'Onenigheid opheffen, geen regels stellen' Spandoeken van sekte waren geheel overbodig Evangelicals denken na over levensstijl Trouw Conferenties Herdenking geboorte van Bonifatius Raden tot bisschoppen: Ontslag dreigt om boek van echtgenote Hervormde kerk helpt Almere UIT DE KERKBLADEN Prognoses voor jaren tachtig VANDAAG VOORBIJGANGERS Schoneveld naar West-Duitsland C Joi >ij MAANDAG 7 JANUARI 1980 TROUW/KWARTET ÏMA( van een onzer redacteuren AMSTERDAM In rooms-katholiek Nederland en ook wel daarbuiten komt een vleugje synode-koorts opzetten. De agenda-op-het-nippertje en het verlangen om toch nog enige Invloed uit te oefenen brengen dezer dagen heel wat mensen ln vergadering bijeen, en de media in binnen- en buitenland ruimen er plaats voor in. dat de rol van de nuntiatuur wordt beperkt, ,,die brievenbussen van de verklikkerij," zoals kardinaal Sue- nens ze eens kenschetste Doorgaan Vooral van behoudende zijde wordt benadrukt dat de synode de puntjes op de i moet zetten en sommigen menen zei Is dat de bisschoppen ai- leen maar ln Rome hoeven te gaan aanhoren wat al beslist ls. Anderen vinden juist dat er niets autorltalr moet worden vastgesteld, maar dat men moet proberen de verlammende onenigheid op te heffen binnen de bisschoppenconferentie. De pastora le raad van Utrecht vindt dat de synode zich tot dat punt moet beper ken en betreurt het dat in de agenda de voornaamste oorzaak van de one nigheid (het benoemen van Gljsen en 8imonis) onvermeld is gebleven. Ook vond men de agenda een te sterk hiërarchisch stuk. Uit Den Bosch komen gelijke gelui den. Men wil daar duidelijke afspra ken gemaakt zien om nuntius en cu rie op hun plaats te zetten, zodat het afgelopen is met al het stiekume ge schrijf van een kleine groep die door hun goede contacten met de nuntius en Rome voortdurend hun gram kun nen halen. Voor de zo gewenste „com- munio", gemeenschapsbeleving, zou het voor alles nodig zijn dat Rome niet langer meer in dit spel van wan trouwen en achterdeuren meedoet en door dr. R. Kranenborg Het stormde en sneeuwde toen een groepje Jongemensen begon met een demonstratie voor de ingang van de universiteit van Aarhus in Denemarken. Dank zij de heftige wind en de hevige kou stonden ze dicht op elkaar, zodat hun leuzen nauwelijks te lezen waren. Wie zou trouwens die spandoeken willen bestuderen, want voorbijgangers waren er in dit open stuk stad met dit. Bedreven barre weer nauwelijks. En de spaarzame voetganger die langs kwam had wel wat beters te doen dan zich te interesseren voor een kleine demonstratie. Vanuit Breda krijgt bisschop Ernst het advies mee om te zorgen dat ontwikkelingen door kunnen gaan en niet worden teruggedraaid. Er wordt dan vooral gedacht aan de ambten en de ambtsopleiding die „eigentijds en maatschappijgericht moeten blij ven". De Bredase pastorale raad spreekt zijn vetrouwen in het beleid van Ernst uit en hoopt dat dit na de synode kan worden voortgezet. De agenda van de synode laat in alle vaagheid de twee mogelijkheden open. Er zou gepraat kunnen worden zowel over het interne conflict van de bisschoppen en wat daarmee samen hangt als over de rooms-katholieke identiteit die op aarde onversneden zou moeten worden bewaard. Het moge dan zo zijn dat de spraakma kende rk gemeenschap in Nederland in meerderheid pleit voor pluralisme, vrijheid van theologie binnen de kerk, een andere ambtsuitoefening, een andere positie voor vrouwen en gehuwden en een andere houding te genover seksualiteit. Maar in Rome zullen de kaarten wellicht anders lig gen, zelfs al zijn ze nog niet geschud en doorgestoken. De leuzen leken overigens indruk wekkend genoeg: „Vrijheid van gods dienst voor ledereen" en „Vrijheid van godsdienst een mensenrecht", las ik. Wat was er aan de hand op deze koude decemberdag van het afgelo pen jaar? Eigenlijk niets bijzonders. De demonstranten waren aanhangers van de Sclentologle, die kennelijk be zwaren hadden tegen de bijeenkomst die op dat moment gehouden werd in de universiteit over nieuwere religieu ze bewegingen. Het leek hen erg ge vaarlijk toe. al die mensen uit elf Europese landen, die zich met deze materie bezig hielden. Hun vrees was volkomen ongegrond, want de vrijheid van godsdienst was en ls voor alle aanwezigen, die allen christenen zijn, een vanzelfsprekend hooggewaardeerd gegeven. Verder kwam de sclentologle tijdens dit con gres nauwelijks ter sprake en tenslot te was het helemaal niet de bedoeling van deze bijeenkomst een gezamen lijk beleid te bepalen, laat staan zich ln te zetten voor het afschaffen van de godsdienstvrijheid Informeel Het betreft een jaarlijkse internatio nale bijeenkomst van christenen die zich in hun eigen land met nieuwere religieuze bewegingen (Unified Fami ly. Yoga, Children of God. Bhagwan Rajnecsh, Radha Soaml 8atdang. TM, etc.) bezig houden. Het ls niet een echt congres, want er worden geen lezingen gehouden en er wordt geen slotcommuniqué uitgegeven. Het ls een Informeel samenzijn waar- waarin opgenomen: De Rotier dammer, met Dordts Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leidse Courant Uitgave. Trouw/Kwarlet BV Hooldredacieur Jenze Tammmga Direcleur mg O Posima HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraai 131 Amsterdam Postyro 66 00 00 San* Ned Cred-eiban» Rekenfgnt 23 00 12 574 REGIO ROTTERDAM/OORDRECHT Postbus 940 3000 AX Ronerdam iel 010-115588 (abonnementen en taaorgmg) lel 010-115588 (redactieI lel li 57001 uitsluitend voor advertenties) WmKttak 4 Rotterdam REGIO OEN HAAG/LEIOEN Postbus 101 2501 CC Oen Haag iet 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redactie) lel 070-460864 (mt»K*tend voor advertenties) Park snaai 22 Oen Haao REGIO NOORD'OOST NE06RLAN0 Iuitsluitend administratie) Postbus 3 8000 AA Zeo'te iet 05200-17030 Melkmarkt 56 Z*0*e Abonnement apri|zen Per maand 1S.M eer toelMl t SO M Per hel» (aar 101,M Par )aar 201 M Adverfenrefa'-even oo aanvraag Teietoniscbe abonnementenoodracbten adressen boven) Opga vu familieberichten 9-19 30 van maandag in vrqdag Op zondag van 18- 20 uur teiet 020 913456 Opgave mim-advertenties let 320 936868 of schfrte'.* aan Mm.-Adv atde'-ng postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adresrm^igmgen urfs tui lend schntteiHk aan onze Amsterdamse ad'essen ln informatie wordt uitgewisseld en waarin men de ander op de hoogte brengt van wat her en der gebeurt en waar men zelf mee bezig is. Veel za ken worden slechts even aangeraakt, maar daardoor wordt Je attent ge maakt op een bepaalde problema tiek, waaraan Je thuis verder kunt werken. Ik zal enkele punten noemen om een Indruk te geven van dit sa menzijn. Een hele dag werd besteed aan de landeninformatie: hoe ls de stand van zaken van de nieuwere religieuze be wegingen in de diverse Europese lan den? De algemene indruk was dat de meeste groepen zich rustig houden of kleiner worden. Dat kan een „Jones- towneffect" zijn: na de massamoord ln Guyana zijn velen erg geschrok ken; de groepen beperken hun propa ganda en bij veel mensen ls een ach terdocht ontstaan tegenover extreme religieuze bewegingen. Vermoedelijk ls dit van voorbijgaande aard. want de bewegingen gaan intussen gewoon door met hun activiteiten. Een uitzondering vormt de beweging van Bhagwan 8hrl Rajneesh (die ons land dank zij Foudraine erg bekend), die overal veel aanhangers krijgt. Op vallend was verder het nieuwste Transcendente-Medltatle-proJect: artsen voor TM. Men sprak hierover zijn bevreemding uit, want een arts die op medische gronden zijn patiën ten aanraadt TM te gaan beoefenen gaat over de schreef: hij maakt zon der dat zijn patiënt dat weten hen lid van een religieuze beweging en ge bruikt zijn artsenpositie als propa gandamiddel Een zeer dubieuze zaak. Hersenspoeling De volgende dag stonden twee pun ten op het agendum: allereerst kwam de zaak van de plotselinge persoon lijkheidsverandering en de psychi sche beïnvloeding aan de orde. In sommige religieuze bewegingen is de invloed van de leider en van de groep zo sterk dat men soms van hersen spoeling kan spreken. Gewezen werd op het boek „Knappen" (onlangs in Trouw besproken), waarin een aantal facetten van deze zaak grondig wordt belicht. Men vroeg zich af of er niet meer gestudeerd moet worden op een aan tal aspecten die we gemakkelijk over het hoofd zien, maar die te zamen iemand geheel kunnen veranderen: een totaal ander dieet, andere kle ding, het krijgen van een andere naam, het nooit meer alleen zijn, een taal met vele alleen voor ingewijden verstaanbare, begrippen, wierook voortdurend te weinig slaap, etc. Din gen die een mens losmaken van zijn achtergrond, isoleren van de maat schappij en hem in sterke mate an ders maken. Het andere punt ter bespreking be trof de theologische en ethische bena dering die we als kerken moeten aan nemen tegenover deze bewegingen. De meningen liepen sterk uiteen: voor sommigen waren de religieuze bewegingen enkel uitingen van de macht van demonen, zodat een posi tieve benadering van de groepen uit gesloten was. Anderen vonden dit te ver gaan, maar zij hadden zoveel meegemaakt met de slachtoffers die deze religies ma ken dat ze geen behoefte hadden zich de vraag te stellen of er positieve elementen in deze bewegingen aan wezig zouden zijn: het is allereerst nodig de slachtoffers te helpen en de waarheid aan het licht te brengen. Weer anderen pleitten voor een dialo gische houding en voor meer open heid, zonder dat dit tekort hoefde te doen aan de zo noodzakelijke hulp verlening en terwijl kritiek beslist niet uitgesloten wordt. Dit waren de voornaamste punten. Verder werd er veel gepraat, waren er korte gebedsdiensten en werden er nieuwe contacten gelegd. Het was goed een paar dagen bezig te zijn met een thema waar nog te weinig op gestudeerd wordt. Ook de kerken la ten nog te weinig hun stem horen over deze religieuze bewegingen, waar veel van hun leden al aan meedoen. CHICAGO Het in Chicago gesitueerde Moody Bible Insti tute oefent druk uit op een van de professoren om zijn ontslag in te dienen. Dit niet vanwege zijn mogelijk afwijkende ideeën, maar wel die van zijn vrouw Patricia Gundry. Zij schreef een boek over de emancipatie van de vrouw ge titeld „Woman, be free", waar in zij stelde, dat vrouwen niets in de weg mag worden gelegd om leidinggevende functies in de kerk te bekleden. Na publi- katie van het boek hebben vele donateurs van de theologische opleiding hun steun opgezegd. Professor Gundry is sinds elf jaar aan het instituut ver bonden. Vrouw en geloof, voor vrouwen die samen met anderen de balans op willen maken van hun bezinning op hun bijdrage aan geloof en kerk, 8-9 februari, vervolg 7-8 maart. Kerk en Wereld, Driebergen (tel. 03438-2241). De jeugdouderling in gesprek, voor jeugdouderlingen en pastorale medewerkers, 8-9 februari, De Olde Vechte, Ommen (tel. 05291-1963). Verkenningen in de mystiek, oriëntatie in de westerse mystieke traditie, Scivias-weekend, 1-3 februa ri, Emmaus Priorij. Maarssen (tel. 03465-61678). Leren over het jodendom, m.m.v. mevr. H. L. van Stegeren-Keizer, za terdag 2 februari 10.15-16.30 uur, Toe rustingscentrum. Leusden (tel. 033- 43244). Bisschop Ernst of Nederland de confrontatie met Rome aankan maar of Rome de con frontatie aandurft met de eisen die deze tijd overal ter wereld aan de kerk stelt. Kerkhofs hoopt dat de synode groei en pluriformiteit aan vaardt als iets goeds, maar vreest ook 'n beklemtoning van uniformiteit en 'n verharding. Een van de punten die op de synode aan de orde kan komen is de kwestie van het aantal bisdommen. Er ls een streving om met name Den Bosch en ook Utrecht te splitsen. De bisschop pen zouden op die manier weer meer tijd hebben voor hun achterban. Maar alom wordt gevreesd dat zulk en splitsing alleen maar zal beogen om een bepaalde kerkpolitiek door te drukken, zodat Gijsen en de zijnen de royale meerderheid zouden verwer ven en Bluyssen en Ernst er langza merhand de brui aan zouden geven. DEN HAAG De generale financiële raad van de hervormde kerk heeft alle plaatselijke hervormde kerkera den in het land gevraagd, dit jaar een collecte te reserveren voor de stich ting Zuiderzeefonds van de kerk. Deze stichting steunt de opbouw van kerkelijk leven in de IJsselmeerpol- ders. Ditmaal gaat het speciaal om Almere, waar over twintig jaar een kwart miljoen mensen zullen wonen, verdeeld over vijf kernen. De kern Almere-haven is al vergevorderd. Vo rig jaar is daar de kerk „Goede Rede" geopend. Maar voor kerkbouw in de andere kernen zijn de financiële mid delen vrijwel niet voorhanden. Men hoopt daarom op steun van het Zui derzeefonds om in ieder geval in Al- mere-stad te kunnen bouwen. Paus Johannes Paulus n is zonder meer een voorvechter van de sterke katholiciteit, roomsheid. De curie is dat in haar wezen zo mogelijk nog meer. De Nederlandse synodedeelne mers zijn samen met aartsbisschop Danneels niet de enigen ln de verga derzaal. Hun adviseurs die hun daar buiten wel iets kunnen influisteren mogen er niet bij. Wel zullen er curie mensen aanwezig zijn, al naar gelang het onderwerp. Deze zijn oneindig bedreven om het gesprek te leiden in de banen van het formele gelijk, met vermijding van inhoudelijkheid en pastorale praktijk. Zij hebben daarin veel meer ervaring dan de Nederland se bisschopen met uitzondering van Wiliebrands die wat dat betreft voor de curie niet onder doet en wel eens als de sterke man van de synode naar voren kan komen. Veel zal dan afhan gen van zijn opstelling. De Belgische socioloog Jan Kerkhofs s.J., ziet het belang van deze Neder landse synode duidelijk internatio naal. Hij acht het niet zo van belang Het beraad zal onder meer gaan over een definitie van een nieuwe levens stijl, de noodzaak voor een nieuwe levensstijl inzake evangelisatie, hulp werk en gerechtigheid, het opstellen van richtlijnen voor een nieuwe le vensstijl en aandacht voor bestaande modellen van nieuwe levensstijl. Het doel van het beraad is verder be staande groepen in de kerken te on dersteunen en de noodzaak van nieu we levensstijl onder aandacht te brengen van meer conservatieve groepen in de kerken. De leiders van het beraad zijn Horace L. Fenton en Ronald J. Sider, beiden Amerikanen. Sider heeft gepubli ceerd over rijkdom en armoede in de wereld. Het idee voor het beraad is afkomstig van de Britse anglicaanse evangelical John Stott, de voorzitter van de com missie theologie en educatie van het BRUSSEL (AP) Het is dit jaar 1300 jaar geleden dat de heilige Bonifatius geboren werd. Er zijn meer dan 530 kerken in de wereld naar deze bij Dokkum vermoorde missionaris genoemd. Ter gelegenheid van Bonifatius' verjaardag heeft de bisschop van Crediton iri Engeland waar Bonifatius geboren werd. voorgesteld een keten van gebeden te vormen. Bonifatius is de beschermheili ge van West-Duitsland, waar 187 kerken naar hem zijn genoemd. Alom ln de kerkbladen terugblikken, of vooruitkijken naar de Jaren tach tig. Hier ln de prognose van ds A. J. Janssens ln de Gereformeerde Kerk bode van Rotterdam en omgeving: Ik denk dat de Jaren '80 een beetje gaan lijken op de jaren '30. Levensklimaat: Woeliger jaren door werkloosheid en (arbeidsionrust. Ik verwacht, dat wij allemaal een stap terug moeten doen; zelfs een flinke stap. Wij zullen dit m.i. nog minder nemen dan ln de Jaren '30. omdat wij het gezag niet meer zo hoog aanslaan als toen. De door ontevredenheid ge voede agressiviteit zal ook andere In tolerante gevoelens ontladen. Politiek klimaat Jaren van fellere tegenstellingen; verTechtsing en roep om de sterke man. Links zal naar mijn verwachtingen kleiner en tege lijk feller worden. Brede bevolkings lagen (die het een beetje beter heb ben) zullen verrechtsen Men ls al die inspraak en dat gedemocratlseer goed zat; van die toenemende onrust en agressie moet men niets hebben Velen zullen er zelfs toe komen om te zeggen: „WIJ hebben een sterke man nodig om eens flink orde op zaken te stellen en tegen het .gespuis' op te treden." Cultureel klimaat; Jaren met een toe nemende romantiek Tegenover de vele problemen zullen de menselijke afweermechanismen in actie komen Men zal ze wegduwen; men zal er aan voorbij willen leven; men gaat weg dromen in romantiek. Dat is het opium voor en van de massa. Cul tuurdragers zullen dit opium wel aan reiken. Allerlei slijters en handelaren zullen tegelijk wel regelrechte verdo vende middelen aandragen. Godsdienstig klimaat: Jaren met veel religieusiteit. In deze crisisachtige sfeer zoekt men stellig meer veilig heid. geborgenheid en zekerheid. De aandacht voor allerlei religies zal toe nemen; met name voor de valse reli gies, die de mensen ln slaap wiegen. De kerk zal met haar goede tijding daar tegen op moeten tornen. U mag dit zien als een pessimistische onheilsprofie. Ik hoop, dat dit dan gaat werken volgens de bedoeling van alle onheilsprofetieën, nl. dat de mensen zich bekeren, zodat er van de profetieën niets uitkomt. Daar hoop ik op. Ik hoop derhalve op inzet, overgave, idealisme, medemenselijk heid. verantwoordelijkheidsbesef, de mocratische gezindheid, nuchter heid, vitaliteit, gezonde levenslust en bijbelse vroomheid om de komende problemen aan te kunnen. Knus In het baptistenweekblad De Chris ten schrijft ds J Broertjes in dezelfde geest en hij vervolgt dan: Een somber beeld: het decennium, waarin het „Ik" centraler staat dan ooit tevoren Heeft dat Invloed op onze geloofsbeleving? Op onze wijze van evangeliseren? Want al willen we het niet, onbewust kan de tendens om zichzelf veilig te stellen invloed op ons geloofsleven hebben Het is im mers zelfs mogelijk om op een egoïsti sche mamer te geloven Dat klinkt vreemd voor wie een volgeling van Jezus wil zijn. die klaarstond voor iedereen er. die at met tollenaren en zondaren Het is mogelijk zo bezig te Visie van Overweg, het blad van het bisdom Breda, op de bis schoppensynode. zijn met onze eigen verlossing en met ons eigen geloof, met onze eigen ge meente en met onze eigen Unie, dat we anderen dreigen te vergeten Dan neigen we ertoe alleen in onze kring toe te laten, wie net zo denkt als wijzelf, met wie we ons vertrouwd voelen, in wie we onszelf herkennen Niet de tollenaren en zondaren, maar slechts de „huisgenoten des geloofs" en dan nog liefst die huisgenoten, die alles net zo aanvoelen en beleven als wijzelf. In het algemeen zijn onze gemeenten klein en opgebouwd uit leden, die één voor één gekomen zijn en die veelal sterk op elkaar betrok ken zijn. We vinden het heerlijk el kaar te ontmoeten en in de veilige beslotenheid van eigen kerkgebouw het Evangelie als persoonlijke bood schap van heil en eeuwig leven te horen. De knusheid van onze eigen gemeenschap kan deze op onszelf ge richte geloofsvorm gemakkelijk in de hand werken. Zelfs zo, dat deze tot principe wordt verheven. O ja. we willen wel evangeliseren vooral! Of laten evangeliseren door wie daar voor voelt. Juist het Evangelie biedt de enige blijvende veiligheid in deze wereld Nou dan! Maar het Evangelie is er niet enkel voor onze eigen ziel en zaligheid. Ook niet alleen voor het gééstelijk heil van anderen, die we uitnodigen in onze kring binnen te komen: fijn sómen op weg naar de hemel. Zo gemakkelijk is de tocht door het leven en de wereld niet tot iets „fijns" te maken. Want dit egoïs tisch getinte geloof is eenzijdig, zelfs al sloven we ons uit in hulpacties en zendingsprojecten. Nou Ja. uitsloven. Sommigen dan. Die zetten zichzelf in of geven zich arm. Maar zelfs in dat geven kan iets van zaligheid zitten. Het is immers zaliger te geven dan te ontvangen. Problemen Ir J. van der Graaf haakt in het blad van de gereformeerde bond De Waar heidsvriend in op het artikel van A J Klei in Trouw, waarin verdere groei van de reformatorische en evangeli sche kringen in de Jaren tachtig werd voorspeld. Ir Van der Graaf Me dunkt dat. als het wóór is, dat „rechts" evangelisch en gerefor meerd ook in de Jaren tachtig aan invloed zal winnen ook de problemen groter zullen worden. Na de eerste roes van het ln bepaalde verbanden elkaar herkennen in het aanvaarden van de Schrift als enige bron en norm voor het leven in alle verbanden is de kans groot, dat de nuchtere bezin ning op gang zal komen ten aanzien van de vraag wat dieper is: de binding of wat scheiding maakt. Het is name lijk nu al wél duidelijk, dat wie zich evangelisch noemen zich niet laten schikken in gereformeerde of refor matorische verbanden (waar name lijk ook de belijdenis een plaats heeft), terwijl anderzijds zij, die gere formeerd heten, wél betrokken schij nen te moeten kunnen worden in evangelische verbanden. Ik zeg niet bij voorbaat dat dit laatste niet kan. maar het lijkt mij toe, dat hier in de (nabije) toekomst toch een groot pro bleem ligt. Op twee punten zullen namelijk, dunkt me. de verschillen duidelijker worden. In de eerste plaats is het gereformeerde in zijn wortels dieper dan het evangelische van allerlei vrije groepen en in de tweede plaats in zijn uitwerking bre der Het gereformeerde is dieper zo wel in het besef, dat de mens zondaar is, van God afgevallen, verdoemelijk voor God; als ook in de beleving van de genade voor totaal verlorenen, in de bevinding van het rechtvaardig zijn voor God (als goddeloze) door het geloof Het Gereformeerde is ook bre der, meer zicht op de samenleving- tsvragen). met artikel 36 van de Ne derlandse Geloofs Belijdenis. Het ge- feformeerde denken is namelijk zeker niet a-politiek en a-maatschappelijk, iets dat voor bepaalde vrije groepen wel kenmerkend is Het gereformeer de denken is óók gekenmerkt door het theocratische, door het besef dat God de Heere is over het hele leven en dat dit consequenties heeft voor het politieke en maatschappelijke han delen. Dit bredere van het gerefor meerd-zijn zou daarom intuisen ook wel eens kunnen betekenen, dat gere formeerd-gezinden soms minder be reid zijn tot apart organiseren dan evangelisch-gezinden. PHILADELPHIA Het comité voor wereldevangelisatie (Lausanne) houdt in maart in Londen een internationaal beraad over nieuwe levensstijl, evangelisatie en gerechtig heid. Voor het beraad zijn vijftig mensen uit de hele wereld uitgenodigd. NOOIT EN NU Van XT U J UTI Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekendgemaakt, zoals het nuDnvi door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: datu, de heidenen in Christus Jezus ih mede-erfgenamen zijn. medeleden en mededeelgenoten van de belofte doorl middel van het evangelie. (Efeze 3 vers 2-6) Het woord nooit waarmee deze uitspraak van Paulus begint klinkt absoluut. Er is een radicale wijziging in de situatie gekomen. Heeft God tot nu toe gesproken tot Israël, van nu af aan horen de heidenen, de niet-Israëlieten er ook helemaal bij. De kerk heeft deze woorden opgenomen en de evangelie-prediking aan de volken nam haar aanvang. Die evangelie-verkondiging verkeert vandaag in een crisis. Er is iets aan de hand met het uitgaan tot de mede-erfgenamen, medeleden en mededeelgenoten. Er zijn gebieden in de wereld waar de verkondiging alleen met woorden of geschriften stuit op verzet. Er zit ook een hele geschiedenis van het christendom in de wereld tussen. Een geschiedenis die bijzonder donkere plekken heeft, tot op de dag van vandaag. Willen wij ernst maken met dat tot drie keer toe herhaalde „met" in dit woord, dan zullen we ons hebben af te vragen: waar krijgt dat gestalte behalve dan in onze preken en toespraken en evangelisatiegeschriften? Dat wat er tussen zit laat ons heel duidelijk zien dat er meer van ons verwacht mag worden. Meer dan woorden alleen. „Het Woord moet het doen" omvat ook ons leven en de wijze waarop we beslissen. Voor wie kiezen we? Voor ons eigen bestaan in welvaart of voor hen die met woorden alleen niet meer bereikbaar zijn? In hi ;evo] Lausanne Committee. In de Lausan- ne-verklaring staat: „Wij allen zijn geschokt door de armoede van mil joenen en verontrust door het on recht dat de oorzaak van de armoede in de wereld is. Diegenen van ons die in welvaart leven, accepteren de plicht een nieuwe levensstijl te ont wikkelen opdat hulpwerk en evange lisatie hiervan kunnen profiteren." Van 16 tot 27 Juni wordt in de plaats Pataya ln Thailand een vervolg gege ven op het ln 1974 in Lausanne, Zwit serland gehouden Internationale Congres voor Wereldevangelisatie. Thema van het congres Is: „How shall they hear??". Men heeft als doel „strategieën te ontwikkelen opdat de nog niet bereikte volkeren de stem van de Heer mogen horen". Er komen in totaal 650 deelnemers uit de gehele wereld naar Thailand. Het grootste deel van de dag brengt men door in een zeventien-tal werkgroepen. Beroepingswerk NED. HERV. KERK Emeritaat verleend per 1 januari aar H, Hoekstra te Ossendrecht en aan J D. Hoekstra te Kralingen. Mevr. C. J. Jakobs De hervormde zending heeft me vrouw C. J. Jakobs (25) benoemd tol districtssecretaris voor Gelderland Zij zal voor de helft van haar tijc werkzaam zijn voor de zending ei voor de andere helft voor het her vormd evangelisatorisch beraad (ir de driehoek Arnhem, Apeldoorn, Zutphen). Deze benoeming is een te ken van de groeiende samenwerking tussen zending verweg en zending dichtbij. Mevrouw Jakobs is ook de eerste vrouwelijke zendings-districts- secretaris. Zij studeerde theologie ln Utrecht en was nauw betrokken bi) de hervormde Stadszending in Utrecht. Vi Al (6: P£ nit In rac bei da1 te scl me 19( Scl del zal tui tie ter grc JERUZALEM (ANP) Dr. J Schone veld. nu hervormd theologisch advij^ seur ln Jeruzalem is per 1 augustus 1980 benoemd tot secretaris-gernaa van de Internationale Raad Christenen en Joden (ICCJ), een bun deling van organisaties in 16 landen J die in 1974 werd opgericht om onder ling begrip en samenwerking tussei christenen en joden te bevorderen Dr. Schoneveld is de eerste full-timt secretaris-generaal van de ICCJ waarvan het hoofdkwartier is geves lri6€ tigd in Heppenheim in de Bondsrepu 'a6rn bliek en wel in het huis, waar Martii,ranc Büber van 1916-1938 woonde. Martiipelo( Buber heeft zijn hele leven gewerkt voor een betere verhouding tusseiIet s joden en christenen. De Duitsers heb Har ben zijn huis tot historisch monu» &el ment verklaard en aan de ICCJ te£en u beschikking gesteld. feboi Voorganger van dr. Schoneveld is dr^ j0 Franz von Hammerstein, die om getoeg zondheidsredenen de functie van seiater; cretaris-generaal niet meer kan waa%spr nemen. Dr. Schoneveld neemt op vrijjet willige basis zolang zijn taak waar, totdat hij officieel in dienst komt. Drlmstr Schoneveld zal in de zomer van cli|j jaar van Israël naar Duitsland verhuijfssen zen. De protestantse kerk van HesLncj sen-Nassau heeft de middelen be^ schikbaar gesteld voor de aanstelling van een full-time secretaris-generaal. Het is de bedoeling, dat dr. Schoner veld, die in dienst is van de hervorm de raad voor kerk en Israël, in Jeruza^p4- lem zal worden opgevolgd De raad iP*-L. met de voorbereidingen daartoj bezig. Op het programma van de ICCJ staan voor dit jaar een ontmoeting van de leden in Sigtuna in Zwedenan e van 15-20 juni met als thema ..gelookgNC na Auschwitz de invloed van df iger holocaust op geloof en theologie" enastaj een jeugdconferentie in augustus ijtellir Israël over het onderwerp Israël bln|ctjVj' nen de joods-christelijke verhoiL g dingen." Lers Voorts staan op de agenda een plaiidini voor een studie in samenwerking me|0 de de leden-organisaties over joden ei christenen en de huidige islam, hei ziening van leerboeken met het ot op de wijze waarop joden en jodei dom worden voorgesteld, internatii nale cursussen rond het Martin Bt ber huis in Heppenheim, internatii nale uitwisseling van informatie ovt huidige vormen van antisemitisme andere verschijnselen van groepsdii eliminatie en vooroordelen, waarl tevens ingegaan zal worden op methoden deze verschijnselen te .strijden en het bevorderen van ont moetingen tussen vertegenwoori gers van het Jodendom en de niel westerse christenheid msl •ore aar kelt n e >rne :hter leldii ee tm e •t bi 'gen •mt ig" Ti

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2