Gevaar dreigt vooral zodra 't niet glad is F Nieuw record zuinig rijden Radio- en televisieprogramma's Even puzzelen HET WEER door Hans de Jong Weerrapporten Beetje winter 1TET INSDAG 8 "JANUARI 1980 itet Ins r trouw/kwartet 15 werk ligt ïn verk egen ier over, leegst! :onde Net als vorig jaar is er sinds oudejaarsdag weer sneeuw gevallen in Nederland. Deze gladheid heeft in het afgelopen jaar verras send genoeg een grote bijdrage tot de ver keersveiligheid ge vormd. Of dit jaar ook met een laag ongeval- lencijfer begonnen kan worden, hangt echter niet alléén van het weer af. Vergeleken met 1978 is vo rig jaar in januari en februa ri het aantal verkeersdoden gehalveerd. De vraag is: zal het, als sneeuw en ijs niet doorzetten, dit jaar weer verdubbelen? De reactie van automobilisten op glad heid blijkt namelijk uiterst behoedzaam. Men voelt aan het stuur dat men de auto bij bochten en remmen niet onder controle kan houden en dat vormt een reden om op gladde wegen zeer lang zaam, zelfs stapvoets te rij den. Doet zich dan toch een aanrijding voor, dan beper ken de gevolgen zich veelal tot blikschade, zeker nu steeds meer automobilisten gordels dragen. Maar niet alleen voor auto rijders, doch ook voor brom fietsers en fietsers zette 1979 veilig in. Dit duidt er op dat over het geheel voor zichtiger en misschien wat minder gereden werd dan anders in de wintertijd. Toch bezorgt, afgezien van sneeuw en ijs, de winterdag ons normaal nog heel wat meer onprettige omstandig heden, waarvan er twee juist extra gevaar opleve ren. Dat zijn mist en duis ternis. De enorme ketting botsingen in de mist gedu rende de Jaren '70 de ver- keersrampen van Prinsen beek en Schiphol hebben wel aangetoond, welke ge varen mistbanken in zich bergen. En de registraties van het Centraal Bureau voor de Statistiek omtrent de verkeersongevallen in het tweede kwartaal van 1979 gaven wel een daling van het aantal verkeersdo den met vier procent te zien, vergeleken met 1978, maar overdag was die daling acht procent en in de nachtelijke uren viel een stijging van het dodental met tien pro cent op. Wanneer het zicht minder is, wordt er blijkbaar ge vaarlijker gereden dan wan neer de automobilist goed zich heeft. Hij kan zien dat gladheid gevaar oplevert. Hij past dan zijn snelheid wel aan. Met regen en bij mist wordt echter door gaans te hard gereden. waardoor zich méér onge lukken voordoen. Hoewel het aantal verkeers ongevallen in het tweede kwartaal van vorig Jaar te rugliep met vijf procent bleek wel het aantal ver keersdoden buiten de be bouwde kom met acht pro cent gestegen. En binnen de bebouwde kom viel 23 pro cent minder doden bij lang zaam verkeer, maar veertig procent méér bij het snel verkeer. Dat was dus na die strenge winter, dat automobilisten weer meer brokken maak ten. Daarom geldt nu dan ook de waarschuwing, dat als de gladheid weg is. of men van een gladde weg op een droog wegdek komt. de gevaren niet voorbij zijn, maar Juist groter worden! Precies het omgekeerde van wat menigeen blijkt te ver wachten. ASTERIX EN HET GESCHENK VAN CAESAR onden Frank Maier in zijn dieselauto Het wereldrecord autorij den is in de jaren zeventig niet alleen meer dat van snelheid door jakkeren met raketauto's over Ameri kaanse zoutvlaktes. maar veeleer de kunst geworden zo min mogelijk brandstof te verbruiken. Op dat punt is vlak voor de Jaarwisseling nog een nieuw record geves tigd: een verbruik van één' liter dieselolie op 1.284 kilo meter. Dit werd bereikt met een minimaal driewielertje van 49 kilo door een leerling van Daimler-Benz, Frank Maier. De leerlingen van de autofa- briek Daimler-Benz in Sin- delfingen hebben op het ge bied van dieselauto's al en kele jaren het wereldrecord zuinig rijden in handen. In 1977 werd het op 674 kilo meter met één liter diesel olie gebracht. Bij een vorig jaar juli door de Duitse Shell en het weekblad Auto, Motor und Sport gehouden zuinigheidswedstrijd voor benzine-auto's gewon nen door de TH van Twente bereikten een Daimler- Benz-rijder de één op 970. Nu is de mini-dieselauto al half zo zuinig als ruim twee Jaar geleden. De Daimler-Benz leerlingen streven er naar hun driewie ler in de jaren tachtig ge schikt te maken voor een verbruik van één liter op tweeduizend kilometer. De drie meter lange, zestig cen timeter brede driewieler, waarmee Frank Maier het nieuwe wereldrecord in de cember vestigde, had een 200 cc dieselmotortje met een half pk of 370 Watt vermogen. Het wereldrecord voor ben zine-auto's staat nog steeds op naam van de TH te Eind hoven. Het werd in juni van het afgelopen jaar geves tigd tijdens de Shell Zuinig heids Marathon en het be draagt één liter op 731,5 ki lometer. Nog geeri\ vignet op Belgische wegen Het Belgische parlement heeft afgelopen maand geen beslissing willen nemen over het zogenaamde ..au tosnelwegvignet". Deze om streden belasting voor het recht om op de snelwegen te rijden die ook door bui tenlanders voldaan zou moeten worden dreigde geen parlementaire meer derheid te behalen. De rege ring te Brussel heeft een an der pakket van financie ringsplannen aan de Ka mers voorglegd om de be groting voor 1980 rond te krijgen. De discussie rond het auto snelwegvignet zou nu voor Pasen moeten worden afge rond. De grote protestacties worden echter, gestimu leerd door het niet invoeren van het vignet op 1 januari 1980 zoals was gepland met veel animo voortgezet. „De bedenktijd die de rege ring heeft gegeven zullen wij benutten om deze vorm van oneerlijke en overdre ven belasting te wijzigen", aldus het commentaar van Touring-Wegenhulp, de Bel gische zusterorganisatie van de ANWB. die aan dringt op het uitstel „tot Sint Juttemis". Datsuns niet duurder Niet alle auto's zijn duurder geworden door de belasting verhoging van bijna twee procent in de prijsklasse tussen tien en tweeëntwin tig mille en van ruim vijf procent daarboven. Het Ja panse merk Datsun kondig de aan de prijsverhoging voor eigen rekening te ne men. wat mogelijk werd door een verkoopstijging en door de lage koers van de Japanse yen. DE FOSDYKE SAGA ZE 6A4N Sl-H/ETÊN fOSDYVe 'u££ fcS6NAne/<56r*kCg' ^SPRJKKS. RENNCN IW2-J ^kjsp Di<2HT, MAFKÉCS/vue H&reu AF Vce>R O'T Dinks STC*»T' y— FERD'NAND ET BELOOFDE LAND door Henk Krosenbrink mmmmm Uitgave A. J. G. Strengholt-Naarden- 63 Dat het haar oijna onmogelijk zou irden gemaakt Derk Jan ook nog iar vijf minuten alleen te spreken, er was nu opeens nog zo veel te ipraten met elkaar. Dingen die nog' lig gezegd moesten worden. Die ze iog niet uitgesproken hadden. waar- Ui ze elkaar nog niet hadden verkend, voelens die nog niet genoeg onder irden waren gebracht. De rust die uitging van het vredig naast elkaar Itten. Met eikaars armen om de ders. Haar hoofd tegen zijn !d. Het stil bij elkaar zitten, zon- praten, zonder verlangen. De rust daarvan uitging en die haar de Kk had' gegeven dit leven door te tven. En dat alles zou nu moeilijk den. Ze-'-ww zich op de tanden ten bijten óm het niet uit te gil- i. Ze zou zich moeten bedwingen i moeder Dieke niet'van repliek te tnen. Ze zou moeten Vechten voor ar dochtertje, dat ze da'ariiit geen ld vrouwtje maakten, die met tien doodsangsten uitstond omdat ze een hel hadden aangepraat die alleen maar in het binnenste van deze fanatieke ijveraars bestond. Daar voor zou ze nu moeten vechten. En tegen de zwakheid in haar om naar het Kreyl te lopen, om alles te trotse ren en naar Derk Jan te gaan en te zeggen. „Hier ben ik. Ik ben naar Jou toe gekomen omdat ik nergens an ders meer heen kan. En nou mag je mij slaan, je ouders mogen me van het erf laten schoppen, maar net als een hond blijf ik dan voor het hek liggen. Al is het alleen maar om te sterven. Maar ik wil bij Jou in de buurt zijn." Dat gevoel zou ze moeten onderdrukken. Ze zou verstandig moeten zijn, ze zou zich een doel moeten stellen, zodat in elk geval haar dochtertje een moeder had. En Derk Jan zou haar moeten vergeten, hoe moeilijk haar dat ook zou vallen en hem ook, dat wist ze nu wel. En toen ze op de late namiddag Dlets- ke had getroost en het kind, dat hele maal overstuur was, zachtjes over het haar had gestreken en het zich opeens aan haar vast had geklemd en gezegd, dat tante Johanna niet slecht was, maar opoe Dieke, was ze later naar buiten gelopen. De kou in en naar de schuur. Daar op het stro. zodat niemand het kon zien. terwijl de kou tegen haar benen opkroop en haar langzamerhand verstijfde, had ze gehuild, zoals ze nog nooit in haar leven gehuild had. Ze wist niet hoe lang ze hier gelegen had. Ze was tot zichzelf gekomen, toen ze buiten de schelle stem van Dieke hoorde. „Johanna, waar zit Je. In huls komen. Johanna Dat laatste met een lange uithaal en iets van schrik in de stem. De angst, dat ze nu al weggelo pen was en toch naar het Kreyl ge gaan en dat ze bij Derk Jan zat, ergens. Dat ze haar helemaal hadden vergeten en vergeten hadden wat de tweede afspraak was geweest met de scholte van het Kreyl. Dat ze haar zouden bewaken. Die angst had door geklonken in de stem van Dieke, want dat betekende dat het geld ook wel eens niet betaald kon worden. En om die angst had Johanna, een beetje triest, toch moeten lachen en ze was uit de schuur gekomen, nadat ze drif tig haar ogen uitgewreven en ze met een handvol sneeuw gewassen had zodat het niet te erg opviel dat ze had gehuild. Ze was op haar schoonmoe der toe gekomen en had haar recht in de ogen gekeken en gezegd: „Ik was in de schuur bezig. Ik was er niet vandoor." De oude vrouw had haar een ogenblik, wat schichtig, aangeke ken en was achter haar de donkere deel opgesloft. En Johanna had even een klein gevoel van triomf gehad. Met de oude vrouw zou ze het wel redden. Die hield ze wel klein als ze dat wilde. Die kon haar niet zoveel deren. Maar toen ze Jan nog in dezelfde houding als eerder op de middag aan tafel had zien zitten hij was niet van zijn plaats geweest greep haar een onbestemde angst bij de keel en wist ze dat het leven niet gemakkelijk voor haar zou worden. Ze betwijfelde of ze dit vol zou kunnen houden. Maar ze liet niets merken, rechtte haar toch al zo rechte rug en deed haar normale werk. waarbij ze deed of er verder niets aan de hand was. Of de dingen haar niet aangingen. En Jan. die nog een hele tijd ln zijn houding bleef volharden ze voelde zijn ogen op haar rug ging uiteinde lijk ook naar de deel waar hij tot het donker werd wat bleef rondscharre len. Radio morgen HILVERSUM I (298 m en FM-kanalen) AVRO: 0.02 AVRO's Radiojournaal. 0.10 (S) Pim Jacobs' Platenscala 1 02 (S) One o'clock jump. 2.02 (S) AVRO's Service Sta tion. 6.02 (S) AVRO: Muziek en verkeersi- formatie. (7.03 AVRO's Radiojournaal. 8.03 AVRO's Radiojournaal.) 9.03 Tekst en Uitleg. 9.08 (S) Divertimento 10.02 De zandbakshow. 10.10 (M S) Arbeidsvitami nen 11.02 Polletje Piekhaar 11.30 (S) Rondom twaalf. 12.30 (S) Mon vieux, ma vieille. 13.03 AVRO's Radiojournaal 13.20 <S) De AVRO Diligence. 13.55 Beursplein 5 14.02 (S) 'n Middagje AVRO 16.02 Hersen gymnastiek. 16.30 De zandbakshow. 16.38 Kat in de zak. 17.02 (S) Gas terug. 18.11 AVRO's Radiojournaal 18.25 (S) Toppers van toen. 19.02 (S) Natafelen. 20.03 (S) Operette-fragmenten. 20.30 (S) Van Broad way tot Carré 21.02 Duel met de Kardi naal. 22.02 AVRO's Sportpanorama. 23.02- 24.00 (S) Met het oog op morgen HILVERSUM II (402 m en FM-Kanalen). KRO 7 00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnas tiek 7 20 Het levende woord 7 30 Nieuws. 7 36 Echo. (8.00 Nieuws.) 8 30 Nieuws. 8 36 Johnny Pearson: Amusementsmuziek 8.50 Postbus 900. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw 9.10 Waterstanden. 9 15 Scheep spraat. 9.20 De letter M. 10.30 Ouder wor den we allemaal. 11.00 Ik sta hier niet voor de banken te praten. 11.30 Ratel. OVER HEIDSVOORLICHTING 1216 Uitzen ding voor de landbouw. KRO 12.26 Mede delingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12 36 Echo. 13.00 Nieuws 13 11 Goal. 13.30 Lange vingers. 0.S,: 14.30 Open Schooltijd. KRO: 15.15 Opvoeden in gelo ven. 15.30 Geen verboden toegang 16.30 Het praatprogramma. 17 24 Mededelingen 17 30 Nieuws 17 36 Echo 18 10 Verken ning. HUM VERBOND 18.20 Na vijven en zessen PP: 18.50 Uitzending van de BP KRO: 19 00 Kerk in meervoud. 20 00 (S) Zwart Klassiek 1 21.15 Spektakel 22.20 Overweging. 22,30 Nieuws 22 40 (S) Zin in muziek 23.30 (S) Muziek op het spel. 23.55- 214.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m en FM-kanalen) VARA: 7.02 (S> Gesodemeurders 8.30 (S) Holland ze zeggen 10.30 (S) Typisch Jansen 11.30 (S) VARA's zoekplaalje 13.30 (S) Spitsbeeld 15.30 (S) Popkrant 16.30 (S) Beton NOS 18.03 (S) De Avond spits met de Nationale Hitparade VARA 19.02 (S) Popdonder 21.02 (S) Nashville 22.02 (S) and all that jazz 23.02 24 00 (S) Elpee tuin. HILVERSUM IV (FM-Kanalen) TROS 17 00 Nieuws 7 02 (S) Capriccio 9 00 Nieuws 9 02 IS) Muzin 9 30 Van heinde en verre. 10.00 (S) Opus tien tot twaalf 12 00 Nieuws 12.02 (S) Pianomuziek. 12 22 (S) Intermezzo. 13.30 (S) Koren Korpsen 14 00 Nieuws 14 02 He hoge ,.C" 14 30 (S) Guitariteiten. 15.00-17 00 (S) Belcantorium TV morgen NEDERLAND I 10.00 NOS/NOT: Friese les voor niet-Friestaligen 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 18.00 idem 18.30 Sesamstraat 18.45 Paspoort - informatie voor Joegoslaven en Italianen 18.55 Journaal 18.59 EO: Ronduit: magazine voor jongeren 19.30 Het ontstaan van de wereld 20.00 ArsMusica 20.10 De mysterieuze kleikastelen. natuurfilm 21.24 Tenslotte 21.37 NOS: Journaal 21.55 NOS-Kultuur: Poëtische Betrachlungen in freyen Stunden, tv-spel op muziek 23.05 Journaal. NEDERLAND U 13.00 NOS: Nieuws voordoven en slechthorenden 18.25 TELEAC: Microprocessors II, Ie cyclus, les 9 18.55 NOS: Journaal 18.59 KRO: Sinbad de zeeman, tekenfilmserie Wordt vervolgd 20.50 Tijdsein 19.25 De Muppetshow 20.00 NOS: Journaal 20.17 KRO: Dagboek van een herdershond, tv-serie 21.40 Brandpunt 22.15 Hotel op stelten, tv-serie 22.50 KRO/RKK: De Bijbel en de verdrukten, documentaire over de Agogische Theologische Opleiding 23.25 NOS: Journaal. DUITSLAND I. 10.00 Journaal. 10 05 Ac tualiteiten. 10.25 Liederencyclus. 12.25 Ac tueel magazine. 12.55 Persoverzicht. 13.00- 13.10 Journaal. 16.10 Journaal. 16.15 Re portage. 17.00 Kinderfilm. 17.50-18.00 Jour naal (Regionaal programma: NDR: 9.30- 10,00 Kleuterprogramma. 18 00 Arsene Lu- pin, tv-senc. 18 30 Actualiteiten 18.45 Kleuterserie. 18.55 Arsene Lupin, tv-serie. 19.25 Regionaal magazine 19.59 Program maoverzicht. WDR 8.05 Schooltelevisie. 9 30-10.00 Kleuterprogramma 18.00 Unter- nehmen Rentnerkommune. tv-serie 1830 Informatief programma 18.40 Zimmer frei UNO-Nahe. tv-serie. 18.15 Actualitei ten 19.45 Hirsemann Se Co.. tv-serie.) 20 00 Journaal 20.15 Amusementspro gramma 21.00 Actueel magazine 2145 Delvecchio. tv-serie. 22.30 Actualiteiten 23.00 Amusementsprogramma. 24.00-0.05 Journaal. DUITSLAND II. 9.55-1100 Sport 12.25- 13.30 Sport. 16.00 Informatieve serie 16 30 Programma voor ouderen 17.00 Journaal 17.10 Kinderserie. 17.40 Actualiteiten en muziek 18 20 Tekenfilmserie 19.00 Jour naai 19 30 Ehen vor Gericht, tv-spel 21.00 Actualiteiten. 21.20 Informatieve serie. 22.00 Korte films. 22.40 Klassieke muziek. 23.30 Journaal NDR III. 7 55-8.05 (ZW) Informatief pro gramma. 8.05 t/m 13 05 en 16.30 t/m 17.30 Schooltelevisie. 18.00 Kleutcrprogrammn 18.30 Filmreportage 19.30 Filmreportage 20.00 Journaal. 20.15 Informatief program ma. 21.00 Filmreportage. 21.45-23.00 Der Mann met den Rontgenaugen (The man with the X-ray-eyes). speelfilm WDR III. 7.55 Ochtendgymnastiek. 8.05 Schooltelevisie. 9.30 Kleuterprogramma 17.00 l/m 17.15 Schooltelevisie 17 30 Infor matieve serie. 18 00 KJeuterprogramma 18.30 TV-Cursus Wiskunde Geometrie 19 00 Amusementsprogramma 19 45 Jour nal 3. 20.00 Journaal. 20 15 Cultureel maga zine 21.15 Informatief programma. 21 45 Licht programma. 22.30 Reportage. BELGIS (Nederlands). NET I. 14 00-16.00 (K) Schooltelevisie 17.00-18 00 Schooltele visie. 18 00 Kinderserie 19 05 Jeugdmago zine 18 30 Open School 19 00 Korte film 19 05 Gastprogramma. 19.35 Mededelingen en Morgen 19.45 Journaal 20.10 Popmu ziek 20 55 Informatief programma 2145 Kwis 22.10 Informatief programma. 22.40- 22.55 Journaal. lorlzontaal. 1. vaatwerk van klei ol eem. 10. vermoeid. 11. profeet. 12. "oom, 14. tennisterm. 16. hoofddek- tel. 17 wandversiering. 19. buiten- lijks land. 21. voorzetsel. 22. onbe- roeid. 24. jong schaap. 26. tweetal. 8 soort. 31. spoorstaaf. 33. door- ochtgeld. 35. oude lengtemaat, 37. 'ater in Limburg. 39. familielid, 40. ^ater in Utrecht. 42. gemalen graan. 14. lichte bedwelming. 45. effen, 'erticaal. 2. Anno Mundi (alk.). 3. >aard, 4. Europeaan, 5. pers. voor- laamw 6. ivoor, 7 oevergewas. 8. luisdier, 9. oningewijde. 13, pas. 15. Ogenblik, 18. rivier in Duitsland. 20. Jlaaggeest. 23. dreef. 25. dof. 27 gor del, 29 bedrag. 30. waterbekken. 32. ingevuld. 34 stuk stof. 36. jongens- laam. 38 opstootje, 41. pers voor- laamw 43 muzieknoot. Oplossing vorige puzzel -lor 1 ka. 2. maand. 7 as. 9 markies. 2 mes. 13 ent. 15. pro. 17. el. 18. Stten. 20 O E 21 terra. 22 leder. 23 er 24 agent. 26 ba. 27 rek. 28. ert. 29 bel, 33 genegen. 37. ra. 38 marot, 39. fg Vert, l k.o 2. mal. 3 ar. 4 akant. 5. Ni. 6 dek. 8. si, 10. meieren. 11. troe bel, 12. meter. 13 etage. 14 teint. 16.' Oeral, 18. era, 19. net, 25. erker, 30. tem, 31. pet, 32. er, 34. na. 35. go, 36. yg Geen enkele weerkundige kan meer heen om het hogedrukgebied boven Scandinavië Het groeide gisteren overdag voorspoedig. Op de kaarten van de komende dagen zal het met een „cirkeltje" van 1033 millibar wor den aangegeven. Het heeft zijn eerste groei-lmpulsen gekregen van een sterker maximum van 1036 millibar boven Noord-Rusland. Vervolgens ls het meer een eigen leven gaan lelden naar het westen toe. Het is een sprongsgewijze voortplanting tegen de normale westelijke stromings draad in. zoals men die ook ln koude en strenge winters wel ziet. Het dag- het voor de schaatsfans dan ook in het oosten, waarna een fase later het zwaartepunt ergens tussen Schot land en IJsland komt te liggen ook in 1962 "63 maar dit even terzijde Op dit ogenblik wil ik de parallel beslist niet verder doortrekken maar alleen vaststellen, dat het wat kouder wordt en dat de noordoostelijke tot oostelijke en later wellicht zuidooste lijke stromingen het weer deze week zullen beheersen Woensdag wordt boven Italië een depressie verwacht, die vandaag volgens de computer plannen boven Noordoost-Spanje tot ontwikkeling komt. Zo'n depressie versterkt ook de oostelijke continen tale stroming Nu is het voor de ijsvrienden Jammer, dat Juist ten rijde van deze kersverse tweede winterse „hogedrukexplosie". de lucht in onze omgeving. West- Dultsland, Denemarken en rondom de Oostzee niet erg koud is Twee tot vijf graden vorst in Zuid-Zweden en min éën tot min drie graden in Dene marken is voor Januari maar heel weinig. Pas boven de randstaten was de temperatuur gisteren min negen tot min tien graden Celsius. Wanneer deze koudere luchtstroom West-Eu ropa bereikt, zou het er wel even anders gaan uitzien maar het is nu Juist de vraag of het wel aan de vor ming van een stevige ijsvloer toe komt. Het is namelijk vaker dan één keer gebeurd, dat zo'n koude stro ming onderweg naar West-Europa wordt afgeleid naar het noordwesten. Het „grote werk" gaat onze neus dan voorbij. Verder kan er vrij gemakke lijk een sneeuwstoiing van de Oost zee opkomen en is later een opmars van warmere Middelandse zee lucht, opgejut door de eerder genoemde Ita liaanse depressie, zeker niet ondenk baar. Het is eerder in deze winter gebeurd dat die zuidoostelijke stro ming ons de das om deed Op de weerkaart van gistermiddag viel op een pakketje met lichte tot matige regen boven de Duitse Bocht en enke le sneeuwbuien in Jutland. Aangezien de stroming in de hogere niveau's noord tot noodoostelljk was. breidde dit neerslaggebled zich ln de richting van ons land uit Vlak voor zeven uur stoven in Uithuizermeede de sneeuwvlokken al over veld en weg bij een snelle temperatuurval tot +0 2 graden Celsius. We hebben hier te maken met een kleine storing die na enige tijd wel weer het veld zal rui men voor een gebiedje van wat hoge re druk dat via Noord-Duitsland op ons afkomt. Maar laten we van die opklaring niet te veel verwachten, de aangevoerde lucht brengt veel wol ken mee aangezien ook de Oostzee open ligt Van vroegere winters valt te herinne ren. dat er zo'n dagenlang somber weer kon zijn met niet meer dan twee graden vorst en overdag af en toe een temperatuur iets boven het vriespunt speciaal aan de Noordkust In Zee land en Gelderland vroor het dan wat meer aangezien de stromingen daar via een langere weg over het conti nent binnenkwamen Het is dus wel zaak af te wachten hoe het verder zal lopen. Als die continentale hogedruk- zone er in slaagt tot onze omgeving door tc dringen zou het kwik 's nachts een tik omlaag kunnen ge ven en behoort verderop ln de week een graad of vier. vijf vorst zeker tot de mogelijkheden. De vader van weeramateur Wigbold Wieringa ls zojuist teruggekeerd uit Florida. Op 3 december arriveerde hij daar vlak na een tempera tuursstlj- ging van dertig graden, maar op twee en drie Januari was het tot nachtvorst gekomen. Het koudst overdag was het op 1 Januari, te weten dertien graden Celslus. De laatste dagen voor zijn vertrek was het er net zomer een één meter hoge kerstster bloeide bul ten en de sinasappelkampagne was in volle gang, zoals bij ons in het najaar het rooien van bieten. Tijdens het overvliegen afgelopen zondagmorgen van Engeland naar ons land werd de heer Wieringa getroffen door een gro te serie buientoppen en -pieken (mis schien wel honderden), boven de Ne derlandse kustgebieden Die buien werden van onderen verlicht door de al wat hoger komende zon en het geheel wekte de indruk alsof zich In het oosten een ,,zwart oerwoud" be vond: een fantastisch gezicht Voor zo'n waarneming moet Je de bewol king natuurlijk vanuit een vliegtuig en dus van bovenaf bekijken, van onderen zie Je er niets van. Amsterdam geheel bew De Bilt mi*t Deelen motregen Eelde geheel bew Eindhoven geheel bew Den Helder geheel bew Rotterdam geheel bew Twente geheel bew VliMingen motregen Zd Limburg mijt Aberdeen rwaar bew Athene ha» bewolkt Barcelona Uchl bew. Berlijn ineeuw Bordeaux zwaar bew Brunei geheel bew Frankfort geheel bew Oentve zwaar bew Helalnkl ineeuw Innabruck meeuw Klagenlurt geheel bew Kopenhagen geheel bew Lissabon motregen Locarno onbewolkt Londen geheel bew Luxemburg mist Madrid licht bew Malaga half bewolkt MaJIorca licht bew MOnehen zwaar bew Nice onbewolkt Stockholm Zurich 17 Lai Pilmai half bewolkt Tel-Aviv onbewolkt Tunla zwaar bew, 14 HOOOWATER, woenadag 9 Januari VUialngen 6 13-18 41, HarlngvUeUlulien 35-18 S3 Rotterdam 8 37 30 35 Schevenlngen 722-1938 IJmulden 8.03 20.11 Den Helder 11 30 Harllngen 1 3S-I3 54, Delfzijl 3 51-10 27 I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15