Grotere risico's voor op gifschip Zoete flesvoeding funest voor gebit Schakel wil niet opnieuw in Kamer Personalia Suriname kan nog vooruit met bauxiet Onderzoekers constateren 'grove nalatigheid' :RS ar Turken protesteren tegen Russische acties Afghanistan Exploitatie reserves echter kostbaar «longen komt om tij brand die ij zelf sticht Terroristische Activiteiten ,ccfan Armeniërs' Zimbabwe 1\V AlÜ'ill.A JJi Ongelukken op de weg eisen levens Bom-melder legt radio zwijgen op Drietal gooit voor kapitaal ruiten in Onderzoek naar bronnen in Nieuweschans I: Kinderen van drie jaar vaak nog aan de fles Run op goedkope Duitse benzine FNV wil wijziging kaderwet welzijn WD: paar miljard méér bezuinigen Rietkerk kritisch over Geertsema Met ijzerzaag op munitie: jongen ernstig gewond Buurgemeente van Breda wil geen weg over gebied Rita MAANDAG 7 JANUARI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET Van een onzer verslaggevers UTRECHT De klachten van de werknemers die het gifschip, Matthias n onderhoudsbeur ten geven, zijn het gevolg van het blootstaan aan dampen van chemische stoffen, die het nubnverbrand in het schip zijn achtergebleven. door] 3 'ot deze conclusie komen de bedrijfs- lengroep van de Industriebond bij het havenbedrijf Vlaardin- tn-oost en de chemiewinkel in Lei- na een onderzoek te hebben in- iteld naar de werkomstandigheden ip het schip. De „Matthias II" is een [valverbrandingsschip, dat al sinds 1970 op open zee chemisch afval ver- irandt dat niet op het land mag wor- len geloosd of verwerkt omdat het tevaren oplevert voor mens en mili- iu. Bij het havenbedrijf Vlaardingen- oost krijgt het schip twee keer per jaar een grondige onderhoudsbeurt. In hun rapport zeggen de onderzoe kers dat vrijwel alle werknemers kla- ;en over een enorme stank, met als ;evolg daarvan hoofd- en keelpijn. verlies van smaak, braakneigingen en duizeligheid. Ook hun huid wordt aangetast. Het bedrijf, de bedrijfs arts. noch de arbeidsinspectie heb ben volgens de onderzoekers, ooit systematisch gecontroleerd aan wel ke risico's de mensen die op het schip moeten werken, bloot staan". Dat wordt in het rapport „een grove nala tigheid" genoemd temeer „als we denken aan de reden waarom een afvalverbrandingsschip als de „Matt hias II" wordt ingezet: het verbran den van afval dat te giftig is om op het vasteland te worden verwerkt". Voordat er reparaties op het schip- worden uitgevoerd worden de tanks en de leidingen schoongespoeld. Maar door het ..zweten" van de tanks komt volgens het rapport weer vocht we I oor I voor meer ri aan aan J me nd tol rland tij< er t her ld (ii loom en te ?rking nding ok de tricts- gie inl ?n bij g ui Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het Tweede Kamerlid M W. Schakel (62) heeft aan de leiding van de Anti-Revolutionaire Partij meegedeeld dat hij niet beschikbaar is voor een nieuwe periode ais Kamerlid. In een gesprek voor de TROS- radio zei Schakel zaterdag dat zijn besluit om zich niet op de kandi datenlijst te laten plaatsen niets te maken heeft met meningsver schillen of richtingen in de partij, maar uitsluitend met het slopende van de functie. „Het Kamerlid maatschap eist bijzonder veel van een mens, zowel naar het lichaam als naar de geest." zei Schakel, die onafgebroken in de Tweede Ka mer zitting gehad heeft sedert 1964. Schakel zei te verwachten dat de definitieve vorming van het CDA zal doorgaan op de voorziene da tum van elf oktober. Over de posi tie van de zogenaamde „dissiden ten" in zijn partij, met wie hij grondig van mening verschilt, zei :hone advi vai i bun inden ïnderf 1-timl ICCJ srepu lartirf dartiif werki usseiffet slachtoffer had samen met een s heb*Harige vriend, naar de politie later gebleken, de soos in brand gesto- tefen uit onvrede met het feit dat in het febouw soft-drugs werden gebruikt is drjg jongens staken zondagochtend f^°eg gordijnen en ander brandbaar iteriaal in de soos aan. Het vuur waartrSpreidde zich zo snel, dat Max zich vr'J|et meer in veiligheid kon brengen Schakel: „De anti-revolutionairen zijn voor zover ze politiek meele ven .prettige' mensen die, als een beslissing eenmaal gevallen is, hun pet kunnen afnemen voor de feiten." Schakel is, naast zijn Kamerlid maatschap, burgemeester van de drie kleine Zuidhollandse gemeen ten Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland. Hij is ook voorzit ter van de protestants-christelijke beroepsgoederenvervoerders en van de vereniging voor christelijk onderwijs aan schipperskinderen. Hij zal dus na de eerstvolgende Kamerverkiezingen, die volgens plan in 1981 gehouden worden, niet in de Kamer terugkeren. Se dert september is hij eerste onder voorzitter van de Kamer. tevoorschijn, waardoor de stank enorm toeneemt. Bovendien komt er vocht vrij bij het demonteren van bijvoorbeeld leidingen of afsluiters. 'Onvoldoende' De Industriebond FNV beschuldigt in zijn blad „Zin" de ondernemings raad en de bedrijfsleiding van het Havenbedrijf Vlaardingen-oost, de havenarbeidsinspectie en de bedrijfs geneeskundige dienst ervan „onvol doende aandacht te hebben geschon ken aan de klachten van de werkne mers". „Deze instanties hebben nau welijks de moeite genomen om de omstandigheden waaronder moest worden gewerkt nauwkeurig te be oordelen op risico's voor de gezond heid, laat staan dat ze er iets aan hebben gedaan". Met name de arbeidsinspectie en de bedrijfsgeneeskundige dienst hebben volgens de bond in de uitoefening van hun taak „gefaald". „Zin" zegt dat er „een diepgaand onderzoek" dient te komen „naar de gevaren van dit soort afvalverbranding en de risico's die zijn verbonden aan de reparatie van afvalverbrandingsschepen". DEN HAAG (ANP) Ongeveer twee honderd Turken hebben zaterdag voor de Russische ambassade in Den Haag geprotesteerd tegen de „inva sie" in Afghanistan. De demonstratie was georganiseerd door de „Idealisti sche Turkse werknemers vereniging". De demonstranten droegen spandoe ken met leuzen als „Rode leger, ver laat Afghanistan" en „Hongarije, Tsjechoslowakije, Afghanistan. wie is er nu aan de beurt?" en riepen „Brezjnev moordenaar" Na mens de vereniging werd een rouw krans met een petitie achtergelaten bij het hek van het ambassadege bouw. Op aanbellen werd niet gerea geerd. Enkele uren daarvoor hadden leden van de Turkse arbeidersvereniging PARAMARIBO (ANP) In de bauxiet-rijkste gedeelten van het Bakhuysgebergte in Suriname bevindt zich een voorraad van ten minste 120 miljoen ton van deze delfstof. In een ander gedeelte van het gebergte is bovendien een reserve van 18 tot 19 miljoen ton aangetoond. Dat blijkt uit een zojuist afgeronde studie van Billiton International Me tals die is opgenomen in een nieuws bulletin van de Suriname Aluminium Company, de Suralco. Uitgaande van een jaarproduktie van 2 miljoen ton garanderen deze voorraden mijnbouwactiviteiten gedurende ruim twintig jaar. Op grond van de nu bekend gewor den gegevens zal een gemengde com missie uiterlijk op 31 mei 1980 een advies aan de Surinaamse regering uitbrengen over de economische mo gelijkheden in het Bakhuysgebergte. Deze gemengde commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Suri naamse overheid, Suralco en Billiton. Alvorens haar advies uit te brengen zal deze commissie ook zelf nog on derzoek doen. Naar aanleiding van de dan ter tafel liggende gegevens zullen de drie in Suriname actieve mijnbouwmaat- schappijen beslissen of ze de exploi tatie van de reserves in het Bakhuys gebergte al of niet aantrekkelijk vin den. Die drie mijnbouwondememin- gen zijn Grassalco en de al genoeipde Suralco en Billiton. |MMELOORD (ANP) De achttien- rige Max H. uit Emmeloord is zon- lagmorgen omgekomen bij een irand, die de jeugdsoos Klos in Em- [neloord in de as legde. ADVERTENTIE waar Drl in dij erhui||Ssen bezoekers en anderenin ver H,eshnd met soft-drugs be ellin^ eraaf istreeks de jaarwisseling waren er de soos schermutselingen geweest ill vorm Rn i nEl!'ETPl*JT7Tri3a»NT»KTl^ M VRIJE VERKIEZINGEN? Voor Smith-Muzorewa is er massale financiële steun uit Zuid-Afrika en van blank Rhodesië. Wij steunen de ZAPU en de ZANU. Zimbabwe moet vrij van Zuidafrikaanse overheersing. Steun giro 26655 t.n.v. Bevrijdingsfonds, A'dam o.v.v. „Zimbabwe". Ml Deze aktie ter ondersteuning van de verkiezingskampagne van het Patriottisch H Front wordt mede gevoerd en bij u aanbevolen door onderstaande organisaties H AR JOS, Evert Vermeer Stichting (PvdA). Jonge Socialisten, PSP. 1 PPR-jongeren. PSP-jongeren. DOMITILA en VIA Het tweede kamerlid Aarts (CDA), voorzitter van de vaste commissie voor ontwikkelingssamenwerking, is over de beslissing van de mijnbouw- maatschappijen echter niet bijster optimistisch gestemd. Volgens hem heeft namelijk nog geen van de drie ondernemingen belangstelling ge toond voor de bauxiet-voorraden in het Bakhuysgebergte. Eén van de belangrijkste oorzaken voor dat geringe enthousiasme is, dat in bepaalde andere landen, zoals Bra zilië en Australië, op een veel goedko pere manier bauxiet kan worden ge wonnen. Dat laatste is dan ook een bron van zorg voor de leiding van de Surinaamse mijnbouwmaatschappij Suralco. MARKELO (ANP) De veertigjarige H. J. Tempelman uit Markelo is zater dagavond op de Rijssenseweg in zijn woonplaats omgekomen, toen hij met zijn wagen moest uitwijken voor een tractor, die zonder licht reed. Hij bot ste tegen een boom. Eerste Exloërmond De zeventien jarige Trijntje Baas uit Eerste Ex loërmond is zaterdagmidag n haar woonplaats omgekomen toen zij door een personenauto geschept werd bij het oversteken van de weg MAASTRICHT (ANP) De uitzen ding van de regionale omroep zuid is zondagavond voor het allergrootste deel niet doorgegaan als gevolg van een bommelding. Kort nadat de uitzending om zes uur begonnen was belde iamand naar de studio met de mededeling dat daarin een bom geplaatst was. Na dat ano nieme telefoontje moesten de mede werkers van de regionale omroep zuid op last van de politie het gebouw verlaten. Een plaat die net was opge zet liet nog wat klanken horen, doch verder ging de uitzending de mist in. Nadat de politie geconstateerd had dat er geen bom te vinden was, mocht men het gebouw weer betreden maar de uitzendtijd (die tot zeven uur duurt) was toen al voorbij. Prof. mr. A. M. Donner Dubbel doctoraat Professor mr. A. M. Donner, hoogleraar in het staats recht in Groningen, krijgt dit jaar twee eredoctoraten. Op 18 juli ont vangt hij een eredoctoraat van de universiteit van Edinburgh in Schot land en in april een eredoctoraat van de universiteit van Freiburg in West- Duitsland. De heer Donner krijgt deze eredoctoraten wegens zijn werk zaamheden, van 1958 tot 1978, als lid en president van het hof van justitie van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg. Professor dr F. H. L. van Os, emeri tus-hoogleraar in de farmacognosie in Groningen, krijgt een eredoctoraat van de rijksuniversiteit van Gent we gens zijn grote verdiensten op weten schappelijk gebied en wegens zijn belangstelling voor de Gentse univer siteit. Professor Donner, in 1918 gebo ren, is eerder hoogleraar aan de Vrije Universiteit geweest. Hij was onder meer ook lid van de commissie van drie die een onderzoek instelde naar de betrokkenheid van prins Bernhard in de Lockheed-affaire. Professor Van Os (72) was tweemaal rector-magnifi- cus in Groningen. Hij heeft een ne gentigtal publikaties als auteur of als mede-auteur op zijn naam staan. DEN HAAG (ANP) Drie Hagenaars hebben de afgelopen weken door de hele stad voor minstens dertigdui zend gulden schade aangericht met het ingooien van ruiten van woningen en winkels. De drie werden aangehou den nadat zij een winkelruit ter waar de van 2.500 gulden met een trottoir tegel aan diggelen hadden gegooid Zij bekenden diezelfde avond nog bij zes woningen en twee andere winkels de ruiten kapot te hebben gegooid, later gaven zij toe nog méér stenen te hebben gegooid. Van een onzer verslaggevers NIEUWESCHANS Minister Van Aardenne (economische za ken) heeft 250.000 gulden be schikbaar gesteld voor een „proefboring bronnen badplaats Nieuwe Schans". Het geld moet uit het zogenaamde ISP-potje voor het „Integraal Struktuur Plan noorden des lands" komen. Nieuweschans heeft al lange tijd aangedrongen op onderzoek, omdat er aanwijzingen zijn dat er geneeskrachtige zouten in de bodem zitten. Het gemeentebe stuur hoopt dat er een „kuur oord" tot stand kan komen. Hoe wel jaarlijks ongeveer honderd duizend Nederlanders naar het .buitenland trekken om daar ge neeskrachtige baden te onder gaan, blijft de medische wereld in Nederland op het standpunt staan dat dit soort baden weinig of geen zin heeft. Het ministerie van volksgezond heid wil daarom geen subsidie geven. Nieuweschans heeft het daarom over de boeg van de werkloosheidsbestrijding ge gooid. Men hoopt dat er bij aan boren van geneeskrachtig zout een toeristische bronnen-bad plaats mogelijk is, die werkgele genheid zal scheppen. Daarna kan zich wellicht een medisch „Kurort" naar Duits model ont wikkelen. loc E vedel ?el« an d ei 1 blnfo pla£i g mi ?n ei hei t oo odei ri Bi natii ovi (j larbiai d el b< ïg< ml oei d ini an een onzer verslaggevers NGELO De Nederlandse instel- ngen, die zich met het welzijn van 'astarbeiders bezig houden moeten ^telling nemen tegen terroristische tiviteiten van Armeniërs. Dat zegt Stichting buitenlandse werkne- lers Twente in een oproep naar aan- fiding van een bommelding, die op december in Borne een bijeen- omst van 1100 Turken heeft ver- i toord. Oi 3rd ir Van een onzer verslaggevers UTRECHT De gewoonte om zuigelingen zoete flesvoeding, zoals gesuiker de melk, rozebottelsiroop-oplossing en zoete drinkyoghurt te geven werkt bij de kinderen al op zeer jonge leeftijd een agressieve aantasting van de melktanden in de hand. r >aar bleef het niet bij. Ook werd tot nkele keren toe gedreigd het huis c an een Turks cultureel werker in ifl orne op te blazen De politie vond efchter nergens explosieven De bom meldingen vielen ;n dezelfde periode een bomontploffing in Amster- im en terreuracties van Armniërs in ft buitenland Het stelling nemen ;en de activiteiten van deze groep emt de stichting van „groot be- ig" om zo „verdere spanningen in Turkse gemeenschap tegen te Cijfers wijzen uit. dat op twee en een halfjarige leeftijd nog slechts tien procent van de kinderen cariês (tandbederf) heeft. Een jaar later is dat percentage echter al toegeno men tot 65 en van de kleuters van vijf en een half jaar heeft negentig procent een aange tast gebit. Tot deze sombere conclusies komt tandarts F A. Toors in het tijdschrift voor genees kunde. Niet alleen dat het melkgebit door dit alles in slechte staat raakt, ernstiger zijn de gevolgen ervan voor het blijvende gebit. Door het voortijdig verlies van de melk tanden breken de blijvende tanden vertraagd door. Daar mee neemt volgens de heer Toors „de kans op een afwij kende tandstand in het blij vende gebit toe". Kinderen met kiespijn slapen slecht en verstoren de nachtrust van de overige leden van het gezin. Onderzoekingen hebben aan getoond dat kinderen met sterk aangetaste boventan den lichter wegen dan hun leeftijdgenootjes met een gaaf gebit Gewenning aan zoete flesvoeding werkt tevens de voorliefde voor zoete snoep- waren op latere leeftijd in de hand. Een ander gevolg van het vroege verlies van de boven snijtanden is dat het kind gaat „tongpersen", waardoor afwijkende slikgewoonten ontstaan. Het kind krijgt spraakmoeilijkheden. Vooral slissen is een veel voorko mend euvel in dit soort geval len. De psychische problemen waarmee het kind krijgt te maken zijn. heeft tandarts Toors ontdekt, evenmin te verwaarlozen. Verrotte voor tanden leveren nu eenmaal geen fraaie aanblik op. Kinde ren die ze hebben worden er op school meestal danig mee geplaagd Tal van ouders blijven te lang met flesvoeding doorgaan. Gebleken is dat van een groep van 59 kinderen, die bij een onderzoek naar de gevolgen van flesvoeding was betrok ken, er zestien nog aan de fles waren op een leeftijd van drie Jaar en drie maanden Deze zestien kinderen hadden allen slechte boventanden Bij de overige 43 was de situatie evenmin om over te Jubelen. Zij hadden gemiddeld tot hun 22e maand flesvoeding gekre gen. Normaal is dat flesvoe ding na veertien maanden ge staakt wordt. In bed Diverse ouders vinden het blijkbaar heel gewoon hun kind 's nachts met een zuig fles, gevuld met melk, in bed te stoppen Wat het gevolg daarvan is voor de tanden laat zich raden. Onder normale omstandighe den heeft melk nauwelijks in vloed op het gebit, maar '8 nachts slikt men minder, waardoor de melk langer in de mond blijft en tijd krijgt in te werken op het gebit. Tandarts Toors waarschuwt ook tegen de misvatUng dat ongezoet sinaasappelsap sui- kervrij is „De natuur heeft de vruchtesappen al voorzien van een vruchtsuikergehalte van zes tot tien procent Het toedienen van vitamine c- siropen raadt dokter Toors at Het nut ervan is volgens hem „twijfelachtig". Van een onzer verslaggevers GRONINGEN Veel Neder landse automobilisten in de grensstreek kopen sinds 1 janu ari hun benzine in Duitsland. Volgens Duitse kranten in het grensgebied is er een ware stormloop van Nederlanders, nadat de belasting op benzine in Nederland is verhoogd met vijf cent. De Duitse benzine was toch al goedkoper en het prijsverschil is nu opgelopen tot bijna vijf tien cent per liter. Pomphou ders aan de Nederlandse kant van de grens klagen over een omzetverlaging tot de helft. De Nederlandse automobilisten la ten vaak ook meteen enkele jer rycans vol gooien. Behalve de benzine zijn ook de auto's zelf in Duitsland veel goedkoper. Na de jongste belas tingverhoging bedraagt de be lasting op een nieuwe auto hier ongeveer veertig procent, tegen in Duitsland dertien, wat bete kent dat een Nederlander ge middeld vierduizend gulden meer betaalt voor zijn auto dan zijn Duitse buurman. „HTIB" de hoofdcommissaris van de Haagse politie gevraagd de demon stratie te verbieden. Volgens hen was zij georganiseerd door de fascistische organisatie „De grijze wolven", die de naam „idealistische Turkse werkne mers vereniging" slechts gebruikt als dekmantel Hun verzoek werd niet ingewilligd, waarna de leden van de „HTIB" besloten zich afzijdig te houden. Van een onzer verslaggevers UTRECHT De Federatie Neder landse Vakbeweging vindt dat er meer voorzieningen dan nu onder de kaderwet specifiek welzijn dienen te worden gebracht. In een commentaar op het ontwerp kaderwet, specifiek welzijn vraagt de FNV de Kamer het wetsontwerp zo danig te veranderen dat de vierjaren plannen van gemeenten, provincies en rijk de behoeften aan alle voorzie ningen van specifiek welzijn moeten vermelden De FNV denkt daarbij aan het plannen van bejaardenoor den. openbare bibliotheken, het voortgezet onderwijs aan volwasse nen. kinderbeschermingsvoorzienin gen en reclassering. Zeer belangrijke welzijnsvoorzienin gen wil de FNV in de wet aangemerkt zien als „basisvoorzieningen", die bij de afweging van prioriteiten niet kun nen worden weggestreept tegen ande re voorzieningen waaraan behoefte bestaat. Als voorbeeld noemt de FNV de alfabetisering van volwassenen. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM WD-fractieleider Rietkerk vindt, dat er zeker enkele miljarden guldens extra zullen moe ten worden bezuinigd in de collectie ve sector, nu het Centraal Planbu reau nieuwe, aanzienlijk somberder prognoses voor de toekomst heeft op gesteld. Voor de radio zei hij gisteren dat het in de rede ligt. dat de collectieve sector nog verder zal moeten ombui gen dan de vijfhonderd miljoen Uit een een miljard gulden, die de VVD al in september noodzakelijk achtte „Willen wij onze economie in Neder land gezond houden, dan zal die col lectieve sector verder moeten terug treden. Dan kan ook. Op welke ma nier dat moet gebeuren, zal het kabi net moeten voorstellen. Mocht dat niet voldoende zijn, dan zullen wij daar zeker verdere voorstellen tegen over stellen," aldus Rietkerk. HOOGEVEEN (ANP) De VVD fractieleider in de Tweede Kamer Rietkerk, betreurt het dat de voorma lige liberale leider Geertsema bij de aanbieding van het ontwerp-llberaal' manifest de suggestie heeft gewekt er voorstander van te zijn dat er naast de bestaande partijen een nieuwe li berale partij zou moeten komen, be staande uit mensen van PvdA. D'60, en WD. Rietkerk zei dit op een par tijbijeenkomst in Hoogeveen. Rietkerk wees erop dat in het ont-, werp-manlfest wordt gesproken van een concentratie van alle liberalen in ons land. Daaraan wordt toegevoegd dat indien een dergelijke concentra tie mogelijk zou blijken, de VVD zelfs bereid zou moeten zijn zichzelf terwiJ le van dit grotere verband op te hel fen. „Dat is uiteraard iets geheel an ders dan de heer Geertsema heeft gesuggereerd aldus Rietkerk Hij sprak opnieuw zijn opvatting uit dat een samenwerking met de PvdA wet nig realistisch Is TILBURG (ANP) In de berging achter zijn ouderUJk huis in Tilburg is. zondagmiddag de zeventienjarige J van Eerden zwaargewond door ont ploffende munitie. De Jongen was sa men met een vriend twintig-millime ter vliegtuigmunitie uit de tweede wereldoorlog aan het demonteren met een ijzerzaag. Door de wrijvings- hitte ontplofte het projectiel, waar door hij zware verwondingen opliep aan hals. borst en armen. Met spoed werd hij naar het ziekenhuis overge bracht. waar na enkele uren het Ie vensgevaar geweken was De vriend liep geen verwondingen op Het slachtoffer had de munitie gevonden in de bossen bij Gilze-Rijen. BREDA (ANP) De enorme verkeersoverlast op de rijksweg door Breda-Zuid dreigt te blijven voortdu ren. De oplossing voor dit knelpunt, waaraan rijkswaterstaat nu al vijf tien Jaar werkt, zal nemlijk morgen door de gemeenteraad van Nieuw Ginneken van de hand worden gewe zen. De afgewezen oplossing houdt de doortrekking in van de A-58 (Tilburg Baveli ten zuiden van Ulvenhout langs naar de E-10 (Breda-Antwer pen). Die doortrekking voert voor het overgrote deel over het grondgebied van Nieuw-Ginneken. ..De merel zit te broeden en ik vond» het toch wel erg koud

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3