FAMILIEBERICHTEN o fe: n J DINSDAG 8 JANUARI 1900 TROUWKWARTET kunnen van maandag lot en met vri|dag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18 00-20 00 uur Lieve oma en opa van der Stoep vandaag bent u een gou den bruidspaar ge worden' Hartelijk gefeliciteerd! De kleinkinderen „Hij is verlost. God heeft hem welgedaan." Heden is ingegaan in de Vreugde van zijn Heer mijn lieve man. onze zorgzame vader en opa Gerardus Kamer echtgenoot van Geertruida Wiliempje Knibbe op de leeftijd van 53 jaar. Renkum: G. W. Kamer-Knibbe Uchtelfangen: Gerda en Rob Vincent Dedemsvaart. Cees en Carla Miranda Noordwijkerhout: Joke Marijke en Jan Nicole Renkum Wim en Nanda Renkum: Bernard Hoksbergen Renkum. 5 januari 1980 Mr. Polderman weg 9 Geen bloemen. De overledene is opgebaard in het rouwcen- trum Kamperdijklaan 6 te Heelsum. Gelegenheid tot condoleren woensdag van 19 00 tot 20 00 uur. De rouwdienst zal gehouden worden donder dag 10 januari om 11.00 uur in de Gereformeer de kerk, Utrechtseweg te Renkum, waarna de teraardebestelling volgt om 12.00 uur op de algemene begraafplaats aan de Hertenseweg te Renkum Samenkomst voor de rouwdienst om 10.30 uur in „De Spreng" achter de kerk. ,.De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid" Psalm 121 8 Uit onze familiekring heeft God tot Zich geno men onze geliefde schoonzoon, zwager en oom Gerard Kamer echtgenoot van Truus Kamer-Knibbe geboren 18-8-1926 overleden 5-1-1980 Alkmaar-Oudorp: A. J. Knibbe-Verwey Groot-Schermer Willy en Arie Kostelijk-Knibbe St. Pancras: Janny en Jan Gert Timmerman- Knibbe Paterswolde: Tine en Anton Knigge-Knibbe Detroit (U.S.A.): Jan en Anje Knibbe-Kadijk Mézilles (Fr Nel Knibbe-Timmerman Bameveld Aagje en Marten Knibbe- Timmerman Groot-Schermer: Ada en Koos Hassefras-Knibbe Fijnaart: Gerda en Piet Kloosterboer- Knibbe Heemstede Kees en Gonny Knibbe-Mook Detroit (U.S.A.): Wim Knibbe neven en nichten De Heer zij Truus en haar kinderen nabij. ..Roe-p mij aan ten dage der benauwd heid. Ik zal U redden en gij zult mij eren. Psalm 50:15 Heden nam God tot Zich onze lieve vader, groot- en overgrootvader Kornelis van Kalsbeek weduwnaar van Johanna Sluis op de leeftijd van 80 jaar Enkhuizen: W. van Kalsbeek G. Thijs-van Kalsbeek J Thijs Amsterdam: H. Khnkert Launceston (Austr.): G. de Deuge-van Kalsbeek H de Deuge. Drachten: A. Noyons-van Kalsbeek A. J M. Noyons. Ouderkerk a'd Amstel: M. D. Spanninga-van Kalsbeek L. D. Spanninga Amstelveen: C. Plugge-van.Kalsbeek J W. Plugge klein- en achterkleinkinderen. Enkhuizen. 6 januari 1980 Westerstraat 196 De begrafenis zal plaats vinden D.V donder dag 10 januari a.s. n m 14 30 uur vanuit het Uitvaartcentrum. Breedstraat 66. Aanvang rouwdienst 14.00 uur Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemd centrum. Geen bloemen. Dan ga ik op tot Gods altaren. tot God, mijn God. de bron van vreugd Heden heeft God thuisgehaald onze lieve moe der, grootmoeder en overgrootmoeder Adriana Johanna de Ruiter-Kapteyn weduwe van Jacob de Ruitei op de leeftijd van 80 jaar. Ede (Gld): D. de Ruiter W. de Ruiter-van Steenwijk Voorschoten: G. E. Groenevelt-de Ruiter E. J. Groenevelt. Eindhoven: A. de Ruiter J. G. M. de Ruiter-Koch Eindhoven: N. IJzerman-de Ruiter A. IJzerman. Naarden: J. de Ruiter J. G. B. E. de Ruiter-Been Rijswijk (Z.H.): A. J. Bartelink-de Ruiter H. J. Bartelink Heemstede: J. de Ruiter E. de Ruiter-Van Leeuwen. Volkerich: L. J. Vonk-de Ruiter H. Vonk. Epe: J. G. P. de Ruiter H. de Ruiter-van Zwieten Leidschendam: P. A. C. de Ruiter J. de Ruiter-Stellinga. Heemstede: W. L. de Ruiter C. M. de Ruiter-van Thiel kleinkinderen en achterkleinkinderen. Heemstede, 6 januari 1980 correspondentieadres: Heemsteedse Dreef 170 Heemstede. De Dienst van Woord en Gebed zal D.V. wor den gehouden donderdag 10 januari a.s. om 14.00 uur in de Opstandingskerk aan de Koe- dieflaan te Heemstede, waarna de begrafenis zal plaats hebben, vanuit de kerk. op de Alge mene Begraafplaats aan de Herfstlaan te Heemstede omstreeks 15.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de aula van de begraafplaats. Met droefheid geven wij u kennis van het geheel onverwachte overlijden van onze lieve vader en opa Lambertus Steenhuisen weduwnaar van Margje Smilt op de leeftijd van 78 jaar Gorssel: D. F. Dieze-Steenhuisen T. Dieze Hans en Conny Marga Den Haag: M. F. Laansma-Steenhuisen KI. Laansma Meertine en Dik Glaske en Roberto Sarika Zutphen: F. Steenhuisen H. H. M. Steenhuisen- van de Wetering Dick Meerten Folkert Sicco Zutphen, 5 jan. 1980 Wilhelminalaan 30 De teraardebestelling zal plaatsvinden woens dag 9 jan. om 11.30 uur op de Oosterbegr.- plaats, Voorster Allee te Zutphen. Daaraan voorafgaand wordt aldaar een korte rouwdienst gehouden. Gelegenheid tot condo leren na afloop van de plechtigheid in ,,'t Jachthuis". Voordenseweg 2, te Warnsveld. Vertrek van Wilhelminalaan om 11.00 uur. Geen bezoek aan huis. In Jezus ontslapen onze lieve moeder, groot moeder en overgrootmoeder Johanna Maria Wilhelmina Brouwer-van Houte weduwe van Albert Markus Brouwer op de leeftijd van 85 jaar Bilthoven: C. van Leeuwen-Brouwer C. van Leeuwen Albert en Minke, Simon Clara Anne Waalre M. A. Mmnema-Brouwer L. Minnema Lis Hes Mark Zeeuwijk: W. A. Muller-Brouwer D. Muller Pieter Mark en Ellen Guus Krimpen aan de IJssel: A. M. Brouwer J Brouwer-Feijten Mariét Albert Mark Hanneke Johan Utrecht, 5 januari 1980 Huize ..Henriëtte Swellengrebel" Burg. F. Andreaelaan 10 Correspondentieadres. Paltzerweg 45. 3722 JA Bilthoven De overledene is opgebaard in het rouwcen- trum „Nijenheim", Kroostweg 33 (bij de Grift- laan) te Zeist De teraardebestelling zal plaats vinden te Zeist op de Algemene Begraafplaats aan de Wou- denbrugseweg, woensdag 9 januari om 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren rade teraardebe stelling in de aula van de begraafplaats. Vertrek van „Nijenheim" om 13.30 uur- Heden is na een moedig gedragen lijden in Gods heerlijkheid opgenomen mijn geliefde man Jannes Winter in de ouderdom van 88 jaar. Emeritus predikant van de Gereformeerde Kerk te Kielwindeweer, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 9751 ND Haren (Gr.) 5 januari 1980 Dilgtweg 3, kamer 174. I. Winter-Bakker De rouwdienst zal worden gehouden: donder dag 10 januari om 14 uur in het Gorechthuis. Hortuslaan 1 te Haren. Daarna zal de begrafe nis plaatsvinden op het kerkhof van de N.H. kerk Kerkstraat te Haren. Condoleantie na afloop in het Gorechthuis. Heden bereikte ons het bericht dat Ds. J. Winter te Groningen is overleden op de leeftijd van 88 jaar. Hij is, na de operatieve verwijdering van zijn stemorgaan in 1942, een sprekend voorbeeld geweest en een grote steun voor vele patiënten die sindsdien hetzelfde lot hebben ondergaan. Wij houden de nagedachtenis aan onze oud- voorzitter in ere. De Stichting voor Gelaryngecto- meerden Postbus 5, Maaro. „Ere zij God in den hogen en vrede op aarde bij mensen des welbehagens" Op de dag des Heren behaagde het de Here tot Zich te nemen onze innig geliefde oudste zoon en onze innig geliefde broer Abel Freerk Oosterhof (Freek) op de zeer jeugdige leeftijd van 20 jaar. „Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren" Rom. 14 8 9901 CP Appingedam, 6 januari 1980 Stationsweg 15 F. Oosterhof A. Oosterhof-Staat Alida Margreeth Jacques Een dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op donderdag 10 januari a.s. om 13.15 uur in de Geref. Kerk. Dijkstraat 75. Daarna, om 14.00 uur, zal de begrafenis plaats vinden op de begraafplaats „Rusthof", Juk- werderweg 19. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in gebouw „Kabzeël", bij de Geref. Kerk te Appingedam. Zondag 6 januari werd tot onze diepe droef heid en ontsteltenis plotseling uit de familie kring weggenomen onze lieve neef Abel Freerk Oosterhof hij was 20 jaar. Middelburg: P. Staat-Melis Amsterdam: A. Staat M. M. Staat-de Koning Barendrecht: E. H. Staat-van Houten Barendrecht: Jac. Staat T. Staat-de Waard Bodegraven: P. van Sevenhoven-Staat K. van Sevenhoven Dordrecht: J. Staat B. Staat-Knauff Rijsoord: G. van Nes-Staat G. van Nes Barendrecht: H. Staat M. Staat-Oskam en neven en nichten Op zaterdag 5 januari overleed geheel onver wacht de heer W. Ros op de leeftijd van 70 jaar. Gedurende 50 jaar was de naam van de heer Ros een begrip binnen onze bedrijven en voor zeer vele van onze relaties. Met grote toewijding, inventiviteit en doorzet ting diende hij het bedrijfsbelang, in onze herinnering blijft hij bovenal leven als iemand die voor iedereen warme belangstelling had. Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw en kinderen. Directie en Personeel VAN DER MEER MEUBELEN BV. IMPRESSA MEUBELINDUSTRIE BV. Liedboek der Kerken Psalm 73:9 Heden nam de Heere, na een geduldig gedra gen lijden, van ons onze lieve moeder, schoon moeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante, Wilhelmina Pronk-Mos weduwe van Michiel Pronk op de leeftijd van 84 jaar. Uit aller naam C. Pronk Scheveningen, 5 januari 1980. Markensestraat 259. Geen bloemen. Geen bezoek aan huis. Gelegenheid tot condoleren dinsdag van 18.30- 19.30 uur in de rouwkamer „Atropos", Van Boetzelaerlaan 292-294. De rouwdienst zal gehouden worden woens dag 9 januari om 12 uur in de Pniëlkerk, Tesselsestraat 69, waarna de begrafenis om ca. 13 uur zal plaatshebben op de Algemene Be graafplaats aan de Kerkhoflaan. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten maar nooit een vriend als Je zus is. Gezang 291:1 Zomaar ineens is Frans van Staalduinen mijn lieve man, onze liever vader en grootva der van ons weggegaan. Hij ging niet op onze, maar op Gods tijd zacht en rustig bij ons weg. Hij werd 64 jaar. Geliefde echtgenoot van Baukje Meindertsma Westerbork: B. van Staalduinen-Meindertsma Nijeveen: Meindert en Klaassien Witteveen: Sarrie en Rudy Beilen: Jaap en Anna Westerbork: Siebe en kleinkinderen Westerbork, 6 januari 1980 9431GD Sluutwal 22 De begrafenis is op donderdag 10 januari om 14 uur vanuit de Gereformeerde Kerk „de Voorhof", te Westerbork. Als u de laatste eer wilt bewijzen wordt U om 13 uur in genoemde kerk verwacht. Na de begrafenis is er gelegenheid te condoleren in de kerk. Geen bloemen Meindertsma De Heer van leven en dood heeft tot Zich genomen onze geliefde broer, zwager en oom Frans van Staalduinen echtgenoot van Baukje Meindertsma, op de leeftijd van 64 jaar. Norg, A. van Staalduinen- F. van Staalduinen Rotterdam, S. Meindertsma A. Meindertsma-Klos 's Gravenhage, W. Meindertsma Westerbork, J. Meindertsma W. Meindertsma-Hennink Westerbork. E. Meindertsma A. Meindertsma-Kort Alberta, S. Williamson-Meindertsma G. Williamson. Ontario, P. Meindertsma R. Meindertsma-Geerlings Minnertsga, M. Glazema-Meindertsma L. Glazema. Z.-Afrika, C. Meindertsma T. Meindertsma-Vos neven en nichten. Westerbork, 6 januari 1980. Diep bedroefd geven wij kennis van het over lijden van onze geliefde broer, zwager en oom Frans van Staalduinen echtgenoot van Baukje Meindertsma En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen Openb. 21 vers. 4a Norg: F. van Staalduinen A. van Staalduinen-Meindertsma Raalte: A. van Staalduinen G. van Staalduinen-Planting Woudsend: C. Visserman- van Staalduinen L. M. Visserman. Wyoming (USA): M. Veltman-van Staalduinen C. Veltman Assen: P. Debbink-van Staalduinen J. W. Debbink Peest: G. van Staalduinen K. van Staalduinen-Beukema Grandville (USA): S. Hessels-van Staalduinen T. Hessels Stadskanaal: J. van Staalduinen J. van Staalduinen-Alons neven en nichten Westerbork, 6 jan. 1980. Op de dag des Heren is zacht en kalm in haar Heer en Heiland ontslapen, onze geliefde zus ter, schoonzuster en tante Grie Boendermaker sinds 31 dec. 1970 weduwe van Simon Zweegman in de ouderdom van 84 jaar. Haar leven stond in het teken van zorgende en dienende liefde. Den Haag: A. Ten Napel-Boendermaker Moerkapelle: D. Boendermaker Den Haag: A. Boendermaker-Maz Soestdijk: A. Fros-Boendermaker K. Fros Hillegom 6 jan. 1980. Huize „Parkwijk" Corr. adres: Julianalaan 35 3761 BD Soestdijk. De overledene ligt opgebaard in de rouwka mer van huize „Parkwijk" Parklaan 2, te Hille gom. De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 10 jan. a.s. des namiddags om 1.15 uur in huize „Parkwijk" waarna de ter aarde bestelling zal plaats vinden om 2.00 uur op de algemene begraafplaats. Enige en algemene kennisgeving. Heden overleed, na moeilijke laatste jai mijn beste man Mr. Adolph Staring Kunsthistoricus, Ridder Nederlandse Leeuw in de ouderdom van 89 jaar. J. H. M. Staring-de Mol van Otterlo^ 6 januari 1980 de Hoppenhof Wildenborchseweg 24 7251 KJ Vorden F Liever geen bloemen (Van De crematie zal plaatshebben op donderdag l£^S januari in het crematorium te Dieren om 12.0 'IJ"6 uur, aula I. Aart Na de plechtigheid gelegenheid tot condolerei je g in Hotel Bakker te Vorden. lag jlollë foils Heden overleed na een kort ziekbed onze zeer beminde broeder, zwager, oom en oud-oom Hendrik Koster in de ouderdom van 80 jaar. Jan Koster Elisabeth C. Koster D. Koster-van den Doel en verdere familie. 1973 ZP IJmuiden, 6 januari 1980 Grote Beerstraat 21. Geen bloemen. De overledene is opgebaard in het uitvaartcen^ trum aan de Eemstraat 27 te IJmuiden. Bezoe^ aldaar van 19-20 uur. De begrafenis zal D.V. plaatshebben donder* dag 10 januari om 14.00 uur op de begraafw plaats Duinhof te IJmuiden. Samenkomst der familie in het uitvaartcenj trum om 13.15 uur. !n Lc oop i gestel elijk flerda ijk b lagm /)ndi flollat ning( vat c ilot v ;oudi ïoog «ras. In grote verslagenheid geven wij u kennis vaj het plotselinge heengaan van onze zorgzarr vrouw, moeder en oma Alida van E9-Gootjes op de leeftijd van 66 jaa*/ „Haar leven was dienen in trouw, haar vertrouwen was op God alleen". Dordrecht: H. van Es Silvolde: H. W. B. van Es N. J, van Es-van Dongen Varsseveld: A. van den Hout-van Es J. S. van den Hout en kleinkinderen. Dordrecht, 2 januari 1980 Koningstraat 2 De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. Plotseling nam de Here uit onze familiekrin tot Zich mijn lieve dochter, onze zuster schoonzuster en tante Alida Gootjes echtgen. van H. van Es Alkmaar: J. Gootjes van den Heuvel Ens: G. Gootjes I. Gootjes-Wagenaar Alkmaar: E. Gootjes-Kooy Enschede: Jb Gootjes A. Gootjes-Polak Schagen: C. Gootjes P. Gootjes-Slot Medemblik: A. Gootjes-Wagenaar Villeneuve L'Archevêque (Fr.): K. Gootjes E. Gootjes van Bruggen Dunedin (N-Z): D. Gootjes J. Gootjes-Allan Prunoy (Fr.): M. H. v. Ginkel-Gootjes H. van Ginkel Vidauban (Fr.): J. Bos-Gootjes J. Bos en nichten en neven 3319 PA Dordrecht Koningstraat 2 2 januari 1980 'erf fan IPE] ver jomf eld ijke Ijn i P zij ar z< Inoir ibriel Enige kennisgeving Met grote droefheid geven wij kennis van hetrtir overlijden op 2 januari 1980 van onze geliefde, Andreas Jan-Goedhard geboren 30 november 1913 tiact J. M. J. Goedhard-Pik TRE kinderen en kleinkinderen De crematie heeft heden in stilte plaatsge-h vonden. Jf* Warnsveld 7 januari 1980. Langs deze weg zeggen wij allen hartelijk dank vin zi het medeleven betoond tijdens de ziekte en na IHP i overlijden van onze zuster en tante ftels Kun je Popma-Bouwman Winsum (Gr) Jan *80. Fam. Bouwman en Pod' Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voort belangstelling en medeleven tijdens de ziekte enjp het overlijden van mijn lieve mar. en mijn lieve va( Hendrik Willem Siekman W. H. Siekman-ten Briji Hetty Hengelo, januari 1980.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8