Waardering komt voor Zao Wou-ki te laat Vrouw in theater is niet tevreden ir «s i .Mm Vrouwelijke kunstenaar heeft kwetsbare positie Grafiek als schilderkunst in Schiedams museum Dramatisch akkoord 1978-79 Nieuwe boekente Van en over de dichter J. C. Bloem tï os De afstand tussen het ik en de natuur I DINSDAG 8 JANUARI 1980 KUNST/RADIO/TELEVISIE TROUW/KWARTET door Cees Straus SCHIEDAM. Het werk van de Chinese schilder en graficus Zao Wou-ki geniet hier door een aantal redenen slechts bekendheid in kleine kring. Wie zijn ontwikkelingen wilde volgen, moest er op zijn minst voor naar Frankrijk waar hij, ook vanwege het feit dat hij er in 1948 ging wonen, aanzienlijk meer belangstelling ondervindt. Bij ABCD en Galerie de France, de chique kunsthandel in de Faubourg Saint Honoré, maar ook in Toulouse, Nice en Avignon is er voor zijn werk een vaste stek. Een van de ooreaken dat Zao Wou-ki hier nooit bemind is geraakt, moet Uggen in het feit dat zijn sUJl van werken grote overeenkomsten ver toont met die van de abstracten zoals de Cabora-groep ze voortbracht De Nederlandse musea en galeries wer den geconfronteerd met een enorme produktlvlteU van deze schilders groep waarbij toch veelal gedacht moet zijn dat weer zo'n abstract niet uit het buitenland hoefde te worden gehaald Bovendien was het beleid van het 8tedelijk tn Amsterdam veel meer op Amerika dan op Parijs ge richt. Dat brengt ook met zich dat de Franse surrealisten relatief zo onder gewaardeerd in de Nederlandse col lecties voorkomen. Sommige musea, zoals Boymans-van Beuningen in Rotterdam beginnen dat pas de laat ste Jaren door te krijgen met als ge volg dat hun late reactie nu met reus achtige bedragen moet worden be taald om te voorzien in de lacunes van hun collecties moderne kunst Het Stedelijk Museum in Schiedam, dat reeds ln de Jaren vijftig een bij zondere verzameling abstracten bij eenbracht en dus al spoedig over een fijne neus voor eigentijdse kunst wist te beschikken, brengt momenteel een beperkt overzicht van wat Zao Wouki in de periode 1949-1975 aan grafisch werk heeft gemaakt. Het overzicht is beperkt, omdat geput ls uit één enke le collectie, namelijk die van Luda 8ax. met ter aanvulling een drietal bruiklenen van de provincie Over ijssel. Luda Sax heeft Zao Wou-ki van jaar tot Jaar met haar aankopen gevolgd, zodat althans voor wat zijn grafiek betreft sprake mag zijn van een re presentatief beeld, al zal de verzame laars ter ongetwijfeld haar eigen ac centen hebben gezet Belangwekkend is deze tentoonstel ling vooral voor het vroege werk uit de Europese UJd van Zao Wou-ki, dus vanaf 1948 tot halverwege de Jaren vijftig. Wanneer hij eenmaal in de tweede helft van de jaren vijftig zijn stijl heeft gevonden, dan treden er geen al te grote veranderingen meer op. Wat hij dan nog maakt zijn welis- waar heel mooie bladen (Zao Wou-ki is een kunstenaar bij wie Je nog ge rust esthetische normen kan aanleg gen). maar ze missen toch de verras singen van het eerste uur Cézanne De veranderingen in wat hier als zijn vroege werk wordt beschouwd, ko men op de tentoonstelling erg abrupt over. Het ls daarom goed te weten wat er aan vooraf ls gegaan. Zao Wou- ki was in 1921 ln Peking geboren uit een familie die tot de Chinese boven laag behoorde, veertien Jaar oud ging hij naar de Nationale Kunstacademie in Hang-Tsjow waar hij de traditione le Chinese aquarelkunst en de kalli grafie zou gaan bestuderen. In die periode kwam hij ook in aanraking met de moderne Franse kunst en zijn stijl onderging daarvan de invloed. Er ontstond een mengeling van impres sionisme en fauvisme en Cézanne was zijn grote voorbeeld. Rond 1942 werd hij docent aan de academie, zes Jaar later besloot hij ten slotte naar Frankrijk te gaan om daar zijn eigen meesters te bestuderen. De collectie Sax neemt dus een aan vang op een voor Zao Wou-ki zeer belangrijk tijdstip. Hij zal dan nog een kort aantal jaren figuratief wer ken, ln een op Paul Klee geïnspireer de stijl. Typerend ls dat hij tot aan het einde van de jaren '50 nog titels aan zijn werk geeft. Vanaf 1958 maakt hij echter bladen die dan niet meer van een naam worden voorzien. De voorstellingen verwijzen ook niet meer naar bestaande gegevens, ze hebben hoewel rijk aan associaties een zelfstandig karakter. Zao Wou-ki heeft de aansluiting bij de kunst van zijn tijd gevonden, is onderdeel ge worden van de brede golf abstracten die vanuit Amerika over Europa rolt. Anders dan bij de Cobra-groep wier schilders toch nog altijd wel bepaal de, min of meer herkenbare elemen ten ln hun werk blijven houden, sluit Zao Wou-ki overeenkomsten met de bestaande werkelijkheid uit Hij toont hierin veel meer verwantschap met de Amerikaanse action-painters als Pollock c.s. die ook aan iedere verwantschap met de realiteit ont snapten. Het feit dat zowel Pollock als Zao Wou-ki aan de bron van het Franse surrealisme hebben gedron ken, zal daar wel niet vreemd aan zijn. Toch is het gegeven van de mo toriek bij het schilderen voor Zao Wou-ki van veel minder belang dan bij de Amerikanen. Er zit bij hem een duidelijke verwijzing naar de overwe gend landschappelijke thematiek zoals de Chinese aquarelkunst die traditioneel heeft gekend. In Zao Wou-ki's werk is een synthese tussen de Oosterse en Westerse schilder kunst te vinden die heel bekoorlijk is uitgewerkt. Transparant Zao Wou-ki: La Cathedrale, litho, 1952. En dan nog Acht Nederlandse en Vlaamse vor mingstoneelgroepen geven de maan den Januari en februari ln het Neder lands Theaterinstituut. Herengracht Speciaal vandaag Brandpunt laat het Tweede Kamerlid Marcus Bakker (CPN) aan hel woord over de inval van Rusland in Afgha nistan. Verder een filmrepor tage over pastoraal werk on der vrouwen in de Nederlands katholieke kerkprovincie aan de vooravond van de bijzonde- re bisschoppensynode in Rome. Tenslotte maakt de KRO de uitslag bekend van een enquête over de invoering van kernenergie die onder 1200 Nederlanders gehouden is. Ned 2 21.40 uur Hotel op stelten. Laatste af levering van een tv-serie van de komiek John Cleese. Cleese speelt voor de laatste maal de mallotige eigenaar van hotel Fawlty Towers. De keurings dienst brengt een bezoek en dat heeft ernstige gevolgen. Ned 2 22.15 uur Poëtische Betrschtungen in freyen Stunden. Televisiespel ■onder woorden van Petr Weigl op mustek van Frans Schubert, uitgekoaen en be werkt door Lu bos Flser. Ned I 21.55 uur 166-168 in Amsterdam een aantal voorstellingen ter begeleiding van ..Theater op de bres", de tentoonstel ling over tien Jaar politiek toneel. De gezelschappen, waaronder poppen theater Twespeke. de Bloemgroep, Proloog en Oeneslus, spelen voor di verse publieksgroepen en na elke op voering vindt er een discussie plaats. De voorstellingen zijn op zondag en woensdag en beginnen wisselend om 14.00 en om 20.00 uur Het HOT ln Den Haag geeft deze maand een groot aantal kindervoor stellingen op woensdag- en zondag middag. Kindertheater Pssstt speelt Comedla del Smarte (6. 13. 20 en 27 Januari) en voor de kleinere kinderen ..De droomsoezer" (9. 16 en 23 Janua ri i. Het TUD-ensemble maakt op 12 januari voor en met kinderen muziek onder de titel „Eigen schuld dikke bult" en Werkcentrum Dans brengt de balletten „Kameubel Kamengel- moes" en „Om los te lopen" op 19 Januari. De voorstellingen beginnen om 14.00 uur. Onder de titel „Lucht, water, land" exposeren de leden van de kunste naarsvereniging Artl et Amicitiae van 11 Januari t/m 3 februari in alle zalen van Arti aan het Rokin ln Am sterdam De door Theo Loevendie en Klaas de Vries ln 1971 begonnen 8TAMP- concerten (Stimulering Alternatieve Muziek Praktijk) krijgen in het ver volg een wat andere opzet Uitgangs punt voor dit seizoen is dat er voor elke serie concerten een Nederlandse componist de gelegenheid krijgt een programma samen te stellen en te presenteren Elk programma wordt ln een vijftal plaatsen uitgevoerd De eerste serie, waarvoor Geert van Keu len het programma heeft samenge steld op het thema „Variaties", be gint op 13 Januari in De Koningswei in Tilburg. Uitvoerenden zijn het Del ta Ensemble en de pianist Stanley Hoogland. Er worden speciaal voor deze serie geschreven werken uitge voerd van Maarten Bon, Joel Bons, Alex Manassen. Chiel Meyering. Meeuwis Rebel en Koos Terpstra. De volgende concerten worden gegeven ln Rotterdam (15 januari De Lanta ren), Utrecht (20 januari 't Hoogt), Amsterdam (29 Januari Stedelijk Mu seum) en Den Haag (2 februari Thea ter aan de Haven). Voor het Domstad Orgelconcours voor Amateurs dat dit Jaar weer ln de Jacobtkerk aldaar gehouden zal wor den. dienen deelnemers in te schrij ven voor 15 april bij het secretariaat van het concours per adres Gemeen telijke Muziekschool Lange Nieuw- straat 2 ln Utrecht, waar ook alle nodige Inlichtingen verstrekt worden. Jongeren waarderen nieuws voor slechthorenden HILVERSUM (ANP) De „Slechtho rende Jongerenorganisatie" waar deert het nieuws voor doven en slechthorenden, dat sinds 1 april 1979 twee maal per dag door de NOS- ttlevlsle wordt uitgezonden. De orga nisatie heeft dan ook besloten de SHJO-bokaal zaterdag op een pre- senUUedag ln Soesterberg uit te rei ken aan de redactie van het betrok ken journaal Volgens een medede ling van de organisatie zouden er in ons land ongeveer dertigduizend dove en slechthorende Jongeren zijn. Van onze kunstredactie AMSTERDAM. Vrouwelijke kunstenaars die samenwo nen of getrouwd zijn met een partner die als kostwinner fungeert, verkeren in een so ciaal zwakke en kwetsbare positie. Ze kunnen zich meestentijds niet ontplooien omdat ze niet in aan merking komen voor de Beeldende Kunstenaars Regeling en blijven daardoor financieel afhankelijk van hun man die voor de kosten van het bestaan moet opkomen. De vrouw, die als alleenstaande wel in de BKR zit. voelt zich vaak weerhouden om te gaan samenwonen of te trouwen, ook als zich daartoe mogelijkheden voordoen, omdat anders hun eigen inkomen wegvalt en ze in feite hun zelfstandigheid moeten inleveren. Om in deze problemen te kunnen voorzien zou de Beeldende Kunste naars Regeling ook moeten worden toegepast voor de partner-niet kost- winner. Tot deze conclusie komt de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) na een enquê te, die is Ingesteld onder de vrouwe lijke leden van de kunstenaars- bond. De enquête heeft een aantal cijfers opgeleverd die een onthul lend beeld geven van de sociale positie waarin de vrouwelijke kun stenaar verkeert. Al eerder heeft dat ertoe geleld dat binnen de BBK een pressiegroep is ontstaan die de positie van de kunstenaressen wil doorlichten. Dit onderzoek is een van de resultaten die de activiteiten van de groep heeft opgeleverd. De vrouw die binnen een huwelijk of samenleving kunst wil maken, staat voor een dubbele taak. Anders dan haar mannelijke collega moet zij in veel gevallen ook de huishou ding en de verzorging van de kinde ren regelen waarnaast dan nog eens aan het maken van kunst kan wor den gedacht. Cijfers wijzen uit dat hoe groter het kindertal is. hoe gro ter ook de kans is dat de tijd om aan de huishouding te besteden, zal toe nemen. In veel gevallen komen de scheppende activiteiten daardoor in het gedrang. De combinatie van huishouding, moederschap en een beroep wordt overwegend als ont zettend zwaar ervaren. Even zwaar als deze immateriële kant van het kunstenaar-zijn wor den de financiële tekortkomingen ervaren. Echtparen waarvan zowel de man als de vrouw beeldend kun stenaar zijn, kunnen in principe wisselend in de BKR komen. Toch wijst de praktijk uit dat de regeling in de meeste gevallen voor de man geldt. De normen van de BKI£ zijn zodanig dat ook in de gevallen van een echtpaar dat beiden kunst maakt, toch slechts eenmaal de be roepskosten worden betaald. Vo< de vrouw wordt dit als discrimin rend ervaren. Haar kosten kunni immers even groot zijn. Dat do« zich met name voor als beiden ko ten voor een atelier buitenshui moeten maken. In veel gevalle leidt het ontbreken van financU op dit punt ertoe dat alleen de ma(oals een atelier buitenshuis kan hebbes- va| Voor de vrouw moet in dat gevi naar een plekje binnen de bestaair de woning worden gezocht, met al ewezi nadelige gevolgen vandien, zoal an hi geluidsoverlast (van en naar de bi^n z ren) en aandacht voor de kinderen enz. 'n8 De vrouwelijke kunstenaars vo,onor men relaüef geen grote beroepskei groep. Bij de overheid staan onge veer 2100 vrouwen als kunstenaj n zii bekend (een derde daarvan is li A„ van de BBK). Een verbetering va a F de positie van de vrouwelijke kuiken stenaar in de BKR hoeft daaror lan, relatief gezien geen al te grote t\ -,nde nanciële post voor het minister! m-- van sociale zaken te betekenen. O]|K de vraag hoe groot de bedragen zijim waar het hier omgaat, wordt echte tuati< door de BBK geen antwoonkntra gegeven. 11 ua ver e Opvallend is daarbij dat hij als grafi cus bovenal een schilder blijft. Hoe wel er op deze tentoonstelling geen enkel schilderij of aquarel hangt, be trap je jezelf er regelmatig op dat dat wel zo moet zijn. Veel van zijn litho's lijken op pure waterverfschilderin gen. zo transparant en helder zijn ze. In onze ogen wordt grafiek in de eerste plaats als een tekenkunst ge zien. Dat academische voorooordeel is Zao Wou-ki kennelijk niet bijge bracht. Ook het calligraferen is voor hem eerder schilderen dan tekenen. De tekens die in zijn werk voorkomen dulden op schilderkunstige oplossin gen. het zijn geen getekende tekens. Zoals zovele abstracte schilders is Zao Wou-ki zijn eenmaal gevonden stijl trouw gebleven. In Frankrijk kan dat immers. De abstracte schilder kunst is er nog steeds in zwang. Oer La tas ter bijvoorbeeld heeft bij de vooraanstaande galerie van Paul Facchetti immer veel succes. Het Pa- rijse publiek, onwetend van het feit dat in die andere kunstmetropool Amsterdam inmiddels volop het rea lisme wordt omarmd, zweert nog al tijd bij de niet-figuratieve kunst. Hier lijkt het erop dat de nieuwe waarde ring voor Zao Wou-kl te laat komt. Tot 21 januari, dagelijks geopend van 10-17 uur, op zondag van 12.30-17 uur. Van 25 januari tot en met 29 februari is de collectie Sax in het Provinciehuis te Zwolle te alen. door Dirkje Houtman Vanaf de zestiende eeuw is de vrouw niet meer van het toneel weg te denken. Zij krijgt dan voor het eerst een sprekende rol binnen het Italiaanse volkstoneel, de commedia dell'arte. Dat was nog niet voorgekomen. De Griekse toneelschrijvers uit de klassieke oudheid verwerkte belangrijke vrouwenrollen, vele zelfs als titelrol, in hun stukken, maar die werden altijd door mannen gespeeld. In de middeleeuwen mochten vrouwen zich wel op het toneel vertonen. De teksten bleven echter aan de heren toneelspelers voorbehouden. Ondanks de technisch gelijkwaar dige positie die zij in de zestiende eeuw heeft verworven, blijft de actri ce sociaal en maatschappelijk ach tergesteld. Tot 1920, het jaar van de acteursstaking, verdient zij bijvoor beeld veel minder dan haar mannelij ke collega's. Ze moet van haar karig loon ook nog haar toneelkostuums betalen. Dit werkt bij getalenteerde actrices niet zelden prostitutie in de hand. Niet een ontwikkeld acteerta lent maar de schoodheld wordt ge bruikt om zich binnen het toneel te handhaven. En dat heeft niets te ma ken met de pikanterie van een haar toebedachte vrije seksuele moraal. Hoewel dergelijke toestanden niet meer voorkomen zijn vrouwen bin nen het toneel nog steeds niet tevre den met de rol die ze daar spelen. Dat blijkt uit de nieuwe aflevering van „Dramatisch Akkoord 1978-*79". Deze uitgave van de Conferentie der Nederlandse Letteren waarin Vlaams en Nederlands toneel aan bod komt, is dit keer gewijd aan „het veelzijdige rollenspel van de vrouw ln het the ater". Moederrol Uit de Interviews, persoonlijke versla gen en een enkel beschouwing waar uit de bundel ls samengesteld blijkt dat vrouwen ln het theater beperkt worden door de diverse rollen die zij moeten spelen. Theatervrouwen wor den door hun rol als moeder en echtgenoot gehinderd in het opzetten van een carrière. Ze moeten vooraf kiezen tussen een gezin of een inten sieve toneelloopbaan. Daarnaast speelt een actrice in haar werk ook nog eens de traditionele vrouwenrol. De redactrices van deze bundel Mie- ke Kolk en Marianne van Kerkhoven stellen in hun inleiding dat er een grote behoefte is aan een vrouwbeeld in de kunst waarmee vrouwen zich kunnen identificeren. Daarmee be doelen zij niet de identificatie met vrouwen die afhankelijk zijn van man en gootsteen, maar identificatie met vrouwen die zich aan een klemmend onzelfstandig bestaan ontworstelen of puur zelfstandig de handeling van een toneelstuk bepalen. Dergelijke feministische stukken bestaan nau welijks en er zijn actrices die met steeds grotere weerzin het toneel be klimmen om „een traditioneel vrouwtjesdler" zoals één van hen het noemt, uit te beelden. Niet alleen persoonlijke maar ook ar tistieke beperkingen blijken het op bloeien van wat je feministische thea tercultuur zou kunnen noemen in de weg te staan. Tot nu toe hebben al leen actrices uit het vormingstoneel hun eigen emancipatie in vrouwen- programma's omgezet. Bij deze pro- dukties lag de nadruk op de Inhoud en niet op de vorm, zodat er nauwe lijks nieuwe en oorspronkelijke vor men ontstonden. Behoefte Er blijkt een grote behoefte te zijn aan vrouwelijke toneelschrijvers, want ook de ervaringen van actrices zijn niet onuitputtelijk. De Engelse schrijfster Pam Gems heeft met haar „Mara, Fern, Has en Pink" geprobeert de vrouw in de toneelliteratuur te emanciperen, maar is daar nauwe lijks in geslaagd. Dit blijkt uit het gedegen artikel „Over verkrachting gesproken" van Marleen Oorris die de Nederlandse bewerking van dit door vele verguis de stuk kritisch heeft bestudeerd. Ze heeft de Engelse en de Nederlandse tekst met elkaar vergeleken en kwam tot de conclusie dat onnodig toege voegde stukken dialoog en de slechte vertaling de vertaalsters schrijven herhaaldelijk iets anders dan er staat de toch al rammelende dramati sche structuur- en karakterontwikke ling van het stuk totaal verwoesten. Daarnaast is de Nederlandse versie ook nog eens ontdaan van de weinig .Jeminiserende" karakteristieken die het oorspronkelijk had. En Marleen Oorris stelt uiteindelijk woedend vast: „Niet alleen is het immoreel de naam van Pam Gems nog te gebrui ken als schrijfster van dit inconsis tente wanprodukt, het maakt ook een lachertje van haar hoopvolle eis dat dit stuk vertaald, geregisseerd en an- derzijds begeleid moest worden door vrouwen". Artistieke ambitie Niet alleen een gebrek aan vrouwelij ke toneelschrijvers maar ook de mini male aanwezigheid van vrouwelijke regisseurs ln ons land ervaren veel vrouwen in het toneel als gemis. Als oorzaak verwijzen de voor deze bun del geïnterviewde actrices en ook re gisseuses naar het gezin dat een vrouw belemmert om te lezen of naar bet buitenland te gaan om de nodige ervaring op te doen. Het is de strijd tussen persoonlijk verlangen, het ge zin en artistieke ambitie. Anderen laten zich afschrikken door negatieve reacties en onzekerheid over iegen kunnen. Elisabeth Ander sen merkt hierover op: „Als je bij voorbeeld zou willen regisseren en je laat dat merken dan gaat men er nauwelijks op in. of men krijgt een licht spottende blik in de ogen." En verder in dit gesprek met Els Launs- pach zegt ze: „De meeste vrouwen die wel eens zouden willen regisseren durven het gevecht niet aan. Ze den ken "wij kunnen het toch niet' Ik heb daar zelf ook moeite mee. maar als ze me vragen, dan doe ik het. En een stuk dat ik erg mooi vind, niet omdat ik nou zo erg moet." Het is een argument dat niet erg overtuigt. Je vraagt je als Fezer af of iemand met regie-ambities zich door jgiS *>ge (lijft fekeni een lichtspottende blik laat afschrik ken. Die zijn blijkens haar eigen op merking niet erg groot. Dat is anders bij Elise Hoomans. één van de weini ge vrouwelijke regisseurs in Neder land. Op advies van Defresne is zij begonnen bij het studententoneel, zoals zoveel van haar mannelijke col lega's. Ondanks een dochter heeft ze de stap om te gaan regisseren wel genomen. De artistieke noodzaak was voor haar onontkoombaar Uit deze bundel blijkt wel dat de emancipatie van de vrouw in het theater nog in haar kinderschoenen staat. De twee redactrices zijn mede door gebrek aan onderzoeksresulta ten tijd en mankracht de mannelij ke redacteuren hebben zich terugge trokken ook niet verder gekomen dan het signaleren van knelpunten en onvrede. Ze bepleiten dan ook meer vrouwen studies aan universiteiten, een kritische benadering van al het vrouwelijke dat op de markt wordt gebracht en een kunstkritiek vanuit het feminisme om erachter te komen of er wel zoiets bestaat als vrouwen- kunst zonder daarbij gehinderd te worden door vooroordelen. Opgemerkt moet nog worden dat door de haast waarmee de bundel tot stand moest komen er een aantal hinderlijke fouten niet zijn verbeterd. Maar zoals de redactrices ln een na schrift vermelden, was de uitgever niet in staat een erTata-lijstje bij het boek te voegen. Dramatisch Akkoord 1978-'79, Vrouw en Theater, samengesteld door Rob Erenstein, Jos van Gorp, Mark Hermans en Mieke Kolk. Stan daard Uitgeverij, Amsterdam/Ant werpen, 1979. aanL p. 173. prijs F. 21,50. Tot op heden zijn 209 gedichten v J. C. Bloem (1887-1966) bekend Da e 01 van zijn er 161 opgenomen in zfïoew Verzamelde gedichten, de rest he en is de dichter verworpen. De schifting „e| j, niet gepaard gegaan met de uitvi ring van zijn wil de gedichten chroi at w logisch te ordenen. In de thans v ebbe schenen tiende uitgave, de zesde plijkl de fraaie reeks Nederlandse klas: ,:ncje ken i§ door de editeurs Sötemann Van Vliet deze duidelijke bedoel ev0'ï gerealiseerd. Deze druk presente ngop dus de djehter op een wijze die h zelf voor ogen heeft gestaan. te clima; De leeseditie zal binnen afzienbajoonk tijd worden gevolgd door een his risch-kritische uitgave waarin de 1 gevallen van alle door Bloem gesch' ven gedichten vermeld worden, ij Bloem-liefhebber zal naar die uitgaf jn afel j eoude og i jfers met enige spanning uitzien. Iets van de wederwaardigheden vf°°ê Bloems gedichten onthult al het t omis voerige levensbericht van de dichlj; dat door Sötemann thans is opgeiL men in „Vier opstellen over J. Bloem." Behalve de beschrijving v een dichterleven bevat het boek vjaaro zijn hand een boeiende en leerzai >rek verhandeling over de bundel Meii^ vita, een interessante beschrijvir van Bloems relatie met de typograan z Jan van Krimpen en ten slotte e»cn l< diepgaande analyse van het gediciel e Grafschrift. iaar lonei aar Deze opstellen vormen samen met herdruk van J. Kamerbeek een u muntende begeleiding van de Verz melde gedichten. R. F A. L. Sötemann. Vier opstellen ove l J. C. Bloem, Athenaeum-Polak i Van Gennep, Amsterdam, 1979, pri 32,50. J. Kamerbeek. De poëzie van J. Bloem in Europees perspectief. IfAM prijs 17,50. re V J. C. Bloem. Verzamelde gedicht<knnr ld. prijs 37,50. ordl ige\ :obl HsLiulès Meinkema, bekend geword door omstreden romans en verhale bundels (ik noem „En dan is er k< fie") heeft nu lichtvaardig een boeli gepubliceerd onder de titel „He^ p c^' soonlijke is poëzie". Het bevat ab! j- m bt amp< ids j ren 'genj )ten in de n de 'erij: iseln tel wil, maar openhartige mededel gen die alleen de typografische voij, met poëzie gemeen hebben. oek;' tn Die mededelingen komen uit de pf, van een ik, dat zich bedreigd voelt onzeker is, dat „een onvolmaakt chaam" bezit, dat met „vervloei middelmatigheid" kampt, en dat minder dan de „onaanzienlijkhe van een trut" aankleeft. Deze typeri gen (een zelfkennis als zelfhaat) den in de strijd geworpen tegen „ge te woede dood". Ze spruiten voort i de afstand tussen het ik en de natui uit het verschil van eenvoud en coi plexiteit, uit het besef dat taal werkelijkheid elkaar niet dekken, deze ongerijmdheden maken 1 Meinkema onmogelijk gelukkig zijn, dat wil zeggen „één met mi gevoel". Aldus weergegeven ziet de inhoi van het boekje er niet zo slecht u wanneer men tenminste genoegen nemen met gemeenplaatsen en m tekst van vrouwengroepen waarin emancipatie zich vooral richt op beleving van het lijf en niet op v< wassenheid van zienswijze en u drukking. Maar wat wil men van ei 34-jarige die nog meent dat „alle een baby ziet wat is" en dat voor h ervaren van de werkelijkheid „op ogen nodig zijn en de moed van e baby"? Hannes Meinkema. Het persoonlij is poëzie. Elsevier Manteau, Amsti dam 1979. 48 blz. 10,90. Illustratie in Dramatisch Akkoord dat dit keer gewijd is aan Vrouw en Theater. In de vergulde driehoek, een bo over de Nederlandse quakers in 16 in Amsterdam, geschreven door dr L. van Dalfsen. Het boek van 3 bladzijden is te bestellen bij P. Lo< Leidsekade 96, Utrecht. De prijs 21 plus 4 porto. Na 15 febr. plus 4. Mensen onder elkaar, het gedrag de omgang, geschreven door M. Ar( le en P. Trower. Ultg. Kosmos. A sterdam, 127 blz. ƒ25.50. an e ouuuujac io iiv-u ucvau auajj luut geen gedichten, zoals de onder t jn 'le sc Ti nc mert it ac uw 1 va ihtin be: r d Er

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4