Acties bij de zuivel gaan gewoon door Bezetters moskee onthoofd SISS, LPG in Europoort kan doorgaan Kiekeboe Kiesuwkado i ^MEALETS Islamitisch beraad over Afghanistan I I I I I I I wijs vraati deze krant Corsicanen gijzelen 30 hotelgasten et Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Misschien sneeuw HET WEER licl Nieuw gesprek over arbeidsvoorwaarden Overleg over sombere ie 325 geit' ïconomie Saoedi-Arabië executeert 63 opstandelingen mag acupunctuur niet toepassen ^jek dat er weinig ENTiEsfiminaliteit is Strenge voorwaarden voor de veiligheid Trouw Logisch Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Bf mi H S 38STE JAARGANG NR 10846 DONDERDAG 10 JANUARI 1980 Veel bewolking en mogelijk wat sneeuw Plaatselijk mistbanken Middag- temperatuur om het vriespunt Matige zuidoosten wind Morgen en overmorgen Overwegend droog en temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst Morgen zon op 08 44 zon onder: 16.48. Maan op 01.34 maan onder 12.43 Advertenties voor dere zaterdagse rubriek moeten uiterli|k donderdag (1e post) in ons bezit zijn Inlichtingen tel 020-913456 1st 794 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Godsdienstig boek van een ongelovige PAGINA 3: Voorzitter Van Veen: Werkgevers tegen loonmaatregel PAGINA 5: IKV wil meer steun van kerken PAGINA 9: Uit de weekbladen PAGINA SPORT Storholt is terug PAGINA ECONOMIE: Te weinig waardering voor prestaties van de boer PAGINA SERVICE: Platenrubrtok, strips, feuilleton, puz zel, redlo- en tv-programma's, weer- overzlcht Van onze sociaal-economische redactie AMSTERDAM De werkgevers- en werknemersorganisaties in de zuivelindustrie zijn gisteravond weer om de tafel gaan zitten. Na langdurige oriënterende gesprekken besloten van nacht de voedingsbond FNV en de zuivelwerkgevers het overleg over de problemen te heropenen. ties van werknemers in de zuivel. De acties concentreren zich rond de CMC-distributiecentra in Rotterdam en Amsterdam. De kleine melkhan delaren konden gisteren zelf bij de fabriek hun melk alfhalen, maar gro te winkelbedrijven kregen geen melk meer. Volgens de Voedingsbond FNV zijn de moeilijkheden in de zuivel pas opgelost wanneer het overleg resulta ten oplevert, en geen beloften voor de toekomst die dan met terugwerkende kracht zullen worden vervuld. De acties in Rotterdam en Amster dam gaan gewoon door. Het gesprek tussen de werkgevers en werknemers ging over alle 22.000 werknemers in de zuivelindustrie. Eventuele resulta ten worden eerst ter beoordeling aan de leden voorgelegd. Er kwamen gisteren geen nieuwe ac- Ondanks de toezegging van de sta kende chauffeurs dat ziekenhuizen en bejaardentehuizen gewoon hun dagelijkse melkbestelling zouden krijgen, liet de CMC-Melkunie giste ren verstek gaan bij de leverantie aan het Binnengasthuis. maart of v a Ihedi de 5! FMACI rljfkop GEHG|ei KAN- 5TOEL Stalt 2238 f ment inderho^ eciaal met 2 volli jositie M697Ö an onze soc.-econ. redactie EN HAAG De ministers Andries- n (financiën) en Albeda (sociale za- en) hebben gisteren al een gesprek ihad met enkele Kamercommissies er de nieuwe sombere ramingen n het Centraal Planbureau voor de derlandse economie in 1980. Er is een gepraat over aard en achter end van de cijfers, en niet over het leid dat het kabinet nu wil gaan teren. Over dit laatste wilden de nisters nog niet praten, omdat zij rst het overleg van vandaag met rkeevers en vakbeweging wensten. ;t overleg met de Kamercommis- vond plaats op initiatief van de vdA-fractie Premier Van Agt had amervoorzitter Dolman per brief la- in weten, dat hij overleg nog voor indaag eigenlijk erg ongelegen rnd Maar de Kamercommissies be- lel Dtcn desondanks unaniem toch de inisters te vragen naar de Kamer te ien om over nieuwe cijfers te pra- n. Van PvdA-zijde vond men dat er ;al wat zwakke en onzekere plek- tn zitten in de nieuwe ramingen van !t Planbureau de foto van links naar rechts: prof. Van den Beid (directeur van het anbureau), minister Andriessen financiën en het WD-Kamerlid ekes. Meer nieuws hierover op ina 3 Bij het noordelijke zuivelconcern Domo. bij Coberco in Arnhem en Eef- de en bij Ormet-Almelo lopen van daag en morgen ultimatums, waarin het personeel van de directies eist dat zij weer met de bonden gaan onder handelen over de geëiste loontoesla- gen. Als dat niet gebeurt dan zal het personeel van deze bedrijven beslis sen of er acties komen. Deze acties zullen door de Voedingsbond FNV worden gesteund. Meer nieuws op pagina 5 Weggebruiker heeft weinig baat bij opheffen wegenfonds DEN HAAG (ANP) Opheffing van het rijkswegenfonds betekent voor de weggebruiker niet. dat deze minder motorrijtuigenbelasting gaat beta len. De opcenten, die voor dat fonds tot dusverre op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting worden be taald. komen alleen in een ander po tje terecht, de algemene middelen. Vanaf 1 april 1981 gaan de weggebrui kers zelfs meer betalen als een wets ontwerp wordt aangenomen, dat de provincies de bevoegdheid geeft op centen te heffen op de motorrijtui genbelasting. Die opcenten worden dan berekend over de nieuwe, hogere hoofdsom. Dat blijkt uit een wetsontwerp dat de ministers Tuijnman (verkeer en wa terstaat) en Andriessen (financien) gisteren de Tweede Kamer hebben aangeboden. Het beoogt het rijks we genfonds met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar op te heffen. Dit fonds heeft een nuttige functie vervuld sinds het in 1964 is opgericht voor de aanleg van autosnelwegen, aldus de bewindslieden. De zin van het fonds is nu evenwel verdwenen, omdat het niet meer uitsluitend wordt gebruikt voor de aanleg van autosnelwegen. ledig .tie fiS1 RIAAD (AP, Reuter) Saoedi-Arabië heeft gisteren door middel van het zwaard 63 mannen onthoofd, die betrokken waren bij de bezetting van de moskee in Mekka, in november vorig jaar. Bij die bezetting vielen meer dan tweehonderd doden. ADVERTENTIE Drink hem puur, I inde koffie,op ijs of halfom half met koolzuur houdend bron- i water. Volgens een verklaring van het minis terie van binnenlandse zaken in Ri- aad waren slechts 41 van de terecht- gestelden Saoedi's. Tien waren er af komstig uit Egypte, zes uit Zuid-Je- men, drie uit Koeweit en uit Noord- Jemen, Soedan en Irak elk één. Deze gedetailleerde bekendmaking moet blijkbaar eerdere bekendmakingen bevestigen, dat de bezetting van de heilige moskee geen opstand was te gen het koningshuis. Eerdere berichten uit het voor jour nalisten vrij gesloten Saoedi-Arabië wezen echter op een brede opstand tegen de machthebbers in het groot ste oiie-producerende land ter wereld. In verscheidene andere steden werd tegelijkertijd een moskee bezet. Ook uit de manier, waarop de executies zijn voltrokken maken waarnemers op dat koning Khaleid zijn onderda nen heeft willen afschrikken. De ver oordeelden werden in acht verschil lende steden in het openbaar geëxe cuteerd. volgens de traditie door het afhakken van het hoofd. De koning had de executies persoonlijk bevolen. „De almachtige God heeft ons bevo len het doodvonnis te voltrekken van degenen die tegen ons vochten in de moskee en die probeerden ons te ver delen", aldus het koninklijk decreet. Volgens gisteren door de Saoedische regering bekend gemaakte cijfers zijn er bij de bezetting van de moskee meer dan 120 soldaten omgekomen. Aan de kant van de bezetters vielen 75 doden en 25 aanwezige pelgrims verloren het leven. Na de bloedige bezetting werden de drie hoogste mi litaire bevelhebbers van Saoedi-Ara bië ontslagen en trad de gouverneur van Mekka af. UTRECHT (ANP) Het toepassen van acupunctuur door fysiotherapeu ten zal worden beschouwd als een vorm van onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Staatssecretaris Ve der-Smit heeft dit de organisaties van fysiotherapeuten laten weten. De ge neeskundige hoofdinspecteur heeft dit meegedeeld bij de voorbereiding van een advies over deze kwestie door de centrale raad voor de volksgezond heid. Het ontwerp-advies, dat de raad maandag behandelt, sluit zich aan bij de opvatting van de staatssecretaris AJACCIO (AFP. Reuter. AP) Een groep gewapende bewoners van Cor sica heeft gisteren in de vroege och tend een hotel op het Franse eiland bestormd. Zij houden dertig hotel gasten in gijzeling. Scherpschutters van de politie hebben de omgeving afgezet en houden het hotel in het centrum van het stadje Ajaccio in de gaten. De politie heeft alle telefoonlij nen van het hotel geblokkeerd, om te voorkomen dat de ongeveer dertig bezetters een ultimatum aan de bui tenwereld bekend maken. Plaatselij ke autoriteiten weigerden bekend te maken of er gewonden waren geval len en wat de eisen van de bezetters waren. Vermoedelijk zijn de bezetters leden van de Corsicaanse Volksunie (UPC), die streeft naar een afscheiding van Corsica van Frankrijk Volgens het Franse persbureau AFP eisen de be zetters verspreiding van informatie over de rol van de „door Frankrijk overheerste politie" op het eiland. Het eilandbestuur heeft aangekon digd dat niet met de bezetters zal worden onderhandeld. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De dagelijkse besturen van de provincie Zuid-Holland, het Openbaar Lichaam Rijnmond, en de gemeente Rotterdam gaan akkoord met het op grote schaal aanvoeren en opslaan van LPG (vloeibaar petroleumgas) in het Europoort-gebied, mits voldaan wordt aan een aantal strenge voorwaarden. J de winkelruiten; dat was een echt 7*lek gebeuren! Eind volgende maand moeten provin ciale staten, de Rljnmondraad en de Rotterdamse gemeenteraad erover beslissen. Als die ook ja zeggen, kun nen Shell en BP hun plan voor de aanleg van een grote opslagplaats voor LPG op het BP-terrein In de Europoort uitvoeren. De aanvoer kan gebeuren onder de volgende voorwaarden; Aanvoer en opslag van LPG moet geconcentreerd worden op één plaats, omdat dit veiliger wordt ge acht dan aanvoer naar meerdere op en overslagpunten. LPG-tankers mogen alleen bin nenvaren onder veilige omstandighe den. Er moet een vaarverbod komen op zomerdagen met een topdrukte op het strand bij Hoek van Holland Het LPG moet opgeslagen worden in gekoelde tanks. De huidige bolvor mige druk tanks moeten worden ver boden. De afvoer van LPG naar het ach terland moet. zodra dit economisch verantwoord is. via pijpleidingen ge beuren. Tot die tijd kan het gas door binnenvaarttankers worden wegge haald Vervoer van LPG per tankauto en trein moet drastisch worden beperkt. Kritiek „Het op grote schaal aanvoeren van LPG in het Europoort-gebied brengt risico's met zich mee die nog ten dele onbekend zijn. Het onderzoek dat een ambtelijke coördinatiecommissie heeft Ingesteld naar de risico's, is te globaal van opzet." Dit zegt het bureau Adviseurs voor Industriële Veiligheid. Het bureau heeft In samenwerking met enkele milieugroepen in het Rijnmond-ge bied een commentaar opgesteld op de risico-analyse in de LPG-nota Deze nota werd geschreven naar aan leiding van de door Shell en BP aan gevraagde vergunning voor de bouw van een groot LPG-aanvoerstaUon in de Europoort. Volgens het adviesbureau zijn „do minoeffecten". waarbij een klein on geval leidt tot een grote ramp, niet opgenomen in de risico-analuse Ook wordt kritiek geuit op het ontbreken in de nota van de gevolgen van een Deelnemers aan religieuze bijeenkomsten in de Iraanse stad Qom werden tijdens de gebeden in de gaten gehouden door de Revolutio naire Garde. Het toezicht volgde op een golf van onlusten in het land. ISLAMABAD, KABOEL (AFP, AP, Reuter, UPI) De kans is groot dat later deze maand een islamitische conferentie wordt gehouden over de toestand in Afghanistan. Islamitische op standelingen verzetten zich daar nog steeds tegen de Russi sche inval. Het voorstel voor een dergelijke con ferentie is gedaan door Bangladesj. Pakistan la bereid de bijeenkomst te organiseren Zij zou moeten worden gehouden onder de paraplu van de Organisatie voor islam conferenties, die 42 leden telt. Het overwegend islamtische Pakistan, grenst aan Af ghanistan en voelt zich bedreigd door de ontwikkelingen in dat land Mededelingen over een vergadering van islamitische landen zijn gedaan door een woordvoerder van het minis terie van buitenlandse zaken in Saoe di-Arabië, dat als eerste heeft laten weten aan de bijeenkomst te zullen deelnemen Het heeft contact opge nomen met Maleisië, om te bekijken hoe het nut van de islam-conferentie zo groot mogelijk kan worden ge maakt. Daar zal. aldus de Saoedische zegsman, ook bij andere Arabische landen worden aangedrongen niet deel te nemen aan de Olympische Spelen in Moskou. Saoedi-Arabië heeft al eerder laten weten dat het zijn sportmensen thuishoudt. De minister van buitenlandse zaken van Saoedi-Arabië. prins Saoed Al- Feisal. is in Damascus aangekomen. Bij zijn aankomst gaf de prins te kennen dat hij een boodschap bij zich heeft van koning Khaled voor de Sy nsche president Assad ..over de situa tie in het Midden-Oosten en de ge beurtenissen in Afghanistan Syrië heeft een paar dagen geleden voor zichtig steun uitgesproken aan het optreden van de Sowjet-Unie, in te genstelling tot veel andere Arabische landen die Moskou zijn afgevallen Meer nieuws op pag. 7 UTRECHT (ANP) De Utrechtse verkeerspoliUe heeft gistermorgen tussen zeven en half negen op vier invalswegen in de Domstad de ver lichting van fietsen en bromfietsen gecontroleerd. Er werden 140 scholieren aangehou den, die geen of onvoldoende verlich ting hadden ZIJ kwamen er echter zonder bekeuring vanaf. De politie besloot de ouders ervan in kennis te stellen met het verzoek de gebreken te herstellen. De afgelopen jaren zijn er tientallen bommen ontploft op het eiland, dat in 1768 door het staatje Genua aan Frankrijk werd verkocht De meeste aanvallen waren gericht tegen het trainingskamp van het Franse Vreemdelingenlegioen. De spanning op het eiland nam afgelopen zondag toe. nadat guerrillastrijders van de UPC drie „geheime agenten" ont voerden. Het politie en het leger opende daarop een klopjacht, waar bij twintig mensen werden opgepakt Wat zegt u nóu? Zitten er Russen in Afghanistan? Uit de Sowjet-Unie bedoelt u? Nou, dat moet op een misver stand berusten hoor. De regering in Kaboei laat geen perstelegram het land uit komen waar zulke onzin in staat. Misschien waren ze ook wel niet uitgenodigd. Boetseerset (A) Authentiek Slavisch Boeisccrklci mei veil in .1 kleuren en Ueedje (C) penseeltje Wordt zonder men «ven hard Schroevedraaierset (BI iroic kleine en kruisknpsehrocve- dra.uer in een I landgreepic me' mei fraai diermoliel Als onder legger nl voor di sier 4 Houten eierdopjes (Dl op sierlijk bljnkhouien hang- •nnLttum-chanwk.tuur Cklra «cmA PbnkKPlu. «n /.inJlopcni,- hés garantie voor zachl gekookte eieren groot ongeluk met grote opslagtanks In de nota wordt uitgegaan van op slagtanks van beperkte omvang. Verder mist men een nauwkeurige analyse in het bijzonder voor Hoek van Holland vdn de risico's als gevolg van de aanvoer van LPG van uit zee langs deze plaats Domino De adviseurs zijn het niet eens met de conclusie in de LPG-nota dat geen voorkeur kan worden uitgesproken voor een bepaalde plaats In het Euro poort-gebied. „Men is tot een verkeerde conclusie gekomen door de te globale opzet van het onderzoek en de globale wijze waarop naar de berekende risico's wordt gekeken. Als bijvoorbeeld de domino-effecten onderzocht zouden zijn. dan zou men waarschijnlijk tot heel andere conclusies zijn geko men". aldus het adviesbureau, dat bestaat uit een groep ingenieurs van de TH-Twente Maak iemand abonnee op Trouw, hei ochtendblad met een mei- luiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van de/e k.idoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats Uw naam: l w adres ftislcodcen plaats Giro .Tel Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste Hetialpcnodr een welkomstkorting van f7 50 Kado naar keuze CHA DB DC DD (aankruisen a u b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgavenI Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1