s. ASB Uitzendbureau. Voor mensen die hun vak verstaan. documentalist! bibliothecaris algemene reclassering* vereniging vrije universiteit part-time stafmedewerker personeelsbeleid (vrl./mnl.) landelijk centrum voor gereformeerd jeugdwerk typiste Prin/c/ fflorgrict/chool Rotterdam medewerkers WINKELEN (m/v) 1 -ATERDAG 16 JUNI 1979 TROUW/KWARTET De ontwikkeling van het personeelsbeleid binnen het Landelijk Centrum voor Gerei. Jeugdwerk te Driebergen en de dooraan verbonden provinciale en regionale orgonisaties, is in een stadium gekomen dat een speciale funktionaris persone^sbeleid noodzakelijk is geworden. Voor deze nieuwe funktie zoeken wij een Voorlopig woedt gedacht aan een part-time medewerker op 50% basis. De te benoemen funktionaris zal, ols lid van de landelijke staf binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid daarvan, na enige tijd van oriëntering, dienen aan te geven wat in het kader van een demokratisch personeelsbeleid binnen het LC.G J. relevant is. Vanuit de funktie binnen het landelijk orgaan zullen desgevraogd ook de P./R.C.G J.'s moeten worden geadviseerd. Voor administratieve uitwerking von personeelszaken is een ervaren medewerkster aanwezig. Vereiste opleidingHB.O.-personeelswerk, bij voorkeur met V.O. De voorkeur gaat uit naar personen met ervaring in personeelswerk en affiniteit tot gereformeerd jeugdwerk. Salariëring in de LIV funktie en overige arbeidsvoorwaarden naar de CAO.-Welzijnswerk/jeugd- en jongerenwerk. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de koördinotor I034381634I toestel I23 of het Hoofd Intern Beheer,- toestel Il5. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Bestuur L.C.GJ., Postbus 99, 3970 AB Driebergen. PRINSES MARGRIETSCHOOL -Christelijke school tot opleidingen in de gezond heidszorg is momenteel gevestigd in een pand in het Verzamelgebouw, Strevelsweg 700/510 te Rotterdam. Medio november gaan wij verhuizen naar een pand aan de 's-Gravendijkwal. In verband met deze verhuizing zal er een wijziging optreden in de funkties van het huidige administratieteam en zal er een vakature voor typiste ontstaan. Wij zoeken derhalve gegadigden voor de funktie van voor indiensttreding per 20 augustus 1979. Haar werkzaamheden zullen bestaan i van verschillende aard, zoals het typen van notulen, meerkeuze vragen, brieven, rapporten, enz. Tevens zal zij behulpzaam zijn bij de leerlingen administratie. Voor deze afwisselende baan denken wij aan een beschaafde, akkurate kracht, die in het bezit is van een Mavo- of daarmee gelijkstaand diploma. Een diploma steno Nederlands strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de direkteur van de school, de heer W.J. Speets. Strevelsweg 7001510. 3083 AS Rotterdam Voor telefonische informatie kunt u rich wenden tot mevrouw W.E. van Dongentel. 10/0181.26.33. N.V. N<Kj*r!and»e UltVMrtvsrntoftng M*«tsch.ppl| „N.U.V.E.M.A." van Schandolstraat 9. 9721 OV GRONINGEN. Taf. 050-261918 WIJ zijn aan zaar anaf groetende maatschap pij, dia zich uitsluitend bazig houdt mat uitvaartverzekering In natura. vanaf 1 pnuan 1979 met het Nederiends Verbond van Uitvaartverenigingen „N V U gevestigd te Delft vragen wtj een aantel In de buitendienst. Gegadigden dienen m het he zit te zijn van nibewijs BE en b«| voorkeur woonachtig in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Drente en Groningen Aanstelling kan geschieden a Als zelfstandig assurantietussenper- rvergoedmg Schnttekfke sotkcitaties ^net vermefdmg van leveos— loop te nchten aan onze che' öoitendienst. de heer G Stierman. De Kamp 29. 7681 CV Vroomshoop, tel. 05498-1660. die bereid is in de avonduren nadere inlichtingen te verstrekken begint op deze en de andere advertentie pagina 's ELKE OCHTEND OPNIEUW l$l Op de afdeling Voorlichting, Documenta tie en Bibliotheek van de AJqemene Reclassenngsvereniging (ARV) in Den Bosch is plaats voor een Hoofdtaken voor hem of haar zijn: o opzetten, uitbouwen en beheren van een documentatie op onderwerpen die voor de reclassering relevant zijn. We werken nog met twee gescheiden documentatiesystemen, op trefwoorden o het documentatiemateriaal bruikbaar en bereikbaar maken voor reclasserings- - weten- e van 1 KRI) en "buitenstaanders o in samenwerking met medewerkers van de wetenschappelijke afdeling en van voorlichting samenstellen van literatuur verkenningen en -overzichten, knipsel kranten e.d. o het beheren van de (bedrijfs) biblio theek, inclusief het tijdschriftenpakket. Hieronder vallen: aankoopbeleid, uit leen, leestafel o het onderhouden van contacten met documentatiecentra en bibliotheken. Verwacht wordt: voltooide opleiding documentatie- en bibliotheekschool. Affiniteit voor onder werpen als criminaliteit, berechting, reclassering, gezondheidszorg. Talent en animo om uit de betrekkelijke chaos ten gevolge van achterstand een up to date, toegankelijk bibliotheek- en documenta tiecentrum op te bouwen. Arbeidsvoorwaarden o honorering, afhankelijk van ervaring en leeftijd, in de schalen 57 en 71 (mini maal f 1.981,- en maximaal f 2.999,- bruto per maand) o premie AOW voor rekening werkgever o opname in Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Kandidaten wordt verzocht hun sollicita tie binnen 14 dagen te richten aan het hoofd van de afdeling Personeelszaken, de heer H.C. de Koning, van de ARV, Zuiderparkweg 280 te Den Bosch. Meer inlichtingen kan men verkrijgen {5 bij de heer Th. Schouw, hoofd van de afdeling Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek. (Tel. 073 - 123221). amsterdam Het Instituut voor Pedagogisch-Didactische vor ming van a.s. Leraren zoekt per 1 augustus a.s. een fysicus (m/v) (vacaturenummer 753-1429) (voor 0.5 deel van de werktijd) Taak: participatie in de colleges in de didactiek der natuurkunde aan studenten, die zich voorbereiden op het leraarschap en het begeleiden van de schoolprac tica (hospiteerstages). Functie-eisen: een afgeronde studie op academisch niveau; een ruime ervaring bij het voortgezet onder wijs; een goede reputatie als leraar op eerstegraads niveau; kunnen werken in teamverband. Qe aan te stellen vakdidacticus zal zijn werkzaam heden verrichten in contact met de Subfaculteit Na tuurkunde., in samenwerking met de medewerkers van het Instituut. Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door drs. P. Licht. tel. 020-548 53 95 (privé 020-47 21 74) of W.E. Groen, tel. 020-548 47 58 (privé 035-6 12 89). De Rector Magnificus zoekt voor de periode van 1 september 1979 tot 1 november 1980 een full-time stafmedewerker (m/v) (vacaturenummer 040-1719) Omzetting tot een vast dienstverband na 'afloop van deze periode is niet uitgesloten. 1 Taak: de belangrijkste werkzaamheden zullen be staan uit de voorbereiding van het wetenschappelijk congres dat door het College van Decanen wordt x georganiseerd ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Vrije Universiteit in 1980 en. nauw verwant daar mee. uit de beleidsvoorbereiding van samenwerking met buitenlandse instellingen. De definitieve taakomschrijving zal in overleg worden vastgesteld. Functie-eisen: zelfstandig kunnen werken, met name het zelfstandig kunnen schrijven van rapporten, goede contactuele eigenschappen, beheersing van de moderne talen. Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door mevr. mr. M.A. Hazelzet-Daniéls, tel. 020-548 36 62. De vakgroep Celbiologie van de faculteit der Geneeskunde zoekt een (leerling-) analist (m/v) (vacaturenummer 219-1729) De werkzaamheden bestaan uit het vervaardigen van histologische preparaten, in hoofdzaak ten behoeve van het practische onderwijl aan medische- en tand heelkundige studenten en daarnaast t.b.v. het weten schappelijk onderzoek op de afdeling. Zij die een diploma histologisch analist bezitten genie ten de voorkeur, maar ook zij die ervaring hebben op histologisch gebied of met de opleiding bezig zijn kunnen reflecteren. Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door prof. dr. H.L. Langevoort, tel. 020-548 27 17. Bureau Buitenland zoekt een typistè/medewerkster secretariaat (deeltijds). (vacaturenummer 048-1689) In nauwe samenwerking met 2 andere medewerkstersI zal zij belast worden met type- en copieerwerk en zonodig assistentie verlenen bij algemene secretark aatswerkzaamheden als telefoonbehandeling, archi vering, en dergelijke. Als functie-eisen gelden een middelbare schooloplei ding en enige vaardigheid in he( Engels. Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door mevr, Verwey of mevr. Hegge, tel. 020-548 38 01/38 02. [SI d\ rtf De vakgroep Systematische Theologie, sectie Dogmatiek van de faculteit der Godgeleerdhèid zoekt een wetenschappelijk medewerker (m/v) (vacaturenummer 101-1709) voor een periode van twee jaar met de mogelijkheid van verlenging met twee jaar. Hij zal belast worden met een speciaal onderzoek betreffende "de relatie tussen Barth's theologie en zijn politieke stellingname, en de'reactie daarop in de nederlandse theologische discussie over de verhou ding van geloof en politiek". De voorkeur gaat uit naar gepromoveerden of afge studeerden in de theologie, richting dogmatiek. Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door prof. dr. J. Veenhqf, tel. (privé) 020-71 03 83. Het Bureau Post- en Archiefzaken zoekt een assistent in de postkamer (vacaturenummer 060-1749) Voor dit afwisselende en verantwoordelijke werkboe ken wij een actieve en accurate medewerker in de leeftijd van 25 - 35 jaar. In verband met de aanwezige mechanische appara tuur is enige technische kennis en ervaring vereist. In bezit van rijbewijs B.E. Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door de heer L. Hoekstra, tel. 020-548 43 57. Instemming met de doelstelling van de Vrije Universi teit als christelijke instelling wordt verwacht. Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van het betreffende vacaturenummer, te richten aan de dienst Personeelszaken, postbus 7161. 1007 MC Amster dam. De Vrije Universiteit is gelegen aan de De Boele laan 1105, Amsterdam-Buitenveldert. hi oeie- ASB Uitzendbureau werkt graag met vakmensen i Technisch tekenaars die ook werkelijk technisch tekenaar zijn. Typistes die het in de vingers hebben. Automonteurs waaraan mets meer valt bij te sleutelen. Koffiedames met pit. Wie goed is in zijn werk, kan bij ASB vnjwel altijd aan de slag. Want ook de bednjven weten dat ASB Uitzendbureau met vakmensen werkt. ASB bestaat met voor mets al 30 jaar. En ASB is in die tijd niet voor mets é'éh van de grootste uitzendbureaus geworden. Voor u betekent dat, dat u door het hele land bij meer dan 75 kantoren van ASB terecht kunt. De mensen daar weten veel van tijdelijk werk. Zij staan graag voor u klaar. Met veel informatie. Met alle hulp die u nodig hebt. En met het werk dat bij u past. Want ook de mensen van ASB Uitzendbureau verstaan hun vak. Stuur de bon even op voor meer informane Of kom eens langs Er zijn ruim 75 kantoren van ASB Uitzendbureau De mensen van ASB Uitzendbureau weten veel van tijdelijk werk. i nAu Deze bon in een open envelop zonder Dvi* postzegel versturen aan ASB Uitzendbureau, Antwoordnummer 77.2700 VB ZOETERMEER Ik versta mijn vak als: Naam Postcode/plaats Telefoon Opleiding Stuur mij nadere informatie over de mogelijkheden die ASB mij kan bieden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1979 | | pagina 14