Rabobank Q Filmhuis Denneweg in 1981 in gebruik Zeeheldenbuurt en Transvaal blijven nog in wachtkamer Samenwerking Leidse PvdA en CDA verder weg dan ooit administrateur 0 Gezien op de Haarlemmerstraat Voordelige verrassing voor u! GEMEENTE MONSTER Kijkhuis Noordeinde wacht af Appartementenbouw Scheveningen-dorp niet tegen te houden Haagse raad stelt personeel werf teleur Ambachtsbedrijven krijgen subsidie Geen akkoord stadsvernieuwing s< sl Na begrotingsbehandeling laruiDolnuo èiooo DAT BISTR00TJE UIT DEKRANT VAN ZATERDAG LIJKT ME HEEL GEZELLIG. Rabobank „Delft A. plv. Chef Woningbedrijf B. Bouwkundig Opzichter DINSDAG 8 JANUARI 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET blNS Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Als de verbouwing glad verloopt kan ln de loop van 1981 aan de Denneweg het Haagse Filmhuls in gebruik worden genomen. Op het gebied van de niet-commerciële filmvertoning neemt het Filmhuls dan de taak over van het Kijkhuis aan het Noordeinde. Het is echter nog niet duidelijk of het Kijkhuis in de ogen van het subsidiërend gemeentebe stuur in 1981 alle bestaansrecht verliest. Wethouder van kunstzaken Van Lier liet gisteravond In de gemeenteraad blijken dat er te praten valt over subsidies voor het Kijkhuis om door te gaan met videoprojecten die ge koppeld zijn aan sociaal-maatschap pelijke acties, projekten waar het nieuwe Filmhuis zich veel minder mee belooft bezig te houden. Of het Kijkhuis nog op kleinere voet dan nu kan blijven voortbestaan bekijkt het gemeentebestuur echter pas tegen de UJd dat het Filmhuis open gaat. Tot het moment van het openingsfeest op de Denneweg kan het Kijkhuis in leder geval rekenen op gemeentesub sidie. Een voorstel daartoe is gisteren ln de gemeenteraad aangenomen het PPR-raadslid Verduyn Lunel vooral om dat het filmhuis geen „uit stalkast van zomaar wat films wordt" maar dat er een concrete doelstelling wordt geformuleerd over het soort films dat wordt vertoond. Dure grap De raad ging er ook mee akkoord dat de gemeente een bedrag van 1.8 mil joen op tafel legt voor verbouwing van het pand dat moet gaan dienen als Filmhuis. WD-woordvoerster 81cman sprak van een „dure grap" en vroeg waarom het Filmhuls niet ge vestigd had kunnen worden ln een van de leegstaande bioscopen van Den Haag. Gelijkluidende bezwaren maakte de WD al in Juli van het vorig Jaar tegen de aankoop van het pand. Gisteravond stemden twee WD-raadsleden tegen het verbou- wlngsvoorstel. De WD Is er verder pertinent op tegen dat er naast het nieuwe filmhuls andere soortgelijke Instellingen door de gemeente wor den gesubsidieerd en meent dan ook dat het Kijkhuis aan het NoordeLnde ln 1981 ln ieder geval moet worden opgedoekt. PPR en WD hebben er op aangedrongen dat er ln de raads commissie voor kunstzaken snel overleg wordt gevoerd over de pro grammering van de beherende Haag se fllmstlchting. Het gaat er volgens Van een onzer verslaggevers 8CHEVENINGEN - De woonwijk het Renbaankwartier in Schevenln- gen zal zo goed als zeker aan haar zuidelijke grens een bouwproject voor dure appartementen moeten slikken. B. en w. van Den Haag zien geen kans aan de Havenkade de sloop tegen te houden van een viertal karakteristieke woonpanden. De eigenaar van de percelen Haven kade 4 tot en met 7 heeft de woningen al zo'n anderhalf Jaar leeg laten staan en wil slopen voor het optrekken van een drie lagen tellend appartemen tengebouw. Het Renbaankwartier is na heftige bewonersacties door een bestemmingsplan beschermd tegen bouwplannen in de sfeer van de bad- plaats-Scheveningen. grenzend aan de woonwijk. De aan de zuidgrens liggende Havenkade valt echter Juist bulten dit bestemmingplan, moet ko men te vallen onder het bestem mingsplan Badhuisstraat-oost. dat nog op het stadhuis ln maak is. B. en w. schrijven in antwoord op vragen van twee PvdA-raadsleden dat de Initiatiefnemer van de appar tementenbouw zich wat het formaat van de nieuwe bebouwing betreft zal houden aan het toekomstige bestem mingsplan, waarin zal worden vastge legd dat er aan de Havenkade niet hoger mag worden gebouwd dan de huidige hulzen. De appartementen zullen flink aan de prijs zijn en b. en w. geven aan de twee PvdA'ers toe dat dergelijke dure bouw ln een woonwijk ln Schevenln- gen in strijd is met de politieke af spraken die de ln het college verte genwoordigde partijen met elkaar hebben gemaakt „Noch op grond van de bouwverordening, noch op grond van een bestemmingsplan kun nen we het plan echter tegenhou den." aldus het college. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het gemeentebestuur van Den Haag heeft gisteravond geen enkele uitspraak gedaan over eventu ele gemeentelijke initiatieven om alle 21 met ontslag bedreigde personeels leden van de Sleephelling Maat schappij Scheveningen aan het werk te houden. Burgemeester Schols las alleen een vage verklaring voor waaruit bleek dat B. en W. prefereren de onderhan delingen rond overname van de fail liete scheepswerf in volslagen beslo tenheid te voeren. PvdA en PPR in de raad menen echter dat het college te veel aan de kant staat toe te kijken bij deze onderhandelingen. De PvdA- er Huurman wilde de Sleephelllngal- fatre gisteren in de raad aan de orde stellen, maar dat plan werd door een meerderheid van CDA en WD verij deld. De werknemers van de werf die naar de raadszaal waren gekomen om te pleiten voor gemeentelijke hulp voor behoud van hun werk, mochten niet van het spreekrecht gebruik ma ken en verlieten de raadszaal uiterst teleurgesteld. De PvdA-fractie liet kort daarop een verklaring uitgaan waarin het optreden van het college sterk werd veroordeeld. Zoals Trouw van jongstleden zater dag meldde gaan deze week drie Schevenlngse havenbedrijven een ge zamenlijk bod doen op de failliete scheepswerf. De acheepsreparateur onder deze drie t>edrijven. die de werknemers ln hun huidige vak zou kunnen laten doorwerken ziet echter geen kans alle 21 personeelsleden ln dienst te nemen. Slechts vijf of zes werknemers zullen ln zijn personeels uitbreiding komen te vallen. Er ls gevraagd om gemeentelijke financië le waarborgen die het mogelijk zou den maken dat de 21 werknemers toch zonder te veel bedrijfseconomi sche risico's in dienst kunnen worden gehouden. DEN HAAG (ANP) Staatssecreta ris Hazekamp van economische za ken heeft gisteren een eenmalige sub sidie van ongeveer 1,1 miljoen gulden toegezegd voor de stlchtingskosten van twee projecten tot herhuisves ting van ambachtelijke bedrijven ln stadsvernieuwingsgebieden. Dit ge beurt in het kader van een experi ment dat meer Inzicht wil geven ln de herhuisvestingsproblematiek voor het ambacht ln die gebieden. De projecten betreffen een bedrijfs verzamelgebouw in Rotterdam en een aantal bedrijfsruimten, die deel uitmaken van een woningbouwpro ject in Amsterdam. Met behulp van de subsidie kunnen de huisvestings lasten lager dan 95 gulden per vier kante meter per Jaar worden gehou den. De ruimten komen ter beschik king van ondernemers uit het mid den- en kleinbedrijf die er ambachte lijke activiteiten in gaan uitoefenen. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Wethouder Hardon wil zo snel mogelijk een gesprek met minister Beelaerts van Blokland (volkshuisves ting) om er achter te komen waarom zijn ministerie nog altijd geen groen licht heelt gegeven voor de stadsvernieuwing in de Haagse wijken Transvaal en Zeeheldenkwartier. Het ministerie heeft enkele dagen ge leden alleen ingestemd met het over nemen van de financiële tekorten op de stadsvernieuwing ln de Rivieren buurt Vorig Jaar heeft Den Haag om financiële steun (ln het kader van de lnterlm-saldo-regeling voor de stads vernieuwing» gevraagd voor het nieuwbouw- en opknapwerk ln alle drie genoemde wijken. WU het minis terie de financiële tekorten van de gemeente bij dit werk overnemen, dan moeten er gefundeerde vernieu wingsplannen voor de betreffende wijken worden overlegd. Den Haag maakte vorige jaar snel dergelijke vernieuwingsplannen voor Trans vaal. Zeeheldenkwartier en Rivieren buurt toen Beelaerts van Blokland klaagde dat de gemeente op het ge bied van de stadsvernieuwing niet genoeg Initiatieven ondernam. Wethouder Hardon toonde zich gis termiddag wel tevreden over het feit dat de minister een fors nieuwbouw- plan heeft goedgekeurd voor het Oranjeplein in de Schilderswijk. De uitvoering van het Oranjepleln-pro Ject. met woningen, winkels en wel zijnsvoorzieningen ls al danig ver traagd. maar Hardon zei gisteren op timistisch dat er nu ln ieder geval een „belangrijke financiële hobbel is ge nomen al blijft een klein menings verschil tussen de gemeente en het ministerie over geleden renteverlies waar volkshuisvesting niet voor op wil draalen Van een onzer verslaggevers LEIDEN De politieke tegenpolen in de Leidse gemeenteraad, de PvdA en het CDA hebi{ gm nu reeds, nauwelijks anderhall jaar na de laatste gemeenteraadsverkiezingen, elke samenw- king in de nabije toekomst uitgesloten. Na een inhaal-debat gisteravond in het kader van(e begrotingsbehandeling, moeten de tegenstellingen tussen de beide partijen onoverbrugb# geacht worden. De fractievoorzitters van de collegepartijen de PvdA en de oppositiepartij J' CDA maakten elkaar de hardste verwijten. Het pand aan de Dennenweg waarin het nieuwe Haagse filmhuis sal worden ondergebracht. PvdA-voorman Peters noemde de CD A-opstelllng tijdens de begro tingsbehandeling eind vorige maand „a-bestuurijk en demagogisch". Na de zakelijke CDA-krltiek uit het ver leden heeft deze partij volgensPeters nu op de man gespeeld. De verwijten van de PvdA-fractle- voorzltter golden vooral het CDA- raadslid mevrouw Kokxhoom en de confessionele fractievoorzitter Dries- sen. De beschouwingen van mevr. Kokxhoorn tijdens de behandeling van het volkshuisvestingsbeleid, waarin zij tegenvallende Leidse bouwcljfers aangreep om een motie van afkeuring in te dienen, bestem pelde Peters eüs „een verhaal voor de politieke tribune" en „propagandis tisch". Zijn aanval op Driessen hield in dat met een andere fractievoorzit ter de CDA-fractie veel zakelijker zou zijn. Vooral de motie waarin het CDA om zijn afwezigheid wegens ziekte van wethouder Verboom (volkshuisves ting) zijn aftreden vraagt, is bij de PvdA ln het verkeerde keelgat ge schoten. Peters noemde de motie „gluiperig" „CDA'ers met een geweten zijn er niet in Leiden. Deze motie ls geweten loos" aldus Peters. Zijn woede af en toe met moeite be dwingend, trachtte Driessen ln felle bewoordingen de PvdA-kritiek te weerleggen. Volgens hem ls de kritiek van het CDA op het beleid van) PvdA-WD-college „zakelijk en qe Ru: cijfers onderbouwd". De PvdA toont volgens Driessen een tenmentaliteit" en is „overgevoj voor kritiek". „De goede trouw vai heer Peters is niet meer bij voorb| te veronderstellen", zei Driessen. gens hem heeft de PvdA een coll&nste samenwerking met de veel kleinpstan VVD aangegaan om „een onevei^bber dig grote greep op het beleid te V nen handhaven. Alleen werd een motie van treunT|l aan het adres van burgemeester V* u aangenomen, die echter, zo bi drukte een raadsmeerderheid, politieke consequenties behoeft hebben. Met één der grootste collecties bruids- en avondjaponnen van heel Nederland. Haarlemmerstraat 42 Tel. 071-131204 Leiden Dameskapsalon W. Freek Vermeer GEEFT VOOR ONVER SCHILLIG WAT .VOOR HAAR EEN PRIMA PERMANENT OOK HET JUISTE AORES VOOR ALLE SOORTEN DA MES- EN HERENPRUIKEN (TOUPET) EN HAARDELEN. MORSSTRAAT Lelden, tel. 071-126627 na 18.00 uur. Tel. 071-763836 hoortoestéllen Breestraat 58. Leiden, tel. 071-140475 (naast de Stadsgehoorzaal) VERSTOPT RIOOL? Tel. 071-140932-122987 VOOR AL UW RIOOLVERNIEUWINGEN DE ROODE EN ZN. LEIDEN No de laatste dure maanden, hebben wij een verrassing voor u! Een knap geknipt kapsel en een natuurlijk op te drogen Natural Styling Permanent in de franse modelijn "Plume", voor f 55,-. Wat doen wij voor u? 1. wtj geven u 't advies welk kapsel het beste bij u past; 2. wij wassen uw haar met een speciale Natural Styling shampoo om het klaar te maken voor uw permanent; 3. uw haar wordt geknipt in een perlekte snit; 4. hierna wordt het gepermanent op de vereiste sterkte; - 5. dan krijgt uw haar nog een Natural Styling Babam behandeling om het in de meest optimale konditie te houden, waarna het op de natuurlijke manier kan drogen. Een eventuele föhn- of watergolf behandeling is hier natuurlijk niet bij inbegrepen. "KNIPPEN IS ALLES!" bezuidenhoutseweg 203 (bij laan v. n.o.indM») tel. 853532 (volop parkeren voor de deur) groot herloginnelaan 64 (hoek waldeck pyrmontkade) tel. 631094 99 Door de benoeming van de huidige functionaris elders in onze organisatie, kunnen wij op korte termijn plaatsen een die zal worden belast met de verantwoordelijkheid voor de gehele financiële (geautomatiseerde^ admini stratie van de bank alsmede voor de coördinatie c.q. verwerking van het bankgiroverkeer. Als hoofd van de afdeling administratie zal hij leiding dienen te geven aan een achttal medewerkers en in staat moeten zijn de verslaggeving aan bestuur en directie optimaal te verzorgen. Voor deze verantwoordelijke functie in de staf van onze bank, achten wij een middelbare schoolopleiding, aangevuld met een gevorderde studie in de admini stratieve richting (onze gedachten gaan hierbij uit naar SPD-niveau) wel noodzakelijk. Daarnaast zullen hoge eisen moeten worden gesteld aan organisatorische en leidinggevende kwaliteiten. Aan de geschikte kandidaat kunnen goede vooruit zichten worden geboden; een verantwoordelijke, zelf standige en afwisselende functie met een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden als een 13e maand, premievrij pensioen, studie- en reis kostenvergoeding e.d. Eventueel kan een psychotechnisch onderzoek deel gaan uitmaken -van de selectieprocedure. Sollicitaties met gegevens betreffende opleiding en ervaring kunnen worden gezonden aan de Directie van de Rabobank „Delft", Postbus 55, 2600 AB Delft (met vermelding „sollicitatie"). de bar* voor edereen Selo] 1.500 >rs zi pen l vc tijd ïlpla rkla: •veer •rs lr ens h< fin de Suver 'enwf ig ar it dej ;Id, i ieter Bij de dienst Openbare Werken worden, ten behoeve van In* k woningbedrijf, (ruim 800 woningen) gevraagd een De te verrichten werkzaamheden bestaan uit: het opstellen van beleidsvoorbereidende adviezen aangaarw renovatieplannen, geriefsverbeteringen alsmede andere verb teringen c.q. veranderingen van het aanwezige woningbestam het beheren van het gemeentelijk woningbedrijf in de ruimste ziiT waaronder begrepen het maken van jaarlijkse en meerjarenbe grotingen m.b.t het normale en het buitengewoon onderhoud e het uitbesteden c.q. in eigen onderhoud nemen van de l verrichten werkzaamheden, alsmede het houden van toezicht o de voortgang en de uitvoering van deze werkzaamheden; het deel uitmaken van een bouwteam met bedoeling het inbrero gen van bouwkundige en daarmee samenhangende financiële adviezen m.b.t. de nieuwbouwprojecten. De te benoemen candldaat dient In het bezit te zijn van: een diploma h.t.s. bouwkunde; leidinggevende capaciteiten; een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheifng alsmede ervaring te hebben in de werkzaamheden. jmer S< tate fplo fn 1; Oe te verrichten werkzaamheden, die onder leiding van de che^ js r woningbedrijf worden verricht, bestaan uit: Itivit» or d het dagelijks opnemen en controleren van de woningklachten;jssis< het laten uitvoeren van de herstelwerkzaamheden alsmede hef, alj houden van toezicht op deze werkzaamheden; pans het zonodig mede voorbereiden en uitvoeren van werkzaamhetg vei den betreffende renovatie en geriefsverbeteringen. Itum Iga De te benoemen candldaat dient in het bezit te zijn van: igadt een bouwkundige opleiding op M.T.S.-niveau of daaraan gelijk^ waardige opleiding (b.v. L.T.S. en diploma Bouwkundig Opzicht ter/Tekenaar P.B.N.A goede contactuele eigenschappen; een rijbewijs alsmede practische ervaring in ambachtelijke wei zaamheden. Arbeidsvoorwaarden c.a. afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring wordt voor functie een salaris geboden dat ligt tussen 2.622,— en 3.535,— i maand, en voor functie B tussen f 1.000,— en 2.756,—P1 maand (salarisniveau 1 juli 1979); aanstelling in functie A vindt plaats in één van de rangen vayjlU technisch ambtenaar of technisch ambtenaar a en in functie B if een van de rangen van opzichter of opzichter a; de gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van*toepassing; een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selekti* procedure. Inlichtingen kunnen telefonisch worden verkregen bij de heer A. J. F. Koelen, directed Openbare Werken, tel.no. 01749-13141, toestel 134. Eigenhandig geschreven sollicitaties dienen binnen 14 dagen na verschijning van d blad te worden ingezonden aan burgemeester en wethouders. Herenstraat 2. 2681 r MONSTER

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6