economische redactie „N HAAG Behalve de vakbeweging heeft ook het Verbond van Nederlandse Ondernemin- verbru} (VNO) zich tegen het opleggen van een loonmaatregel gekeerd. Als het kabinet werkelijk r Emn voorkomen dat het in de jaren tachtig „faillissementen gaat regenen" zal er volgens deze rkgeverscentrale voor miljarden op de collectieve uitgaven moeten worden bezuinigd. Die r.) jra bezuinigingen moeten een lastenverlichting voor het bedrijfsleven mogelijk maken. Ti- C schokkende economische voor- De ernst van de economische situatie heeft de Raad voor Middelbaar en Hoger Personeel er toe gebracht de aanvankelijk geëiste loonsverhoging van één procent ter discussie te stel len De Raad MHP meent dat in over leg tussen werkgevers, werknemers en regering moet worden gezocht naar een alternatief voor een loons verhoging bovenop de prijscompen satie. lam: deze p erlijdei /as eeiy an de ichten schreeuwen om extra om- [en bij de overheid. We worden jaar geconfronteerd met een na- verarming van zes miljard len en als er niets gebeurt zal het ijfsleven daarvan vijf miljard n opbrengen, aldus VNO-voor- ïrmr. C. van Veen naar aanleiding de nieuwe, sombere cijfers van lentraal Planbureau. Volgens het ibureau zal er met name als ge- voomef van de jongste olieprijsstijgin- lar te h m het lopende jaar geen sprake g enig^- zijn van economische groei. De •1 te blfaart zal zelfs met een procent NedeF1 ;een loonmaatregel zijn de proble- volgens het VNO allerminst op- it. De werkgevers zijn slechts be- een vrijwillige loonpauze van drie maanden te aanvaarden iet kabinet bereid is in die tijd extra ombuigingen te kijken. In .situatie zou het VNO het voor lief rken iaen dat zo'n loonpauze de sociale leven foningen vergroot maakte standpunt zal VNO-voorzitter iat val Veen vandaag inbrengen in het (26) kérale overleg tussen de Stichting dertidde Arbeid (werkgevers en werk- |n nog jers) en het kabinet. Zoals bekend n in d^rt minister Albeda van sociale e Oveitn aan op een loonpauze van drie eist. E x maanden In die tijd moeten er ijs telraken worden gemaakt over een andertmatiging Komen die afspraken redika let dan dreigt er een loonmaat- \mstei "n. G. Veen kondigde gisteren al aan VI. Hinide werkgevers ook niet zullen ik te Rammen met een nullijn voor de \msteien arbeidsvoorwaarden voor dit rgeijk, Er moet een beperkte ruimte er, dr tot maximaal één procent G. de knelpunten op de arbeids- De 6el tt op te lossen, vindt het VNO. ;ld verfgaat dan met name om toeslagen 946. Zi, vuil en onaangenaam werk an de «yjitenverlichting vereni|VNO denkt bij lastenverlichting ie heneerste plaats aan verlaging van s is bes 'erkgeverslasten voor de sociale Hernfheid Een verlaging van de ven- ivol Vefsehapsbelasting zou voor veel ijven wel eens te laat kunnen len. Van Veen wilde in dit stadi- ruet aangeven hoe groot de extra ünigingen zullen moeten zijn om lastenverlichting voor het be- vnjdaftjieven mogelijk te maken, maar vier- %kende wel voor dat alleen al het hJ6 fdringen van het veel te hoge bt aan iciëringstekort van 6.5 procent •Ctor i 5 5 pr0Cent een extra ombuiging de rijtódrie miljard nodig is. wees er op dat tot nu toe te weinig In het overleg zal verder moeten wor den gestreefd naar beheersing van de kostenontwikkeling en naar beper king van de „overloop" naar de vol gende jaren. Als daar inderdaad over leg over mogelijk blijkt is de Raad MHP bereid het tempo van de CAO- onderhandelingen daarop af te stem men. Ook de raad sprak zich overi gens uit tegen een eventuele loon pauze. Op de eerste maandelijkse persconferentie van het VNO, gistermorgen in Den Haag ging deze werkgeverscentrale in op de cijfers van het Centraal Planbureau. Van links naar rechts: W. Holle (directeur VNO-communicatie), voorzitter C. van Veen en J. H. Crijns (directeur VNO-sociale zaken). Op vakantie met de trein. Je hoeft niet op de weg te letten. Je ziet nog 's wat Je kunt ie benen strekken, een loopie maken en |e zit op )e gemak. En Trans heeft verzorgde vakanties naar 101 bestemmingen in Europa. Haal de nieuwe gids bij ns-stations, anwb, rabobank of uw rasburo. Of bel 030-627844. van stookolie met een hoger zwavel- gehalte zou echter een ernstige be dreiging vormen voor het milieube leid van Van Aardennes collega-mi nister Ginjaar. Slechts in het uiterste geval kan die olie gebruikt worden, wordt ook op het ministerie van eco nomische zaken gezegd. Zover is het momenteel niet. al hebben de centra les anderhalf twee miljoen ton stookolie minder aangekocht dan ze van plan waren. Volgens economische zaken is het nog te vroeg om te zeggen hoeveel extra aardgas nodig zal zijn om de opwekking van electriciteit het gehe le jaar te waarborgen. Er hangt veel af van het electriciteitsverbruik van de gezinnen en de bedrijven geduren de de wintermaanden. De centrales hebben voor deze maanden overi gens. naar eigen zeggen, voldoende olie gecontracteerd. 'Pacemaker wellicht ontregeld door zendapparatuur' AARDENBURG (ANP) - Het ge rechtelijk laboratorium in Rijswijk onderzoekt de pacemaker van een inwoonster van Aardenburg (Zee land). die onlangs is overleden en van wie de doodsoorzaak nog niet kon worden vastgesteld. Het onderzoek richt zich op de vraag of een pacema ker kan worden ontregeld door in vloeden van buitenaf. Het gerechtelijk laboratorium is inge schakeld doordat de huisarts van de vrouw weigerde een overlijdensver klaring te tekenen. De huisarts heeft twijfels over de doodsoorzaak en wil de zaak daarom uitgezocht zien. Hij vraagt zich al of mogelijke illegale zendapparatuur of electrische huis houdelijke apparaten debet zijn ge weest aan het overlijden van de vrouw. De officier van justitie in Middelburg heeft in verband met de dood van de vrouw geen strafbaar feit kunnen constateren. Hij heeft daarom een „verklaring van geen bezwaar" afge geven, zodat de vrouw kon worden begraven. Volgens de huisarts moet rekening worden gehouden met in vloeden van buitenaf op de pacema ker De vrouw was volgens hem thuis regelmatig onwel geworden, maar zo dra zij in het ziekenhuis kwam voor onderzoek, mankeerde haar niets. „Het laatste rapport van de specialis ten sprak van een optimale conditie, zowel van hart als van pacemaker", aldus de huisarts. Het reisburo van de Nederlandse Spoorwegen Van een onzer verslaggevers ENSCHEDE De inwoners van Enschede hoeven niet meer bang te zijn dat de ge meente hun namen en per soonlijke gegevens zonder hun medeweten en toestem ming aan derden beschikbaar stelt Het dagelijks bestuur van Enschede heeft de klach ten daarover ernstig genomen en een ontwerp-verordening opgesteld die dat aan banden zal leggen. Maandagavond moet de gemeente raad er nog over beslissen, maar gelet op de instemming die de verordening in de commissievergaderingen heeft gekregen zit dat wel goed Mensen die. meestal voor zakelijke doeleinden, namen van bepaalde be volkingsgroepen willen hebben kun nen dat nu aan de gemeente laten weten. Deze stuurt dan op kosten van de aanvrager bericht aan de betrok kenen. Het staat hen vrij de bewuste firma of instantie al dan niet te laten weten dat ze er mee akkoord gaan te worden benaderd. Enschede is de eerste Nederlandse gemeente die tot een vrij afdoende maatregel ter bescherming van de privacy overgaat. Het Enschedese voornemen wijkt af van het besluit bevolkingsboekhouding, dat de Ne- DEN HAAG (ANP) Zes leden van de federatie van instellingen voor al cohol en drugs zijn het niet eens met het verstrekken van heroïne aan ver slaafden onder sociaal-geneeskundig toezicht. De raad voor de jeugdvor- ming had dit advies enkele maanden geleden uitgebracht aan staatssecre taris Kraaijeveld-Wouters van CRM. De zes hebben dit geschreven in een brief aan de raad voor de jeugdvor- ming. Ze waren vorig jaar op een bijeenkomst van de raad als „externe deskundigen" gehoord, maar volgens de brief zijn zij niet in het advies vermeld, ondanks het feit dat zij zich toen tegen de verstrekking van de harddrug uitspraken. De federatiele den vragen zich dan ook af welk ge wicht aan een dergelijke bijeenkomst nog moet worden toegekend. Ook al omdat diegenen die ruimer denken over een mogelijke bereikbaarheid van heroïne, zich op de bijeenkomst duidelijk tegen de verstrekking uit spraken. derlandse gemeenten verplicht be paalde gegevens uit het bevolkingsre gister te geven. Helemaal waterdicht is de maatregel die Enschede wil nemen dus niet. Aanvragers kunnen in beroep gaan tegen een beslissing de gevraagde in formatie niet direct te geven Ensche de verwacht echter niet dat dit in de praktijk zal gaan gebeuren. 'Tussen-CAO' tot eind april UTRECHT (ANP) de Voedingsbond FNV heeft een „tussen- CAO" afgesloten die loopt tot 30 april van dit jaar voor de circa 22.000 werknemers in de vleeswarensector. Door deze CAO worden extra toeslagen voor vuil en onaangenaam werk vastgelegd, die anders door een eventuele loonmaatregel niet mogelijk zouden zijn. Na 30 april gaat de Voedingsbond weer met de werkgevers om de tafel zitten om afspraken te maken voor de' „normale" CAO voor de rest van 1980, aldus een woordvoerder van de voe dingsbond FNV De vleeswerkgevers hebben volgens de Voedingsbond toegezegd, dat zij bij een eventuele gedwongen loon pauze zullen proberen de nu gemaak te CAO-afspraken toch na te komen. Onder meer zijn toeslagen voor vuil en onaangenaam werk in de tussen- CAO overeengekomen die variëren van vijf gulden tot dertig gulden bru to per week Deze toeslagen komen bovenop de vuilwerk-toeslag van twintig gulden per week die werd bereikt door de acties in de vleeswa rensector in augustus van het afgelo pen Jaar. Ook zijn er afspraken gemaakt over een betere functie-indeling in de vleeswarenbedrijven, die voor een deel nog zonder functie-systeem wer ken. Deze betere functie-indeling kan voor werknemers betekenen dat zij er afhankelijk van hun „inschaling" nog eens vijf tot zestien gulden bruto per week op vooruit gaan Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG Werkgevers en vakbe weging in de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn het niet eens over opheffing van speciale voorschriften voor vrouwenwerk. Dit blijkt uit een ontwerp-advies aan de regering waarover de SER volgende week vrij dag moet beslissen Het advies is nodig omdat in Euro pees verband is afgesproken dat alle bestaande verschillen in arbeidsbe scherming tussen mannen en vrou wen opnieuw op hun noodzaak moe ten worden onderzocht. De SER-com- missie is het er over eens dat het algemene verbod van vrouwenwerk op zondag moet worden opgeheven, evenals de belemmerende bepalingen voor stuwadoorswerk en werk in be wakingsdiensten voor vrouwen Onenigheid is er over de voorschrlf- ten voor overwerk Mannen mogen nu yv meer overwerk doen dan vrouwen. De Jf rOlGSt I VdA tCfifCn werkgevers willen nu voor vrouwen de hogere mannennorm toestaan. maar de vakbeweging wil voor man nen de lagere vrouwennorm voor schrijven Ook over opheffing van het verbod van nachtarbeid voor vrouwen is men het niet eens De werkgevers willen onmiddellijke opheffing Maar de vakbeweging wil wachten tot er een nieuwe algehele regeling van voor schriften voor nachtarbeid is In die nieuwe regeling zou dan geen verschil tussen mannen en vrouwen moeten bestaan. AMSTERDAM (ANP) Een delega tie van de Partij van de Arbeid, onder leiding van fractievoorzitter den Uyl, wil de Russische ambassadeur in Den Haag vanmiddag om 12.30 uur een protest overhandigen tegen de inval .van de Sowjet-Unie in Afghanistan *-• up «JOU Wl HU WJC W WCHIlg j voren is gekomen dat niet alleen Zal wel doorgang Vinden, beeld voor dit jaar somberder is. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De tentoonstelling „Dertig jaar NAVO", die met ingang van volgende week in de hal van het Rotterdamse stadhuis te zien zou zijn, gaat niet door. De expositie van het Anti-NAVO-tentoonstellingscomité, dat gevraagd had aansluitend op de NAVO-tentoonstelling te mogen exposeren,. r dat ook de economische ont- celing in 1979 achteraf zwaar is ngevallen. In twee jaar tijd zijn rendementen van de bedrijven veertig procent gedaald Hij ide het daarom onverteerbaar t niets zou gebeuren. VNO is van plan het kabinet ►n, 15-Jiaag met nadruk te herinneren Hardd de eigen doelstelling: Het veilig- len van de collectieve sector door •ndmaking van het bedrijfsleven hoe Werkgevers willen daarom dat „de oord-Ifonale verarming" niet alleen ten van het bedrijfsleven wordt ge- :ht, maar dat er zal worden ge it naar een evenwichtige verde- Op die manier zou het kabinet bijdrage leveren aan de poging de vastgelopen arbeidsmarkt in beweging te krijgen ;quenl ten ri (ebru! (herl :ke, ma; Inl. ei De Stichting Atlantische Commissie in Den Haag, die de expositie „Dertig jaar NAVO" zou organiseren, meent dat het „geen wijs be leid zou zijn op een moment van hevige publieke discus sies rond de NAVO en de kern bewapening in Oost- en West- Europa met zo'n tentoonstel ling te komen". Een tweede argument om af te zien van deze tentoonstel ling is het feit dat de uit 26 fotopanelen bestaande expo sitie eind vorig Jaar van het station van Maastricht is ge stolen. Tot op heden zijn de panelen spoorloos. De Atlan tische Commissie ziet geen kans de tentoonstelling, die na Rotterdam nog in diverse andere grote steden zou wor den getoond, in korte tijd weer op te bouwen. Het beno digde fotomateriaal is niet een-twee-drie verkrijgbaar „Los daarvan is het nog maar de vraag", zegt een medewer ker van de Atlantische Com missie. „of het nog wel zin heeft een zelfde soort exposi tie samen te stellen Met de recente Kamerdebatten over modernisering van de kernwa pens nog vers in het geheugen en gelet op de situatie in Af ghanistan. lijkt het ons weinig zinvol de Nederlanders te con fronteren met een expositie over dertig jaar NAVO Dat kan gegeven de huidige situa tie alleen maar verkeerde re acties oproepen". Deining Rond de komst van de ten toonstelling „Dertig jaar NAVO" is vorig jaar ook al de nodige deining ontstaan in Rotterdam Pas nadat de Stichting Atlantische Com missie het college van B en W uitvoerig had geïnformeerd over de inhoud van de exposi tie, wilde het gemeentebe stuur de hal van het stadhuis beschikbaar stellen. De expo sitie gaf onder meer weer wat indertijd de beweegredenen zijn geweest om te komen tot de oprichting van de NAVO. Volgens de Atlantische Com missie werd sterk de nadruk gelegd op de passieve en vre delievende taken van de NAVO De Atlantische Com missie. waarin alle grote poli tieke partijen zijn vertegen woordigd alsmede diverse maatschappelijke organisa- Ues. wil een bijdrage leveren aan de discussie over vrede en veiligheid door middel van ex posities. brochures en confe renties Protesten Nadat B en W van Rotter dam ingestemd hadden met de komst van de tentoonstel ling, kwamen protesten bin nen van verschillende anti-mi litaristische groeperingen. waaronder het Anti-NAVO- tentoonstellingscomité Om eenzijdige voorlichting te voorkomen was het volgens deze groeperingen noodzake lijk om aansluitend op de NA- VO-expositie een andere ten toonstelling te houden als „te genwicht tegen de NAVO-pro- paganda". B en W van Rot terdam hadden hiertegen geen bezwaar Deze tentoonstelling, die van 28 Januari tot 8 februari wordt gehouden, gaat gewoon door Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam Is aanvankelijk overwogen deze tentoonstelling af te ge lasten omdat deze zuiver een reactie was op de NAVO-ex- positie. In overleg met de ini tiatiefnemers is nu echter af gesproken dat de tentoonstel lingen anders zal worden op gezet „Nu zal voornamelijk worden ingegaan op de vraag waarom we antl-NAVO moe ten zijn", aldus de gemeente lijk woordvoerder SLUIS (ANP) - Op rijksweg 58 is gistermorgen nabij Sluis de 67-jarige mevrouw J F de Bel uit het Belgi sche Oedelem bij een verkeersonge val om het leven gekomen Het onge val ontstond toen de auto waarin zij meereed de voorrangsweg overstak De bestuurder gaf geen voorrang aan een uit de richting België komende personenauto, die werd bestuurd door een mevrouw uit Aardenburg Zij is met een shock in een ziekenhuis in Oostburg opgenomen Gevoelig Alvorens de expositie wordt geopend, zullen B en W er wel kennis van nemen, maar zoiets is gebruikelijk bij expo sities die gevoelig liggen „Vooralsnog gaat de expositie gewoon door", vertelt de zegs man van de gemeente De Atlantische Commissie zegt daar „geen moeite" mee te hebben „We zullen ook geen stencils of pamfletten gaat uitdelen waarin we óns standpunt uiteenzetten We gaan er vanuit dat de mensen mans genoeg zijn om zelf door het eenzijdige beeld van die expositie heen te prikken'al dus een medewerker van de Atlantische Commissie „Ik ben de weg kwijt, mam. Wilt u me in Sams IJssalon komen op halen?"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3