Uit brieven van lezers FAMILIEBERICHTEN VRIJDAG 23 MAART 1979 TROUWKWARTET P 14 - RS 16 - H 18 Deze rubnek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in oeze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en met voor open brieven, gedichten, oproepen ot reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Hierover ot over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas ruet corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretans hoofdredactie Trouw. Postbus 859.1000 AW Amsterdam Bij pubiikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld Trouw, hebben de twee kandidaat voorzitters van de PvdA. het CDA als regeringspartner nog niet afgeschre ven. Wat een gunst. Het ls dan wel bedoeld als een tijdelijke samenwer king. een gelegenheidscombinatie. Het CDA moet dan wel in de richting van de PvdA worden gedwongen. Duidelijk ls dat men zo spoedig mo gelijk van deze samenwerking al wil. Wat met deze mentaliteit, op deze basis van een vruchtbare samenwer king met de PvdA in de toekomst terecht kan komen, laat Ik aan het oordeel van de heer Van Houwe- lingen. PvdA-CDA-WD (2) De loyalist Van Houwelingen. dus te goeder trouw ten aanzien van de AR- beginselen. stelde zich in de Rode Haan wel zeer deloyaal (te kwader trouw) op met betrekking tot het CDA-WD-regeerakkoord Zijn optre den getuigt niet van wijsheid en voor zichtigheid. maar zaait verwarring in de eigen gelederen en verstoort onze verhouding met de WD. onze huidi ge politieke bondgenoot (want dat is zij toch). En de PvdA. onze huidige politieke tegenpartij (want dat ls zij toch) applaudlseert' Ook al betreuren we het dat we niet met de PvdA regeren, hetgeen toch op het conto van deze partij geschreven moet wor den. dan nóg hebben we ons te hou den aan ons bestaande bondgenoot schap. trouw aan het gegeven woord. Dat is loyale AR-politiek En dan gaan we niet, ondanks misschien onze interne moeilijkheden, voor het forum van het Rode-Haanpubliek onze politieke medestander afvallen en onze politieke tegenstander op vrijen. Misschien ls de uitdrukking Jood om oud ijzer'' ten aanzien van bepaalde partijen niet zo heel onte recht. maar dat betekent niet dat we ons onbetrouwbaar mogen opstellen met betrekking tot welke van deze partijen dan ook. En dat heeft Van Houwelingen mijns Inziens gedaan. Ik ben een 69-jarige ARP-er en heb nog nooit een politiek Ingezonden stuk geschreven. Maar dit moest mij van het hart. Alphen aan den Rijn A. Hofland PvdA-CDA-WD (3) Het standpunt van de heer Van Hou welingen ten aanzien van de door hem zo gewenste en hoog geroemde samenwerking van het CDA met de PvdA. getuigt nu niet bepaald van politieke wijsheid, tact. schrander heid en werkelijkheidszin. Hij heeft het CDA hiermede de zoveelste slech te dienst bewezen. Eén ding ls duide lijk: wanneer de heer Van Houwelin gen weer op de volgende kandidaten lijst van het CDA voor de Tweede Kamer prijkt, zal dit het CDA vele stemmen kosten. Indien de heer Van Houwelingen. en met hem de voorzit ter van de AR-partiJ, de heer De Boer en de Veermannen en de Goudzwaar den zich zo aangesproken voelen door Den Uyl en v. d. Berg. laten zij niet dralen, maar nu opstappen. En dan maar weer een eigen winkel be- sglnnen. Viaardingen H. van Dijk PvdA-CDA-WD (4) Welke verbetering verwacht de heer Van Houwelingen van een kabinet CDA-PvdA? Blijkens een bericht ln De Lier A. de Jong sr. PvdA-CDA-WD (5) Ik zou het met Jan van Houwelingen betreuren als het CDA het stempel conservatief opgedrukt krijgt. De lin ker vleugel moet dan ook een duide lijke plaats krijgen. Niemand kan echter van het CDA een linkse of een rechtse partij maken. Van Houwelin gen moet ook anderen kunnen waar deren die „gewoon CDA" zijn, zoals de meeste CDA-mensen trouwens kerkelijk gewoon rooms katholiek, hervormd, gereformeerd enz. zijn. En dat ls ook normaal. De vijanden van het CDA komen helaas ook van bin nenuit zoals blijkt uit antipapistische stukjes van mensen die zich verbeel den dat zij zulke goede ARP'ers zijn. Iedere ARP'er kan zichzelf beproeven als volgt: als hij vindt dat mensen als Steenkamp. Lubbers en Van Agt voor de volle honderd procent zijn eigen mensen zijn zonder dat het ook maar iets ter zake doet. dat ze katholiek zijn, dan blijkt daaruit de echte CDA- mentaliteit en de juiste christelijke houding. schiet, is dat voor zijn ploeg en voor hemzelf in het bijzonder een afschu welijke situatie. Zo'n doelpunt wordt niet opzettelijk gemaakt, natuurlijk niet; en als de ongeluksvogel op een sportieve manier door zijn ploeggeno ten wordt opgevangen en er zijn mo gelijkheden om de opgelopen achter stand gezamenlijk weg te werken, dan is de gemaakte fout snel ver geten. Van Houwelingen heeft ook ln eigen doel geschoten. Maar met hem behoe ven we niet te doen te hebben, want hij heeft het met opzet gedaan. Wat ls ten diepste zijn bedoeling en wat denkt hij op deze manier te bereiken; soms zou Je iemands gedachten wel eens willen lezen! De manier waarop hij de maatschappelijke problemen benadert spreken mij bijzonder aan. want ik zit toevallig ook links van het midden. Maar er zijn nu eenmaal spelregels en die gelden voor de gehe le ploeg! Als Ik scheidsrechter was kreeg Van Houwelingen van mij niet de rode. maar zeker wèl de gele kaart! pad van het CDA, destijds ingezet door Willem Aantjes, wordt nu duide lijk voortgezet door Jan van Houwe lingen, een man die nog voor „loya list" wil doorgaan! Gewoon afhaken, dat is duidelijker en veel eerlijker. Gouda dr. P. van den Berg PvdA-CDA-WD (9) Ik ben 75 jaar lid van de AR-partij. Steeds werd ons doorgegeven, en ik geef het steeds weer door. dat we moesten streven naar betrouwbaar heid. Daarom ben ik erg teleurgesteld in de houding van de heer Van Hou welingen. De heer Van Houwelingen is vanuit zijn beginsel verplicht zich te houden aan het regeerakkoord. Wat hij nu doet is onvoorzichtig. Dit doet niet alleen het CDA schade maar vooral schade aan de betrouw baarheid van de ARP. en dat terwijl we moeten zijn een zoutend zout en een lichtend licht. Groningen H. Dijkstra Ter Aar H.Schouten Nijkerk H. Verhoog Pzn PvdA-CDA-WD(6) Als een voetballer ln eigen doel PvdA-CDA-WD (7) U bent op politiek terrein, meneer Van Houwelingen. al veel. om niet te zeggen: al te veel in de publiciteit Een goede raad van een bejaarde AR- man aan uw adres: ik zou me maar wat gereserveerder gaan opstellen. Met Inachtneming van uw nog jeug dige leeftijd: luister ook nog naar oudere politieke vrienden uit onze club. Want: ik ben het. zij het op andere gronden, met de voorzitter van D'66 eens. wanneer hij zegt „Klinkklare onzin". En dat voorkomt u door: minder spreken en meer luis teren. En dat ls een kunst. Sliedrecht A. Baars PvdA-CDA-WD (8) Het strooien van kraalepoten op het Korter werken Met uw kanttekening over „korter werken" ben ik het volkomen eens. Maar is het in ons deskundig landje met o.a. het centraal planbureau dan zo moeilijk hieraan daadwerkelijk iets te doen? Het loopt toch werkelijk de spuigaten uit. dat terwijl de één de hele dag in touw moet. de ander die niet kan of wil. op een bijna gemakke lijke wijze een uitkering ln handen krijgt, zonder enige tegenprestatie. Opengevallen plaatsen worden veelal niet meer opgevuld vanwege de hoge loonkosten: de rest loopt nog wel een stapje harder. Denk o.a. aan onze verpleeginrichtingen. Frustraties, ziekteverzuim en voortijdig afknap pen is het gevolg. Velen kunnen het niet meer bijhouden, in deze jachtige tijd met z'n mechanisatie en automa tisering. Al deze problemen mogen wel eens goed naar voren komen! Daarom: Zo snel mogelijk een herver deling van de arbeid en een verkor ting van werktijd, zodat de rest ook eens aan ons arbeidsproces gaat deel nemen. Het spaart uitkeringen en le vert veel geld op. Meppel M. Wieringa Korter werken (2) Men heeft het zo druk over de jeugd werkloosheid. Nu. de eerste oplossing is om er zo spoedig mogelijk mee te beginnen de ouden van dagen met pensioen te sturen. Want al die men sen boven de 55 jaar. zijn op hun 11e of 12e jaar begonnen met werken bij tuinder of boer voor 8 cent per uur En dan 12 uren per dag en geen vrije zaterdagmiddag. Zelf zat ik toen ik 9 jaar oud was al onder de koeien. Nu werk ik al meer dan 20 jaar in conti nudienst. Zelfs zijn er die er al 40 jaar vol continudienst op hebben zitten. Vooral die mensen, die zolang in con tinudienst gewerkt hebben zouden het voorrecht moeten hebben om op hun zestigste verjaardag met pen sioen mogen omdat ze al die jaren geen normaal leven konden leven, zoals vereniging, club enz. het huise lijk leven van de avond veel moeten missen, nacht- en zondagarbeid. Ik ben nu bijna 60 jaar oud en ben nog geen dag werkloos en ook heel weinig ziek geweest, waarvoor ik heel dank baar ben. Maar ik heb er wel zo'n 50 jaar arbeid op zitten. Ik zou het ont zettend fijn vinden als ik op zestigja rige leeftijd met :nsioen kon gaan. De jongeren kunnen dan aan de slag en de ouderen nog even genieten, want zeer velen halen de 65 niet. Uithoorn W. Nieuwland Korter werken (3) In principe kan een ieder het wel eens zijn dat het werk beter verdeeld zal moeten worden. Eén hoofdpunt wordt in alle commentaren en acties doodgezwegen, namelijk dat tegen over werk. inkomsten staan. Principe zal moeten worden dat een gezin één inkomen heeft, in te brengen t man of vrouw. In het comment van 16 maart staat „is het dan vreemd, dat wordt gedacht man vrouw afwisselend ieder de helft de week te laten werken. Tegeno werkverdeling zal ook geldverd« moeten staan. Er blijkt gewoon voor ieder werk te creëren te zija de spaarcijfers mag blijken dat niet uit idealisme werkt, zoals gesuggereerd wordt. Pernis J. M. Meijbo Muldergate In Zuid-Afrika lijkt het begin vat_ einde zich voor het blanke min heidsreglme aan te kondigen, m neraal Hendrik van de Bergh, i malig hoofd van de geheime pu (BOSS), slachtoffer is geworden zijn eigen Gestapo-methodes. i enige tijd geleden in deze krai lezen was. Zijn paspoort werd afgenomen en de voormalige i ringsvoorlichter Eschel Rhoodii zijn leven niet langer zeker! In poging om haar duistere prakti duister te houden gaat de Zuid kaanse regering zelfs zo ver ope van Maffia-methodes gebruik te ken, hetgeen op zich al voldoi bewijs is voor haar nog niet open gemaakte schanddaden! Belang] mede-bouwers van het onwe apartheidsregime worden nu slachtoffer van dit onmenselijke derdrukkingssysteem. Hoe is het gelijk dat er nog altijd mensen die deze dictatuur als rechtvaa beschouwen en, deze steunen? L toch niet langer uw ogen voor naderende bloedbad, maar steun mensen in Zuid-Afrika die naar democratisch bestel streven, in laatste mogelijkheid dat bloed en/of een dictatuur van een an< politieke signatuur te voorkomen Groningen Bert Wester kunnen van maandag lot en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456. Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18 00-20 00 uur. Lieve opa Korpel te Diever. Hartelijk gefeli citeerd met uw 70-ste ver jaardag De kinderen Ferdinand en Wietske en Eduard en Haske en de kleinkinderen Martijn en Renske 23 maart 1979 Na een ziekte van enkele dagen nam de Here van ons weg onze lieve moeder en oma Grada Wessellna Pennings weduwe sinds 14 februari 1976 van B. H. Rensink ln de leeftijd van 77 jaar. „Het zij wij leven en hetzij wij sterven, wij zijn des Heren." Ontario (Canada): J. H. Westerveld-Rensink H. W. Westerveld Aalten: J. B. Ebbers-Rensink D. J. Ebbers Aalten: H. Rensink B Rensink-Heusinkveld Ontario (Canada): D. Rensink-Nijman Ontario (Canada): G. W. Nijman-Rensink L. J. Nijman klein- en achterkleinkinderen Aalten, 22 maart 1979 "l Heegt". Heegtweg 3 De begrafenis zal plaatshebben op dinsdag 27 maart a s. op de begraafplaats „Berkenhove" te Aalten. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden om 2 uur in het Uitvaartcentrum Romienendiek 2A. Degenen die de overledene de laatste eer wil len bewijzen worden hierbij beleefd uitgeno digd. Gelegenheid tot condoleren van 13.30-13.50 uur. Job 1925 Maar ik weet: mijn Verlosser leeft en (t ri laatste zal Hij op het stof optreden. Bedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u kennis dat God heden uit ons midden tot Zich nam mijn innig geliefde man en onze vader en opa Paulus Versluis op de leeftijd van ruim 70 jaar. Vianen, 21 maart 1979 Helsdingse-achterweg 14 Vianen L. Versluis-Kon Schoonrewoerd: Sya en Floor Jannet en Paul De Lier: Jenny en Siem Jan en Paul Peter en Onno Viaardingen: Paulien De rouwdienst zal gehouden worden op zater dag 23 maart a s. om 11 uur in de aula te Lexmond. Kortenhoevenseweg 28. waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aldaar Gelegenheid tot condoleren vrijdagavond 23 maart van 19 tot 21 uur aan de Heisdingse- achterweg 14 en i^a de begrafenis in voornoem de aula „U zal-ik loven Heer. want^Gij hebt mij bevrijd." (Psalm 73) Na een leven van getrouwe toewijding aan de Heer. is na het ontvangen van het Sacrament van de Zieken van ons heengegaan, onze gelief de medezuster en zus Zuster Marie Engelberta Gezina Blommaert in de leeftijd van 70 jaar. Amersfoort: Bestuur en Zusters van O.L. Vrouw Alkmaar: Zusters van O.L. Vrouw Lage Vuursche: Zusters van O.L. Vrouw mede namens de familie Lage Vuursche, 22 maart 1979, Kloosterlaan 29. De Eucharistieviering zal plaatshebben op maandag 26 maart a.s. om 14.30 uur in de kapel van Huize „Sint Elisabeth" te Lage Vuursche, waarna de begrafenis op het eigen kerkhof. Het heeft God behaagd tot Zich te nemen Ds. L. M. Brouwer Predikant van ons huis in de leeftijd van 61 jaar. Dankbaar zijn wij voor alles wat hij gedurende 11 jaar voor ons ziekenhuis heeft gedaan. Emmen, 21 maart 1979 Bestuur, direktie, Diakonessenkring en medewerkers van het Scheperziekenhuis Boermarkeweg 60. Emmen. Want wij zijn verzekerd dat noch dood. noch leven, noch engelen, noch mach ten. noch heden, noch toekomst, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. welke is in Christus Jezus, onze Here. Rom: 8:38-39 Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend heeft, nam de Here tot Zich Zijn moegestreden kind. onze lieve vader en grootvader Hermanus Horsman weduwnaar van T. van Tol in de leeftijd van 70 jaar. Leimuiden: C. M. Horsman C. H. M. Horsman-Cardol Alphen a.d. Rijn: C. J. van Dam-Horsman J. van Dam Oude Wetering: M. M. Vreeken-Horsman K. Vreeken Leimuiden: M. Horsman H. A. Horsman-de Vries G. H. Horsman M. J. Horsman-v.d. Luit Nieuw Vennep: N. J. C. H. van Tol-Horsman A. van Tol Rijsenhout: T. E. Sneeuw-Horsman N. W. Sneeuw en kleinkinderen Leimuiden. 21 maart 1979 Cederplein 46 corresp. adres: Drechtkade 5a De rouwdienst in de Ned. Herv kerk te Lei muiden zal D.V. gehouden worden zaterdag 24 maart a.s. nam. 2 uur, waarna de teraardebe stelling zal plaatsvinden op de algemene be graafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren vrijdag 23 maart 's avonds van 7.30-8.30 uur in het jeugdgebouw van de Ned. Herv. kerk te Leimuiden en na afloop van de begrafenis in de consistorie der kerk. Geen bloemen Enige en Algemene Kennisgeving Op 19 maart is plotseling van ons weggegaan onze lieve moeder en huisgenote Louise Jacoba van Haaften-Budde weduwe van Prof. Dr. Marius van Haaften op de leeftijd van 87 jaar. L. Th. van Haaften B. J. P. M. van Haaften A. C. J. van Haaften A. van Haaften-van der Land L. W. O. Charbon-van Haaften Mr. W. C. H. Charbon M. van Haaften Ir. C. J. van Bemmel Suijck Kleinkinderen Achterkleinkinderen Arnhem, 22 maart 1979 Kluizeweg 292 De bijzetting in het familiegraf heeft heden in stilte plaatsgehad op de algemene begraaf plaats Heiderust te Worth-Rheden. Niemand van ons leeft voor zichzelf, hetzij tiHj leven, hetzij sterven, wij zijn van de Heer. Heden nam God uit onze familiekring weg onze lieve schoonzuster en tante Renstje Oosterhoff-Kooi Zij werd bijna 87 jaar. Rens tante Rens heeft voor velen van ons veel betekend. B. Oosterhoff S. Oosterhoff-Buikema Zuidhorn. M. Oosterhoff-Gorter neven en nichten. Psalm 84 6 (berijmd). Op zondagavond heeft de Here uit ons midden weggenomen onze liefhebbende man, zoon, vader, schoonvader en grootvader Willem Adriaan Minnaard 23-7-1904 18-3-1979 Echtgenoot van M. C. Hartman. Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Uit aller naam: M. C. Minnaard-Hartman C. Minnaard-Verschuure Ede, maart 1979. t Huize „Bethaniën Stationsweg 70, 6710 BJ Ede. Correspondentie aan: N. G. Minnaard, Paulus Potterlaan 4, 1213 EX Hilversum. De begrafenis heeft in Ede plaatsgevonden. Na een lang en geduldig gedragen lijden heeft de Heer thuisgehaald onze geliefde schoonzus ter en tante Johanna IJpenburg weduwe van Antonie Mol in de ouderdom van 78 jaar. Oosterbeek. J. Caspers G. A Caspers-ten Hoor Bennekom, W. J. Caspers S. E. Caspers-Köhler Oosterbeek. A. Pelster-Caspers G. Pelster Amsterdam, 21 maart 1979 Verpleegtehuis „De Poort", Hugo de Grootkade 20 Correspondentie-adres: J. Caspers Matermanplantsoen 2 6861 DV Oosterbeek De begrafenis zal plaatsvinden maandag 26 maart om 14 uur op de begraafplaats West- gaarde. Ookmeerweg 275 einde Osdorperban te Amsterdam, bereikbaar met bus 23. Vertrek van het P.C.B.-gebouw. Vondelstraat 101. Amsterdam, om 13.15 uur. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Het plotseling heengaan van Ds. J. van Dam treft ons allen diep. Met dankbaarheid denken wij terug aan zijn warme vriendschap en inzet voor de N.B.V.B. Ons meeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinderen en wij wensen hen van harte de troost en de nabijheid toe van de levende Heer. Het Hoofdbestuur en deleden van Nederlandse Baptisten Vrouwen beweging „Zusterhulp". Psalm 27:7 (oude berijming) Na een moedig en geduldig gedragen lijden nam de Heere tot Zich mijn lieve vrouw, onze geliefde zorgzame moeder en oma Pietertje Vrolijk-van der Lip op de leeftijd van 74 jaar Uit aller naam: A. Vrolijk Alphen aan den Rijn, 20 maart 1979 Herenweg 65 Aan huis liever geen bezoek. De overledene is opgebaard in één der kamers van de Sionskerk, Planetensingel te Alphen aan den Rijn, waar vrijdagavond 23 maart gelegenheid is tot condoleren van 7.30 tot 9.00 uur. De dienst van woord en gebed zal gehouden worden in bovengenoemde kerk D.V. zaterdag 24 maart 1979, aanvang 10.00 uur; waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Oos terbegraafplaats te Alphen aan den Rijn. Aan komst aula 11.00 uur. Ook na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren. Met diep leedwezen geven wij kennis dat na een langdurige ziekte de heer Drs. B. J. Loopstra adjunct-directeur van het Philips International Institute te Eindhoven op 53-jarige leeftijd is overleden. Wij zullen zijn nagedachtenis in hoge ere houden. Raad van Bestuur N.V. Philips Gloeilampenfabrieken Eindhoven, 22 maart 1979. In plaats van kaarten Enige en Algemene Kennisgeving Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Dankbaar voor de liefde die zij ons heeft gegeven en de zorg waarmee zij ons heeft omringd, delen wij U mede dat na een liefde volle verpleging in het Verpleeghuis „Naarder- heem" te Naarden van ons is heengegaan onze moeder, schoonmoeder en oma Grietje van der Veen weduwe van Willem Salomons op de leeftijd van 86 jaar. Gasselternijveen. F. D. M. Salomons Amsterdam. J. B. Salomons Gasselternijveen. W. Eeftingh-Salomons K. Eeftingh en kleinkinderen Naarden, 18 maart 1979 Correspondentie-adres: J. B. Salomons Surinameplein 55. Flat 1105 Amsterdam. De teraardebestelling heeft in besloten familie kring op 22 maart jl. te Gasselternijveen plaats gehad. Enige en algemene kennisgeving Wel heel plotseling moeten wij uit ons midden missen, onze lieve man en vader Marinus Johannes Dieleman 50 jaar oud. Hij heeft zich geheel gegeven aan wat hij als zijn opdracht zag. H. J. Dieleman-Verploegh Peter Sandra Saskia Rozendaal (Gld.), 21 maart 1979 Vossenberglaan 1. Liever geen bezoek aan huis De overledene is opgebaard in het Mortuarium van het Ziekenhuis. Pres. Kennedylaan 100 te Velp, bezoek aldaar van 18.00-19.00 uur. De gedachtenisdienst zal worden gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Rozendaal, zaterdag 24 maart a.s. om 13.30 uur, waarna de teraarde bestelling zal volgen op de begraafplaats „Ro zendaal" omstreeks 14.20 uur. Gelegenheid tot condoleren voor de dienst in de tuinkamer van de kerk vanaf 13.00 uur. Met diep leedwezen geven wij u kennis van het zeer onverwachte overlijden van de heer M. J. Dieleman als adviserend ingenieur verbonden aan ons kantoor te Hengelo. Door zijn grote bekwaamheid, toewijding aan zijn werk en innemende persoonlijkheid was hij voor ons bureau van onschatbare bete kenis. Wij zullen met gevoelens van grote dankbaar heid en sympathie aan hem blijven denken. Directie en personeel Tebodin Raadgevend (Ingenieursbureau. Met droefheid geven wij kennis dat na een noodlottig ongeval van ons is heenge gaan onze zuster, schoonzuster en tante Cornelia Dina Storm in de ouderdom van 81 jaar. Namens de familie: P. Clardy P. C. M. Clardy- van Kleef 22 maart 1979 Fronemanstraat 16c Corr. adres: Dedems- vaartweg 394 B 2545 AL 's-Gravenha- ge De overledene is op gebaard in het uit vaartcentrum van de Coöp. Uitvaartver zorging. Bautersem- straat 3. Bezoek vrijdag en maandag van 5 uur tot 7 uur n.m.; zater dag en zondag van 10 uur tot 11 uur v.m. De teraardebestelling is bepaald op dinsdag 27 maart omstreeks 10.45 uur op de be graafplaats „West duin" aan de Ocken- burghstraat te *s-Gra- venhage (Loos duinen). Vertrek van het uit vaartcentrum om 10.30 uur. Voor alle blijken van meeleven, ons betoond tijd de ziekte en na het overlijden van mijn lieve m vader en opa Bernard Wevers zeggen wij u allen hartelijk dank. Uit aller naam: G. Wevers-Wijnveen Aalten, maart 1979.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1979 | | pagina 18