Ontspanning komt in gevaar LI Teheran komt Waldheim volstrekt niet tegemoet Kiesuwkado Brand in clubhuis: Canadees 48 doden In deze krant VS dreigen Sowjet-Unie na interventie in Afghanistan Bij jaarwisseling twee doden door steekpartijen met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zonnig HET WEER Jt(a i*"***' Groei PTT meer dan gemiddeld Vrouwen voor bewaking bij Shell welkom Aapjes tijdens vlucht gestikt Trouw Bij de tijd Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfOUW Trouw H 38ste jaargang nr. 10839 woensdag 2 januari 1980 Zonnige perioden maar ook eerst nog een enkele regen- ol sneeuwbui. Middagtemperatuur ongeveer drie graden Matige noordenwind, windkracht vier Morgen en overmorgen: zonnige perioden en bijna overal droog. In de nacht lichte, waar sneeuw ligt ook matige vorst Morgen zon op: 08.48 maan op 14.55 onder 16.36 onder 06 26 Voor Bouw en Inteneui LESTELLA B.V. W.iiem Barentszstraat 19 Leiden Tel 071-13 45 41 Keukens. Open Haarden. Tegels. Sanitair. Losse nummers 65 cent PAGINA 2: Benedictus, man van eerbiedwaardige levenswandel PAGINA 3: PAGINA 4: Ellsworth Kelly in Stedelijk PAGINA 5: Weinig speelruimte voor het nieuwe bewind in India Voor sommige jongeren begon de eerste dag van het nieuwe jaar wel ongewoon goed: er viel op Nieuwjaarsdag plaatselijk een flink pak sneeuw, waarmee men zich kostelijk wist vermaken zoals deze twee jongens in de Rotterdamse wijk Ommoord. jk BRUSSEL, MOSKOU (Reuter, AFP, AP) De Russische interventie in Afghanistan begint de ontspanning tussen Oost en West steeds sterker te bedreigen. De Amerikaanse president Carter heeft verklaard dat de Amerikaanse reactie niet tot een protest beperkt zal blij ven. In Brussel hebben verte genwoordigers van de NAVO overlegd over eventueel te ne men maatregelen. De landen van de NAVO kwamen gisteren in Brussel overeen dat er met concrete, politieke en economische maatregelen moet worden gerea geerd op de Russische activiteiten in Afghanistan. Concrete besluiten zijn er tot dusver niet genomen. De bij eenkomst werd ook bijgewoond door de Amerikaanse onder-minister van buitenlandse zaken Warren Christopher, die de afgelopen dagen in Londen overlegde met regerings vertegenwoordigers van diverse Westeuropese landen en Canada. Na het beraad in Brussel verklaarde hij dat hij het overleg- beschouwde als een goede voorbereiding op collectie ve actie. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een boycot van de dit jaar in Mokou te houden Olympische Spelen of aan een stopzetting van de handelskredieten en de culturele be trekkingen met de Sowjet-Unie. De Amerikaanse president Carter heeft zijn Russische collega Breznjew ervan beschuldigd te hebben gelogen over de Russische inmenging in Af ghanistan. Carter doelde hiermee op de bewering van Breznjew als zouden de Russen op verzoek van de Af ghaanse president Haflzullah Amin Afghanistan zijn binnengetrokken om het land tegen aanvallen van bui tenaf te beschermen. Het feit dat Amin onmiddellijk na de Russische inval gedood, is en opgevolgd is door de pro-Russische Babrak Karmal toont duidelijk aan dat de toestand wel even anders is dan de Russen beweren, aldus de Amerikaanse rege ring. Iraniërs van Afghaanse afkomst demonstreren met onder meer de leus 'Afghanistan is het Vietnam van de Sowjet-Unie' tegen de Russische inval in dat land. 26.000 militairen bevinden. Inmiddels hebben Russische troepen het gehele aan China grenzende gebied bezet. Daaraan zouden felle gevechten zijn voorafgegan, aldus Pakistaanse kranten. Ook uit andere delen van Afghanistan kwamen berichten van botsingen. Enkele duizenden mensen hebben gisteren geprobeerd de Russische ambassade in Teheran te bestormen uit protest tegen de Russische inval in Afghanistan. Een groot deel van de betogers is van Afghaanse afkomst. Een deel van hen slaagde erin op het terrein van de ambassade door te dringen. Leden van de islamitische revolutionaire garde slaagden erin door schoten in de lucht de mensen van het terrein te verdrijven. De de monstranten trokken daarna maar naar de Amerikaanse ambassade. Ook in Masdad in de provincie Kho- rassan werden demonstraties tegen de Sowjet-Unie gehouden. Ook de Iraanse leiders hebben zich dezer da gen in de meest felle bewoordingen uitgesproken tegen de Russische ac tie in het buurland. Tegenaanval QUEBEC CITY (Reuter, AP, AFP) Een brand in een clubhuis in het Canadese stadje Chapais heeft aan zeker 48 mensen het leven gekost. Aanvankelijk dacht men dat er slechts zes doden waren maar naar mate men de resten van het gebouw doorzocht trof men meer lichamen aan. Van de lichamen werden er 41 aange troffen in de resten van het clubhuis. Zeven gewonden bezweken in het zie kenhuis. Gisteravond laat werden nog een onbekend aantal deelnemers aan het nieuwjaarsfeest in het ge bouw vermist, zodat de politie vreest nog meer doden te zullen bergen. De politie heeft een 21-jarige jonge man aangehouden die waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de ramp. Hij zou een aansteker hebben gehouden bij een kerstboom, die daarop meteen in brand vloog. Toen ook de versierin gen in het Opemlska-clubhuis in brand raakten stond het gebouw snel in lichterlaaie. Het clubhuis, eigendom van de plaat selijke mijnmaatschappij, had slechts één deur in gebruik als uit gang. De 300 mensen, die in het ge bouw waren, zijn waarschijnlijk in paniek geraakt en hebben elkaar on der de voet gelopen tijdens de vlucht voor het vuur. Het merendeel van de lichamen werd namelijk door de brandweer aangetroffen vlak bij de uitgang van het clubhuis. Inmiddels zijn de leiders in het Krem lin in de tegenaanval gegaan. Een artikel in het regeringsblad Zwestia stelt dat de Amerikanen hebben ge probeerd er een Amerikaanse basis van de maken nu de Verenigde Sta ten hun controle over Iran kwijt zijn. De nieuwe regering van Babrak Kar mal heeft zich in soortgelijke geest uitgelaten. Bij de gevechten in Afghanistan tus sen de Russen enerzijds en aanhan gers van de afgezette en gedode presi dent Amin en islamitische opstande lingen anderzijds zijn tot dusver zo'n 200 Russische militairen gedood of gewond. Volgens Amerikaanse gege vens zouden zich momenteel zo'n 33.000 Russische militairen in Afgha nistan bevinden. Bovendien zouden er aan de Russische kant van de Afghaans-Russische grens nog eens TEHERAN (Reuter, AP) De kans dat het bezoek van secretaris-generaal Waldheim van de Verenigde Naties aan Teheran iets zal opleveren voor de gijzelaars In de Amerikaanse ambassade, wordt niet hoog aangeslagen. Alle betrokkenen wezen er gisteren op dat Waldheims bezoek een informatief karakter heeft. Bij zijn aankomst op het vliegveld van Teheran zei Waldheim dat zijn bezoek bedoeld was om meningen uit te wisselen. HIJ sprak de hoop uit dat dit zou bijdragen aan het vinden van middelen om het conflict op te lossen. Waldheim werd afgehaald door de Iraanse minister van buitenlandse za ken, Ghotbzadeh. Deze verklaarde eerder dat de secretaris-generaal niet als bemiddelaar naar Teheran kwam. Het zou Waldheim alleen gaan om het verzamelen van feiten in verband met de gijzeling. Sedert 4 november hou den Iraanse studenten 49 of 50 diplo maten vast in de Amerikaanse am bassade in Teheran. De studenten hebben laten doorschemeren dat zij eventueel wel bereid zijn om met Waldheim te praten, maar dan alleen over de oorzaak van de bezetting van de ambassade en zeker niet over de vrijlating van de gijzelaars. Ayatollah Khomeini heeft laten weten Wald heim niet te zullen ontvangen. De Iraanse minister van buitenlandse zaken meende dat de Verenigde Sta ten niet hun zin hebben gekregen in de Veiligheidsraad. De raad keurde afgelopen maandag met elf tegen nul stemmen bij vier onthoudingen een Amerikaanse resolutie goed. waarin gedreigd wordt met economische sancties tegen Iran als dit land de gijzelaars niet voor 7 Januari vrij laat. De Amerikaanse delegatie is al bezig met het ontwerpen van een tekst voor een resolutie die op 7 januari zou moeten worden aangenomen. In ver band daarmee had de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de VN. Donald McHenry, al gesprekken met andere delegaties. heran op het vermogen van de gewe zen sjah. Het was voor het eerst dat de Amerikaanse regering op deze ma nier inging op een deel van de eisen van de nieuwe Iraanse machtheb bers. Het is een indirecte poging te werken aan een sfeerverbetering. ROTTERDAM (ANP) Shell begint volgende week een ad vertentiecampagne om de be wakingsdienst in Pernis, Vlaar- dlngen en Europoort uit te breiden. Voor het eerst worden ook vrouwen uitgenodigd om te solliciteren. Volgens een woordvoerder van de maat schappij moet de bewakings dienst (nu zestig man) met zes mensen worden uitgebreid door de extra vakantiedagen, die de Shell-werknemers er dit jaar hebben bijgekregen. Eventuele vrouwelijke bewa kers zullen alleen dagdiensten hoeven te draaien, maar verder is hun werk gelijk aan dat van de mannelijke collega's Ze zul len onder meer in- en uitgaand verkeer moeten controleren en bijvoorbeeld moeten toezien op de snelheidsbeperking bij raffinaderij en tankparken. Portlerswerk en hondenpa- troulllering valt niet onder de taken van de Shell-bewakings- dlenst. STOCKHOLM (DPAl - Tij dens een vlucht van de Indone sische hoofdstad Jakarta naar Stockholm zijn vijfhonderd rhesusaapjes gestikt die zich in te kleine kooien bevonden. In totaal bevonden zich 625 aap jes aan boord van het toestel. De dieren waren bestemd voor het bacteriologisch rijkslabo ratorium in de Zweedse hoofd stad. De Zweedse dierenbescher ming eist een wereldwijde cam pagne tegen dergelijke dier- transporten. Volgens de Zweedse dierenbeschermers verliezen leder jaar meer dan honderdduizend dieren op deze wijze het leven. Goede morgen, dit zijn de jaren tachtig. Went het al wat? Dit dachten wij gisteren al, maar toen konden wij u wat moeilijker bereiken. Intussen gaat de Shell vrou wen voor de bewakingsdienst inhuren. Maar daar willen wij geen bijzondere betekenis aan hechten. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Tijdens de jaarwisseling zijn bij steekpartij en twee mensen om het leven gekomen. Uit ergernis over het voortdurend ontploffen van vuurwerk stak de zeventigjarige G. B. uit Dieren (Gelderland) voor zijn woning aan de Zut- phensestraatweg zijn achttienjarige plaatsgenoot F. H. Schoonderbeek met een keukenmes neer. Het slachtoffer behoorde tot een i groepje jongens dat zich omstreeks i half vier in de ochtend voor de wo- jning van de bejaarde man had verza- jmeld en met vuurwerk gooide. De man was naar zijn zeggen evenals voorgaande jaren herhaaldelijk ge treiterd en uitgescholden. Op een ge geven moment pakte hij een keuken- imes en stak op de jongens in, waarbij 'hij er één dodelijk raakte. Volgens de jpolitie gebeurde dat niet met opzet. 'Tijdens de oudejaarsviering in de Friese plaats Buitenpost is de negen tienjarige Harmen Grijpstra dood gestoken. De verdachte, de dertigjari ge P K. uit Buitenpost, heeft bekend. Bij de steekpartij speelde volgens de politie overmatig alcoholgebruik een belangrijke rol. De ruzie ontstond om een kleinigheid. Over het algemeen is de jaarwisseling n ons land rustig verlopen. In de p-ote steden is het, afgezien van de .raditionele branden en de gebruike- ijke baldadigheid, niet tot bijzonde re incidenten gekomen. Alleen En- chede beleefde een voor die stad umoerige nacht. De politie moest 36 reer assistentie verlenen Op ver- chillende plaatsen is geschoten, zon- ler dat er gewonden vielen. Voorts reeg de politie een groot aantal mel ingen van vechtpartijen op straat. loewel de Jaarwisseling zowel in de tad als de provincie Groningen ta melijk rustig verliep, zijn in totaal twaalf personen aangehouden we gens geweldpleging en vernielingen. In overleg met de officier van justitie zal worden getracht snelrecht toe te passen. In Rotterdam kwam het niet tot ern stige moeilijkheden. Wel raakten in zuid na middernacht twee groepen van ongeveer vijftig jongeren slaags. Vrijdag zullen de kerstboomjagers, die het afgelopen weekeinde reeds waren aangehouden, 'snelrecht' on dergaan. In Den Haag is het redelijk rustig gebleven. De mobiele eenheid moesi een keer uitrukken nadat het publiek met stenen gooide en in Schevenin gen moest de politie eneveens „kleine correcties" uitvoeren om de orde te herstellen. Drie personen zijn aange houden wegens geweldpleging. Rookbommen In Poeldijk zijn maandagmiddag vlei jongens van 15 tot 17 jaar gewond geraakt toen zij in een kelder rook bommen wilden maken. Zij zijn mei brandwonden opgenomen in het zie kenhuis; één van hen is ernstig ge wond. De jongens hadden chemische stoffen in een teil gedaan. Een vijfde jongen, die daar niet bij mocht zijn, gooide via een bovenraam een rotje naar binnen, dat in de teil ontplofte. Ook in het Betuwse Meteren is het tijdens de jaarwisseling tot ongeregeldheden gekomen. Verschillen de automobielen werden in brand gestoken. De rijkspolitie, die de brandweer te hulp wilde schieten, werd door omstanders tegengehouden. Koerden onrustig Zowel in Koerdistan als in Baloechl stan is het de afgelopen dagen weer onrustig geweest. Tenminste één per soon is gedood en vijf mensen raak ten gewond bij botsingen tussen Koerdische nationalisten en revolu tionaire gardisten in de Koerdische stad Sanandaj. Het schieten duurde gisteren in de loop van de dag nog voort, zodat de vrees bestond dat het aantal slachtoffers nog zou oplopen. De gevechte vonden plaats ondanks het bestand dat van kracht is in Koerdistan. Leden van de Koerdi sche Democratische Partij willen dat de revolutionaire gardisten opkras sen. Het officiële persbureau Pars riep om dat een aanval op de gardis ten door het leger zou worden be schouwd als een aanval op de strijd krachten zelf en ook als zodanig zou worden beantwoord. Ook in de provincie Baloechistan vielen slachtoffers. Drie revolutionai re gardisten kwamen om toen zij door gewapende mannen in een hinder laag werden gelokt. Ayatollah Kho meini stuurde vorige week de vroege re minister van buitenlandse zaken Yazdi naar de Baloechische hoofd stad Zahedan, maar deze is Inmiddels naar Teheran teruggekeerd zonder dat er overeenstemming is bereikt. Ook in Tabriz, hoofdstad van Oost- Zerbeidjan, was het onrustig. Ten minste één persoon zou daar zijn gedood. De Egyptische president Sadat heeft zich voorstander verklaard van een Amerikaanse militaire actie om de gijzelaars in de ambassade te bevrij den. Een wat reëlere poging om de gijze ling in Iran tot een oplossing te bren gen deed de Amerikaanse onder-mi nister van buitenlandse zaken David Newson gisteren. Hij verklaarde dat Washington de Iraanse leiders heeft laten weten dat de Amerikaanse Jus titie openstaat voor de vorderingen van de nieuwe machthebbers in Te- Boetseerset (A) Hoetsccrklci met verl in i Meuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhiird Schroevedraaierset (B) Ciroie. kleine en krui.skopschroeve- draaicr in een I landgreepje met onisiagmechanick. voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O mei traai iliermoliel Als nuclei legger «lienor de *ier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk lilankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvang! u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaatsGiro: Uw naam: Uw adres: lYislcode en plaats:Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een wclkomstkorting van f 7 50. Kado naar keuze DA. DB DC DD (aankruisen a u b.» Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorgtnformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1