Een zeer godsdienstig boek van een ongelovige Oorzaak verdeeldheid ligt buiten Nederland Uit brieven van lezers Trouw Mening van bisdom Haarlem Drie jaar werkkamp voor klap Küng VANDAA< VOORBUGANGE Conferentie DONDERDAG 10 JANUARI 1980 TROUW/KWARTET DNDE door prof. dr H. M. Kuitert Op 29 november 1979 is onverwacht de filo soof dr. R. F Beerllng, hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Leiden, overleden. Het zou niet vermeld hoeven te worden In de aanhef van dit artikel, als Beer ling niet kort tevoren een strijdbaar geschrift had gepubli ceerd, dat zich tegen theologen in het alge meen keert en in het bijzonder tegen diege nen onder hen, die in een leven na dit leven geloven. Ware het niet dat de doden altijd de ladder achter zich ophalen, wij zouden met Beerllng nog een pittig gesprek kunnen voeren over het voortbestaan na de dood. Of niet. Het hangt er maar vanaf wiens geloof door de (door ons niet meer te controleren) feitelijk heid wordt bevestigd: dat van Beerllng of dat van de theologen die hij bestrijdt. Drie thema's Nu eerst het boek. De titel luidt: Niet te geloven. Wijsgerig schaatsen op godgeleerd V6rDclZinC| ijs; met kritisch commentaar van H. J. A. Adriaanse, H. Berkhof en H. J. Heering (Van Loghum Slaterus, Deventer 1979. Prijs 36,59). Uit de titel blijkt al dat Beerllng zijn stellingen inderdaad strijdvaardig heeft ge lanceerd. HIJ was niet bang om binnen het kaft van zijn eigen boek ook zijn opponenten de collega's Adriaanse, Berkhof en Heering aan het woord te laten. In een postscrip tum, waar hij boven schrijft „Profession de non-fol" (belijdenis van on-geloof) herhaalt hij nog eens dat hij het allemaal niet te geloven vindt Het boek heeft, kort samengevat, drie the ma's waarop de schrijver telkens terugkomt om erop te hameren zoals de smid op zijn aambeeld. Het eerste is het leven na de dood, waarop ik al zinspeelde. Niet de vraag waar wij na de dood heengaan moet als onzinnig worden beschouwd, maar wel elk met behulp van onze taal geformuleerd antwoord erop. Dat is, in één zin, wat Beerling ervan vindt en wat hij met een keur van argumenten pro beert aannemelijk te maken. Deze argumen ten komen er in feite op neer dat hij de ongeruimdheld van alle uitspraken die wel van een voortbestaan na de dood gewag maken, tracht aan te tonen. In menig opzicht slaagt hij daar ook in. Maar zoals al door de critici binnen zijn boek (zie boven) wordt opgemerkt: daarmee is de christelijke theolo gie nog niet knock out geslagen, want het geloof in God heeft eeuwen en eeuwen be staan men leze het Oude Testament zonder dat het een geloof in leven na de dood insloot. Toch raakt Beerllng hier aan een zeer precair punt Want de verwijzing naar het Oude Testament mag dan zinnig zijn, het is pas een echt antwoord als uit de christelijke geloofs leer het geloof in leven na de dood (hoe verder ook uitgewerkt) dan ook werd geschrapt. Maar dat doet geen enkele christelijke theo loog en dus zal Beerling nog een duidelijker en vollediger antwoord van zijn opponenten moeten krijgen. Ik raak eigenlijk al aan het tweede thema: Beerling verbaast zich niet alleen over het gemak waarmee z.i. de christelijke theologie tegenstrijdigheden en rammelende redeneer- loopjes handhaaft, maar ook over de vanzelf sprekendheid waarmee volgens hem de theo logen hun stellingen voor wéten uitgeven. Het bezwaar tegen allerlei denkbeelden over leven na de dood is eigenlijk een verbijzonde ring van het algemene bezwaar: theologen weten veel te veel, en voor hun weten beroe pen ze zich te gemakkelijk op openbaring. Openbaring lijkt wel een theologische inlich tingendienst die theologen vlot en accuraat achter de waarheid laat komen, een waarheid die dan bovendien niet voor tegenspraak vatbaar is. Ik moet zeggen dat ik, althans op dit punt, de strekking van Beerlings betoog zeer goed begrijp en in principe ook kan billijken. Als er geen betere redenen voor het christelijk ge loof aangevoerd kunnen worden dan: ik zie het zo op grond van openbaring, is elke pretentie dat het om „openbaar weten" (Adri aanse) gaat, te veel en moet theologie uit de universiteit verdwijnen. Wat overblijft is op z'n best: zet de zaak van binnenuit zo helder mogelijk uiteen (zoals Barth voorstelt) maar zie af van de pretentie dat jouw waarheden universeel zijn (wat Barth weer niet wil). Zijn er dan geen redenen pro het christelijk geloof aan te voeren? Het spijt mij dat Beer ling niet op mijn standpunt (in Wat heet geloven?) is ingegaan, dat een m.i. degelijke kritiek inhoudt op het door hem bestreden openbaringsbegrip. WIJ zouden elkaar daarin stellig gevonden hebben. Misschien had het hem ook aan een ander gezicht op de christe lijke waarheden kunnen helpen. Beerling kent geen andere theologie dan een die zijn leerstellingen indiscutabel (niet voor discussie vatbaar) tracht te maken. Maar er bestaat wel een andere; er bestaat ook theo logie die de christelijke geloofsuitspraken gezien de aard en herkomst ervan juist op tegenspraak en discussie ziet aangewezen. Beerllng neemt de dogmatische uitspraken in dit opzicht veel te ernstig. Waarom wordt er zo veel over christelijke leerstellingen ge discussieerd? Het beste antwoord op deze vraag is: daar zfjn ze voor. Zoals meeuwen omhoog gaan door de thermiek (de warme luchtstroom), zo troont God op de thermiek van onze discussies (de modeme variant van Psalm 22, vers 4 waar God op de lofzangen van Israël troont). Dat is een van de vormen van zijn aanwezigheid in onze cultuur en ook Beerling levert daaraan niet zonder zijn eigen vreugde daaraan beleefd te hebben zijn bijdrage. Niet op één lijn Dat alles betekent niet dat alle christelijke leerstukken op één lijn staan. God bestaat of bestaat niet, is een primaire vraag. Beerling merkt terecht op dat zinvol spreken over God staat of valt met het antwoord op deze vraag. Of er wel of niet leven na de dood is, staat op een ander plan, is om zo te zeggen uit het eerste antwoord afgeleid. Als je weet wie God is, weet Je ook hoe het Je in het uur van je dood vergaat, weet Je dat de vriendschap met God, de eeuwige, ook door de dood niet wordt afgebroken. Daarom kun je al die afgeleide antwoorden (eigenlijk heel de christelijke dogmatiek) ook heel wat speelser opvatten dan Beerling op het voetspoor van veel theologen doet. God leest dat allemaal als Tom Poes, heeft Han Lammers vroeger al eens geschreven. Dat is een regel die de christelijke geloofsleer bij haar ware maat kan bewaren. Het kwaad Weten wij dan wie God is? Het grootste obstakel op de weg naar het weten is voor Beerling van morele aard: geloven in een God die liefde is, verdraagt zich niet met het kwaad in de wereld. Tenzij God er ook niets aan kan doen, maar wat stelt een God die net als wij machteloos moet toezien, nog voor? We zijn hier bij het derde thema van Beer lings boek: God en het kwaad. Het zou maar beter zijn als de christelijke God niet be stond; daar wordt het alleen maar erger van. „God is goed; geen is beter" zegt hij ergens. Voor dit laatste probleem van Beerling lijkt mij geen theoretische oplossing te bestaan. Het is van praktische aard: hoever kan ie mands geloof in God worden uitgerekt voor dat het knapt? Voordat het zich in „de grote weigering" begeeft om er nog over te praten? Dat laatste proef ik in elk geval ook in Beerlings dat zal niemand meer verbazen: zeer godsdienstige boek. Ik hoop dat het vele genisten op Sion zal verontrusten. HAARLEM/ROME— Dat de eenheid binnen de r.k. kerk in Nederland stuk is, komt door ingrijpen van buitenaf. Het is niet het gevolg van een intern groeiproces. Dit is de bood schap. die vier overleggroe pen binnen het bisdom Haar lem hebben meegegeven aan hun bisschop Zwartkruis voor de bijzondere synode, die maandag in Rome begint. De agenda van deze synode legt grote nadruk op het herstel van de gemeen schap, maar gaat voorbij aan de oor zaak waarom de kerk zo verdeeld is geraakt, aldus de conclusie van de kernraad van de diocesane pastorale raad, de Haarlemse delegatie naar het landelijk pastoraal overleg, het diocesaan pastoraal centrum en de algemene dekensvergadering. Deze groepen kwamen onafhankelijk van eikaar tot vrijwel gelijke conclusies. De vier Haarlemse groepen zeggen, dat pas herstel van de innerlijke een heid mogelijk is, als men in Rome de oorzaak van de verdeeldheid wil er kennen. De kerk kan niet zonder meer bestuurd worden vla decreten uit Rome. Een bescheiden veelvor migheid ls niet ln tegenspraak met een eenheid in geloven en in de Heer. De groepen zeggen ook, dat de agen da van de synode in Rome is opge steld vanuit een sterk hiërarchisch denken. Met name de rol van de leken waarin opgenomen: De Rotier dammer. mei Cordis Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leidse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tammmga Directeur mg O Poslma HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 *W Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam Posig»o 66 00 00 Bank Ned Cred>etbank Rtketxngnt 23 00 12 574 Gemeentegiro Amsterdam XttOOO REGIO ROTTEROAM/DORORECHT Postbus 946 3000 AX Rotterdam tel 010-115568 (jibonnemenier •n bezorging) tal 010-115566 (redactie) tol 115700 (uitsluitend voor Roller dam REGIO DEN HAAG/lElOEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redacUe) (e« 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haaq REGIO NOORO'OOST.NEDERLAND (abonnementen en bezorgu\ Postbus 3 6000 AA Zwolle tei 05200-17030 Meikma/kt 56 Zwo"e Abonnementsprijzen: Per maand f 19.M Per kwertael t 50.95 Per halt jaar 101.90 Advertentietarieven op aanvraag Tetetontsche abormementenopdrachten (ze adressen boven) Opgave lamdebenchten 9-19 30 van maandag t'm vt.|dag Op zondag van 18- 20 uur iele» 020-913456 Opgave mmi-advertenties iet 020-936866 O» SCTinMeAfk aan M.n.-A<Jv a'deimg postbus 433 1000 AK AMSTERDAM AdieswntZ«gingen mtslotend schnflekik aan onze Amsterdamse adressen MOSKOU (AP) Tatlana SJlp- kow, een veertigjarige voormali ge lerares, is dinsdag in Moskou tot drie Jaar werkkamp veroor deeld, omdat zij een politieman een klap heeft gegeven. Het incident deed zich vorig Jaar februari voor, toen de politie een inval deed in een bijeenkomst van een godsdienstige studie groep. Vrienden van Tatiana Sjlpkow vertellen, dat de agent haar een notitieblok ontrukte en haar arm bezeerde. Zij zou daar bij teruggeslagen hebben. Zij was lerares Frans aan een pedagogische academie in Smo lensk, maar kreeg in 1978 haar ontslag, omdat bekend gewor den was dat zij meedeed met de „christelijke studiegroep", die gesticht was door Alexander Ogorodnikow, die Inmiddels ook gevangen zit. Viktor Kapitantsjoek. een lid van het christelijk comité voor de verdediging van de rechten der gelovigen, zei, dat de straf, die Tatiana Sjipkow heeft gekre gen, normaal voor een dergelijk vergrijp alleen wordt gegeven aan harde misdadigers. Volgens hem bewijst dit vonnis eens te meer. dat de Russische macht hebbers tot onmenselijke daden in staat zijn om de godsdienst de kop ln te drukken. ln de kerk is er duidelijk in onderge waardeerd. Mis De synode, die ongeveer twee weken zal duren, begint maandagmorgen om half tien met een eucharistievie ring in een kapel van het Vaticaan. Paus Johannes Paulus zal deze mis concelebreren met leden van de syno de en een preek houden. De eerste synodezitting wordt 's avonds van vijf tot zeven gehouden. Het is de bedoeling, dat de bisschop pen elke dag twee keer vergaderen, 's morgens van negen uur tot half een en 's avonds van vijf tot zeven. De paus heeft zich voorgenomen zoveel ais hem mogelijk is. de vergaderingen persoonlijk te lelden. De officiële ta len zijn Nederlands en Frans, maar ook andere talen zullen mogen wor den gesproken. Er zullen tolken zijn. Gistermiddag is kardinaal Wille- brands van 8chiphol naar Rome afge reisd, als eerste. Hij zei, de synode „met spanning en enige bezorgdheid" tegemoet te zien. STUTTGART (DPA) Aan dezelfde universiteit, waar hij van de r.k. kerk niet langer mag doceren, krijgt Hans Küng een gelijkwaardige leerstoel. De regering van de Westduitse deel staat Baden-Württemberg zal het no dige geld voor deze leerstoel beschik baar stellen. Dit heeft premier Lothar Sp&th van deze deelstaat gisteren op een pers conferentie in Stuttgart bekendge maakt. Sp&th zei, dat Küng zijn hui dige leerstoel aan de universiteit van Tübingen niet langer kan bezetten. De deelstaatregering is in deze zaak gebonden aan het rijksconcordaat van 1933. Op grond van dit concor daat heeft de r.k. kerk het recht Küng zijn doceerbevoegdheid te ontnemen. Kort voor hun vertrek naar Rome hebben de Nederlandse rooms-katholieke bisschoppen zich laten fotograferen. Zittend van links naar rechts: mgr. Zwartkruis van Haarlem, kardinaal Willebrands en mgr. Mötler van Groningen. Staande van links naar rechts de bisschoppen Ernst van Breda, Simonis van Rotterdam, Bluyssen van Den Bosch en Gijsen van Roermond. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor Hierover of over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas niet corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw, Postbus 859,1000 AW Amsterdam. Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. zangen de laatste tijd nogal was ver troebeld. Gelet op de tegenspeler blijkt, dat de stelling weer bewaar heid wordt, dat een goede bewape ning de beste waarborg is voor de vrede. Hoofddorp J. Veld IKV (17) Taart Met ergernis heb Ik kennis genomen van het onbeschofte en Infantiele op treden van een aantal „actievoer ders". tijdens de door burgemeester Vonhof van Utrecht gehouden Nieuw jaarsreceptie. ZIJ hebben op een schandalige wijze misbruik gemaakt van de beperkingen, die onze demo cratie aan de overheden oplegt om tegen dergelijke vergrijpen zèèr hard handig te kunnen optreden. Door deze en overeenkomstige praktijken worden bij een groot deel van de Nederlandse bevolking gevoelens op gewekt. die door Glimmerveen en zijn sympathisanten met gejufch worden ontvangen. Maar d&t hebben ze niet door. Als er actie moet worden gevoerd, zijn er waarachtig toch wel andere manieren. Ermelo W. Tromp CDA (20) Taart (2) Als ik het goed begrepen heb. mag ik rustig een taart in de burgemeester zijn gezicht gooien. Ik word alleen uit de zaal verwijderd. En de mensen zijn stomverwonderd dat hier een NVU van de grond kan komen. Andijk Jac. Bakker Het ls verbazingwekkend uit vele brieven van lezers te bemerken hoe veel schrijvers precies weten welke inhoud aan de c van het CDA moet worden gegeven. Maar in de meeste gevallen blijkt de weergegeven visie dermate subjectief geladen te zijn. dat de geloofwaardigheid hieronder lijdt. Immers, telkens blijkt, dat die c voor christelijk mag gelden, maar slechts dan wanneer het IKV-stand- punt wordt gedeeld. Het doet in dit verband weldadig aan, dat te midden van alle kruitdamp mr. Van Dam in een verfrissend en nuchter artikel aan prof. Goudzwaard schrijft: „Wat je nu aan het doen bent is geen mee bouwen aan het CDA; hoogstens aan Jouw CDA en dat is (nog) niet hetzelf de." Het door Van Dam aangehaalde fragment uit het CDA-program („De Nederlandse defensie-Inspanning blijft in NAVO-verband gericht op het voorkomen van oorlog, het be heersen van crises en het beschermen van de democratische en maatschap pelijke waarden, die ln onze samenle ving gelden") heeft een bijzonder ac cent gekregen, nu we gezien hebben wat Rusland in Afghanistan heeft uitgehaald. Hopelijk zal dit bijdragen tot verheldering van het inzicht in de ware bedoelingen van Moskou, welk Inzicht door alle mogelijke sirenege- W1J kennen nog maar al te goed de vodjes papiermentaliteit uit de Jaren dertig, toen Chamberlain triomfante lijk uit München terugkeerde met vermeend succes, wat slechts een klein uitstel van de miljoenenmoord tot gevolg had. We vrezen dat de Salt- brief jes jammer genoeg weinig om 't lijf hebben. Men kan zijn tegenspe lers nu eenmaal beter beoordelen naar hun daden. Voorbeelden: Tsje- choslowakije, Hongarije, Polen, Af ghanistan, enz. De angstwekkende werkelijkheid mag nu eenmaal niet uit het oog worden verloren. Onze bevrijders van 1944-'45 wisten ook slechts met een overmacht van wa pens, het knellende juk van ons af te schudden met verbijsterend veel slachtoffers. Zouden ook kernwapens en NAVO misschien een middel zijn, ons gegeven om ons de oorlog te besparen geziei^de laatste 35 Jaren? Sommige kringen, waaronder vooral het IKV wil ons de NAVO afschilde ren als oorlogszuchtig, ik meen daar entegen dat de NAVO als enig, maar ook grote doel heeft, de oorlog buiten de deur te houden. Renswoude P. Vermeulen Afghanistan (11) Op het optreden van de Sowjet-Unie in Afghanistan zijn de laatste dagen veel westerse reacties verschenen. Maar in plaats van medeleven te be tonen met het Afghaanse volk, wordt in de meeste van deze reacties alle mogelijke moeite gedaan om weer een koude oorlogssfeer te kweken, met alle spanningen en gevaren van dien, en om het verder opschroeven van de kernwapenwedloop door de NAVO te rechtvaardigen. Hoewel de Sowjet-Unie het er momenteel niet makkelijker op maakt, moet echter toch het streven naar verdere ont spanning tussen Oost en West voort gezet worden. De dreiging van een atoomoorlog, die in een koude oor logssfeer alleen maar toeneemt, is namelijk nog steeds reëel; laten die genen, die trachten de ontspanning te ondergraven, dit wel beseffen. Utrecht E. van der Laan Afghanistan (12) Een gelukkig gevolg van de Russi sche inval in Afghanistan voor Ame rika en de NAVO is dat het „anti kernwapen-gedoe" in de NAVO-lan- den, waarbij Nederland voorop loopt, nu wel afgelopen zal zijn. De onderte kening door Amerika van Salt II wordt dan ook op advies van de NAVO bij voorbaat op de lange baan geschoven. Er is dus ook voorlopig geen denken meer aan een Salt III- verdrag of verdere ontwapening- en ontspanningsonderhandelingen met de Russen! Maar laten we hopen, dat het nuchtere Nederland zal inzien welk verkeerd spel hier door Amerika en de NAVO wordt gespeeld. Mag het ook inzien, dat een mede-menselij k- heids-strategie een beter wapen is dan armoede, martelingen, honger en kernbommen om hun invloedssferen te handhaven en uit te breiden. Waddinxveen J. Oosthoek Afghanistan (13) Welnu, hier is dan een reaktie van zo'n pacifist en IKV-sympathisant die indertijd ook tegen de Ameri kaanse inmenging in Vietnam was. Ik denk dat de moslems ons zullen laten zien dat je het een agressor ook zon der kernwapens al heel lastig kan maken. Ik sla iedere dag vol spanning de krant open en het ziet er naar uit dat de Russen zich daar in Afghanis tan aardig in een wespennest hebben gestoken. Dat het ze slecht moge bekomen. Amsterdam Bas Voorhoeve Afghanistan (14) De medestanders van de heer Luns zou ik de volgende vraag willen voor leggen: bent u van mening dat de Sowjet-Unie Afghanistan zou zijn binnengevallen als wij in het westen in december vorig jaar de weg van ontwapening waren opgegaan en daarvoor enkele concrete stappen hadden gedaan? Houdt u rekening met het feit, dat in het Kremlin moge lijk goedwillende en laten we zeggen minder goedwillende mensen zitten? Hadden we in het westen concrete stappen gedaan wat betreft de ont wapening, dan hadden we de duiven in het Kremlin in de kaart gespeeld, met alle gevolgen van dien. Nu heb ben we ons laten verleiden tot een beleid dat gevangen blijft in termen van: éérst overwicht op de tegenstan der verkrijgen, d&n pas praten over ontwapening. Als we dit soort denken blijven toepassen, zowel in oost als in west, waar zal dat volgens u dan toe leiden? Amsterdam A. H. Schuyff Afhaken (2) Met mes en vork Achter ons liggen Kerst en Oudl Nieuw. Misschien al weer te ver achter ons om er nog op terug ti komen, want „wij vliegen daarhj (Psalm 90) en dat is nog steeds zi Toch kan het zin hebben om je el de vraag te stellen: wat heeft mijl het meest aangesproken in alles] er om en op die dagen tot mij gekomen is? Er zijn onnoemelijk! woorden gesproken en gedrukt. Mensen hebben hun uitleg gegeil van het kerstgebeuren en van hef dat we van Oud naar Nieuw gin van de Jaren zeventig in de jaren] tachtig. Ik kwam op die vraag: y heeft het mij gedaan? toen ik in I oud knipsel iets uit het Leger der Heils tegenkwam. „In een van dq[ korpsen heeft tijdens een kersttf de burgemeester aangezeten. Tof men aan het eind van dit gebeui een van de bejaarden vroeg wat j het meest had getroffen zei ze: de burgemeester niet met mes ei vork at." Je kunt er een glimlac] nauwelijks bij onderdrukken, 'tl ook maar een diner en iedereen f hoe moeilijk het is om aan een d z'n gedachten te houden bij de boodschap van Kerstfeest. Erz<b van alles aan vast te koppelen zin aan de opmerking van deze bejaj vrouw. Dat de burgemeester er ol was maakte in ieder geval een dl|\ indruk op haar. En toen heeft ze zijn gedrag gelet. Was het een .teleurstelling? Of heeft ze het erf als zoiets van: een burgemeestew ook maar een mens. In ieder gevr zij die paar uur haar eerlijke mejj Zijn wij tot zoiets ook in staat? <p gaan wij dan onmiddellijk de v verdraaien want daar zijn we S bijzonder handig in en makenlf dan van: wat zou ik het belangrij! hebben moeten vinden? Eerlijk antwoord geven op de vraag bovf dit stukje zal nog niet helemaal meevallen. NED HERV. KERK I I Beroepen te Papendrecht: J Snr Hilversum; te Dalfsen (toez.): L.1 te Gendringen. ft on; GEREF. KERKEN JN H. Aangenomen naar Oss: L. J. K ,y-» man te Kamerik en Nieuwerbruf de Rijn. die bedankt voor Emm VOO) rkge- GEREF. KERKEN (vrije.) ra b Bedankt voor Giessendam: C. s, Groningen-Noord. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Alblasserdam: Brandsma te Drachten. Simon Schoon scho ichter inger jaar «nale v len er rijfsle ten o ir mr. een li volg it. Di een di iet k Prof Goudzwaards motivering om, als het zo doorgaat, van het CDA af te haken (Trouw 5 januari) is mijns in ziens bijzonder zwak. Als we hem moeten geloven, zou de CDA-kernbe- wapeningspolitlek tot nu toe in over eenstemming zijn geweest met de „christelijke beginselen", maar nu na een Kamerdebat dat hem niet zinde niet meer. Hij toont echter in het geheel niet aan, dat er tussen beide stadia een principieel christe lijk verschil bestaat. Atoombewape ning werd getolereerd en blijft getole reerd (in beide gevallen op grond van een situatie die als noodtoestand wordt ervaren). Waarom dan nu „af haken"? Amersfoort E. Roelofs Drs Simon Schoon, gereformeen de n dikant, sinds 1974 geestelijk v< Centr ger van de christelijke nederzePbure{ Nes Ammim in Israël, is voornei.van per 1 oktober zijn werk daar te digen. Hij hoopt dan nog enige1" Z1in met studieverlof in Israël te blfaart om in februari 1981 naar Nedi terug te keren. Nog dertien Zaterdag schreven wij op deze in een bericht over het overlijdt ds L. Nieuwpoort: „Hij was eeit êxtr de weinig predikanten van de [Situa malige gereformeerde kerken iaen d- steld verband die nog in leven fining. Naar aanleiding hiervan maakt» stan lezer ons erop attent, dat val veer predikanten, die deze (26) kirale i hebben gediend, er nog dertifde A leven zijn. Onder hen zijn nog(ers) e dienstdoende predikanten in deirt m vormde kerk: J. Blonet te Oveifn aai en D. van der Plas te Zeist. E^r ma leraar godsdienstonderwijs tejrakei schede: ds P. Verdam. De ander^mati] zijn emeritus hervormd predikajiet d weten dr J. J. Buskes te Amsteifl J. Diepersloot te Rotterdam, G. i veei Herngreen te Den Haag, M. Hinli de v te Vierhouten, E. C. B. Kok te R4mme dam, K. H. Kroon te Amsterj. en prof. dr. E. L. Smelik, Bergeijk, i Er I. Stockmann te Franeker, dr to Venemans te Wolfheze en G. Jde k Winter te Rotterdam. De geit 0p meerde kerken in hersteld verfgaat bestonden van 1926 tot 1946. Zii vuü stonden als afsplitsing van de I formeerde kerken door een co^gfl over de uitleg van de eerste hl stukken van Genesis en verenllVNO zich na twintig jaar met de herw eer; de kerk. Hun geschiedenis is besterkg ven door de genoemde ds Hernirheiti in het boekje „Een handjevol Vefscha; ners". [ijver j60 niet i jinigi Mevrouw dr M. A. Laeyendef iast< Thung (Mady Thung) zal vrijdagsieve dag 25 januari, kwart over vier, i%ken, groot auditorium, Rapenburg 73Ltnn den met een rede haar ambt aanficj^ den als buitengewoon lector ii 5 5 f godsdienstsociologie aan de rijkijjrie versiteit te Leiden. vori beelc r da celin ngev rend' Mady Thung T -i Kerk en apartheid, over de veine woordelijkheid van kerk en kerker sen in Nederland ten opzichte VN< hun zwarte geloofsgenoten, 15-faaag bruari, De Essenburgh, Hardei de e (tel. 03413-841). len v indm De kerkenconferentie: hoe der? voor mensen in Noord land, die bereid zijn consequent trekken uit hun activiteiten r< kerkenconferentie, 15-17 febru: nea Domini, Witmarsum (her) 22-23 februari. De Klencke, hesselen en 29 februari-1 ma: Drieklank, Paterswolde). Inl. ei tel. 05248-1651. 'erk| nali var :ht, 1 it n£ Op bijd de in

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2