De verleidingen van de zaadcatalogus 1 •'Syfc&j w iV se: Weekendpuzzel Titelstrijd belooft zeer spannend te worden Hübner geeft zichzelf bitter weinig lof lillQ I Dammen n mm aö a s_ Schaken r if it Saterdag 7 april 1979 BINNENLAND trouw/kwartet 21 f „Het is nu nog tijd om te bestellen", of iets van gelijke strekking stond op het briefkaartje dat een attente zaadhandel me vorige week ter herinnering stuurde. Midden in de strenge winterkou, toen mijn gedachten meer bij de vogels dan bij de planten waren, was de catalogus in de bus gevallen en tegelijk met een stel andere in een stapel nog ongelezen tijdschriften verzeild geraakt. Zo'n kaartje sturen ze dus niet voor niets. V.- ''t*A Mijn kleine tuin is al eivol, maar je veet toch nooit of er nog iets bij is waar de grond geschikt voor is en dat precies past op die ene plek, die pas in de late zomer oogt. Gemak kelijk zaad. dat meteen „in de volle grond" kan en niet al maanden te voren behoedzaam gekoesterd in gammele kistjes met glasplaten erover of In potten afgedekt met plastic zakken op de gekste plekken in huls voortdurend in de weg staat. Dat zijn doorgaans ook de planten, waar je verder geen omkijken meer naar hebt. die zich Jaar in Jaar uit vanzelf uitzaaien en zelf hun plaats in de tuin wel vinden. Zoals het keukenkruid bemagle (of borago of komkommerkruid) dat lk ooit zaai de ln een poging tot een ordentelij ke kruidentuin en dat sindsdien elke zomer tussen de tegels van het telden betreden paadje naast de vijver bloeit met hemelsblauwe, stijf wit behaarde bloemen, waaruit een paarse kegel steekt van de vijf lange, tegen elkaar aan gedrukte helm knoppen. Ik sla al meteen alle F 1 hybriden over. die meer thuishoren ln de „carpet bedding", die sommige ge meentelijke plantsoenendiensten nog toepassen, dan ln de tuin van een rechtgeaarde liefhebber, die geen prijs stelt op borders als lap pendekens in schreeuwende kleu ren. Ik val op simpele dingen als het juffertje in 't groen (Nigella damas- cena), dat niet alleen fijn blad en prachtig blauwe bloemen, maar ln de nazomer ook nog bijzonder ge vormde zaaddozen heeft, die je ln droogboeketten kunt verwerken. Een plant die me altijd doet denken aan grootmoedertuintjes en aan hofjes, misschien wel door de ouder- V :a-r Zacht wiegende gele klaprozen van Meconopsis cambrica De hemelsblauwe Scilla sibirica, het Siberische sterhya- ttatje [da wetse naam. In april of mei meteen te zaaien op de plek die je wilt, liefst wel in de zon. Als ik er plaats voor had, zou ik stokrozen willen hebben, ook zo'n hof jesplant en een vast bestanddeel van de Engelse cottage-garden. In mei bulten te zaaien om flinke plan ten te krijgen, die de winter overle ven en volgend Jaar pas bloeien. Maar van de gevulde houd lk nieten enkele zijn moeilijk te krijgen. De prlkneus (Lychnis coconaria), een grijsviltig behaarde koekoeks bloem met donker scharlakenrode bloemen, heb ik al vanzelf gekre gen, waarschijnlijk uit zaad dat met andere planten is binnengesmok keld. Hij vloekt hevig met het gloei ende oranjerood van het oranje ha- vikskruid, waartussen hij in juni en juli bloeit. Eigenlijk zou ik hem moeten verwijderen, maar lk kan het niet over mijn hart verkrijgen. Toch is die prlkneus een prachtige plant voor tuiniers die een hele grij ze hoek willen creëren, met ezelso ren (Stachys lanata), wijnruit (Ruta graveolens), helllgenbloero (santoli- na) en alsem (artemisia). Zaad van inheemse planten kun je nauwelijks verwachten ln gewone kwekerscatalogi. Wat zij, Inhakend op de trent, als eenjarig bloemen weidemengsel aanbieden, bevat geen enkele wilde soort, maar ver vangers van bolderik, klaproos en gele ganzebloem, respectievelijk de grootbloemige selectie van Agros- temma gracilis, „Shirley"-papavers en satijnbloem (Dimorphotheca si- nuata), met daartussen scheef- bloem (lberls), Layla elegans, hybri den van het Marokkaanse leeuwe bekje. Chinese anjer en een paar soorten droogbloemen. Wilde zaden Na de derde catalogus doorgebla derd te hebben vind ik in de volgen de dan toch mengsels van wilde zaden voor heemtuinen. De Haar lemse zaadhandel Van Tubergen le vert ze voor ln te zaaien oppervlak ken van vijftig, tweehonderd en dui zend vlerkante meter. Wie klein schaliger te werk wil gaan, kan een collectie van zes soorten voor 9,80 of van vijftien soorten voor 20,25 bestellen. De eerste bevat blaassile- ne, dagkoekoeksbloem, heelblaad- jes, klaproos, ruige anjer en wond- klaver, de tweede bovendien bor- stelkrans, gele ganzebloem, gele morgenster, bosandoorn, konings kaars, knoopkruid, kranssalie, ruig Stokrozen bij een oude Engelse kerk klokje en boerenwormkruid Veel van dit zaad zal geen levenskrachti ge planten opleveren, omdat de ver schillende soorten ook heel ver schillende eisen aan de standplaats stellen. Zo groeien klaprozen niet op plekken waar het ruige klokje het het best doet, in de schaduw waar ook borstelkrans en bosan doorn zich thuisvoelen. Zulk zaad moet dus uitgestrooid worden op plekken waar droge naakte aarde in de volle zon ligt naast lekker rulle grond in de schaduw van struiken of van een haag. Van Tubergen is overigens ook goed voor bijzondere gewassen, zoals de moeilijke, maar schitterend blauwe Meconopsis betonicifolia, die in de zomer vochtig en in de winter droog wil staan. Ik houd het toch maar bij familielid Meconopsis cambrica, die een plekje in de zon als vrijwel enige eis stelt. Al Jaren zaait die zichzelf uit op de onmogelijkste plekken en nu komt die gele schljnpapaver al weer krachtig boven de aarde, onge schonden door de afgelopen winter. Deze soort, die veel weg heeft van de bekende IJslandse papaver (Pa paver nudicaule), vormt uit zichzelf hele veldjes, waarboven in mei zacht wiegende gele klaprozen. Van Tubergen heeft een oranjegele va riëteit, Meconopsis cambrica auran- tiaca, die even gemakkelijk is. Lelies De lelies kan ik wel vergeten: die zouden veel te pompeus staan in mijn bescheiden groene tuintje, maar er zijn erg mooie bij, die de verleiding wel erg groot maken, zoals de ln Midden-Europa inheem se Turkse lelie (Lillum martagon) en de sterke, helder oranje Lillum hen- ryi, een Jeugdherinnering uit de tuin van mijn ouderlijk huls. Wat mistroostig sla lk de catalogi dicht. Wat lk mooi vind, heb lk al of er is geen plaats voor. En voor de trllliums, de merkwaardige „bosle- lies" uit Noord-Amerika met hun krans van brede glanzende blade ren onder witte, paarse of gele bloe men, ben ik nu te laat, want die bloeien in april en mei. Soms zou je willen dat je tuin groter was. Maar als ik mijn tuin in loop en zie dat de Scilla sibirica al kleuren de bloemknoppen heeft en straks een heel blauw meer zal vormen onder de magnolia vol bloemknop pen, waar ook de Amerikaanse hondstand Erythronium revolutum bruin gevlekte scheuten boven de aarde steekt, ben ik al weer ver zoend met de 9 x 11 meter waar lk de beschikking over heb. Nu ken ik tenminste elke plant persoonlijk! Horizontaal. 1. oogziekte. 5. bloeiwij- ze. 7. boek met kaarten. 11. niet be groeid. 12. bergweide. 14. een weinig, 16. bloedhuis. 18. teken ln de dieren riem. 20. elk, 23. vlaktemaat. 24. voer tuig, 25. spinneweb. 27. knaagdier, 28. zangstem, 30. koning van Basan, 31. schildpad. 33. adreskaartje. 34. fami lielid, 36. gistmiddel, 38 badplaats in Tirol, 39. pers. voornaamw., 40. voor zetsel. 42. zangstem, 44. bedorven. 45. rondhout. 46 palmboom. 48. hoog bouwwerk. 50. vaste brandstof. 52. kleef middel, 53. duivel, 54. vaartuig, 55. kleverige stof. 57. aardappel. 59. bloembed. 61. titel (afk.), 62. wiel. 63. spijker, 66. muzieknoot. 67. rund, 68. rijtuig, 69. fakkeldistel, 71. muziek noot, 73. eetketeltje, 75. aanleggen. 76. bevel, 78. hoofddeksel. 79. muziek noot, 81. latwerk, 82. maanstand. 83. schortje. 85. eenjarig dier. 87. loflied. 88. rivier ln Siberië. 90. Jongensnaam. 91. dwaas. 93. water in Limburg. 94. deugniet, 95. priem. 96. zeezwaluw Vert. 1. rivier ln Duitsland. 2. mak, 3. reeds, 4. oud egyptische zonnegod. 5. water in N.Br.. 6. oevergewas. 7 at mosfeer (afk.), 8. muzieknoot. 9. Holl. gravin. 10. bamboestaketsel, 11. tent, 13. vreemde munt, 15. voorvoegsel. 17. spelleidlng, 19. hoofddeksel, 21. waterkering, 22. smal bloembed, 25. wiel, 26. roede, 28. titel, 29. vreemde munt, 32, voorzetsel, 33. onderrich ten, 35. voorkomen, 37. kerkelijk zangstuk, 39. dof, 41. kleurling. 43. verhaal, 45. deugniet, 46. zangstem, 47. gevangenis, 49. palmriet, 50. om slag, 51. woonboot, 53. zuidvrucht, 56. vordering. 58. specerij, 60. soort, 62. schatten, 64. kleefmiddel, 65. huisgo den, 67. muziekinstrument, 68. hoofd deksel. 70. water doorlatend, 72. bij enhouder, 74. platvis, 77. nakomeling, 79. wonde, 80. deel van het oog. 82. lusthof, 84. plaatsje onder Gramsber- gen, 85. afnemend getij. 86. rondhout. 87. grondsoort. 89. algemeen kies recht (afk.), 90 telwoord. 92. rijschool (afk.), 93. neon (afk.). Oplossing per briefkaart t/m woens dag a.s. zenden aan: Trouw/Kwartet, Postbus 859, A'dam. Linksboven ver melden: Weekendpuzzel. Oplossing vorige puzzel. Hor. 1, merk. 5. Noor. 9 lasso. 14. Enare, 16. spar, 18. Otto, 19. mimiek. 21. aker. 22. ris. 23. eg. 24. knap, 26 en. 27. biet, 29. start, 31. geer, 32 mat, 34 Ira, 35. leem, 37. palet, 39. attent, 41 op. 42. els, 43. era. 45. roe, 46. are. 47 rs, 48. emotie, 50. tegel, 52. stel. 53 Ems, 55. gil, 56. mare, 57. greep, 60 tele, 61. ma. 62. lier. 64. me, 65. Ari, 66 mars. 68. neigen. 70. leng, 72. kers. 74. leest, 75. kneep. 76. nier, 77. maté Vert. 1. memel. 2. enig, 3. ram, 4. krik, 6. os. 7. opa, 8. raket, 10. Ao. 11 striem. 12. stier, 13. oost. 15. eens. 17 ren, 20 kati, 25. paraat, 27. beet, 28 mals, 30. rat, 31. genet, 32. mals, 33. te. 35. Leo, 36 spel. 37. perk. 38. temee, 40. tremel. 41 Orel, 44. rol, 46. agio. 48. etre, 49. Ier, 51. eg, 52. saline. 54. sein. 56. meren. 57 garen, 58 Peel, 59 lente, 60. talk, 61. mak, 63. riem, 64. mest, 67. Sri. 69. Gea, 71. ge. 73. Se. Prijswinnaars 24 maart '79: H. Barten, Vcerstraat 2e, Wageningen; mevrouw A. W. van Hoorn, Morgen sterlaan 340, Groningen: mevrouw W. van de Zouwen-Woudenberg, Broekseweg 9, Amelde. Prijswinnaars puzzel 31 maart zijn: A. A. Hagen, Ankeveensepad 109, 's- Graveland; A. Jansma-Samplonius, Doliard 88, Drachten; J. J. Muller van Dijk, IJlostinelaan 43, Mist. bor J. J. M. Kiggen eze week zijn de jaarlijkse zomer- istzegels weer uitgegeven. De toe- ag van de vier zegels dient dit jaar lturele doeleinden; namelijk mu lle en beeldende kunst; op de „mu- ik"-zegels zien we een partiture van imaan Andriessen „Psalmentrilo- t" en het Amsterdamse Toonkuns- oor en de andere twee zegels tonen ee van de beroemde „Goudse Gla- uit de St Janskerk van Gouda. in Oostenrijk drie herdenkingsze de internationale Damesmode- *it, die al voor de 50e keer in Wenen rdt gehouden, was goed voor een il met de afbeelding van een mo- ■ontwerp uit 1900; wegens het 700- rig bestaan van Wiener-Neustadt n zegel van S 4. waarop de eerbied- lardige romaanse Dom van de stad als derde een bijzondere zegel, ïdat de zorg voor doofstommen 200 geleden van staatswege ter hand trd genomen; een zegel toont een ipasselijke afbeelding van een re- I in het keizer Joseph I-monument. 1978. Aan net 30-jarig bestaan van het NATO-verdrag wijden zowel Bel gië als Portugal een herdenkingse missie met als hoofdthema het NATO-embleem. Het 750-jarig bestaan van de stad Turku (in het Zweeds Abo) betekent een herdenkingszegel van Finland met een gezicht op de markt van de stad, die tot 1812 hoofdstad des lands was. Aan de universiteit van Kopen hagen, die in 1479 door Christian I werd gesticht, wijdt Denemarken twee herdenkingszegels; we zien het universiteitszegel en als een symboli sche voorstelling middels de beginlet ters de vijf faculteiten: medicijnen, natuurwetenschappen, recht, theolo gie en wijsbegeerte. En tot slot de maandelijkse uitgiften van de Duitse Bondsrepubliek en West-Berlijn, die deze maand op 5 april zijn uitgege ven. De gebruikelijke toeslagzegels voor de jeugd zijn dit jaar geheel aan vliegtuigen gewijd; het zijn er vier voor WestrDuitsland en vier voor West-Berlijn, met verschillende voor stellingen; voor WestrDuitsland en voor West-Berlijn elk ook twee zegels met toeslag voor de sportbeoefening; de afbeeldingen van handballen, es tafette-lopen, kanovaren en boog schieten zijn als met een rijdende camera weergegeven. Vandaag vindt in Zevenaar de ope ning plaats van het derde Mondileder toernooi om het kampioenschap van Nederland. Tevens zal dan de loting plaatsvinden en een en ander zal zich voltrekken op sportpark Hengelder, Hengelder 26 in Zevenaar. Natuurlijk zal er ook weer iets bijzonders op het programma staan. Ik raad u aan om naar het sportpark te komen, want niemand minder dan Harm Wiersma en als ik mij niet vergis oud-wereld- kampioen Isser Koeperman zullen sa men het hoogterecord gaan breken door als eersten in een echte hete luchtballon op grote hoogte een par tij te spelen en zij zullen door de Nederlands kampioen ballonvaren naar hun plaats van bestemming worden gebracht. Elke ronde begint om 11 uur, met uitzondering van zaterdagmorgen 14 april (10 uur!) en zaterdag 21 april (12 uur). Voor Pasen wordt er gespeeld in De Bruins Woonstad in Zevenaar en daarna in de toonzaal van Mondile der bv, Amerfoortseweg 76 (aan de weg Utrecht-Amersfoort) te Soester- berg. Tweede Paasdag wordt een ge splitste ronde gespeeld; de helft in Zevenaar, de andere helft in Soester- berg. Deelnemers zijn de internatio nale grootmeesters Clerc en Wiersma, de grootmeesters Jansen en Drost, Van der Wal, Basiaannet, Van Aalten, De Ruiter, Boom, De Boer, Van der Borst, 8tokkel, Bronstring en Hooi- jberg. Zij kunnen zich klassificeren voor het Europese kampioenschap persoonlijk. Nu vanuit Mali de grote beloften van N' Diaye niet zijn nage komen en wie had eigenlijk anders verwacht, is ook de plaatsing voor het wereldkampioenschap 1980 wellicht aan de orde. Al met al zal het een zeer spannende boel worden. Dat ondergetekende erg veel moeite zal hebben om de natio nale titel in het hoge noorden te hou den zal leder duidelijk zijn. Volgende week hoop ik u al te vergas ten op enige schitterende partijen uit dit derde Mondiledertoernooi. Dit keer een paar fragmenten, met leuke slagprincipes. kl eens in het kampioenschap van Rusland (lk geloof 1973 of daarom trent) in de 32-28 17-22 opening heeft weten uit te voeren met wit. De diagramstand is afkomstig uit ORKAAN het tijdschrift dat wordt uitgegeven door mijn club DC Lent. Halve finalist Ruud Palmer (jeugd- door Frank Drost kampioen van Nederland in het Jaar 1965) heeft hier met zwart een zeer sterke en tevens een bijzonder combi- natlerijke stand. Zijn tegenstander Marijn Alofs moest hier wel het slach toffer worden van een combinatie! Alofs zegt hier zelf over: in een posi tioneel waarschijnlijk toch al verlo ren stand, speelde ik 1. 46-41? en Ruud haalde nu als volgt uit 114- 20 2 25x14 12-17 3. 34x25 5-10 4. 14x5 7-11 5. 5x28 24-29 6. 33x24 22x31 7. 36x27 13-19 8 24x22 17x46! schitterend maar niet origi neel. Zeer waarschijnlijk heeft Pal mer zich laten inspireren door de combinatie, die Alexander Moglijans- 8 1 i Hier verliest wit na de doorbraak. Ziet u ook hoe? de twee Europa-zegels van San irino staan een oude postkoets en antieke postautobus. Van San irino ook een herdenkingszegel we ns de 100e geboortedag van Albert astein met diens portret. rere van de spoorwegingenieur Oc- f Chanute (1832-1910) een strip twee zegels van de Ver. Staten arop hij hij was tevens lucht- irtpionier met door hem ge- uwde zweefvliegtuigen te zien is. M-Afrika viert het feit dat 50 jaar Wen de eerste postzegel van het >d door de eigen staatsdrukkerij rvaardigd werd. Deze luchtpostze- l van 4d vindt u terug op de herden- ■BegeL orts van Zuid-West Afrika vier ze- met de watervogels flamingo, bcholver, strandloper en pelikaan. Zwickau bestaat de automobielin- «trie 75 jaar; vandaar een stripje n drie zegels van de Duitse Demo- 'Usche Republiek met de afbeel- van een Horch (1911), het fa- icomplex en een Trabant uit 1. Gait Berk ZWERVEN DOOR ONS BOMENLANO f19.50 Romen 2. James A. Mïehener CENTENNIAL f39,50 Van Hoikema Warendorl 3. Herman van Veen OE WONDERLIJKE AVONTUREN VAN HERMAN VAN VEEN f 19.90 Oe Gooise Uitgeverij 4. Rien Poortvliet/Wil Huygen LEVEN EN WERKEN VAN DE KABOUTER f 53.50 Van Hoikema Warendorl 5. Jette Rep ENGLANOSPIEL f35.90 Van Hoikema Warendorl 6 ENCYCLOPEDIE VOOR IEDEREEN (ééndelig) f 89.50 Oe Haan 7.1. E. S. Edwards TOETANCHAMON ZIJN GRAF EN ZIJN SCHATTEN f 85.— Fibula van Oishoeck 8. Marie Koenen MET HOFKE f 17.50 Agaton 9. Oick Laan PINKELTJE SERIE, per deel f 6.90 Van Hoikema Warendorl 10 Tony van Verre BOMANS WAS OE NAAM f 98 (Boek mei 4 LP's) Oe Gooise Uitgeverij TOP-TIP VOOR APRIL Douglas Philips-Birt (e.a.) GROOT VAARBOEK f 125.- Oe Boer Maritiem (verkrijgbaar in elke boekhandel) Nauwelijks had ik mijn rubriek van de afgelopen week ingeleverd die waarin ik een fraaie winstpartij van Spasski op Hübner liet zien of het toernooiboek van het Tweede Inter nationale Schaaktoernooi te Tilburg plofte in mijn bus. Dit bij Keesing/ Andriessen uitgegeven werkje bevat te éën partij die werkelijk zeer uitvoe rig geanalyseerd was. Geen variant had de commentator onvermeld gela ten. geen mogelijkheid was hem ont snapt. in zijn kritiek had de commen tator van deze ogenschijnlijk schitte rende partij geen spaan heel gelaten. De commentator waarover ik nu spreek was Robert Hübner en de par tij die hij analseerde was zijn zege op Spasski. die indertijd de gemoederen niet onberoerd had gelaten. Het lijkt mij na vorige week een kwestie van rechtvaardigheid deze partij even eens af te drukken Hübner heeft deze partij ontleed vol gens de wetenschappelijke methode van de archeoloog. Het zou ondoen lijk zijn zelfs maar een kwart van zijn aantekeningen over te nemen, maar wie de analyses in het boek volgt, zal begrijpen waarom Hübner in het da gelijks leven hoogleraar in de Egypto- logie is en waarom hij zo veel talen met zo veel gemak spreekt. Hübner is op en top wetenschapsman Wit: Hübner Zwart: Spasski 1. Pgl-f3 d7-d5, 2. c2-c4 e7-e6. 3. *2-g3 Pf8-f6, 4. Lfl-g2 Lf8-e7, 5. 0-0 0-0, 6. d2-d4 c7-c6. 7 Pbl-c3 Pb8-d7, 8. b2-b3 b7-b6, 9. Pf3-«5 (Het vraagteken tussen haakjes is van Hübner. Zoals altijd gaat het hem makkelijker af om zijn eigen zetten van vraagtekens dan van uitroeptekens te voorzien. Met 9. Lb2 zou wit meer kansen op voordeel hebben 9Pd7xe5, 10. d4xe5 Pf6-d7, 11. Lcl-b2 (Na 11 f4 La6.12. Le3 Tc8.13. cd5x cd5x 14 Tel Lc5 heeft zwart het gemakkelijker). 11. Lc8-a6, 12. c4xd5 c6xd5 13. Tal-cl Ta8-c8,14. Ddl-d4 b6-b5 (Veili ger was: 14. Lc5 15. Da4 Lb7 en nu volgt op 16. Da7x Lc6! met dame winst. Een voorbeeld van een Hüb- ner-variant: 16. e4 Pe5x 17. Tcdl Lc6 18. Da6 d4 19 Pe2 De8 20 a4 f5 21 Ld4x <21 ef5x Lg2x 22. Kg2x Dc6+ 23 f3 Tf5x is hopeloos voor wit). 21. Ld4x 22 Td4x fe4x 23. Da7x e3 24. Db6x Pf3t 25. Lf3x Lf3x en zwart heeft een beslissende aanval. Volgens Hübner was 16. Pbl de beste zet om I# E* #llii i. i A0 ■AOJlB het paard naar f3 te spelen). 15. Dd4xa7 15. Tc8-a8 Onnauwkeurig al dus Hübner. die 15. Pc5 16. Pd5x ed5x 17. Tc5x Lc5x 18. Da6x Db6 19 Db6x Lb6x 20. Ld5x met een onge veer gelijkstaand eindspel aanbe veelt.) 16. Da7-e3 Dd8-b8 (Na deze zet volgt een pagina's lange analyse wat wit na 16. b4 had moeten spelen Dan gaat 17. Pa4 niet wegens 17 Lb5 en zwart moet uiteindelijk zijn pion terugwinnen. Weinig aanbeve lenswaardig zijn ook zetten als 17 Pbl of 17. Pdl. zodat wit 17. Pd5x' moet spelen Een enkel voorbeeld: 17 ed5x 18. Ld5x Tc8 19. e6 Pf6 20. ef7t Tf7x 21 Lf6x of 20. Kh8 21. Le6 Tclx 22. Tclx en zwart is dodelijk verlamd. Wit krijgt dus altijd onder gunstige omstandigheden een toren plus drie pionnen tegen twee stukken of vier pionnen voor een stuk. Voor uitvoerige analyses slaat men het toernooiboek op.) 17. Tfl-dl Ta8-a7? (Haalt definitief het stukoffer op d5 uit de stelling, maar beter was 17. Lb7. Nog een variant: 17. b4? 18. Pd5x! ed5x 19 Ld5 Pb6 - ook slecht zijn de zetten 19. Lb7 en 19. Ta7 - 20 La8x Pa8x 21. Td7 Te8 22 e6 Pb6 23 ef7x Kf7x 24 Df3 Kg8 25 Dg4 g6 26. Dd4 en zwart gaat mat.) 18. Pc3-bl b5-b4 19. Lb2-d4 Ta7-a8 20. Tcl-c2 La6-b5 21. f2-f4? (Na de tekst zet blijkt het witte voordeel gering. Hübner beveelt aan: 21 Pd2 Ta3 22. Pf3 Da8 Tdd2) 21Ta8-a6 22. De3- c 1 Pb8-a8 23. Dcl-b2 Pd7-b8 24. Ld4- f2 (Niet 24. Lfl Pc6 25 e3 Pd4x 26. cd4x Lflx en 27f6 met goed zwart tegenspel.) 24. Pb8-c6 25. Lf2-fl Da8-b7 26. Pbl-d2 Tf8-a8 27. Pd2-f3 door Max Pam (Geeft de pion op. omdat 27. Dbl Ld8 28. Pf3 Lb6 zwart genoeg tegenspel belooft.) 27. f7-g6<?) (Beter was om op a2 te slaan, waarna wit slechts een tikkeltje beter staat.) 28. Pf3-el Le7-d8 29. Pel-d3 Lb5xd3 (Minder sterk dan: 29Lb6 30. Pc5 Da7 Nu komt zwart in ernstige moeilijkhe den.) 30. e2xd3 Ld8-b6 31. d3-44 Ta6- *5 32. Db2-cl Pc6-e7 (Niet 32 Ta2x 33. Tc6x Tal 34. Dal!x Talx 35 Tb6x Db6x 36. Tal Dc6 37. Tdl en wit wint door de dreiging 38 Td3 33. Dcl-d2 Lb6-d8 34. Tdl-cl(?) (Zonder pointe gespeeld De voorkeur verdiende on middellijk 34. Lel met aanval op b4.) 34Db7-a7 35. Tcl-al Da7-b7 (On nauwkeurig gespeeld. Sterker was 35. Ta3). 36. Kgl-f2? (Hier blijkt de koning verkeerd te staan. Na 36. Khl T8-a7 37. Lel is zwart zo wat uitge praat 36.Ta8-a7 37. Lf2-«1 Pe7-c6 38. Tal-cl Pc6-e7 39. Dd2xb4? (Hüb ner spaart zichzelf niet bij de kritiek: 39. Lf2 Da8 40. Db4x Ta2x 41 Lb5' Tc2x 42 Tc2x Tb7 43 Da4 Db8 44 La6 Tb3x 45. De8+ Kg7 46. g4 rpet de dodelijke dreiging 47 Lh4. Nu blijkt de witte koning op g2 ongelukkig te staan39. Ta5xa2 40. Db4xb7 Ta2xc2 41. Tclxc2 Ta7xb7 42. b3-b4 Ld8-b6 43. Lel-f2? (Met 43 La6 Ta7 44 b5 kon wit winnen. Nu krijgt zwart remisekansen.) 43. Tb7-a7 44. *3- f4 Kf8-f7 45. Lfl-b5 I7-Ï5? (Gooit ten onrechte de stelling open. Na 45. Ta3 was nauwelijks te zien hoe wit verder komt )46.e5xf6te.p.Kf7xf6 47. Lb5-«8 Kf6-g7 48. Tc2*2 Lb«-c7 49. Te2xe6 Lc7xf4 50. b4-b5 Pe7-g8 51. Te6-a6 Ta7-e7? De beslissende fout. Taaier was 5. Tc7 52. Lc6 Pe7 en zwart kan nog vechten: 53. Lg3 Lg3x 54 Kg3x g5 55 Kf3 Kf7 56 Ke3 Pc6x 57 Tc6x Tc6x 58. bc6x Ke6 59 Kd3 Kd6 60 Kc3 Kc6x 61 Kb4 Kb6 en zwart houdt remise 52. Le8-c6 Pf8-f6 53. b5-b6 Pf6-e4 54. L/2-el Lf4-b8 55. TaS-a8 en zwart gaf het op. ..In werkelijkheid", schrijft Hübner, blijft er weinig lof over voor het witte spel". Dat lijkt mij een ernstig eufemisme.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1979 | | pagina 21