SINGER FAMILIEBERICHTEN JjiMüïaiiWür f^",,pe538 J_m i. JSf 649,- r699,- füaii' stzXi 999,- To,399,- ^ge RVOÖ^ Nieuwe Singer naaimachines met origineel Singer garantiebewijs zijn alleen verkrijgbaar in een echte Singerwinkel of de Bijenkorf. DONDERDAG 19 JULI 1979 TROUW/KWARTET S kunnen van maandag tot en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond is dit alleen mogeli|k van 18 00-20 00 uur Gefeliciteerd lieve Agnes Lambert en Klaas Hartelijk gefeliciteerd Opa Jagersma met Uw 77ste verjaardag Jantineke, Pieter, Derk Jan, Gijsbert. Christine, Janita, Erik, Eva, Marnix Wij ontvingen het bericht dat na een langdurig lijden God tot Zich heeft genomen het hoofd van de Isaac da Costaschool, de heer J. J. Dubbeldam op de leeftijd van 46 jaar. In dankbaarheid gedenken wij zijn inzet voor onze school in het bijzonder en het Protestants- Christelijk Onderwijs in het algemeen. Wij hopen dat zijn vrouw en kinderen de kracht mogen ontvangen dit zware verlies te kunnen dragen. Het bestuur van de vereniging voor Prot. Chr. Kleuter- en Basisonderwijs te Oudenbosch. Oudercommissie. Leerkrachten. Oudenbosch, 17 juli 1979. De rouwdienst zal plaatsvinden D.V. op vrij dag 20 juli om 14.00 uur in de Ned. Hervormde kerk aan de Fenkelstraat. Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid tot condole ren in de kerk. De begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Strijen om 15.30 uur. Na de plechtigheid is nog gelegenheid tot con doleren in de aula te Strijen. Verzoeke geen bloemen en geen toespraken. In Z[ijn ondoorgrondelijke wijsheid heeft de Heere heden tot Zich genomen onze innig geliefde zoon en onze geliefde broer Jacob Jan Dubbeldam op de leeftijd van 46 jaar Dit zij ons tot grote troost dat hij wist zich het eigendom van Christus te zijn. Strijen: A. Dubbeldam D. E. Dubbeldam-Verhoeff Canada: P. M. Dubbeldam L. M. Dubbeldam-van der Nadort Canada: M. P. Dubbeldam C. Dubbeldam-den Boer Strijen, 17 juli 1979 correspondentieadres: Irenestraat 12 3291 BK Strijen De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 20 juli om 15.30 uur op de begraafplaats te Strijen. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de aula. De Heer is dichtbij Philipp. 4 5b Onverwacht is op de leeftijd van 75 jaar van ons heengegaan mijn geliefde man, onze vader en grootvader Aart de Bruin Rijswijk: A. C. de Bruin-Kouwenhoven Heemstede: H. de Bruin G. H. de Bruin-Semplonius Arjen, Durkjan, Peter Geldrop: G. F. Stoorvogel-de Bruin P. W. J. Stoorvogel Wim, Anita, Hans Leiderdorp: A. C. Pouwels-de Bruin P. H. Pouwels Albert, Eric, Bart 17 juli 1979 Huis te Hoornkade 12 2282 JW Rijswijk De overledene is thuis opgebaard. Aan huis liever geen bezoek. De Dienst zal worden ge houden in de aula van de algemene begraaf plaats „Jaffa", Jaffalaan te Delft, vrijdag 20 juli om 15.00 uur, waarna de begrafenis in het familiegraf aldaar zal plaatshebben. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in de aula van de begraafplaats. Heden overleed tot onze grote droefheid onze geliefde oudste broer, zwager en oom Aart de Bruin echtgenoot van A. C. Kouwenhoven in de ouderdom van 75 jaar Delfgauw: E. de Bruin-Klinge Delft: T. de Bruin A. de Bruin-van Driel Nunspeet: C. de Bruin G. M. de Bruin-Berman Delft: J. A. de Bruin-van der Gaag Naaldwijk: J. de Bruin-Dij khoom Katwijk aan Zee: H. de Bruin H. C. de Nie neven en nichten Rijswijk. 17 juli 1979. Enige en algemene kennisgeving Door een noodlottig ongeval ging in Brazi lië heden van ons heen onze lieve man en vader Jan David Anton van Schelle Drager van het Bronzen Kruis op de leeftijd van 64 jaar. S. Y. van Schelle-s'Jacob H. M. van Schelle A. R. van Schelle E. J. van Schelle 17 juli 1979, Fa.ï. Santa Helena Pedreira 13920, Esta S.P., Brazilië Door een noo<ilottig ongeval ging heden in Brazilië van onr. heen onze lieve broer, zwager, oom en oudoom Jan David Anton van Schelle Drager van het Bronzen Kruis op de leeftijd van 64 jaar. Wassenaar: C. Jvan Schelle E. R. van Schelle-Headde Rotterdam: A. M. Dutilh-van Schelle J. Dutilh Campinas: M. H. R. A. Dutilh-van Schelle J. R. Dutilh Wassenaar: A. van der Ven G. E. Ch. van der Ven-ten Kate Barns Gneen near Horsham: J. L. de Las Casas S. E. M. de Las Casas-Otway Nichten en Neven Wassenaar, 17 juli 1979 Groot Haesebroekseweg 61. Ten gevolge van een droevig ongeval ging heden in Brazilië van ons heen op de leeftijd van 64 jaar, on::e beminde en toegewijde zwa ger, oom en oudoom Jan David Anton van Schelle Drager van het Bronzen Kruis Divonnes les bains: M. H. van Heemstra-s'Jacob S. van Heemstra Wenen: S. van Heemstra 's-Gravenhage: A. H. Ph. J. Tuininga- van Heemstra W. F. Tuininga Wassenaar: E. S. Eijkman-van Heemstra M. A. J. Eijkman s-Gravenhage: A. R. van Heemstra M. Th. M. van Heemstra- van Zinnicq Bergmann Utrecht: H. Th. van Heemstra 17 juli 1979 Les Longs Prés, Divonnes les bains, Frankrijk, Enige kennisgeving Met diepe verslagenheid geven wij kennis van het plotseling heengaan van onze lieve zoon, neef en broer Simon Wolters oud 50 jaar. Och dat mijn wegen vast waren om Uw inzettingen te onderhou den. Geprezen zijt Gij God, Gij hebt U voor ons gegeven Dit had Simon op het schutblad van zijn bijbel geschreven. De begrafenis heeft heden plaatsgevonden. Aduard, 17 juli 1979 H. Wolters T. Wolters Broers en Zusters Jezus, Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart God nam tot Zich onze lieve man, vader en grootvader Jan Sluys Win. echtgenoot van D. de Boer op de leeftijd van 77 jaar. Andijk: D. Sluys-de Boer Heiloo: A. Bult-Sluys D. Bult Enkhuizen: W. Feitsma-Sluys M. Feitsma Andijk: W. Sluys M. Sluys-Mantel Egmond: E. Spoelstra-Sluys S. A. Spoelstra Den Helder: G. Nijhuis-Sluys J. Nijhuis en kleinkinderen 1619 CA Andijk, 18 juli 1979 Kleingouw 17. De overledene ligt opgebaard in het uitvaart centrum, Ibislaan 3. Gelegenheid tot condoleren aldaar op vrijdag 20 juli a.s. 's avonds van 20.00 tot 21.00 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 21 juli a.s. om 15.00 uur op de Oosterbegraaf plaats te Andijk, voorafgegaan door een dienst van Woord en Gebed, welke aanvangt om 14.00 uur in het uitvaartcentrum. In plaats van kaarten Eens daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien. God nam tot Zich onze lieve en zorgzame man, vader, groot- en overgrootvader Everhard van Aken echtgenoot van P. Datema eerste gehuwd geweest met: Hendrika Wilhelmina Eleveld en met: Elisabeth Buma op de leeftijd van 86 jaar. Velp: P. van Aken-Datema Califoraië: E. H. van Aken I. van Aken-Datema Ede: P. van Aken A. E. van Aken-Boswijk Calif ornië: W. E. van Aken A. van Aken-Pelster St. Nicolaasga: M. van Aken-Poll C. E. van Aken klein- en achterkleinkinderen 6881 GA Velp (Gld), 15 juli 1979 Correspondentieadres: Evertsenlaan 5A. Liever geen bezoek. In besloten familie hebben wij op 19 juli 1.1. onze geliefde te ruste gelegd, op de begraaf plaats van de Stichting Wolfheze. Ik sprak: Als bij mijn aankomst wijd die poorten open staan, in welke grote heerlijkheid zal ik dan binnen gaan! Indien van goud de gangen zijn, hoe groot moet mijn verlangen zijn de zalen in te gaan! Jacqueline L. van der Waals Heden nam de Here tot Zich onze lieve vader en opa Johannes Marinus Nijman weduwnaar van Margaretha van der Vlis in de ouderdom van 78 jaar. Zwijndrecht: Henk Nijman Hilda Nijman-van Alkemade Nanno Niels Marjo Canada: Bep Lambooij-Nijman Nico Lambooij Margo Magdaleen Peter Heemstede:. Wout Nijman Dini Nijman-Boelhouwer Margriet Elise Job Guus ROTTERDAM, 17 juli 1979. Helga, Hendrick Staetsweg 535. Corr. adres: Teilingen 15 3334 BT Zwijndrecht. Dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden vrijdag 20 juli om 1 uur in Helga, waarna de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats Crooswijk, Kerkhoflaan 1 te ca. 2.15 uur. Gelegenheid tot condoleren vrijdag van 12.30- 13 uur in Helga en na de begrafenis in de kapel op de begraafplaats. Heden heeft God tot Zich genomen onze gelief de broer, zwager en oom Johannes Marinus Nijman „Hij is verlost, God heeft hem welge daan" C. H. van der Poort-Nijman H. B. van der Poort M. van der Vlis E. van der Vlis neven en nichten Rotterdam, 17 juli 1979. Met verslagenheid berichten wij u het overlij den van onze vriend J. Meenhorst die vele jaren met trouw en toewijding als bestuurslid van onze stichting het belang van de school voor chr. M.S.P.O. (opleiding voor gezins- en bejaardenverzorgende) heeft gediend. God schenke zijn vrouw en kinderen de kracht om dit verlies te dragen. Bestuur van de Stichting voor chr. M.S.P.O. te Rotterdam. Want ik ben er zeker van, dat hefkr van de tegenwoordige tijd niet opf tegen de Heerlijkheid die over onj penbaard zal worden. Romeinen 8 ven Ontslapen in zijn Heer en Heiland mijtf, man, onze zorgzame vader en opa, broerT ger en oom Jan Meenhorst in de ouderdom van 77 jaar Capelle aan den IJssel: E. A. Meenhorst-Stokdijk Heerjansdam: Ben en Elly 's-Gravenhage: Koos en Ineke Heerjansdam: Ton en Marianne Heerjansdam: Anneke en Hans kleinkinderen en verdere familie 2902 TC Capelle aan den IJssel, 18 juli P Herman Gorterplaats 143. Geen bloemen Liever geen bezoek thuis. Dienst van Woord en Gebed zal gehc worden zaterdag 21 juli om 10 uur in de Kerk „De Hoeksteen" Rivierweg 15, waari begrafenis zal plaatsvinden op de beg plaats „Oud-Kralingen", Kralingseweg ca. 11.15 uur. Gelegenheid tot condoleren zaterdag van 10 uur in „De Hoeksteen" en na de begra in de kapel op de begraafplaats. ui •st: U Je „De Heer is mijn Herfay In volle overgave des Geloofs nam de Herïr Zich, mijn geliefde man, onze vader, grot H der en overgrootvader u Simeon van Berkel n gehuwd met Adriana Wilhelmina Vreugdenhil op de leeftijd van 80 jaar Naaldwijk: A. W. van Berkel-Vreugdenhir Canada: Nel en Evert Naaldwijk: Aad en Bep Canada: Jan en Janny Voorschoten: Annie en Leen Honselersdijk: Siem en Truus klein- en achterkleinkinderen Naaldwijk, 17 juli 1979 Bizet 45 Geen bezoek aan huis Onze man en vader is opgebaard in de moetingskerk", Anjerlaan 47 te Naaldwijk 3 waar gelegenheid tot condoleren, vrijdag juli van 20,00-21.00 uur en na de begraferii De rouwdienst zal worden gehouden zaterq 21 juli om 11.00 uur in voornoemde waarna de begrafenis zal plaatsvinden op| algemene begraafplaats, Geestweg te Na| wijk, circa 11.45 uur. MEER FAM. BERICHTEN OP PAO Ee n ideaal plan voor alle vrouwen van Nederland. Tr«;k uw eigen voordeelplan en kijk bij Singer. Daar ziet u dat Singer's Bestek '79 alleen maar aantrekkelijk voordeel biedt. Geen wonder, als je zoveel verkoopt mag je best eens royaal zijn. Een ideale hulp voor de vrouw die wat vaker zelf- mode wil gaan maken. Volauto matische licht gewicht, vrije-arm zig-zag machine, 5 flexisteken, 5 siersteek-sja- blonen en knoopsgaten automaat. Ook .deze prijs is een verassing, van 899,- Singer type 560. I. Electronic. Ontdek het gemak van elec- tronisch naaien met deze licht gewicht vrije-arm machine, met 13 siersteken, 5 flexisteken en knoopsgaten automaat. Plezie rig naaien en ook de prijs is geen probleem meer: tijdelijk van 1449,-QQQ voor Singer type 533. Makkelijk op te nemen, deze super lichtgewicht vrije-arm zig-zag machine. Platliggend doorzichtig spoelklosje vóór de naald, 6 ver schillende steken, o.a. de flexisteek voor rekbare stoffen. Daarbij nog tal van andere extra's, die de prijs ver bazingwekkend laag doen zijn: van keur aan een mechanische naaimachine die alles kan? Kies dan voor deze vrije-arm zig-zag topklasse machine: licht gewicht. met flexi steek, 8 verschil lende steekpat ronen, automati sche spoelwinder en schuine naald, van 1149,-1 voor 367. begint of een iets beters wilt, u zult veel plezier beleven aan deze stabiele licht gewicht zig-zag machine, met liggend spoel klosje vóór de naald. Een echte Singer hoeft niet duur te zijn, kijk maar van Singer voordeelplan: Voordelig geprijsde kwaliteits naaimachines, te zien en te koop bij 165 Singerwinkels in het hele land. Daar vindt u de Singer service en een garantie, die meer dan 125 jaar spreekwoordelijk is. Niet voor niets is Singer de meest verkochte naaimachine ter wereld. *Een handelsmerk van The Singer Company

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1979 | | pagina 8