juliana ziekenhuis veldwijk vraagt: r psycholoog hoofd verpleegkundige (m/vi MAATSCHAPPIJLEE] OP SCHOOL. INDE STAAT INFORMATIl verpleegkundigen verpleegkundigen sociotherapeuten CHRISTELIJK SANATORIUM VOOR I NEUROSEN EN PSYCHOSEN TE ZEIST Stichting De Rustenburg Rotterdam üjjjyiaJvaaj) NACHTHOOFD verpleegkundigen operatiekamerverpleegkundige anaesthesieverpleegkundige HOE WIN JE MORGEN EEN KERSVERSE WERKKRACHT fysiotherapeut(e) PSYCHIATRISCH ZIEKENHUS VELDWIJK ERMELO VERPLEEGKUNDIGE direkteur/direktrice wijk verpleegkundige ZATERDAG 1 SEPTEMBER 1979 TROUW/KWARTET Het Sanatorium is een open psychiatrisch ziekenhuis met 230 plaatsen, verdeeld over kleine afdelingen voor kortdurende psychiatrische behandeling, socio- therapeutische gemeenschappen en een centrum voor observatie, behandeling en reaktivering van geestelijk gestoorde bejaarden Ter versterking van de verplegingsdienst worden gevraagd: voor de afdeling kortdurende psychiatrische be handeling diploma B of B/A of H.B.O.V. voor de afdeling observatie geronto-psychiatrie diploma B of B/A of H.B.O.-V. - voor de sociotherapeutische afdelingen diploma B en/of H.B.O.-I.W. Met voorkeur en ervaring zal bij de plaatsing rekening worden gehouden. Ook zij die nog geen specifieke ervaring hebben zijn welkom. Promotie mogelijkheden zijn aanwezig. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door het Hoofd Verplegingsdienst, telefoon 03404-21822, toestel 140 I So h Sollicitaties kunt U richten aan de directie, Postbus 20.3700 AA Zeist. OE RUSTENBURG is een stichting, die al veie jaren aktiel is in Rotterdam en omgeving en zowel een modern verpleeghuis voor 126 somatisch zieken (Mathenesserlaan 500, Rotterdam) als een gloednieuw verpleeghuis voor 180 psycho geriatrische patiënten te Bergschenhoek beheert. Op korte termijn zoeken wij kontakt met een (mnl. of vrt.) die als KLINISCH PSYCHOLOOG ervaring heeft opgedaan in de psycho-geriatrie. Oe laak omval namelijk zowel deelname aan het werk in de kliniek (behandeling van psycho-geriatrlsche en somatische patiënten), als deelname aan de screening van patiënten. Daarnaast behoort ook het geven van lessen t .b.v. de opleiding Ziekenverzorging tot de werkzaamheden. DE RUSTENBURG is een protestants-christelijke Instelling en van gegadigden wordt verwacht, dat zij zich hierin zullen thuis voelen. De salariëring is volgens de richtlijnen van de NZR; de arbeidsvoorwaarden konform de CAO-Ziekenhulswezen. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met de heer E. van Kapel, hoofd Personeels zaken. telefoon (010) 22.12.55 of 77.03.77, aan wie u ook uw sollicitatiebrief kunt richten op het adres Bergweg Zuid 90, Bergschenhoek. 'ZUIDERHEIDE' Stichting Prot. Chr. bejaarden centrum - Hilversum Bestaat uit 5 verzorgingsafdelingen (totaal 270 bew.20 huisjes voor zelfstandige bewo ning en een ziekenafdeling voor 22 patiënten. Omdat er een vacature is voor een zoeken wij contact met een ervaren kracht met A-opleiding, zo mogelijk B-opleiding en/of ervaring. Hij/zij zal als staflid in het team meewerken. Het rijtje goede en belangrijke eigenschappen, die voor deze functie noodzakelijk zijn, kent de reflectant zelf zeker ook! Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens het geldende C.A.O. Pensioenfonds P.G.G.M. Reflectant behoort tot één der protestantse kerken. .rA>7, Bij huisvesting wordt door ons bemiddeld. Schriftelijke sollicitaties graag binnen 3 weken na verschijnen van dit blad aan de directie van 'Zuiderheide' Diependaalselaan 337 Hilversum (telefoon 035-40458) In ons verpleeghuis en reaktiveringscentrum met een opnamekapaciteit van 207 lichamelijk zieken en 84 geesteli|k gestoorde beiaarden. vragen wij een (•vent. part-time voor 5 nachten per 2 weken). Onze voorkeur gaat uit naar een verpleegkundige met de diploma's Ziekenverpleging A en B en die tevens de Kaderopleiding heeft gevolgd. Voor deze funktie geldt, dat u moet kunnen instemmen met ot u wilt voegen naar de evangelische grondslagen van de Vereniging. De aanstelling zal geschieden konform de C.A.O. voor het Ziekenhuiswezen. Salariëring volgens de richtlijnen van de N.Z.R. in de rang van eerste verpleegkundige A. Voor inlichtingen kunt u telefonisch kontakt opnemen met mevrouw J. K. Wever, direkteur. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken van HET ZONNEHUIS AMSTELVEEN Laan van de Helende Meesters 2 1180 AN Amstelveen Tel: 020 - 4583 51 ucgaanae van <3t Oinsfe*/*e Verenig,ng Her Zonnehuis mei verpleeghuizen te Amstelveen. Beeioergen. Ooorn. viaardingen. ZwOhotn en Z#oiie Voor de verplegingsdienst zoeken wij op korte termijn enige full-time Er zijn plaatsingsmogelijkheden op de chirurgi sche, interne, klasse- en kinderafdeling. Voor laatstgenoemde afdeling is het bezit van de kin- deraantckening een vereiste. Zr. L. Knier, hoofd verplegingsdienst, is desge wenst gaarne bereid om telefonisch nadere infor matie te verstrekken. Tel. 055 - 774411, toestel 2212. Voor de operatiekamer-afdeling vragen wij voor spoedige indiensttreding een Kandidaten voor deze funktie dienen een O.K.- opleiding te hebben gevolgd en bij voorkeur over een ruime ervaring te beschikken. Tevens is er plaatsingsmogelijkhcid voor een Onze voorkeur gaat uit naar een verpleegkundi ge die in het bezit is van de anaesthesie-aanteke- ning. Zij die overeen ruime ervaring op een afde ling anaesthesie beschikken kunnen eveneens reflekteren. Nadere inlichtingen over bovengenoemde O.K.- funkties kunnen worden ingewonnen bij Zr. Meijer, hoofd operatie-afdeling. Tel. 055-774411, toestel 2220. Ons ziekenhuis is een scmi-gemeentelijke instel ling en hanteert vooreen groot deel de rechtspo sitieregeling van de gemeente Apeldoorn. Als belangrijke punten noemen wij: - studiekostenregeling - verplaatsingskostenregeling - premie AOW/AWW voor rekening van de werkgever. Sollicitanten wordt verzocht hun brieven te rich ten aan het hoofd personeelszaken, Kon. Lodewijklaan 401, 7314 BD, Apeldoorn. adverteer in de krant Het psychiatrisch ziekenhuis ..VELD WIJKis gelegen op de Veluwe in Ermelo. Met dit ziekenhuis biedt de Vereni ging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken optimale herstelmogelijkheden en de vereiste gespecialiseerde verzorging aan psychiatrische patiënten. Op de a fdelingengeronto-psychiatrie, algemene psychiatrie en langdurig psychiatrische behandeling worden ca. 800 patiënten behandeld en verpleegd, terwijl het ziekenhuis ook dagbehandelings- en poliklinische behandelingsmogelijkheden kent. Op de afdeling somatische reva lidatie onlstaat binnenkort een vakature voor een Deze dient bij voorkeur te kunnen funktioneren als 1e fysiothera peut. Enkele jaren ervaring is dan ook gewenst. Er wordt gewerkt in een team van 4 fysiotherapeuten. Samen met logopedie en ergo therapie worden zowel klinische als poliklinische patiënten behan deld. Onze voorkeur gaat uit naar mede werkers met een Christelijke levens instelling. Voor nadere informatie en voor het aanvragen van een sollicitatie formulier kan kontakt worden opge nomen met de afdeling personeels zaken (tel. 03434-4848, tst. 205). Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Algemeen-direkteur van Psychiatrisch Ziekenhuis VELDWIJKPostbus 1000. 3850 BA Ermelo Stichting ™- Christeli jk Algemeen Ziekenhuis Noord west-Veluwe TE HARDERWIJK/ERMELO vraagt voor het Astma Centrum van het ziekenhuis Salem te Ermelo een onze gedachten gaan uit naar een jonge enthousiaste vrouw; die mee leiding wil geven; het fijn vindt de twaalf kinderen (leeftijd 4 tot 14 jaar) van onze kliniek in teamverband te begeleiden. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directeur Personeelszaken van de Stichting, Wilhelminalaan 15, 3851 XV ERMELO. „LICHT EN KRACHT en „PORT NATAL" Pvythi.ilnsth Centrum ASSEN Bmnen één van onze paviljoenen is een vakature voor een sub-afdelingshoofd Hel betreft een opname- en vervolgafdeling voor heren, mei een kapaciteit van 34 patiënten Hel sub-afdelingshoofd maakt deel uit van de stat van het paviljoen. Taak: Oraagt zorg voor de dagelijkse leiding en koördinatie van de werkzaamheden binnen de sub-afdeling Hel begeleiden van een 16-tal medewerk(st)ers Eisen: Kandidaten dienen in hel bezit te zijn van hel Staatsdiplo- ma Ziekenverpleging B of B en A. Zij die reeds de kaderopleiding gevolgd hebben genieten de voorkeur. Indien men deze opleiding nog niet heeft gevolgd wordt het wenselijk geacht deze opleiding te zijner lijd te volgen. Kandidaten dienen ervaring Ie hebben in hel leidinggeven en op het gebied van de akule psychiatrie. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij de bereidheid hebben om de christelijke signatuur van ons Centrum te aanvaarden en te respecteren. Arbeidsvoorwaarden: Afhankelijk van opleiding en ervaring kan een salaris worden geboden in één van de verpleegkundige salarisschalen tot maximaal 1e verpleegkundige De CAO-ziekenhuiswezen is van toepassing. Inlichtingen: Deze worden gaarne verstrekt door de verpleegkundig ad- junkt-direktrice, mw. Bijkerk, telefoon 05920-21777. via toe stel 2202. Sollicitaties: Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad te richten aan het hoofd van de afdeling Personeels zaken. Dennenweg 9 te Assen, onder vermelding van het vakaturenummer T79.48. Het bestuur van de Stichting Protestants Chris telijk Tehuis voor Bejaarden „Almere" te Opperdoes zal gaarne in kontakt komen met ge gadigden voor de funktie van i.v.m. de pensionering van onze huidi ge direktrice. Ons tehuis biedt plaats aan 50 bewo ners. Wij zoeken iemand, die een verpleegkundige opleiding heeft gevolgd kerkelijk meelevend is een ruime ervaring heeft in een leidinggevende funktie begrip, belangstelling en respekt heeft voor alle bewoners. Satarisregeling geschiedt volgens de CAO. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de direktrice. mevr. E. Kwant^s, Burg. Pierhlaan 2 Opperdoes, tet. 02274-1876. Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige referen ties worden gaarne tegemoet gezien binnen 14 dagen na verschijning van dit blad door de sekretaresse van het bestuur, mevr. A. Zwaan, Oosteinde 30a, 1674 NC Opperdoes (gem. Noorder-Koggenland). Het bestuur van de Distriktsvereniging "Het Groene Kruis" voor het distrikt Westerkwartier, waarbij aangesloten 11 plaatselijke afdelingen, vraagt voor spoedige indiensttreding een volledig bevoegde Salaris en pensioen volgens rechtspositiere glement. Vergoeding voor gebruik van eigen auto. Telefoonvergoeding. Goede weekenddienstregeling. Inlichtingen over de funktie worden gaarne verstrekt door de verpleegkundige in alge mene dienst van de Prov. Gron. Ver. "Het Groene Kruis", mw. J.E.T. Brouwer, tel. 050-139744 of 778997. Sollicitatie te zenden aan de secretaris der vereniging H.T. Smit, Hazelaarstraat 51, 9861 CT Grootegast. (tel. 05946-2367).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1979 | | pagina 28