Een jonge dominee in het zuiden des lands Met een hindoe in het anglicaanse morgengebed 4\ EBER Trouw ORGELS ZIEK ZIJN VANDAA< VOORBUGANGEI tSSlfboekertmem Vóórdat u honderden guldens wóggooit THACIR ÖRGHJMS LELYSTAD Gedenkboek Stichting Unie „School en Evangelie' 1879-1979 UITGEVERSMAATSCHAPPIJ J. H. KOK - KAMPEN ZATERDAG 24 FEBRUARI 1979 KERK TROUW/KWARTET door A. J. Klei Een Jonge hervormde dominee, arbeidend in het zuiden des lands, komt pp gezette tijden naar Amsterdam. Niet zelden belt hij mij dan op en doet het voorstel, dat wij elkaar zullen treffen in een openbare gelegenheid teneinde daar gezamenlijk enige verteringen te gebruiken Ik ga daar meestal gretig op in. aangezien deze predikant over een zeer veelzijdige conversatie beschikt. Hij redeneert met even veel gemak over de verdiensten van J an Zwart als over die van Karl Marx. Ik weet niet of hij werken van laatstgenoemde van buiten kent. maar van Jan Zwart in elk geval wel. Eens speelde hij op mijn harmonium uit het blote hoofd de fantasie over psalm 75 van Jan Zwart, de stichtelijke klanken vulden het ganse vertrek en zo zien we maar weer dat je er altijd wat van meeneemt, als je een geestelijke over de vloer hebt. Onlangs ontmoette ik de jeugdige eerwaarde van beneden de Moerdijk in een bruin café. want dat vindt zo'n jongen van buiten leuk. We zaten te praten over marxistische theologie en binnen de kortste keren kwam professor Kuitert van de Vrije Universiteit ter sprake. Dit zal ingewijden niet verbazen, zij weten dat er maar één stap is tussen Marx en Kuitert. althans in de conversatie, zolang deze hoogleraar hardnekkig weigert, zich tot het marxisme te bekeren. De jonge hervormde dominee verstrekte mij geestdriftig voorbeelden van de ondeugdelijkheid van Kuiterts arbeid en op een gegeven moment sloeg hij ter ondersteuning van zijn woorden zó hard met zijn vuist op tafel, dat de glaasjes rinkelden en de kelner toeschoot met de vaststelling, dat de heren nog wat wensten. We spraken hem niet tegen. De opwinding van mijn gesprekpartner werd veroorzaakt door de overtuiging, dat Kuitert zijn boekje ..De spelers en het spel" ongeveer overgeschreven had van Breukelman. dus kun je nagaan Ik keek niet erg op van deze mededeling. Onlangs heb ik op deze plek verhaald (ik schreef toen over het Januari-nummer van het maandblad Wending, waarin drie hervormde studentendominees de vloer aanveegden met professor Kuitert). dat ik telkens wanneer op deze pagina een bijdrage van Kuitert is verschenen, word opgebeld door daarover bekommerde c hris tenen- voor-het-socialisme Welnu, deze misnoegde lezers hebben mij een en andermaal verzekerd dat „De spelers en het spel" zó bij Breukelmans is weggelopen. En in Wending was dominee Rochus Zuurmond het. die Kuitert beschuldigde van pronken met andermans veren. Nu moet ik heel even de tegenstanders van Kuitert een beetje pijn doen door hen er op te wijzen.dat niet iedereen Breukelman terstond kan thuisbrengen. Drs. F. H. Breukelmans was hervormd predikant te Simonshaven en is sinds een jaar of tien verbonden aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam Hij inspireerde, en inspireert nog. verscheidene jonge hervormde en gereformeerde theologen. Hij doet dat door duidelijk te maken dat zorgvuldige bijbellezing ook maatschappelijk loont, zo formuleerde mijn uit het zuiden des lands afkomstige vriend het in het bruine café. Inmiddels ls het februari-nummer van Wending uitgekomen en daarin geeft professor Kuitert op zijn beurt drie, of althans twee hervormde studentendominees van katoen. Ik citeer uit zijn verhaal de paragraaf die handelt over ..De spelers en het spel". Ik ben diep onder de indruk van het aantal jongens dat Kuitert tegen Rochus Zuurmond op de been brengt. Snaith, Johnson. Wright, Pedersen ik wist niet eens dat die lui bestonden en ik vraag me af. of ze dat in 't zuiden des lands wel wisten. Maar hier is Kuitert in Wending: „Volgens Zuurmond pronk ik in dit boekje („De spelers en het spel", red.) met andermans veren. Dat is ook zo. Ik citeer het Woord Vooraf: „de geschoolde lezer zal wel terug kunnen vinden welke werken de schrijver geplunderd heeft en hoe hij ten behoeve van zijn opzet menige theologische (en filologische) studie hardhandig heeft vereenvoudigd. Hopelijk merkt hij ook iets van de dankbaarheid die hij aan anderen verschuldigd is". Geplunderd heb ik (afgezien van Kittel) Snaith, Johnson, Robinson, Wright en vooral Pedersen en Boman, die mij tot stof voor de catechese dienden vóór Breukelman ooit aan het firmament verschenen was. Maar allicht, ook Breukelman hoort in het rijtje thuis. In een publicatie van 1960 (over het waarheidsbegrip) heb ik reeds vermeld wat ik aan hem te danken heb. Ook deze passage neem ik maar over: „Aan het contact met ds. F. H. Breukelman te Simonshaven dank ik de ordening van de Hebreeuwse sleutelwoorden rond het woord Verbond" (afgedrukt in Om en Om blz. 62). Dat lijkt mij genoeg. Voor het overige ben ik nooit een aanhanger van Breukelmans theologie geweest en Breukelman niet van de mijne (mijn dissertatie gaat van een heel ander begrip van geschiedenis, woord en openbaring uit). Watons een tijdlang samen deed gaan, was de vreugde aan het ontdekken van Prof. dr. H. M. Kuitert oudtestamentische sleuteltermen. Door James Barr heb ik mij laten overtuigen, dat je daarmee minder ver komt dan je zou willen. Maar dat verhindert mij niet om met vreugde aan die tijd (en die persoon) terug te denken." Bijbelteksten voor zieken, mensen in nood en allen die zich inzetten hen te helpen. Tweede, herziene druk Opbeurend en troostend boekje voor hen die ziek of In nood zijn of voor hen die deze mensen bege leiden of bezoeken Maar ook om zo maar eens op te slaan in een „verloren ogenblik 72 btz.; 6," KATHOLIEKE BIJBELSTICHTING Pwltnrt 27, 5280 AA BOXTEL TêL 04118-75348 Ook varkrijgbaar via da boekhandel waarin opgenomen: De Rotier dammer. met Dordts Dagblad. Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leidse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur: Jenze Tamminga Directeur mg O Postma HOOFDKANTOOR: Postbus 859 1000 AW Amsterdam lel 020-913456 Iele* 13006 PMtyro 66 00 00 Bank Ned Credietbank 23 00 12 574 REGIO ROTTEROAM/OORORECHT: Postbus 946 3000 AX Rotterdam W 010-115568 (abonnementen en bezorging) tel 010-115588 (redactie) lel. 115700 (uitsluitend voor edvertem.es) REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag let 070-469445 Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND: (uitsluitend administratie) Postbus 3 8000 AA Zwolle tel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen: PW maand 15.90 PW kwartaal 47.70 Pw kelt war 95.40 Advertenaettneven op aanvraag Telefonische ebonnementenopdrachten (z>e adressen boven) Opgave lemAebencMen 9-19 30 van maandag t/m vn)dag Op zondag van 18- 20 uur teiet 020-913456 Opgave mw-advertenbes lei. 020-936868 of schr.net.|k aan M*v-Adv. afdeling postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adreswungmgen uitstortend schrifteNk aan onze Amsterdamse adressen door Elmert Pruim In New Delhi ln 1961 waren wij met de wereld raad In zo'n anglikaanse ashram. Naast mij zat een man. Ik dacht dat hij wel lid van Kerk en Vrede ot zo zou zijn. Na een poosje ontpopte hij zich als een hindoe. Ik zei: Maar wat doet u dan ln het anglikaanse morgengebed? Hij zei: Maar dat is toch allemaal hetzelfde? Die mensen geven een waardering van Christus die nauwe lijks verschilt van enig vrijzinnig christen. Dit boeit me enorm. Het tweede wat mij fascineert ls de vraag of het christelijk geloof niet ingrij pend gaat veranderen. Door mijn studie van het Jodendom bepeins ik vaak, dat al dat klassiek kerkelijke van de Grieks-Romeinse traditie stevig in de smeltkroes moet. Er zal een leer over Christus uit komen waarin niet veel van dat oude Grieks-Romeinse over zal blijven. Dat zal dan een christendom worden, zo nieuw van inhoud en vorm, dat diegenen die van dat christendom in zijn klassieke vorm, rooms en protestants, een afkeer hebben, zullen zeggen: Ja, als het dit is dan wil ik het opnieuw overwe gen. Prof. dr. H. van der Linde Dat zegt de katholieke prol. dr. H. van der Linde (62), een man die een beweeglijk kerkelijk leven achter de rug heeft. Ooit waa hij een her vormde dominee. In Beek Ubber gen, Utrecht en Middelburg waren de gemeenten bijzonder op hem ge steld. In 1948 werd hij sekretaris van de Oecumenische Raad van Kerken (toen nog zonder katholie ken en gereformeerden) en docent voor oecumenische vragen aan het hervormd seminarie in Driebergen. In 1960 trad "hij toe tot de katholie ke kerk en werd. gehuwd en wel. tot priester gewijd. Hij is nu hoogleraar in de oecumenlca aan de Katholie ke Universiteit in Nijmegen. Enige tijd geleden heeft prof. Van der Linde nog weer eens een dienst ln de hervormde gemeente van Mid delburg geleid. Hij vertelt er met ontroering over. Vlak na de over gang trad er wel enige verkoeling op in het verkeer met de protestantse vrienden. Maar dat is al lang weer verleden tijd. Met zijn broers bleef het altijd goed boteren: de hernhutter prof. dr. J. M. van der Linde, de gereformeerde bonder prof. dr. S van der Linde en de hervormde ds. H. van der Linde (die onlangs overleed). Ik zou nu niet meer overgaan naar de katho lieke kerk", bekent hij. „Er is intus sen zo veel ten goede veranderd tussen de kerken." Eén van de boeiende verschijnselen van onze tijd vindt prof. Van der Linde het duidelijker in het zicht komen van christenen van de grote wereldreligies. Bedoelt u ook allerlei neo-oosterse bewegingen als Transcendente Me ditatie, zwangerschapsyoga en zo, die we hier in het westen tegen komen? Nee. die heb ik niet op het oog. Mijn bezwaar ls Juist, dat je aan die kant zo weinig sociaal-politieke betrok kenheid ontmoet 't Is alles inner lijkheid wat de klok slaat. Onder tussen ziet menig yoga-leider er niet tegenop om mee te doen aan de vercommercialisering van de yoga. Met de TM is het net zo gesteld. Daar vind ik de maatschappij-be trokkenheid niet in terug. Daar wil ik dus niet voor pleiten. Ik denk veel meer aan wat in India zeil gebeurt. Het christendom is een veelheid met allerlei meningen. Maar dat geldt voor de oosterse godsdiensten net zo. Je vindt er allerlei stromin gen, van het statische wereldont- kennende spiritualisme tot op vrij zinnige religieus socialistische stro mingen, die nauwelijks van het vrij zinnige protestantisme verschillen. Met die linkse stromingen ln het Oosten zou ik zo in hun eredienst mee kunnen doen. Maar de rommel van het polytheïsme kunnen ze wel houden. Dit zijn de vragen waar het in de toekomst over gaat. Zou u willen zeggen dat de geest van de God van Israël evenzo werkt in deze religies als in de christelijke godsdienst? Ik zou niet willen zeggen de geest van de Ood van Israël, want dan haal ik Israël in die godsdiensten al even binnen. Ik zou wel willen zeg gen dat die heilige Geest, die zich geopenbaard heeft ln Israël en in Jezus van Nazareth, voorbereidend gewerkt heeft ook ln die andere wereldgodsdiensten. En dat die Geest ook in die wereldgodsdien sten naast Israël en het christen-, dom door blijft werken. Ook andere wereldgodsdiensten kunnen, of schoon minder helder en minder rijk naar mijn mening, wegen tot heil zijn. De meeste christenen weten hele maal niet dat er stromingen in die wereldgodsdiensten zijn waar men ook van schuld en vergeving weet. Stromingen die ook zeggen: Ik ver dien het eigenlijk niet dat de god heid mij lief heeft, maar ik vertrouw op de goedheid van de godheid. Zo zelfs, dat in een boekje van dertig jaar geleden, dat wij als theologie studenten toen al moesten leren, te lezen staat, dat de tegenstelling tus sen protestant en katholiek in het oosten al voorkomt, namelijk in te genstelling van de aap- en de katr school. Dat is eigenlijk de tegenstel ling Rome-Reformatie van vroeger. Wanneer er gevaar is, kiemt het ape jong zich aan de moeder vast. Je zou kunnen zeggen: Dat is de wer- kerij, dat zijn de goeie werken. Maar het jonge katje kan dat niet, dus de moeder neemt het bij de nek en gaat er met het kind van door. Dat is de reformatie: De mens kan hele maal niks. maar Ood doet alles. Hoe komt het, dat sommige protes tanten zo overgevoelig en afwe rend reageren op verschijnselen als yoga en meditatie? Ik denk dat velen geloven, dat yoga en meditatie wegen zijn tot zelfver lossing. Jezus als Verlosser is dan niet nodig, de mensen kunnen het zelf wel. Velen zullen meditatie niet afwijzen als het bijbelse meditatie ls. Maar ze wijzen meditatie af, om dat het binnen het bestek van yoga is. En ik denk dat velen weinig sjoege hebben van wat er gaande is in de wereldgodsdiensten. Zo denkt men, dat die religies zelfverlossend zouden zijn. Maar je moet fair zeg gen, dat velen ln die religies belij den dat wat zij ontvangen aan kracht genade is. Ze krijgen die geschonken en hoeven het niet zelf te doen. Je zou kunnen zeggen: Zodra ze maar de stekker in het stopcontact steken, zodra ze zich maar openstel len voor de goddelijke werkelijk heid, openbaart die goddelijke wer kelijkheid zich aan hen zo duidelijk en krachtig dat ze zeggen: Wat, wij moeten het zelf doen? Geen sprake van, het ls louter genade. Iemand als Sri Aurobinda heeft geleefd op een goddelijk gebod van een stem die tegen hem zei: Nou doe je dit en dan doe je dat en je houdt op met je politieke carrrière en je gaat je aan het geestelijke leven wijden. Dat is nauwelijks anders dan de bijbelse profeten. Ik ben er doordat mijn vrouw zo sterk met de oosterse godsdiensten bezig is met mijn neus op gedrukt. Ik denk dat wij als christenen de moed moeten hebben ons van meet af aan te heroriënte ren over de andere wereldgodsdien sten. Het is door en door grof en onbillijk om van onszelf een mo dern en bij-de-tijd-gebracht beeld te hebben en de andere godsdien sten te nemen ln hun ouwe, traditio nele vorm, waarna je ze natuurlijk net zo hard trappen kunt als je zelf wilt. Die andere godsdiensten zijn precies door dezelfde vernieuwing heen gegaan als het christendom. Wij zijn een bewust en wereldlijk gelovig christendom geworden. De andere godsdiensten zijn dat pre cies zo. De boeddhisten in Vietnam hebben ook een vredesideaal. Dat is geen bijbels-messiaans vredeside aal, maar dat is een eigen, oosters vredesideaal. Dat wil zeggen dat de mens moet leren zelf zo bescheiden ln de kosmos te wonen dat-ie alles wat door God geschapen ls zijn plaats laat. De mens moet daarom ook de wetten respecteren die alles in het leven laten. We moeten wel zien dat iemand als Ghandi zijn overtuigingen ten aanzien van weerloosheid en andere zaken net zo goed uit het hindoeïsme haalde, als uit de Bergrede van Jezus. De vraag gaat dan komen: Waarin verschillen we nou nog? Hoeveel hindoes zijn er nu al die zoveel christelijke elementen ln zich opge nomen hebben dat je je moet afvra gen waarom ze eigenlijk nog hindoe zijn? Geloven ze beiden niet hetzelf de als heel veel vrijzinnig protestan ten die ook waardering voor die andere wereldgodsdiensten heb ben? Zoals een Mozes Mendelssohn al tegen de vrijzinnig protestanten zei in 1880: Waarom noemt u zich niet Joden? Dat is een zaak die ln de lucht zit. Eimert Pruim is redactiesecretaris van het maandblad Voorlopig en parttime stafmedewerker publika- ties bij Kerk en Wereld in Drie bergen. NAAR DE WOESTIJN Daarom, zie, Ik zal haar verleiden en haar naar de woestijn brengen[ en tot haar hart spreken. Ik zal haar daar haar wijngaarden geven en het dal Achor als een deur van hoop. Dan wordt ze daar weer gewillig als ln de haar jeugd, toen ze optrok uit Egypte. (Hosea 2.13-14). Deze profeet spreekt op een bijzi indringendeen existentiële wijze d het volk Israël. Het gaat over het dat ze God verlaten hebben. Het ermee als met een huwelijk dat di ontrouw verbroken is. De liefde de goddelijke partner houdt echl niet op. Ook al loopt de andere anderen achterna. Hij neemt ziel voor. De profeet moet het bekendmaken. Ik ga opnieuw beginnen. Net als vroeger toen ik haar uit Egypte liet optrekken ei haar bevrijdde uit de machten vi onderdrukking en onrecht. Toen Ik haar in de woestijn gebracht. was het goed. Ook niet altijd, mai daar vond om zo te zeggen de voltrekking van het huwelijk plat In de duisternis rondom de berg de wet. Daar was jullie moeder (Israël) gewillig. Ze liet zich mijn liefdesbetuigingen welgevallen. Efct wil Ik weer beleven, zegt God hieiei een sterk mensvorming spreken, pir Maar dat is wel bedoeld. Deze Go»t laat niet los. Niet om geweld te ee plegen, maar om tot werkelijke liéng en vrede, goedheid en trouw te |er komen. Daar was geen h< te Go :erkwijA tg, kanf Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen te Kinderwijk, waard, te Bruchem en Kerk- Nijkerkerveen: H. Penning, Lekker kerk. Benoemd tot pastoraal medewa te Sint Anthoniepolder: H. P. Will pastoraal medewerker te BP1 drecht. Aangenomen naar Winsum, Baai Oosterlittens (part time): mev Slik, kand. pastoraal medeweri te Winsum; naar Akkrum: J. B. r veld, kand. te Bedum. Bedankt voor Westerhaar: E. man te Heerde. r GEREFORMEERDE KERKEN Beroepbaar: kand. W. J. Molenal 't Harde U WIJ maken KOPERBESLAG OP OUDE (STATEN)BIJBELS. RESTAUREREN HORLOGE EN KLOKKEN OOK ANTIEK, GEVEN EEN GOEDE SERVICE EN SCHRIFTELIJKE GARANTIE. Bel, 033-43694 of echrllf aan A Hoogendoorn posthui 32 3830 Leusden - c. Dr. B. Wentsel HIJ VOOR ONS. WU VOOR HEM v 176 blz.. 17.90 Over gerechtigheid, verzoening en richt. Drie belangrijke kernwoorden opnieuw te leren verstaan. Da. J. G. Feenstra DE DORDTSE LEERREGELS 4e druk, 256 blz., 24,50 Een boek van blijvend belang, 01 men over de uitverkiezing als een belijden nooit uitgedacht raakt. Da. A. A. Spijkerboer en prof. dr. H. N. Ridderboa EEN BELIJDENDE KERK 84 blz., 10,90 Over hereniging van Hervormden en reformeerden. Een evenwichtige ta van de mogelijkheden. Prof. Dr. G. P. van Itterzon HET KERKELIJK AMBT IN GEDING 96 blz 12,25 Vanuit het N.T. een belichting betekenis en de kenmerken van' ambt Verrassend en aktueel in de spitsing op het kerfcelifk leven vandaag Verkrijgbaar in de boekht KOK KAMPE besteed eerst eens enkele duppies aan een briefkaart om b»i ons te informeren naar wat wi| u kunnen bieden aan reizen zowel Individueel als groepsgewijs- naar: ISRAËL TURKIJE GRIEKENLAND en ROME! N.B. Vanaf I960 óók al naar EGYPTE! THeo logisch verantwoorde Archeologisch interessante Cultureel belangwekkende EUROPALAAN 14. 3844 AV HARDERWIJK Telefoon: 03410-21969 U mag ons ook na 5 uur en op zaterdag bellen. Wi| zijn maar klem daarom moeien we beier ons best ADVERTENTIES REMBRANDTBIJBEL, Nieuwe Vertaling Een complete, fraai uitgevoerde Bijbel met met minder dan 44 REPRODUKTIES in kleur en 112 ETSEN en TEKENINGEN, van elk bi|beis onderwerp dat Rembrandt heeft behandeld Deze KLEINE UITGAVE. 16'/jx22'/2 cm ts verkrijgbaar in: kunstleer, goudsnede, rode, zwarte of witte band. Geb. 80,— (verkrijgbaar in de boekhandel) Postbus 84176. 2508 AD 's-Gravenhage. OUDESTRAAT 200 Tel. 05202-12352 Filialen: Uonknjkdebcste ZWOLLE in het honderdste jaar Jc ét Üi jc g IN HET HONDERDSTE JAAR 264 blz., geb. f 27,50 bestelno. 6261 x Dit nieuwe deel uit de serie „Cahiers voor het Christelijk Onderwijs" verschet ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan van de Unie ..Scho '0i en Evangelie". Een interessant en onmisbaar tijdsdocument met een duidelijl visie op de toekomst. Met illustraties. VI AuteursDr. C. Rijnsdorp. dr. A. de Kuiper, drs. M. van Krimpen, dr. F. H. Kuipo at Prof. dr. P. J. Roscam Abbing, H. Stolk, dr. S. C. Derksen, mr. C. E. Schelfhot drs.J. Hordijk, dr. R. Ferweda. Prof. dr. G. van Leeuwen, drs. H. Bootsma, drs. de Jong Ozn., Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, schreef ed Voorwoord. Verkrijgbaar in de boekhandel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1979 | | pagina 2