Uitbreiding col lege Zoetermeer door B en W afgewezen 25.- !"V L J# V4 irutösbuts Religieuze kunst ontdekt bij sloop van kerkzwembad 10.-VSoordeel Nieuwbouw op hoek Langegracht zeker rsilverda DECEMBER! Trouw CDA-VOORSTEL ONTRADEN 5 j| Ministerie geeft geld voor parkeerders %l008 Leidse 'overdekte' herbergde kunstschat Haagse raad krijgt genoeg inspraak bij uitbreiding Kamer een docent Engels KERSTBOMEN KERST-SHOW een hoofd huishouding (vr) DINSDAG 11 DECEMBER 1979 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET NSC Van een onzer verslaggevers ZOETERMEER B en W van Zoetermeer zijn tegen uitbrei ding van het college van vier naar vijf wethouders, zoals door de gemeenteraadsfractie van het CDA vrijdag in een aanval op het dagelijkse bestuur van deze stad was gevraagd. Dit heeft burgemeester Hoekstra gisteravond geantwoord in een repliek op de algemene beschouwing van de Zoetermeerse raad op de gemeentebegroting voor volgend jaar. IT '1 Ziekenhuis Horst vraafn rechtbankpresident geen uitspraak te do 'ger f >n N e R sn J ZOU ROERMOND De verdediger het St Antonius ziekenhuis in H (L) heeft de president van de R mondse rechtbank gevraagd uitspraak te doen in een kort van de medische staf van het huis tegen de directie. Volgens Korthals Altes uit Den Haag zou uitspraak de situatie alleen maat nordelijker maken. De staf had in het geding, dat gij ochtend diende, gevraagd om een i' slissing. waardoor de specialisten het binnenkort te sluiten zieken] hun werk in de nieuwe poliklinitl. D In Horst en in het ziekenhuis kunnen voortzetten. De burgemeester bestreed de opvat ting van de CDA-fractie, dat het col lege „een gebrek aan visie op zijn beleid" zou hebben, doordat de porte feuilles van de vier wethouders te zwaar zouden zijn." Geen van de wet houders groeit het hem toebedeelde takenpakket boven het hoofd", zei Hoekstra, „en daarom is een college- uitbrpiding onnodig." Alleen CDA- wethouder Nagtegaal is voorstander van een dergelijke uitbreiding. CDA-fractieleider mevrouw Van Leeuwen zei tijdens de algemene be schouwingen vrijdag dat het coUege- beleid niet meer voorstelt dan „het passen op de winkel". „Vorig jaar is Wethouder Nagtegaal. het CDA het toen nieuwe college met mildheid tegemoet getreden", aldus Van Leeuwen, „ook al waren we toen al niet tevreden. Volgens de eerste vrouw van het Zoetermeerse CDA heeft het college tot nu toe een „kriti sche beoordeling van het eigen func tioneren achterwege gelaten". Mevrouw Van Leeuwen weet het slechte functioneren van het CDA- WD-PvcLA-D'66-college aan de in krimping van vijf naar vier wethou ders na de gemeenteraadsverkiezin gen van vorig jaar Dat gebeurde toen mede op aandringen van haar partij en tegen de zin van de PvdA. Me vrouw Van Leeuwen gaf de socialis ten vrijdag achteraf gelijk. Een ver lichting van de taken van de Zoeter meerse wethouders achtte mevrouw Van Leeuwen des te meer nodig nu het er naar uitziet dat de groeikern Zoetermeer de komende jaren nog flink moet uitbreiden. Nevenfunctie Wethouder Nagtegaal heeft gister avond geweigerd gedetailleerd in te gaan op de vragen die de Zoetermeer se PvdA-fractie had gesteld over één van zijn nevenfuncties. PvdA-woord- voerder Oskam noemde het tijdens zijn algemene beschouwing „onbe grijpelijk" dat de voor de woning bouw verantwoordelijke CDA-be- stuurder ook voorzitter is van de Al gemene Stichting Woonhaghe, die de belangen van de bejaarden- en jönge- renhuisvesting in Zoetermeer behar tigt. Nagtegaal zei in bedekte termen deze functie gemakkelijk verenig baar te achten. Van een onzer verslaggevers LEIDEN De gemeente Lei den is definitief van plan om op de hoek van de Lange gracht en de Pelikaanstraat 57 nieuwbouwwoningen te re aliseren. De sloop van de aan grenzende bebouwing aan de Oosterdwarsgracht zal op korte termijn ter hand wor den genomen. Men hoopt in de loop van volgend jaar met de nieuwbouw te beginnen. ADVERTENTIE k Haarlemmerstraat Tel. 071-131204 JKftejRl Leiden Met één der grootste collecties bruids- en avondjaponnen van heel Nederland- Van een onzer verslaggevers LEIDEN De gemeente Lei den is deze week geheel on verwacht een kunstschat rij ker geworden. Bij de sloop van het voormalige overdekte zwembad aan de Haarlem merstraat zijn achter betim meringen vijf qua afmeting enorme schilderijen tevoor schijn gekomen. Deze behoor den tot het interieur van de vroegere Mon père-kerk, die rond 1925 tot dit zwembad is omgebouwd. Een deskundigen op het gebied van religieuze kunst, verbonden aan het Utrechtse rijksmuseum Catharijne Convent, de heer Dirkse. verklaarde gisteren na onderzoek dat het een interessante vondst betreft. Van de vijf ontdekte doeken, ieder wel drie meter en ruim 1.20 meter breed, zijn er inmiddels vier naar de zolder van het stedelijk museum de Lakenhal in Leiden overgebracht. Zij stellen geza menlijk de verering van de heilige familie voor en- hingen in de zoge naamde Jozefskapel, rechts van het koor van de kerk. Uit archiefstukken is inmiddels ko men vast te staan dat de doeken in 1902 zijn geschilderd en aangebracht door de firma M. H. van Winsen en Van de Wiel uit Tilburg. Dit bedrijf ahd de totale Interieurschildering voor de kerk aangenomen voor een bedrag van 10.800 gulden. De bewus te schilderstukken komen voor 490 gulden op deze rekening voor maar vormen wel een deel van een groter geheel. Dat naar deze kunstvoorwer pen nooit is gezocht komt mede om dat ze niet op de oude. voorlopige en nooit officieel vastgestelde monu mentenlijst uit 1915 voorkomen. Wel twee eveneens in deze vroegere kerk thuishorende schilderstukken: de sttd van Bethlehem en een landschap van Abraham van Rande. Deze be vinden zich momenteel in de Jozef kerk aan de Leidse Herensingel. Transformatie Diezelfde kerk is tevens oorzaak ge weest van de ongebruikelijke trans formatie van de neo-gothiSche Mon père-kerk tot een overdekt zwembad. Het in 1839 onder architectuur van Theodoor Molkenboer gestichte be dehuis aan de Haarlemmerstraat werd namelijk na de stichting van de Jozefkerk overcompleet. Een particu lier eigenaar heeft haar toen tot de eerste overdekte Leidse zweminrich ting omgebouwd. Merkwaardig is het daarom te meer dat de ontdekte schilderstukken in de zeer vochtige en chloorhoudende atmosfeer in het zwembad toch in zo n goede conditie zijn gebleven. Lakenhal-directeur Wurfbain hier over ..Waarschijnlijk hebben ze in de smalle ruimte waarin ze hingen toch toevoer van frisse lucht gekregen". De restauratiewerkzaamheden aan de kunstwerken kunnen zich dan ook beperken tot herstel van wat gaten en scheuren. Overigens schat Wurfbain de geldelijke waarde van de schilder stukken gering, maar daarentegen de kunsthistorische relatief groot. Op de rol „Omdat er weinig religieuze schilder kunst uit die periode bestaat vind ik de doeken waardevoller dan een of ander ljslandschap van een negen tiende eeuwse meester, waar tegen woordig zulke hoge bedragen voor worden neergeteld", aldus de mu seumdirecteur Het is een lid van de Leidse archeologische begeleidings commissie geweest die de kunstschat in het te slopen kerkgebouw zwem bad aan het licht bracht. Mevrouw Suurmond-Van Leeuwen begeleidt voor deze commissie in Leiden uit te voeren restauratie- en andere werk zaamheden aan monumentale en in ander opzicht geschiedkundig inte ressante panden en stadsgedeelten. In het museum De Lakenhal aan de Oude Singel worden de nu gevonden schilderstukken van 20 december tot 20 januari geëxposeerd. „Daarna wor den ze geconsolideerd en gaan dan gewoon op de rol", aldus Wurfbain. Een schets van de nieuwbouw die op de hoek van de Langegracht en de Oosterdwarsgracht moet verrijzen. Het bouwplan voor de hoek Lange- gracht/Pelikaanstraat heeft doordat het lange tijd is blijven liggen ver schillende veranderingen ondergaan. De Leiderdorpse bouwmaatschappij Noórlander, die het terrein van de voormalige Leidse Machinefabriek in eerste instantie bezat, had een plan gemaakt om er 55 premiekoopwonin gen te bouwen. De gemeente wilde daar echter niet van horen, omdat zij aldaar woningwetwoningen wenste. Ook de buurt pleitte steeds voor be taalbare huurwoningen. Het plan dat de gemeente nu ter tafel heeft gelegd voorziet inderdaad in woningen in de woningwetsector. In totaal zullen er 57 woningen worden gerealiseerd, die in beheer komen bij de Leidse Woningstichting en zullen onderverdeeld worden in 9 tweeka merwoningen. 22 driekamerwonin gen. 16 vierkamerwoningen en 10 vijf kamerwoningen. Acht huizen aan de Oosterdwarsgracht en aan de Emma- straat moeten voor de nieuwbouw wijken. Een aantal panden is al ont ruimd, en zodra er voor de overige bewoners woonruimte is gevonden gaan de slopers aan de slag. Parkeerdek Achter de nieuwbouw zal een gedeel telijk in de grond verzonken parkeer dek komen. Bovenop dit parkeerdek is ruimte voor groenvoorzieningen. Het is het eerste woningbouwplan in de wijk Noordvest (de buurt tussen de Langegracht en de Maresingel) waarbij parkeergelegenheid wordt gerealiseerd op het eigen terrein. De gemeente heeft overigens zeer lang moeten onderhandelen met het mi nisterie van volkshuisvesting om ex tra gelden te krijgen voor het par keerdek. Tot dusver was de bouw van een parkeerdek onmogelijk bij wo- ningwetbouw. Het is nu de eerste maal dat het ministerie geld beschik baar stelt voor zo'n dure parkeergele genheid bij woningwetbouw. De stichting studentenhuisvesting zal vermoedelijk de vier panden aan de Oude Singel opknappen. Een van de panden is nog in handen van de gemeente, maar er is overeenstem ming bereikt over de ruil van het pand voor een deel van de tuinen. De verkregen grond zal de gemeente bij de nieuwbouw gaan betrekken. College van b. en w.: Van een onzer verslaggevers DEN HAAG— Het gemeentebestuur van Den Haag zal begin volgend jaar zijn visie kunnen geven op de plan nen die momenteel in opdracht van Rijksgebouwendienst door drie ar chitectenbureaus worden ontworpen voor de uitbreiding van het Tweede- Kamergebouw. Bij de meningsvor ming zal de Haagse raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Stads vernieuwing intensief worden be trokken. Dit schrijven b. en w. van Den Haag in antwoord op schriftelijke vragen van het PvdA-raadslid Adri Duive- steijn. die 'met enige verbazing en verontrusting' kennis had genomen van kranteberichten waaruit zou blij ken dat de voorlopige plannen van de architectenbureaus aanzienlijk afwij ken van de opgestelde voorwaarden t.a.v. de begrenzing. Zo zou het Bui tenhof bij de plannen betrokken wor den. waarbij zelfs aan een overbou- wing van de Hofweg zou worden gedacht. B. en W. antwoorden dat de voorlopi ge ontwerpen voor de uitbreiding van de kamergebouwen nog niet klaar zijn. Zij dienen volgens de opdracht die Rijksgebouwendienst heeft ver strekt, aan het eind van dit jaar ge reed te zijn. Het is op dit moment niet duidelijk of de architecten sterk zijn afgeweken van hun opdracht, aldus het college. Mocht dit wel zo zijn dan zal er nieuw overleg nodig zijn. De plannen zullen in ieder geval ge toetst worden aan het Beschermde Stadsgezicht, dat voor dit gedeelte van de Binnenstad geldt. Alvorens tot verdere conclusies te komen zal Rijksgebouwendienst eerst „in spraak" van de gemeente vragen. Dit zal volgens de verwachtingen tussen januari en maart 1980 gebeuren. Honderdste woning DEN HAAG In de Haagse nieuw-- bouwwijk Houtwijk is de honderdste woning gereed gekomen. Wethouder Piet Vink kon gistermiddag de sleutel overhandigen aan de toekomstige be woner. het gezin B. M Ben Mokhtar. dat nu nog aan de Trekweg in Molen wijk woont. De honderdste woning in Houtwijk is gebouwd door de woning bouwvereniging „De Goede Woning". DULFER Een formatie van saxofonist Hans Dulfer geeft heden avond (21.00) een jazzconcert in D'Ouwe Droog aan de Dijkweg in Naaldwijk. Sterke corduroy jeans met rechte pijp en vier zakken. 100% katoen, makkelijk wasbaar. Kleuren zwart, camel, bruin en groen, mt. 116-176 alle maten van 35.- voor Alleen deze week Grote Marktstraat 34, Den Haag - Rozemarijn 19-23. Leidschendam Haarlemmerstraat 115-117. Leiden VERSTOPT RIOOL? Tel. 071-140932-122987 VOOR AL UW RIOOLVERNIEUWINGEN OE ROODE EN ZN. LEIDEN Directe aanleiding voor het l was het polikliniekplan dat de d tie van het ziekenhuis uit Venray-^. de huisartsen in Horst stuurde D IJ uit bleek dat er voor de Horsters; rdf alisten geen plaats was ingeruim dat zij met ingang van 1 januari nee praktijk kunnen sluiten. d p-P is n 1 bu t len Fi ing. mei ist hoortoestèllen da ihtei Breestraat 58. Leiden, tel. 071-140475 (naast de Stadsgehoorzaal) Ihi Vereniging voor Chr. Beroepsonderwijs voor Leiden en omstreken Leiden Voor de Chr SCHOOL VOOR LAGER EN MIDDELBAAR EROEPSONDERWIJS BOSHUIZEN' te Leiden Toussaintkade 51 wordt zo spoedig mogelijk gevraagd: (LHNO/MHNO) 20 lestijden p.wk. Positief chr. levensovertuiging. Sollicitaties met uitgebreide inlichtingen en referenties ner' zo spoedig mogelijk te richten aan het bestuur van de ■n8e school, Toussaintkade 51 te Leiden. Inoichtingen verstrekt de directrice van de school, tel: 071-310661 of thuis 071-761079. ite iade iane an h ge d or c BS t T ma «ch< ral (tm genl IN ONZE TUINHOBBY-SHOW. MET DOE-HET-ZEL^ fi KELEN VOOR UW KERSTSTUKJES. KAARSEN, KERST-C BOOM-VERLICHTING, VERSIERING. BLOEIENDE PU TEN, KERSTSTUKJES GRIFFIOEN'S TUINCENTRUM LEIDSEWEG 520 - VOORSCHOTEN Parkeerruimte aanwezig op eigen terrein Hobby prop. apparatuur primus, camping-gas. pop-gas. plein-air. en n enz SPECIALE AANBIEDING: Ltr (lesjes, compl. met regelaarslang en brander, niet 169.50 Maar!!! bij ons 116,— gas-electr. camping gasshop dd inct m lelsb Ifs Vindt u dit een leuk kapsel voor de feestdagen? Wij maken het voor u of laat u door ons adviseren. 'KNIPPEN IS ALLES!" bezuidenhoutseweg 203 (bij laan v. n.o.indië) tel. 853532 (volop parkeren voor de deur) groot hertoginnelaan 64 (hoek waldeck pyrmontkade) tel. 631094 Stichting Hervormde Bejaardenzorg in het Westland Naaldwijkseweg 34, 2691 RH 's-Gravenzande. Voor ons bejaardentehuis „Sonnevanck" waarin 80 bewoners wonen, vragen wij voor spoedige indiensttreding: die enerzijds door haar ervaring en leeftijd en anderzijds door haar theoretische opleiding in staat is leiding te geven aan het personeel, werkzaam in de afdeling Huishouding Zij organiseert stimuleert en activeert daar waar dit nodig en gewenst is en .helpt mede om een goede woon- en werksfeer te verkrijgen voor de bewoners en personeel Een christelijke levensovertuiging is gewenst Salarisvaststelling zal geschieden, afhankelijk van leeftijd en; ervaring, volgens de geldende C A O waarin ook de andere gunstige arbeidsvoor waarden zijn geregeld. Belangstellenden voor deze funktie worden verzocht hun sollicitatie schrifte lijk te nchten aan de direktie. bij wie ook inlichtingen zijn te verkrijgen (tel. 01748-2181) Kerstbomen Kamerplanten EN 1e KLAS Antiekafdeling ingang voor beide: Garden Centrest Bloemendaal B.V. HOOGMADESEWEG. LI DERDORP. TEL. 07I 410377-(Privé PARKEI PLAATS). Dameskapsalo W. Freek Verim GEEFT VOOR ONV SCHIL LIG WAT VOOR H*; EEN PRIMA PERMANENT OOK HET JUISTE AOr VOOR ALLE SOORTEN C MES- EN HERENPRUI' (TOUPET) EN HAARDEL MORSSTRAA Leiden, tel. 071-12662 na 18.00 uur. Tel 071-763836 WINKELEN begint bij ELKE OCHTEND

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1979 | | pagina 6