'Het is geen huilclub, we lachen heel wat af' üÊia Davitamon 10 Winterweerstand voor het hele gezin het gaat om een mensenleven sP°oktrein TfOUW Commentaar 'ionnen Reumapatiënten komen voor zichzelf en anderen op Commentaar van anderen Kinderen om LPG-tank nog niet naar school Bejaarde vrouw in woning gestikt verraad kampioenen harteloos gewiek(s)t BINNENLAND TROirw/KWARTET en oorlog tussen twee grote mo- ndheden, uitgevochten door pi- inen. Zo werd het conflict tussen ietnam en Cambodja al be bouwd toen de strijd nog beperkt eef tot zij het vaak zeer bloe- ge incidenten langs de grens, oskou hanteerde Vietnam als on, Peking wedde op Cambodja. t laatste weken had de pion zich ik een pion aangeschaft: volgens dio-Hanoi hebben niet Vietna- ese troepen het buurland „be- ijd", maar rebellen van het Cam- idjaanse Heilsfront. Breekt nu, afloop van de strijd tussen de onnen, de confrontatie tussen de oten achter de schermen aan? oorlopig lijkt de kans klein. De jwjet-Unie heeft geen enkele re en op dit moment met nadrukke- k machtsvertoon of wat ook een hinese actie uit te lokken. Als imair doel van de Russen mag jrden verondersteld dat zij hun vloed in Zuidoost-Azië wilden rgroten. Dat is gelukt. Een eede doel is ongetwijfeld de ior Peking zo gevreesde „omsin- ling". daarvoor is de aanwezig- id van een bevriend regime in inom Penh een bijdrage, ook in e zin dus een belangrijk succes ior het Kremlin. aar als de Sowjet-Unie nu zou reven naar een krachtige afstraf- ig van China, zou zij daarvoor n conflict met de Verenigde Sta ll moeten riskeren. Een risico dat igetwijfeld te groot is, en dat ook idere Russische belangen ont- anning in Europa, een nieuw rdrag over beperking van de rnbewapening schaadt. China eft de afgelopen dagen met fer- e uitspraken de indruk gewekt kt het zonodig het bedreigde regi me van Pol Pot te hulp zou komen. Langs de Vietnamese grens zou den Chinese troepen klaar staan. Maar op het beslissende moment zweeg Peking en waren er slechts woorden van troost voor prins No rodom Sihanoek, die voor de twee de maal in zijn leven als een soort balling in de Chinese hoofdstad bivakkeert. Tegen Chinese militaire acties plei ten de kracht van de Vietnamezen en hun machtige bondgenoot, het dictatoriale karakter van het ver dreven regime in Phnom Penh en de behoefte aan stabiliteit in eigen land. Als China Pol Pot alsnog met mili tair geweld weer in het zadel zou willen helpen, is een directe con frontatie met de Russen bepaald niet denkbeeldig. Het leger van de Volksrepubliek is daar absoluut niet sterk genoeg voor. Al te grote steun aan de guerrilla die Pol Pot nu wil ontketenen tegen de nieuwe machthebbers in Cambodja biedt niet alleen het zelfde gevaar, maar zou ook een fiasco kunnen worden als blijkt dat de afgezette leiders door hun wre de optreden alle sympathie bij het Cambodjaanse volk hebben ver speeld. En tot slot is China nog maar net op weg zich in het Westen een imago op te bouwen van een rede lijke, betrouwbare partner. Onder meer om zich de dreiging van Rus sische zijde van het lijf te houden heeft Peking westerse hulp en wes terse investeringen hard nodig. Als „oorlogsavonturier" zal het die niet krijgen. twassen oprukken van de pulp-bladen en invloed daarvan op de dagblad- vormt de aanleiding voor een orgd het hoofd schudden door de nmentator van het Friesch (blad at de commercie vooral in de •kbladpers verder oprukt, blijkt de enorme oplages van een hele ie bladen, die vooral ten doel heb- de lezer te laten genotteren van dan niet verzonnen privé-schan- iltjes rond artiesten, politici en tv- imeranten. De betrokkenen staan r machteloos tegenover. Het be er steeds meer op te lijken, dat lierbij te maken krijgen met een ende uitwas van onze grondwet- te vastgelegde vrijheid van me isuiting. Hoe zoiets uit de hand lopen, blijkt uit de gang van >.n in Engeland met betrekking de vroegere liberale leider Jere- Thorpe. Deze in-trieste affai- is maandenlang voorpagina- ws voor de Britse bladen ge- st. Daarbij werd niet geschroomd allerlei persoonlijke détails op uitvoerige, weerzinwekkende e te belichten. Maar dat is lang niet alles. De zaak-Thorpe namelijk een dusdanig commer- 'l spektakelstuk geworden, dat men zich met recht en reden kan afvragen of de rechtsstaat daarvan geen grote schade ondervindt. Zo is jijvoorbeeld bekend geworden, dat de publiciteitsmedia voor meer dan een miljoen gulden aan contracten hebben afgesloten met bepaalde ge tuigen als ze hun „verhaal" mogen publiceren. En dat bedrag zal ver dubbeld worden als Thorpe veroor deeld wordt. Ook is uitgelekt, dat één van de getuigen alleen aan een poli tieverhoor wilde meewerken als daar twee journalisten bij aanwezig zou den zijn. Deze wens werd ingewilligd. Het zal duidelijk zijndat dergelijke uitwassen een gevaar vormen voor een rechtsstaat met een onafhanke lijke rechtspraak. Als de pers zich ergens in vastbijt, kan dat heilzaam zijn voor het functioneren van een democratie. Het Water gate-schan- daal is daarvan een sprekend bewijs. Maar dat het ook anders kan uitpak ken, wordt geïllustreerd door de zaak-Thorpe. Daarbij gaan pers, sensatie en commercie hand in hand. Tot schade van het aanzien van de rechtspraak en de democratie. Het wordt een steeds klemmender vraag hoe men hier paal en perk aan kan stellen, zonder dat de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van menings uiting geweld wordt aangedaan. „Ik was eerst bang dat het een huilclub zou zijn en daar moet ik niets van hebben, maar dat is gelukkig niet zo. Er wordt zelfs erg weinig ge klaagd, omdat iedereen hier toch wel weet wat reumatiek is." „Het lijkt misschien wel kin derachtig, maar toen ik méér mensen zag die met twee han den hun kopje vasthielden, voelde ik me opeens op m'n gemak." Het zijn uitspraken van twee reuma patiënten, die ervaren hebben wat het is om samen met lotgenoten in een werkgroep te zitten, daarin ei kaars problemen te bespreken, elkaai proberen te helpen en te stimuleren actief te blijven. Iemand die daai meer over kan vertellen, omdat ze van het begin af nauw erbij betrok ken is (geweest), is mevrouw M. Ch. Wijgerinck-Schelbergen (59) uit Mal den bij Nijmegen. Ruim drie jaar geleden ontstond in deze plaats min of meer spontaan de eerste werkgroep van reumapatiën ten. Inmiddels zijn er een stuk of acht, die zich hebben gebundeld in het Landelijk Overleg Werkgroepen Reumapatiënten (LOWR), waarvan mevrouw Wijgerinck voorzitter is. Over dat begin vertelt ze: „Het was aanvankelijk helemaal niet de opzet een groep op te richten. Een aantal patiënten had het idee geopperd eens bij elkaar te komen om te kijken of men elkaar kon helpen bij het leren leven met reumathiek. Dat klikte zo goed, dat er vaker bijeenkomsten werden gehouden met meer reuma patiënten. We hadden echter pas in het tweede jaar het gevoel dat we een groep waren." Op het ogenblik wordt hard gewerkt aan de oprichting van de Nederlandse Bond van Reumapatiënten-verenigingen. In deze bond zal een twintigtal groepen en verenigingen, die zich bezighouden met de belangenbehartiging van reumapatiënten, samengebracht worden. Een deel van de groepen zijn zogenaamde zelfhulpgroepen. De eerste zelfhulpgroep van reumapatiënten begon zijn werk in 1974. Sindsdien zijn er heel wat van dergelijke groepen bij gekomen. Mensen, die hierover meer willen weten kunnen terecht bij de heer A. Engelman, Denekampsestraat 39, Oldenzaal, telefoon 15410-10612 of de heer F. Janssen, A. van Diepenbeekstraat 17, Vlijmen, telefoon 04108-2503. Lees eerst de gebruiksvoorschriften. Samenwerking Om vervelende misverstanden te voorkomen wijst mevrouw Wijge rinck erop, dat niet alleen de werk groepen op dit gebied actief zijn. „In Rotterdam werd in 1973 de Neder landse stichting voor reumapatiën ten opgericht en in 1976 ontstonden met name in Overijssel en Limburg verenigingen van reumapatiënten. Allemaal met het doel als patiënt zelf iets te doen aan de situatie van zich zelf en anderen. Het zat kennelijk in de lucht of anders gezegd: de tijd was er rijp voor. Opvallend was, dat de werkgroepen en de verenigingen het van het begin af hadden over „van patiënten" en de stichting sprak van „voor patiënten". Maar de laatste jaren zijn de contac ten onderling zo toegenomen, dat we hopen binnen afzienbare tijd tot een goede vorm van samenwerking te komen." Het jezelf en daardoor elkaar helpen heeft altijd bij de werkgroe pen vooropgestaan. „Uit al deze initi atieven naast elkaar komt duidelijk naar voren, dat de roep om meer mondigheid aansloeg. De mensen gingen zich echt interesseren voor hun eigen situatie en werden zich bewuster van de mogelijkheden daar in verandering te brengen. Het is ook belangrijk, dat mensen in dit geval reumapatiënten zelf in het geweer komen", aldus mevrouw Wijgerinck. „Begrijp me goed, wij willen niet op de stoel van de deskundigen (de arts of de reumatoloog) gaan zitten, maar we beschikken wel over onze eigen ervaringen en proberen daarmee el kaar te helpen. In de werkgroep zit je niet als hulpvrager tegenover hulp verlener, maar als reumapatiënt naast reumapatiënt. Je bent herken baar voor elkaar en staat voor de ander open. En dat heeft niets met opleiding, ontwikkeling of leeftijd te maken, dacht ik." Solidariteit Ze vertelt dat de werkgroep uit Nij megen en omgeving eigenlijk vrij langzaam op gang is gekomen. Dat gebeurde uit voorzichtigheid, omdat men geen loze kreten wilde slaken of verwachtingen wekken, die niet kon den worden waargemaakt. Uiteinde lijk kwam men met acht mensen bij elkaar en die vormden de basis van een groep, die nu al weer zo'n zestig leden telt. De werkgroep heeft naar binnen toe als doel: het bevorderen van contact, het uitwisselen van ervaringen en het verlenen van steun aan elkaar. Naar buiten toe probeert men te werken aan een verbetering van de situatie van de reumapatiënt, terwijl ook voorlichting wordt gegeven aan hulp verleners als artsen, wijkzusters en fysiotherapeuten. Mevrouw Wijgerinck: „Het is bij ons echt geen getto, maar er is wel een gevoel van solidariteit, van samen sterk zijn. Als je reuma hebt heeft dat niet alleen gevolgen voor jezelf, maar bijvoorbeeld ook voor het gezin. Zo iets moet je beslist niet onderschat ten, omdat Je de gezinsleden (man/ vrouw/kinderen)- niet meer met reu ma wilt confronteren dan hoogst noodzakelijk is. Daarom is het goed als je mede-lotge noten kent, die je kunt opbellen voor steun of waar je op bezoek kunt gaan voor een opbeurend gesprek. Ik kreeg zelf reuma toen ik 36 was en weet nog dat vooral de eerste tijd erg moeilijk was. Je hebt verschillende vormen, maar de ziekte zelf is nog met raad sels omgeven en de specialisten die onderzoek doen zijn het er niet over eens waardoor reuma nu eigenlijk ontstaat." Mevrouw Wlggerinck zegt dat sommi ge gevolgen van reuma heel ernstig kunnen zijn: mensen kunnen bedle gerig worden of niet meer hun beroep uitoefenen, doordat ze gedeeltelijk invalide zijn geworden. „Ik had mij tevoren nooit zo in deze ziekte ver diept, maar ik ben geïnspireerd door de mensen die ik heb ontmoet. Toen mij destijds werd gevraagd ook mee te doen met de werkgroep, dacht ik: nou, al die verenigingen voor dit en dat, je zou er haast iets van krijgen. Nu begrijp ik het echter veel beter, want er gaat een enorme stimulans van uit. Het heeft niets met zielig of medelijden te maken en alles met een gevoel van je kunt het best samen." Eigen plaats De werkgroepen, maar ook de vereni gingen willen het stereotiepe beeld van de reumapatiënt, die „een ziele- poot is en niks kan" doorbreken. „Dat beeld klopt niet met de werke lijkheid en ik geloof dat het klimaat beter aan het worden is, in die zin dat mensen met een handicap meer naar buiten treden. Ze laten zich niet meer in een hoek drukken, maar willen een eigen plaats in deze maatschappij. En daar hebben ze ook recht op. Door bezig te zijn in de werkgroep worden ze weerbaarder en krijgen hun gevoel van eigenwaarde terug. Een ander kampt immers vaak met dezelfde problemen en dat bevordert de her kenbaarheid." Overigens is het niet zo, dat er in de werkgroepen van reumapatiënten al leen maar zou worden gepraat. Er wordt ook gelachen, aan gezelligheid gedaan in de vorm van een dagje uit, er zijn creatieve middagen en de Haagse werkgroep heeft een eigen muziekclub. Daarnaast worden des kundigen uitgenodigd om voorlich ting te geven. Mevrouw Wijgerinck: „Reumapatiën ten beschikken zelf over heel veel ervaringen, omdat ze weten wat het is om deze ziekte te hebben. Ze lijden aan reumatiek, maar velen kunnen goed met deze handicap leven en zijn zelfs in staat die te overwinnen. Op onze manier willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van el- kaars situatie. Vandaar ook gesprek ken over reuma in het gezin, hoe kan ik me als alleenstaande reumapatiënt handhaven en het leven met medicij nen. Binnen de groep wordt over al deze onderwerpen gepraat en de re sultaten daarvan worden gebundeld weer uitgedragen aan artsen, wijk zusters en fysiotherapeuten." Ze vertelt dat dit alles kan leiden tot een beter begrip van de reumapatiën ten. „Eén van de kenmerken van een zelfhulpgroep en misschien wel het belangrijkste is dat de mensen zelf weer geloven in hun eigen mogelijk heden. Dat ze niet meer het gevoel hebben dat ze zijn afgeschreven, maar dat ze beseffen dat ze zelf ook veel kunnen doen en dat je door een "Wett~ iset-duac,/c/ Een serie van vijf verhalen over mensen, die samen be zig zijn hun problemen te overwinnen. door Cisca Dresselhuys en Kees de Leeuw ander te helpen zelf het beste wordt geholpen." Of zoals een reumapatiënte het eens zei: „Eerst ging ik naar de werkgroep omdat ik dacht dat ik misschien iets goeds zou kunnen doen voor andere patiënten. Maar toen ik een paar keer was geweest vond ik dat toch wel hoogmoedig van mezelf. Ik dacht: waarom ik voor anderen, waarom niet samen met de anderen? De men sen die ik heb ontmoet, hebben me stil gemaakt." Twee voorgaande artikelen in deze serie stonden in de krant van don derdag 4 en zaterdag 6 januari. HUISSEN (ANP) De 130 kinderen van de openbare kleuter- en lagere school in Huissen bij Arnhem zijn gisteren, de eerste schooldag na de kerstvakantie, door hun ouders thuis gehouden in verbtmd met de aanwe zigheid van een LPG-tank op vijftien meter afstand van het schoolgebouw. De kinderen blijven thuis, zolang geen voor de ouders bevredigende oplossing is gevonden, aldus het oudercomité. Het Huissense gemeentebestuur on derhandelt sinds enkele weken met de eigenaar van het tankstation over verwijdering van de tank. Vanmid dag zullen beide partijen opnieuw praten over de afkoopsom, die de gemeente aan de pompstationhouder zal moeten betalen. De ouders van de kinderen strijden al maanden tegen de LPG-tank, waar voor B. en W. vergunning hebben verleend. Medio november hielden de ouders een schoolstaking van één dag. De gehele week voor de kerstva kantie bleven de kinderen opnieuw thuis. Hun ouders waren toen bang gewor den door de ontploffing van een LPG- tankauto in Nijmegen. Niemand werd daarbij gewond, maar de betrokken tankauto en een tankstation werden geheel vernield. DRIEBERGEN (ANP) De 65-jarige mevrouw C. A. Meerssman is gisteren dood in haar woning in Driebergen gevonden door haar schoonzoon. Haar echtgenoot lag bewusteloos in huis en moest overgebracht worden naar het Academische Ziekenhuis in Utrecht. De politie neemt aan dat het bejaar de echtpaar door een slecht werkend gastoestel, kachel of geiser, zuurstof gebrek heeft gekregen. De Juiste oor zaak is nog niet vastgesteld. De poli tie acht een misdrijf uitgesloten. CJ Alle moeite om het Blijf zonodig hardnekkig door gaan. Een advies dat in veel situ aties van pas kan komen, maar waar in dit geval een mensenle ven mee gemoeid is. Het is name lijk een van de regels die bij mond-op-mond-beademing toe gepast moeten worden, wil het slachtoffer er bij gebaat zijn. Hardnekkigheid is een eerste ver eiste: doorgaan tot de borstkas van het slachtoffer omhoog komt. Deze eenvoudige methode om het leven van een medemens te redden wordt al vaak toegepast, maar nog steeds zijn te veel men sen huiverig om in geval van nood zelf in te springen. Er zijn altijd meer mensen die bij een ongeluk alleen staan te kijken of weglopen, in elk geval niets doen. dan die wèl iemand helpen. „Maar gelukkig zijn er ook die door dik en dun gaan als het om een mensenleven gaat," zeggen ze bij de Stichting maatschappij tot redding van drenkelingen in Amsterdam. Die stichting heeft zojuist een nieuwe folder uitgege ven met instructies voor mond- op-mond-beademing. Er zijn ook stickers verkrijgbaar (met korte, duidelijke aanwijzingen voor mond-op-mond- en mond-op- neus-beademing, 50 stuks te krij gen door storting van 10 op postgiro 374.00.25 van MRD, Am sterdam), en binnenkort komt er een instructief filmpje op de tele visie. Onder het motto „laat nooit ie mand stikken" wordt in die fol der precies uitgelegd wat te doen bij ademnood en in welke geval len. Dit bij voorbeeld: „Wanneer beademen? Een slachtoffer ziet grauw. Hij reageert niet op aan spreken en knijpen in de hand rug. Je hoort soms een rochelend geluid. Hij krijgt in korte tijd dodelijk gebrek aan zuurstof en wordt zeer snel bewusteloos. Ver lies dan geen tijd met andere handelingen, maar begin direct met mond-op-mond-beademing. Het vergroot zijn levenskansen." Met ademnood kun je overal ge confronteerd worden, thuis, op je werk, op straat. Het gaat niet alleen om drenkelingen; adem nood en daarna al gauw adem stilstand kan ook het gevolg zijn van het inademen van giftige gassen, zuurstofgebrek in een af gesloten ruimte, onder het zand raken of je verslikken. Mits on middellijk toegepast kan mond- op-mond-beademing (of des noods mond-op-neus) een leven redden, al moet er ook dan na tuurlijk zo snel mogelijk een dok ter bij. Ook kinderen, zeker vanaf een jaar of twaalf, kunnen de metho de makkelijk aanleren. Dat is be langrijk, vindt de stichting, om dat er meestal kinderen in de buurt zullen zijn als kleinere kin deren spelend te water raken. Onlangs heeft de stichting een jongetje van twaalf Jaar onder scheiden die een klein kind uit het water gehaald had en het door mond-op-mond-beademing in leven had weten te houden. De jongen had alleen gedaan wat hij op een vijf minuten durend t.v.- ftlmpje had gezien. Zo simpel is het. Dat filmpje wordt op 17 Ja nuari morgen over een week dus direct na nieuws en recla me om vijf voor half negen uitge zonden op Nederland 2 Wie dan niet kan kijken, kan het op 27 juni nog eens zien. Ook op een woensdag dus, op dezelfde tijd en dezelfde zender. Alle moeite om het huis in deze dagen warm en mooi te houden heeft een jong echtpaar in het Westdultse Bochum vergeefs ge daan: 's morgens vroeg reed een op hol geslagen trein zo ongeveer hun slaapkamer binnen, waar door er grote gaten in de muur zijn ontstaan die zo gauw niet gedicht zijn. Acht met spoorrails geladen wagons waren op Bo- chums goederenstation vanzelf in beweging gekomen en reden op een sukkeldrafje in de richting van het huis, onderweg nog drie lege wagons meeslepend. De spooktrein ramde een stootblok opzij, reed dwars door een muur tje en kwam pas tot stilstand toen de voorste wagon met een klap tegen het huis van het sla pende echtpaar vloog. Brokken muur vielen op het echtelijk bed. maar de gevolgen vielen voor de bewoners mee: de 22-jarige vrouw werd licht gewond en haar iets oudere man en tweejarig kind kwamen met de schrik vrij. Dertien jaar lang al had een Lon- denaar ongestraft de belasting weten te ontduiken, maar toen hij hopeloos verliefd werd op een belastinginspectrice kon hij zijn geheim niet meer voor zich hou den. Toevallig hadden zijn vrien din en hij net tevoren een fikse ruzie gehad en daarop besloot de nog woedende inspectrice haar minnaar onverwijld aan te geven. Hij werd veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, maar In hoger beroep vond rechter Ge offrey Lane dat het verraad door een geliefde op zichzelf al een verschrikkelijke straf was. Na drie maanden in de cel gezeten te hebben, werd de belastingontdui ker met onmiddellijke ingang vrijgelaten, de Inspectrice beken de onder tranen dat ze nog steeds van hem hield en zo kwam alles nog goed. KOEMAR Anandan uit 8ri Lan ka was het hardst aan een bed toe. de Canadees Mike Lee aan een bad, Anandan (een 35-jarige advocaat) heeft in de hoofdstad van zijn land Colombo een nieuw wereldrecord op zijn naam ge bracht: hij danste 128 uur en 16 minuten de twist, ruim een dag langer dan wat de Amerikaan Roger English vijf Jaar geleden presteerde. Wild dansend voor de ogen van in totaal honderddui zend laaiend enthousiaste fans (onder wie zijn vrouw) moest de advocaat zich na die ruim 128 uur naar een ziekenhuisbed laten af voeren, omdat hij toen de uitput ting wel erg nabij was. Al eerder heeft hij het tot wereldkampioen watertrappen en op één been staan gebracht. Veel kalmer aan deed de 17-jarige Canadese scholier Mike Lee het, hoewel hij toch ook een echte wereldkampioen geworden Is Hij had een weddenschap afgesloten die hem 4500 dollar ten bate van invalide kinderen zou opbrengen, als hij wie dan ook uit Guinness' recordboek zou verslaan. Hij bla derde het boek door en vond een nieuwe wereldkampioenschap te lefooncel-zitten niet te moeilijk. Mike zette zich in Vancouver in zo'n cel en bleef daar 25 dagen zonder er ook maar één keer uit te komen. Vrienden brachten hem hamburgers, waarvan hij er in die tijd zeker 75 heeft verslon den. „Waar ik nu het meest be hoefte aan heb, is een bad", zei hij na afloop. Niet alleen 's zomers zetten ge voelloze dierenelgenaars hun hond zomaar ergens in een bos of op straat neer om van ze af te zijn. In het Leeuwarder dierena siel zitten ze met twee rasloze hondjes van een week of acht, die een goeie week geleden door een harteloze figuur op straat zijn gezet. Zo klein als ze waren heb ben de hondjes zeker twee dagen in de ijzige kou zonder eten en drinken moeten zitten; het ene diertje werd op straat in het Frie se Bergum gevonden, het andere een dag later, ook in Bergum, in een doos, waaruit het eerste blijkbaar was ontsnapt. De Ber- gumer politie probeert er nu vol gens de Leeuwarder Courant ach ter te komen wie in die omgeving zo hardvochtig met dieren om springt. Een boer die bij Minsk in de Sowjet-Unie woont, is dankzij krachtdadig optreden van een vogel opgehouden met roken. Volgens het persbureau Tass ont dekte de boer in het bos bij zijn boerderij een kauw die niet tegen roken kon, Hoe hij dat ontdekte? Doordat de vogel steeds weer het huis binnenvloog, één voor één de sigaretten uit het pakje op tafel pikte en ze buiten de deur wierp, net zolang tot er geen siga ret meer in huls was. De boer, danig onder de indruk van de gewiek(s)te rookbestrijder, be sloot het vogeltje niet langer te hinderen met zijn tabaksluchtjes en maakte zijn allerlaatste siga ret uit. Alweer een methode dus om van het roken af te komen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1979 | | pagina 5