F 'Massaal bevolkingsonderzoek in dit stadium niet verantwoord' Trouw Commentaar kikkie, de laatste kar-ga-door Een moeilijk jaar (1) Een moeilijk jaar (2) Chirurg W. de Jong onderzocht resultaten in Leiden: 'Actiever beleid arts bij opsporen van borstkanker' Meer kleuren-tv's Vooreen zondagochtend die niet goed opgang wil komen. Moeder overleden gedetineerde dient klacht in Emancipatie populair op eindexamens vissenvoer prikkelateur? populair niets nieuws te gek fw< 'OENSDAG 2 MEI 1979 BINNENLAND TROUW/KWARTET Jtaat ons een moeilijk jaar te vachten? De president van De «Jederlandsche Bank schrijft in ijn zo juist verschenen jaarverslag >ver 1978 dat dit inderdaad het ;eval is. „De internationale hemel lie ten lange leste scheen te zullen >pklaren, lijkt weer te versombe- en." Aldus zijn economisch weer- richt in één alinea. - Len klemmende vraag daarbij is: uilen we er uit komen? (uit de epressie wel te verstaan). Zijlstra daar niet ongerust over. Aan de inerlijke veerkracht van onze olkshuishouding behoeft niet te /orden getwijfeld. Aan het herstel an de welvaart behoeft niet te forden gewanhoopt, mits in goed verleg tussen alle partijen in de omende jaren werkelijk stappen de goede richting worden gezet, let zijn de slotalinea's van een aarverslag dat in wezen niet zo- eel nieuws bevat. De grote ver- lienste van Zijlstra's betoog is venwel dat hij alle economische citen gezien vanuit de monetaire wereld nog eens ordelijk op een ijtje zet en vervolgens van een eldere analyse voorziet en aan- ceft waar de (zeer) zwakke piek en zitten. En dat zijn er nogal at. Op de internationale markt is positie van Nederland als ex- rtnatie bij uitnemendheid op nieuw verder verzwakt, de beta lingsbalans vertoont rode cijfers, :en noodzakelijke beheersing van arbeidskosten bleef uit, in tal van bedrijfstakken vallen de ren dementen nog magertjes uit, de werkloosheid blijft op een onbe vredigend hoog niveau, de schat kist is een lege doos en de con sumptie lijkt niet te bevredigen. Natuurlijk is er wel een enkel licht puntje te noemen: de inflatie is fors gedaald (maar de daling zet niet door) en (wat de president niet noemt): er is vrijwel geen land ter wereld met zulke lage stakings percentages. Het verslag is nogal in mineur geschreven; op vrijwel elke blad zijde komt men enkele sombere formuleringen tegen, maar een vermaning deelt de bankpresident zelden uit. Met een beetje moeite kan men vermoeden dat het kabi net in het algemeen en de minister van financiën in het bijzonder een reprimande krijgt als Zijlstra schrijft dat „ten aanzien van het overheidsbudget onvoldoende orde op zaken is gesteld." De bankpresident wil zeer beslist geen bankpredikant zijn die als Mo- zes het volk eens bestraffend toespreekt. Vandaar dat het ver slag een (vrijblijvende) analyse is gebleven. Daarin schuilt een groot gevaar. Vrijwel iedereen het kabinet, de ondernemers, de vak beweging. de politieke partijen en ga zo maar door haalt er uit wat hij in zijn eigen betoog kan gebrui ken. De rest wordt op het bord van derden doorgeschoven. En daar schieten we niets mee op. Het lijkt er overigens ook wel op lat de president iets van zijn vroe- jere consequente aanpak heeft la- en schieten. Neem nu het gesigna leerde financieringstekort van zes Irocent van het nationaal inko rten. Zijlstra vindt dat een zeer [erontrustpnde zaak en terecht waarschuwt hij er voor dat zes krocent beslist geen rustpunt maar jen keerpunt moet zijn. In het terslag over 1977 (en vorige) was _jen gemiddeld financieringstekort Jan vier procent voor de president grens van het toelaatbare. *njlechts in zeer uitzonderlijke situa ties, schreef hij, is een tijdelijk tot Söjjf procent geamendeerde structu rele norm van vier procent aan- lardbaar. In het huidige jaarver- tg wordt zes procent evenwel als bovennorm en een keerpunt schouwd. Voor een kabinet met linisters als Van Agt, Andriessen ■ensjn Van Aardenne die weinig ver- !l- Itand hebben van monetaire en jn jconomische zaken kün Zijlstra's intejnalyse het niet denkbeeldige ge- in zich dragen dat nog een' s°^llcrlaatste zeer bijzondere norm zeven procent mogelijk is. hebl zijn dan ook niet zo gelukkig de conclusie van de president ene)at aan de innerlijke veerkracht 1de lan onze volkshuishouding niet be- ied loeft te worden getwijfeld. Met sle3ie veerkracht zal het zeker wel meevallen, maar nu gaat het er voor alles om dat wij gezamen lijk de bereidheid bezitten vrij willig tijdelijk (het kan niet genoeg worden herhaald: tijdelijk) pas op de plaats te maken, daarbij de collectieve uitgaven handhavende. En die bereidheid is er niet. Wij zijn eerder een volk van potver- tcerders dan oppotters geworden. En wij worden geregeerd door een kabinet dat mede gelet op zijn uiterst magere meerderheid in de Kamer niet tot een hoognodige voortvarende aanpak in staat is. Met een oproep van de minister president om de handen uit de mouwen te^steken bevordert men de werkgelegenheid niet. En de grootste oppositiepartij is door zijn meerderheidsstrategie de gevange ne van zichzelf geworden. De slachtoffers zijn de minderheids groepen zoals de werklozen (onder wie duizenden jongeren!), de gastarbeiders, de kleine pensioen trekkers en de woningzoekenden. In de analyse van een bankpresi dent behoort een dergelijke poli tieke schets van de economische en sociale toestand niet thuis (gesteld als dat de president met deze schets zou instemmen). Vandaar dat wij deze nogal scherpe opmer kingen maken, want het gaat om1 een hoogst ernstige en urgente zaak. Van onze redacteur wetenschappen LEIDEN De vraag of het bevolkingsonderzoek op borstkanker in Leiden zinvol is geweest, kan niet zonder meer positief worden beantwoord. Maar waarschijnlijk lijkt het niet. Tot deze conclusie komt de Amsterdamse chirurg W. de Jong in een zorgvuldige studie waarop hij vandaag aan de Leidse universiteit promoveert. Het is volgens hem niet verantwoord, in dit stadium bevolkingsonderzoek op grote schaal te organiseren. Daar entegen vindt De Jong dat de huisart sen bij de vroege opsporing van borstkanker een actief beleid moeten gaan voeren. Het gaat om een belang rijke ziekte. Van alle kwaadaardige gezwellen doet zich bij vrouwen een kwart in eerste Instantie in een borst voor. Van het aantal sterfgevallen door gezwellen wordt bij hen twintig procent door borstkanker veroor zaakt. De resultaten van de opera tieve behandeling hangen sterk af van het stadium waarin de ziekte wordt ontdekt. Als zich nog geen uit breiding naar de lymfklieren in de oksel heeft voorgedaan, dan mag na drie van de vier operaties op blijvend succes worden gerekend. Voor ernsti ger gevallen loopt die verhouding te rug. Voor alle operaties samen ligt het overlevingspercentage na tien jaar op 35 of 40. De gedachte ligt dus voor de hand om naar zo vroeg mogelijke opsporing te streven, nog voordat concrete klach ten tot een bezoek aan de dokter leiden. Dat vond ook de Federatie vrouwelijke vrijwillige hulpverlening (FWH) in Leiden, die in overleg met huisartsen en specialisten van het academisch ziekenhuis in 1975 een bevolkingsonderzoek uitvoerde. Alle vrouwen van 35 jaar en ouder werden uitgenodigd voor een eerste onder zoek door een getrainde vrijwilligster. Van de 23.000 opgeroepen vrouwen gaf uiteindelijk zeventig procent aan die uitnodiging gevolg. Bij de minste twijfel over een aanwe zige afwijking of een verhoogde kans daarop, werden zij verwezen naar een van de drie deelnemende artsen. Dat gebeurde met een kwart van de on derzochte vrouwen. Bij vijftien pro cent (2400) zag de arts aanleiding om een röntgenfoto van de borsten te laten maken. Daarvan werden er. met een sceptisch oog. 128 aangemerkt als ..mogelijk kwaardaardig". En dat leidde uiteindelijk in 42 gevallen tot de diagnose borstkanker. W. de Jong Groeisnelheid Het is verleidelijk om te concluderen dat dit medisch gezien pure winst is. Waarom De Jong dat niet voetstoots doet. kan hij alleen uitleggen door wat dieper op de ontwikkeling van borstkanker in te gaan. Voor de medi sche praktijk ..begint" de ziekte op z'n vroegst als een net voelbaar ge zwelletje. dat dan ongeveer een centi meter groot is. Het heeft zijn eigen vaste groeisnelheid. Sommige doen er er een half jaar over om hun aantal cellen te verdubbelen. De snelgroei ende doen dat in een maand, drie maanden is een veel voorkomende verdubbelingstijd. Voor zo'n gezwelletje van een centi meter. kun je dan terugrekenen dat het acht jaar geleden uit een enke le afwijkende cel is begonnen te groeien. Het is aannemelijk dat het knobbeltje al enkele jaren de gevrees de uitzaaiingen kon produceren die eerst in de lymfklier en later in ande re organen dochtergezwellen kunnen vestigen. Dat je er als arts eerder bij bent. is dus nog geen garantie dat je er ook vroeg genoeg bij bent. Bevolkingson derzoek is pas zinvol als er zoveel eerder geopereerd wordt, dat de le vensverwachting van de patiënten duidelijk verbetert. Dat is redelijk af te meten aan het aantal gevallen waarin de lymfklieren nog niet zijn aangedaan. Op dat punt nu. stelden de Leidse resultaten teleur. De helft van de gevonden gevallen verkeerde in dit stadium. En dat is een verhouding die de chirurg uit zijn normale praktijk ook kent. Het is dus geen aanwijzing dat men de ziekte zoveel eerder ont dekte dat het echt wat uitmaakt. Teleurstellend was ook. dat men op de röntgenfoto's geen gezwelletjes ontdekte in stadia waarin ze kleiner waren dan een centimeter, en dus nog niet voelbaar. In ieder geval, aldus De Jong. kun je dus het gunstig resultaat van een bevolkingsonderzoek niet afmeten aan het aantal gevonden gevallen, wat dat betreft liet de situatie in Leiden overigens een merkwaaridg beeld zien. Behalve de 42 gezwellen die door het onderzoek aan het licht kwamen, deden er zich in 1975 in Leiden nog veertig voor. Die waren dus afkomstig uit de dertig procent vrouwen die niet naar het bevolkings onderzoek waren gekomen. Deze veertig tumoren waren vaak door de vrouwen zelf ontdekt. De Jong acht het mogelijk dat dit een indirect gevolg is van het bevolkings onderzoek. dat door publiciteit in de plaatselijke pers was voorbereid. Op merkelijk is dat de toestand van de lymfklieren bij deze veertig ..losse" patiënten niet ongunstiger was dan bij de vrouwen van de andere groep. Zij waren er wat dat aangaat even vroeg of laat bij als het bevolkingson derzoek Het totale aantal van 82 tumoren ligt duidelijk hoger dan de kleine vijftig die zich in de periode 1970-'74 gemid deld elk jaar in Leiden voordeden. In 1970 viel het niveau terug naar 31. en dat roept bij De Jong een aantal vragen op waarop zijn studiemateri aal geen antwoord geeft. Is het ..reser voir" echt leeg? Is de onrust waarvoor in 1975 aanwijzingen bestaan, het jaar daarop verdwenen? Is er een (valse) geruststelling op grond van de goede uitslag bij het bevolkingson derzoek? Is er een „onderzoeksver- moeidheid" opgetreden? Wat en waar is het resultaat van het aangeraden maandelijks zelfonderzoek van de borsten? Nader onderzoek van recen tere gegevens uit de Leidse zieken huizen lijkt hier zeker op zijn plaats. Boeiende vragen Zo heeft de eenmalige krachtsinspan ning in Leiden (met 120 vrijwillig sters» in ieder geval boeiende vragen opgeleverd Daarnaast noteert De Jong negatieve en positieve nevenef fecten. ..Omineus" noemt hij het toe genomen aantal proefuitsnijdingen waarbij de patholoog ..geen afwij king" kon melden: teken van be zorgdheid en onrust bij vrouwen en onzekerheid bij artsen. Positief be oordeelt hij. naast de directe op brengst van het bevolkingsonder zoek. de verrassende indirecte op brengst. de vrouwen die zelf iets ont dekten. Het leidt hem tot de verwachting dat ook zonder massale organisatie een hoger percentage vroege diagnoses mogelijk moet zijn. via voorlichting, publiciteit en eerstelijnszorg De hulsarts moet het zelfonderzoek van de borsten intensief onderwijzen en stimuleren, meent De Jong. n v< ADVERTENTIE Kabeljauw op z'n Frans k 800 gr kabel|auw filets. 1 citroen, uitjes. bieslook, peterselie, spijsolie, boter o( margarine. f De fijngesnipperde uitjes, de bieslook en de peter selie in een vuurvaste schotel leggen Daarop de filets Schijfjes met olie bevochtigde citroen aan toevoegen. Met paneermeel bestrooien, klontjes boter bijdoen en 25 min, stoven in de oven. Een delicatesse! Doe meer met vis, omdat 't zo lekker is. Pfoduklschap voor Vis en Visproduklen 's-Gravenhage Van een onzer verslaggevers HILVERSUM In het najaar 1978 beschikte ongeveer twee derde van alle Nederlandse ge zinnen over een kleurentelevi sie. Dat is tien procent meer dan een jaar daarvoor, aldus de NOS. die een steekproef heeft gehouden onder ruim tiendui zend Nederlanders van twaalf jaar en ouder. De stijging van het gekleurd kijken, ging ten koste van de zwart-wit appara ten. In 48 procent van de gezin nen tegen 53 procent in het najaar 1977. Opmerkelijk noemt de NOS de daling van het aantal videorecorders: twee naar een procent. Vrijwel iedereen heeft tenminste één radio in huis. In eenderde van de gezinnen beschikte men zelfs over drie of meer toestel len. waaronder veel draagbare. Voort beschikte 32 procent over een radio/cassette-combi natie. Had 82 procent een of meer pick-ups. 26 procent min stens een bandrecorder en 53 procent tenminste één casset terecorder. ADVERTENTIE Grand Marnier Cordon Rouge. Een zeldzame sfeermaker. Bereid op basis van hart verwarmende cognacs en rustig gerijpt opcikchouten fust. Als een van de weinige. AMSTERDAM (ANP) De moeder van de vorig Jaar oktober overleden Rotterdammer Frank N. (28) heeft bij het medisch tuchtcollege een klacht ingediend tegen de arts van het huis van bewaring in Amsterdam. N.. die gedetineerd was. stierf destijds in een ambulance, die hem van het huis van bewaring naar een ziekenhuis over bracht. Volgens N.'s moeder is de inrichtingsarts nalatig geweest en heeft hij het vertrouwen in de medi sche stand ondermijnd De moeder diende eerder een klacht in bij de officier van justitie, omdat zij meende dat de dood van haar zoon te wijten was aan onzorgvuldig han delen in de inrichting. Uit het gerech telijk onderzoek kwamen echter geen strafbare handelingen naar voren Bij de sectie kon ook geen doodsoorzaak worden vastgesteld Volgens de raadsman van de overle den gedetineerde, mr F. W P Wol- ters, wist de Inrichtingsarts evenmin waaraan Frank N was overleden. Maar in een medische verklaring, die zijn moeder voor de verzekering no dig had. heeft hij verklaard, dat geel zucht de doodsoorzaak was 3. De tekening stelt een dwarsdoorvicile voor van een jonge cwioornwortel. In welk deel bevindt zich de meeste houtstof? A in deel I B in deel 2 C in deel 3 D in deel 4 Een opgave uit het examen bio logie van sowel havo als vwo. Van onze onderwijsredactie AMSTERDAM Andreas Bur nier. Alice Schwarzer. Emmy van Overeem. Renate Rubin stein. Mink van Rijsdijk. Hannc- ke van Buuren. dat kan over niets anders dan emancipatie gaan. Dat was dan ook het geval bij de eerste keuzemogelijkheid voor het opstel, dat havo-leerlin gen gisteren moesten maken Een interessant onderwerp dat door heel wat leerlingen gekozen is. De opdracht was om een verhaal te schrijven over ..Wie moet er nu eigenlijk emanciperen?" en daarbij te putten uit de vrij uit voerige citaten van de zes ge noemde dames. Een dergelijke aanpak houdt het midden tus sen een gehpel open onderwerp zoals ..Angst" idat gisteren ook veel gekozen werd» en de nteuwe vorm van ..gericht schrijven" over een onderwerp dat je voor het examen al bestudeerd hebt (Daarover schreven we in de krant van zaterdag al» Andere onderwerpen voor het havo-examen waren o a Vier weken zonder televisie". ..Argen tinië 1978-Moskou 1980" opvoe ding. natuurlijk leven (gezonde winkels, enz.), euthanasie en werkweken Een gevarieerde lijst waaruit het niet moeilijk was iets van je gading te vinden Dat emancipatie een voor de hand liggend onderwerp is, bleek ook op het mavo-4 examen waar vragen beantwoord moesten worden over het artikel Wie Is bang voor de halve baanvan de journalist Herman Vuysje. Mavo-3 kreeg een stuk over kof- fiecoöperaties in Ivoorktst. ge schreven door een Nederlandse vrijwiller Een aardig verhaal, al zullen de kandidaten met enige politleke-sociale belangstelling in het voordeel geweest zijn De v w o.'ers met Latijn in hun pakket kregen 's ochtends een handzaam stukje van de onbe kende schrijver Vitruvius. die omstreeks 25 voor Chr een tien delig boek over architectuur schreef. Nadat het in de middel eeuwen was herontdekt oefende dit werk invloed uit op de bouw kunst van de Renaissance Het fragment van gisteren ging over de bibliotheek van Alexandrië De middagzitting was bij mavo havo. en vwo gewijd aan biolo gie. Volgens onze zegslieden za ten er geen onoverkomelijke moeilijkheden in. Voor elk der schoolsoorten veertig vragen, waarbij een enkele vraag elkaar overlapte Een vervelend trekje van de opgaven was dat zoveel vragen uit verschillende onder delen bestonden. Daardoor duurt het werk langer dan Je aanvankelijk denkt. Toch zijn de meesten In de twéé tweeëneen half uur die hiervoor staat best klaar gekomen O drie Niet iedereen blijkt het eens te zijn met onze Amsterdamse briefschrijver, die een week gele den in deze rubriek uitlegde dat een aanpikkelateur niet alleen zo'n man was die plantsoenen vrij maakte van ongerechtighe den. maar ook, lang geleden, de zwoeger die handkarren met een touw met haak over de hoge Am sterdamse bruggen trok. Na een telefoontje van een leze res uit het oosten van het land. dat zo'n bruggentrekker een ..kargadoor" genoemd werd. ont vingen we een aantal brieven van dezelfde strekking. De heer Van Luik uit Zwolle citeert het ..Pren tenboek van Amsterdam", een boek uit 1962: ..Amsterdam had tot voor kort het patent van de enige kargadoors ter wereld, die kantoor hielden in de openlucht. Pas wie streepjes zet tussen de lettergrepen kan de woordspe ling vatten, die een typisch hoofdstedelijk grapje was een naam voor de. doorgaans oude, mannetjes die met een touw met een haak aan het eind wachtten aan de voet van de bolle bruggen. Met hun licht betaalde assisten tie werden zware handkarren te gen de helling opgesleurd." Uit Papendrecht bericht ons de heer De Lange dat volgens hem juist in Rotterdam zulke bruggentrek- kers „kar-ga-door" genoemd wer den; hij concludeert dat het woord „cargadoor" (de scheeps bevrachter) er veel mee te maken moet hebben en dat zelfs het En gelse woord cargo (lading) uit het Nederlands afkomstig moet zijn. Ook volgens de oud-Amsterdam kenner J. H. Kruizinga moet bij na niemand in Amsterdam de bruggentrekker als „aanpikkela teur" gekend hebben: „Zij ston den bekend als kargadoors. niet te verwarren met de cargadoors. Zij hielden de wacht bij de steile opritten van de bruggen („slui zen") om voor een paar centen karrevoerders de behulpzame hand te bieden bij het overwin nen der bruggebogen. Kikkie van de Prinsensluis. een populaire kargadoor. overleed als laatste van dit gilde in 1940 Offi cieel heette deze bruggetrekker die zijn werkterrein had bij de bolle brug over de Prinsengracht bij de Reestraat Christiaan Smit. Hij overleed op 82-jarige leeftijd (5 februari 1940) in het gemeentelijke verzorgingshuis aan de Roetersstraat. Zijn naam werd vereeuwigd in een liedje dat luidde: In de Bloemstraat numero vijf daar woont Kikkie met zijn wijf. Zeven stoelen zonder matten en een tafel zonder latten en een p. spot zonder oor. zo gaat Kikkie d'r van door Niet minder dan honderdvijfen twintig dode walvissen zijn ge vonden in de Windhondbaai bij Kaap Hoorn, de uiterste zuid punt van Chili. Wat er gebeurd is. is nog niet duidelijk. Deskundi gen denken dat deze ecologische ramp waarschijnlijk door een pa rasiet veroorzaakt is. die de rich tingszin van de dieren heeft aan getast. Het gaat om jonge en ou dere walvissen door elkaar. Er zijn er van twee. maar ook van zes meter lang en alle maten daartussen Hun gewicht varieert van twee tot drie ton. Het enige wat nu nog met de dode dieren gedaan kan worden, is aan de visjes voeren. En zo zal het ook gebeuren: de vissers mogen het vlees als aas gebruiken. Nog twee lezers schreven over de (aan-ipikkelateur. die zij uitslui tend kennen als de reinigingsme dewerker die de plantsoenen gaat hij„de anplkkelateur" met zijn mandje en prikstok. Hon derdmaal hebt gij hem misschien gezien "Uiteraard ging ook dit verslag over Amsterdam Een historische foto van een uitgestorven Amsterdams beroep: de bruggentrekker die zwaar beladen handkarren over de hoge „slui zen" hielp trekken. De meesten herinneren zich deze zwoegers als „kargadoors". sommigen ook als „aanpikkelateurs". schoonhoudt. De Rotterdammer Tessers heeft het over de prikke lateur. heel wat logischer dan pikkelateur. vindt hij: zijn eigen zwager was het tot aan zijn pen sioen Het waren „prikkelateurs met ere", schrijft hij. ..want ze moesten nogal eens wat aan hun stok prikken, en dat was heus niet altijd alleen papier!" Die zwager is dan ook even boos ge worden. toen een klein meisje hem vertelde „De juf zegt. als ik niet goed leer en niet mijn best doe. dan kan ik alleen nog maar prikkelateur worden De zwager is wel even langs de school gelo pen om de juf op een nette ma nier duidelijk te maken dat een prikkelateur echt wel nuttig werk doet. Volgens de heer De Boer uit IJ- muiden-Oost kan zo'n man met prikstok niet anders geheten hebben dan „anplkkelateur" Hij heeft dat uit het vooroorlogse boek ..Volk bij den weg" van Jan H. de Groot, waaruit hij citeert „Voor u uit. in het plantsoentje Dankzij de totstandkoming van het vredesverdrag met Egypte is de populariteit van Israëls pre mier Menachem Begin flink ge stegen: van 45 procent in maart tot 57 procent In april Maar de meest geliefde politicus is een ander: minister van defensie Ezer Weizman. wiens populariteit toe nam tot bijna 63 procent Bij de Jonge Israëli's en de godsdiensti ge Joden blijkt Begin het best In de markt te liggen „Wat voor u voorpaginanieuws was. is al wel vaker gebeurd." schrijft ons mevrouw Schreuder uit IJmulden Ze doelt op een bericht, een week of twee gele den. waarin melding werd ge maakt van een meisje dat bij een vechtpartij twee tanden met wor tel en al verloor een kaakchtrurg zette ze er toen weer in Twee jaar geleden overkwam zoiets de zoon van deze lezeres, niet bli het vechten, maar bi) het sporten Hij raakte toen. een tand kwijt. ook met wortel en al: „Zijn vrien den vonden de tand in het gras en gingen er mee naar onze tand arts Die zette 'm er in. maar gaf mijn zoon weinig kans Gelukkig bleef de tand toch zitten Je del er niets meer van Telefonisch meldde een andere lezeres ons een soortgelijk voorvan wel wel enkele tientallen Jaren geleden Er ls dus niets nieuws onder de zon Pietro Vernuccio. een 35-jarige bakker op Sicilië, is zijn rijbewijs kwijt Hij heeft zoveel aanrijdin gen achter de rug dat de autori teiten van het eiland het hoog tijd vonden voorlopig een punt achter zijn capriolen te zetten Weliswaar zijn aanrijdingen op de Italiaanse wegen lang niet al tijd te vermijden, maar de bak ker had kans gezien er vorig Jaar meer dan honderd op zijn naam te krijgen en bovendien in bijna alle gevallen de schade vergoed te krijgen, omdat het steeds de schuld van een andere automobi list zou zijn. Zo langzamerhand gaan de autoriteiten vermoeden dat Vernuccio wel eens m«-i opzet aanrijdingen zou kunnen vernor zaken Ze hebben zijn rijbewijs afgepakt omdat ze hem een ge vaar op de weg vinden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1979 | | pagina 5