sj Vakbeweging tegen loonpauze Veto Moskou in Veiligheidsraad Citaat 80 Kiesuwkado 'Aanzet tot zelfmoord' in onderzoek A Meubelfabriek sr Oistervvijk CNV wel, FNV niet onder indruk van cijfers Planbureau we laagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER Eénvijftig Ivoor 100 centen HORECAVA X/X/9/10 jan. srlies posterijen t5 miljoen Kabinet is het nog niet eens over ingreep Amsterdammer (21) gedood T rouw Het citeren waard Eu Thanatos noemt middel voor zachte dood toonaangevend in eiken Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees era krant met overtoiging: 7/10 t/W I I I I I I I rouw HS 38STE JAARGANG NR 10844 DINSDAG 8 JANUARI 1980 Veel bewolking. plaatseii|k mis» en moge»i|k wat regen of sneeuw. Tempera tuur om het vriespunt. Matige noordoosten wind. kracht vier Morgen en overmorgen: enkele opklaringen en geen neerslag van beteke nis. Meest lichte vorst. Morgen zon op: 8 45 zon onder 16.45 maand op: 0.00 maan onder: 11.58 LOSSE NUMMERS 65 CENT Advertenties voor de*e zaterdagse rubrie* moeten uit»rli|ti donderdag (Ie post) in ons bezit zi|n inlichtingen tel 020-913456 1st. 794 PAGINA 2: Kerk in problemen I door verrechtsing PAGINA 3: Overheid wil niet steeds voor rechter PAGINA 4: Vrouw in theater is niet tevreden PAGINA 5: In 1947 vrees voor 'rechtse' staatsgreep PAGINA 7: 'Afghanistan' en de koude oorlog PAGINA 9: Gasinstituut koopt I procédé voor kolengas PAGINA SERVICE: I Verkeersrubriek, strips, feuille- ton, puzzel, radio- en tv-program- I ma's, wméToverzicht - I Van onze correspondent I EINDHOVEN De RABO- I banken in Brabant beginnen leen actie waarbij voor hon- Iderd losse centen een gulden vijftig wordt betaald. Huis- aan-huis zijn spaardozen ver spreid die van 14 tot en met 19 januari kunnen worden ingele verd. IDe banken spelen daarbij in op het grote tekort aan centen. Vooral winkeliers vragen bij de banken tevergeefs om dit letaalmiddel. Bankdirecteur J. van der San- den in Best verwacht dat er tijdens de actie anderhalf tot twee miljoen losse centen wor den ingeleverd. Een van de redenen van het tekort kan zijn dat de cent vooral in het zuiden van het land wordt gebruikt op de tal loze bingo-avonden die daar worden gehouden. vakbeurs voor horecabedrijven, instellingen, iekenhuizen. bedrijfsrestaurants en bedrijfskantines, geopend van 10 tot 18 uur toegang op uitnodiging f 8,50 De beurs is uitsluitend toegankelijk voor personen v.a. 16 jaar. AMSTERDAM I Van onze sociaal-economische redactie AMSTERDAM/UTRECHT FNV en CNV zijn tegen het voorstel van minister Albeda (sociale zaken) voor een adempauze van enkele maanden in het loonoverleg. Beide vakcentrales vinden dat de CAO-onderhandelingen in de bedrijfstakken nor maal door moeten gaan. Ondanks de nieuwe, sombere cijfers van het Cen traal Planbureau handhaven de vakcentrales voor alsnog hun looneisen: FNV twee, en CNV één pro cent loonsverhoging naast prijscompensatie. Wanneer vakcentrales en werkgevers een adempauze zouden afspreken In de CAO-onderhandelingen, „dan zou den allerlei actiecomités en individu ele werkgevers vrij spel krijgen," zo waarschuwde GNV-voorzitter Van der Meulen. Zo zouden dan ongetwij feld In de zuivelindustrie de zaken uit de hand lopen. De organisaties vakbonden, werkgeversverbonden zouden geen greep meer hebben op de gevolgen. Ook een gedwongen loonbevriezing, via een loonmaatre gel. werkt volgens Van der Meulen niet. De praktijk heeft geleerd dat er na afloop van zo n bevriezing „inhaal manoeuvres" plaatsvinden. De nieuwe cijfers van het Planbureau geven het CNV „alle reden tot zorg. De Verbondsraad tilt daar niet licht aan," aldus Van der Meulen. Maar hij vindt dat het CNV zich met de lonen tot nu toe „steeds gematigd heeft opgesteld." Met een loonsverhoging van één procent naast prijscompen satie zou de modale man met zijn koopkracht zelfs een half procent on der de nullijn uitkomen, stelde de CNV-voorzitter. Hij verzekerde dat de CNV-bonden in de CAO-onderhande lingen rekening zullen houden met de verslechterde cijfers. Ook FNV-voorzitter Kok stelde dat het kabinet „het nu aan de verant woordelijkheid van vakbonden en werkgevers moet overlaten te gaan onderhandelen over de lonen". Hij wees op de mooie woorden die het kabinet-Van Agt indertijd in de rege ringsverklaring heeft gewijd aan „niet betuttelen" en aan eigen ver antwoordelijkheid in de samenleving. Met een loonmaatregel of een ge dwongen adempauze zou het kabinet voorbarig optreden en voor zijn beurt gaan, aldus de FNV-voorzitter. Behoud koopkracht „Heel duidelijk" heeft de federatie- raad van de FNV gisteren uitgespro ken „dat behoud van koopkracht tot en met modaal een uiterst belangrijk en centraal uitgangspunt voor de FNV blijft", aldus Kok. Het overleg van donderdag zal dan ook „volstrekt niet" kunnen gaan over een terugko men door de FNV op het CAO-beleid, zoals dat in november via raadplegin gen van de leden is opgebouwd en vastgesteld. In tegenstelling tot Van der Meulen was Kok niet zo onder de indruk van de nieuwe cijfers van het Planbureau. „Ook deze voorspellingen zullen wel weer niet uitkomen." Daarom wat de FNV betreft „geen paniekreactie". Maar wanneer in de loop van het jaar zou blijken dat de kwade trend in de cijfers werkelijkheid wordt, wil ook Kok daarmee rekening houden. FNV-voorzitter Wim Kok (rechts) in gesprek met Industriebond-voorzitter Arie Groenevelt tijdens de Vervolg op pagina 3 vergadering van de Federatieraad FNV. NEW YORK (AP, AFP, Reuter) De Sowjet-Unie heeft het veto uitgesrpoken over een Eindelijk opvoltrer resolutie van de Veiligheidsraad, waarin indirect de Russische inmenging in Afghanistan wordt veroordeeld. De Veiligheidsraad had zich met dertien tegen twee stemmen uitgespro ken voor deze resolutie. NEW YORK (AP. AFP) - Na 154 maal vruchteloos stemmen leeft de Algemene Vergadering van de Vere nigde Naties gisteren eindelijk een opvolger gevonden voor Bolivia in de Veiligheidsraad. Drie maandea lang hebben Cuba en Colombia elk voor zich tevergeefs geprobeerd een tweederde meerderheid te verwer ven. Geen van beide partijen was bereid zich ten gunste van de ander terug te trekken. Door de voortdu rende stemmingen over de Bolivi aanse zetel in de Veiligheidsraad liep de jaarlijkse zitting van de Vere nigde Naties meer dan een week uit. De kandidatuur van Mexico werd het afgelopen weekeinde door de twee partijen als compromis aan vaard, om uit de impasse te komen. De tweede zetel voor Latijns-Ameri- ka de andere wordt door Jamaica bezet was sinds 1 januari leeg. De resolutie, die werd ingediend door vijf niet-gebonden leden van de raad. noemde de Sowjet-Unie niet bij naam. maar dat weerhield de Russi sche ambassadeur niet van zijn veto. De goedkeuring van de Sowjet-Unie. als permanent lid van de raad. is noodzakelijk voor het passeren van een resolutie. De andere tegenstem was afkomstig van Oost-Duitsland, een nieuw niet permanent lid van de raad. De stemming vond plaats na drie dagen van debatten over Russische militaire interventie in Afghanistan, die algemeen veroordeeld is door de bijna vijftig sprekers, behalve door de Sowjet-Unie en haar communisti sche bondgenoten. Troyanovsky, de Russische ambassadeur, herhaalde het standpunt van zijn regering dat Moskou van tevoren door de Af ghaanse autoriteiten verzocht was De nieuwe „sterke man" in Afghanistan sprak gisteren voor het eerst met verslaggevers. om militaire steun te zenden. Hij zei dat de resolutie een „flagrante in menging ln de aangelegenheden van een soevereine staat" betekende en daarom „diende te worden afge wezen". Onmiddellijk na de stemming werd de vergadering ontbonden om in par ticuliere beraadslagingen over te gaan. Naar verwachting zullen deze beraadslagingen opgevolgd worden door een openbare vergadering. Sinds de crisis rond de Russische raketten op Cuba in 1962 is er niet zoveel publiciteit in de Verenigde Staten over de Verenigde Naties ge weest, als op het ogenblik De toe stand in Cambodja. Palestijnse be schuldigingen ten aanzien van Israël en het racisme in Zuid-Afrika hadden daarvoor te weinig met het eigenbe lang van de VS te maken Bovendien werden de Verenigde Naties meer en meer als speelplaats gezien voor de derde wereldlanden voor het doen van beschuldigingen aan het adres van de Verenigde Staten. Maar na de bezetting van de Amerikaanse am bassade in Teheran en de Russische Inval in Afghanistan staan de Vere nigde Naties in de VS in het brand punt van de publiciteit: kranten wij den er ettelijke kolommen en televi sieprogramma's ettelijke minuten aan. Gisteravond kwam de raad weer bij een, nu om de Russische inval in Afghanistan te bespreken, en het rap port van Waldheim aan de orde te stellen. Waldheim zegt in het rapport dat Iran vrijlating van de gijzelaars nog steeds verbindt aan uitlevering van de ex-sjah en teruggave van zijn be zittingen. Wel zou volgens de secretaris-gene raal van de VN de instelling van een internationaal onderzoek naar de misdaden van het regime van de ex- sjah de weg kunnen banen voor de vrijlating van de gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran. Irans minister van buitenlandse za ken. Ghotbzadeh, zou tegen Wald heim hebben gezegd dat de vrijlating van de gijzelaars daarop kan volgen. Waldheim zegt in het rapport ook dat hij de Iraniërs heeft meegedeeld dat het gijzelen van Amerikaans diplo matiek personeel in de Amerikaanse Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG Het kabinet is het Intern nog allerminst eens over een eventuele loonmaatregel, en vooral niet over wat er zou moeten gebeuren na afloop van zo'n gedwongen loon pauze. Dit bleek gisteren in het ge sprek dat enkele ministers over lonen en versomberde economische cijfers hebben gevoerd met de fractieleiders van de regeringspartijen, Lubbers (CDA) en Rietkerk (WD). Donderdag overleggen kabinet, werk gevers en vakbeweging over de eco nomische situatie en de lonen. Minis ter Albeda (sociale zaken) had al ge dreigd met een gedwongen loonpau ze. als niet werkgevers en vakbewe ging overmorgen vrijwillig zo'n adem pauze zouden afspreken. De kans op zo'n afspraak is praktisch afwezig, nu gisteren FNV en CNV zich hier krach tig tegen hebben uitgesproken. Werkgeversvoorzitter Van Veen heeft ook al de suggestie van een adempau ze van de hand gewezen. In december al hadden de werkgevers gesteld, dat verder centraal overleg met de rege ring over aanpak van de sombere economische situatie alleen zinvol is. wanneer het kabinet besluit tot forse, nieuwe bezuinigingen bij de overheid Ook VVD-fractielelder Rietkerk vindt dat er nu alsnog in 1980 voor „enige miljarden" guldens extra be zuinigingen moeten komen. Lubbers heeft in het gesprek van gisteren nog geen harde standpunten betrokken. matieK personeel in de Amerikaanse L* 4. a.** ambassade een schending is van de DIJ SClllCt031*11 J internationale overeenkomsten en r wetten Over eventuele economische sancties tegen Iran zou Ghotbzadeh tegen over Waldheim hebben verklaard dat deze nutteloos zijn. Waldheim con cludeert in zijn rapport dat ondanks „talrijke moeilijkheden" tijdens zijn bezoek „vanwege de bijzondere machtsstructuur in Iran" zijn bezoek „nuttig is geweest en heeft bijgedra gen tot een beter begrip van de talrij ke aspecten van de huidige crisis". Meer nieuws over Iran en Afgha nistan op pag. 7 Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM BIJ een schietpartij in de Amsterdamse Van Woustraat is gisteravond een 21-Jarige Jongeman om het leven gekomen. Drie mensen liepen verwondingen op. Een oude vete over een vriendin zou ten grond slag Uggen aah de schietpartij. Vier Nederlanders hadden al enge tijd onenigheid met twee Turken. De ex-vriendin van een van de Nederlan ders zou een verhouding met een van de Turken hebben. Toen het viertal met een luchtdrukpistool dreigde vertrokken de Turken naar een kof fiehuis in de Van Woustraat. „Ik blijft kalm, want Ik ben een evenwichtig mens." Indira Gandhi, nadat zij een ruime meerderheid had veroverd in het nieuwe parlement van India. Voor onze informele competitie Het Citaat van 1980, is dat er een om te onthouden. Maar het jaar is nog jong. Boetseerset (A) Boetsccrklci mei vcrl in 3 kleuren en penseeltje Wordi zonder oven menharu Schroevedmaiersel (B) finite, kleine en kruiskopschrueve- draaier in een I landgreepje mei mmlaginechaniek. voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) inct Iraai diermoiiel Als undei legger of \nm de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk lilankhouten hang- plankie plus een /andloperlje als garjnlie voor zachl gekookte eieren ga jij daar nou niet onder bukt? Van een onzer verslaggevers LEEUWARDEN/VINKEGA Mr. J. Wiarda, de hoofdoffi cier van justitie in Leeuwar den, onderzoekt of het Infor matiecentrum Vrijwillige Euthanasie zich schuldig heeft gemaakt aan het aan zetten tot zelfmoord. In het jongste bulletin van het infor matiecentrum „Eu Thanatos" wordt een slaapmiddel met naam en toenaam genoemd dat „een zachte dood" kan bewerkstelligen als het wordt ingenomen volgens de dosis die het bulletin aangeeft. Twintig tabletten van dat „inslaap- middel" leiden volgens het blad tot het gewenste resultaat. Combineert men het middel met alcohol dan wordt de werking nog versterkt, zo vertelt „Eu Thanatos" Mr. Wiarda laat nu nagaan of een dergelijke omschrijving onder artikel 294 van het wetboek van strafrecht valt. Daarin staat dat degene „die opzettelijk een ander tot zelfmoord aanzet, hem daarbij behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft" strafbaar is, „indien de zelfmoord volgt," met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Verouderde wet Het artikel dat in opspraak is geko men is geschreven door mevrouw K Sybrandy-Alberda in Vinkega. die al vele jaren actief is op het gebied van de vrijwillige euthanasie. Zij zei gis teravond nog niets van Justitie te hebben gehoord. „Ik heb van tevoren terdege overwo gen wat de gevolgen van dit artikel zouden kunnen zijn. Dat doe ik trou wens altijd als ik schrijf voor „Eu Thanatos". Als justitie inderdaad tot stappen overgaat maak ik me geen zorgen over de afloop Wat ik heb gedaan is een middel beschrijven, dat ADVERTENTIE algemeen bekend staat als een goed inslaapmiddel. Ieder die met plannen rond loopt zijn leven te beëindigen op een menswaardige manier kan zon der veel moeite in bestaande boeken, die gemakkelijk toegankelijk zijn, hetzelfde lezen als hetgeen nu ln ons bulletin staat," aldus mevrouw Sy- brandy. Dat Juist dit artikel zo de aandacht trekt verbaast haar niet weinig „In het verleden heb lk wel vaker artike len geschreven die, als je ze goed bekijkt, in strijd zijn met de wet. Maar als dat een bijna honderd Jaar bestaande en totaal verouderde wet is. durf ik dat wel voor mijn rekening te nemen De vorige keren heb ik er echter niets over gehoord." Het bulletin„Eu Thanatos" ver schijnt vrij regelmatig in een oplage van zo'n vijfhonderd exemplaren. Het wordt toegestuurd aan de leden van het informatiecentrum en een aantal belanghebbende buitenstaan ders. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een mei- tuiging. Lil erkentelijkheid ontvangt u een van de/e kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaatsGiro: IHisltode »*n pl.mis Tel Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste hclaalpcnode een welkomsikorting van f 7 50 kado naar keuze DA. DB DC. DD (aankruisen a uh.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aanbouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor hezorginformalie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1