Lederwarenindustrie oopt verder terug errassend akkoord discard en Schmidt Beter resultaat Perscombinatie Werknemers verliezen staalconflict Bundeling van budgetvoorlichting Pallet-magazijn Onroerend goed belasten op grond van oppervlakte ftikelen in de winkel voor tweederde import EG-landen metair compenseerbare bedragen ui ladeloupe' stelt valutahandel teleur nr et in alle «stkantoren itergrondmuziek mmissie gaat uw ziekenhuis )rbereiden Loting Rotterdam Meer winst Bredero bouw Trouw duizend abonnees meer Melkprijs niet bevriezen Regering biedt nota aan: Veertig-urige werkweek bleef in stand hSDAG 9 JANUARI 1979 FINANCIEN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET P 9 - RHS11 n een onzer verslaggevers JRECHT Twee van Iedere drie aangeboden stuks lederwaren in de winkel zijn van %tenlandse origine. De ontwikkeling van de binnenlandse afzet zal dan ook in sterke mate ^aald worden door de handel. De industrie zal moeten zoeken naar de leemten ln de markt, us de Jaarbeurs naar aanleiding van de win tervakbeurs voor koffers en lederwaren. Deze t tot en met donderdag ln Utrecht gehouden. ioop op een betere toekomst voor Nederlandse lederwarenindustrie ldus de Jaarbeurs, geheel geves- op dat deel van de markt dat »el niet door de import bediend worden: een modieus op de eigen kt afgestemd produkt met speci- binnenlandse aspecten wat for- t, kleur en prijs betreft, voorbeeld hiervan, zo schrijft de 5, is de Nederlandse produktie leren tassen. Na een dieptepunt 176 toen de produktie nog slechts irocent bedroeg van het niveau 1970, kwam er in 1977 11 procent In de eerste negen maanden van was de produktie vergeleken dezelfde periode van 1977 op- 11 procent hoger. ias, aldus de jaarbeurs, Is de situ- bij de tassen niet representatief de hele Nederlandse lederwaren- LI)strie. In de eerste acht maanden 1978 werd in de overige sectoren ■ocent minder vervaardigd dan ln erge lijkbare periode, een jaar eer- Hierdoor is de produktie terecht gekomen op een peil van ongeveer 55 procent van 1970. Omdat het najaar altijd het beste seizoen is, komt het jaargemiddelde wel een paar punten hoger maar meer dan 58 59 procent van 1970 zal het niet geworden zijn. De import van lederwaren is zo be langrijk geworden door de zeer forse invoerstijging van 20 procent of meer per Jaar. Hoewel dat tempo tot het verleden behoort, was er toch nog importgroei in 1978, die het verschil tussen in- en uitvoer op naar schat ting 140 miljoen bracht. Officieel zijn slechts cijfers over de eerste negen maanden beschikbaar. Deze laten een Invoer zien van 174 miljoen en een uitvoer van 67 mil joen, overigens ook een toeneming ten opzichte van het voorgaande jaar. De invoer is voor meer dan de helft afkomstig uit EG-landen, in de prak tijk zijn dat bij lederwaren West- Duitsland en Italië. De Duitsers leve ren allerlei artikelen, de Italianen voornamelijk tassen, al is hun positie op dit punt wel wat verzwakt. Tex- tieltassen uit India, Pakistan, Hong kong en Zuid-Korea zijn grote con currenten geworden. Behalve uit de EG komt verder nogal wat invoer uit het Verre Oosten, voor al Hongkong en Zuid-Korea. Wat de verdeling van de geïmporteerde arti kelen betreft: van de ln totaal 174 miljoen ledewarenlmport in de eerste negen maanden van het afgelopen jaar had 41,6 miljoen betrekking op handtassen, 28,8 miljoen op koffers en reisartikelen, ƒ51,5 miljoen op klelnlederwaren (portefeuilles, porte monnees etc. Hoewel ook voor de detailhandel in lederwaren de volledige cijfers over 1978 nog niet beschikbaar zijn, ziet het er naar uit dat de omzet niet alleen in prijzen maar ook hoeveelhe den iets vooruit is gegaan. De omzet groeide in warenhuizen wat harder dan in speciaalzaken. c IIJS (ANP) Frankrijk en West-Duitsland zijn het eens geworden over een oplossing voor geschil over de monetair compenserende bedragen (MCB's), dat de invoering van het ipese Monetaire Stelsel heeft vertraagd. Bedrij f sgoochelaar Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Op de vak beurs Horecava, die tot en met 11 Januari in de Amsterdamse RAI wordt gehouden, kunnen de bezoekers kennis maken met een zgn. tradeshow uit te voeren door de goochelaar Ted Winkel Ted Winkel (42), als jongen van negen jaar begonnen met goo chelen, manipuleert niet alleen met kaarten, munten en bank biljetten, maar geeft tegelijker tijd voorlichting over een be drijf. Hij vertelt al goochelend over de produkten en diensten van het bedrijf dat hem heeft gehuurd, deelt folders uit die hij tevoren uit zijn hoge hoed heeft getoverd. Kortom een nieuwe vorm van verkoopbe vordering. In de Verenigde Staten is de „bedrijfsgoochelaar" al lang niet meer een onbekende ver schijning. Tientallen bedrijven hebben daar een goochelaar in vaste dienst voor trade shows, die als een golf over Amerika spoelen en die vooral op ten toonstellingen e.d. een succes zijn gebleken. ins het topoverleg op het Franse d Guadeloupe, waaraan behalve I dent Gifccard d'Estaing en skanselier Helmut Schmidt, ook geringsleiders van de VS en En id deelnamen, zijn de moeilijk- n over de afschaffing van de §l S, waarop Frankrijk sterk heeft gedrongen uit de weg geruimd. president zei nog op zijn jaarsreceptie tegen de pers, dat ilossing van het geschil wel een id op zich zou kunnen laten jten. Hij betwijfelde toen, of de sfcers van Landbouw van de EG m vergadering van 15 januari in ipconferentie, die het afgelopen einde op het eiland Guadeloupe houden, blijkt niet die uitkom- te hebben opgeleverd, waarop de 'Tahandel had gehoopt. De presi- )n Carter en Giscard d'Estaing e regeringsleiders Schmidt en ghan zijn er niet in geslaagd een taat op tafel te krijgen, dat voor lerstel van het vertrouwen ln het rikaanse geld zou kunnen zor- zo meende men. volg was de stemming voor de r maandag aan de flauwe kant. msterdam begon de handel op teil van iets meer dan f 1.98 voor Brussel een uitweg voor het conflict zouden kunnen vinden. Op 1 januari moest het Europese Mo netaire Stelsel in werking treden, maar Frankrijk hield dat tegen door te eisen, dat eerst harde afspraken gemaakt moesten worden over af schaffing van MCB's. De MCB's zijn toeslagen en kortingen op de prijzen van landbouwproduk- ten aan de grenzen van de EG-lan den, die de prijzen van landbouwpro- dukten onafhankelijk moeten maken van wisselkoersveranderingen van de munten van de betrokken landen. Door afschaffing van de MCB's, zul len de Franse landbouwprodukten in prijs stijgen. Voor Westduitse land bouwprodukten geldt het omge keerde. Stabilisatie een dollar. Dat is ongeveer een halve cent lager dan het slot van vrijdag. In Frankfort werd geopend op DM 1,83675, na een slot van vrijdagmid dag van DM 1,8444. In Tokio was het al niet anders. Hier zakte de dollar tot 195,35 yen, vergeleken met 196,85 yen aan het einde van de handel van vrijdag. Aan het slot van de officiële handel in Amsterdam bedroeg de notering voor de dollar 1,9845. De notering voor bankpapier werd officieel vastgesteld op 1,93-2,03. In Frankfort werd 's middags voor de dollar DM 1,8370 opgegeven. Giscard toonde zich een week gele den voorstander van een systeem, dat stabilisatie van de prijzen van Franse landbouwprodukten in Duitse mar ken waarborgt. Welke toekomst het systeem van minimumprijzen van landbouwprodukten in de EG be schoren is, zal ook afhangen van de afspraken die de VS in Genève heb ben gemaakt met de EG. Onlangs werd in Washington bekend, dat ex portsubsidies en landbouwprodukten door de VS en zijn voornaamste han delspartners zullen worden afge schaft. De VS hebben zich tot dusver op het standpunt gesteld dat de interventie prijzen van landbouwprodukten in de Europese Gemeenschap fungeren als exportsubsidies, wanneer Europese landbouwprodukten naar landen bui ten de EG worden geëxporteerd. De EG heeft dit ontkend. HAAG (ANP) Het is niet de eling, dat in alle postkantoren in rland een installatie komt voor irgrondmuziek. Staatssecretaris •Kroes van verkeer en water- heeft dat geantwoord op schrif- e vragen van WD-Tweede-Ka- d Verkerk-Terpstra. Het Kamer- as bang, dat de achtergrondmu- een averechts effect zou hebben ensen met gehoorstoornissen. stoorniveau van het omgevings- is veelal zodanig, dat van de gehore gebrachte achtergrond- :k geen extra maskeringseffect ehoorgestoorden mag worden gebracht," aldus de staatssecre- Na een proef met achtergrond- fk in de hal van het postkantoor lp vanaf 1970 is het aantal post- >ren met een dergelijke installa- tgebreid tot 25, omdat personeel zoekers er erg positief op rea- en, aldus de bewindsvrouwe. De rgrondmuziek staat overigens 'oortdurend aan. KENISSE Vertegenwoordi- van de ziekenhuisbesturen en vn emeentebestuur van Spijkenisse Q donderdag 18 januari om 20 n het gemeentehuls een commis- istalleren, die belast is met de ering van het ziekenhuis dat ln enisse komt. ommissie krijgt onder meer tot het bepalen van de medische en inrichting van het ziekenhuis t voorbereiden, opdragen en be ien van het ziekenhuis. Verder deze commissie opdracht om s tot stand te brengen voor de ng van de organisatiestructuur, pzetten van de administratie en frsonele aangelegenheden. Tot itter van de commissie is be rt wethouder D. de Koning van enisse. ROTTERDAM BIJ de jaarlijkse trekking van de 2,5 pct-premielening Rotterdam 1952-1 is de 50.000 geval len op nr. 53624. De nrs. 14650 en 63547 zullen worden afgelost met 10.000. Tien obligaties werden uitgeloot met 1000: 13184, 16959, 21107, 40048, 52261, 79029, 82095, 86760, 93256 en 97571. Afgelost met ƒ500 worden de nrs. 19513, 48054, 52036, 57877 en 92562. Nog eens 482 obligaties zijn met 150 aflosbaar gesteld. UTRECHT Het bouwbedrijf Ver enigde Bedrijven Bredero heeft het afgelopen jaar ongeveer tien procent meer winst geboekt dan het Jaar tevo ren. De winst was toen ruim elf mil joen gulden. Dit bleek gisteren uit de woorden van president ir A. Feddes van de raad van bestuur. Hij merkte voorts op, dat onvoorziene omstandigheden voorbehouden 1979 opnieuw een bevredigend jaar zal worden. De resultaten van Bredero Vast Goed zijn eveneens gestegen, waardoor de winst per aandeel over het vergrote kapitaal ongeveer gelijk is gebleven (ƒ246 per aandeel). Voor 1979 wordt een verdere groei voorzien. DEN HAAG „Van een bevriezing van de prijzen voor melk en zuivel- produkten in de Europese Gemeen schap gedurende een aantal jaren mag geen sprake zijn. Die prijzen moeten worden vastgesteld binnen het kader van het algemene EG-land- bouwprijsbeleid." Het dagelijks bestuur van het Land bouwschap zegt dat in een concept standpunt over het toekomstige Eu ropees zuivelbeleid, waarover het be stuur in de vergaderingen woensdag zal moeten oordelen. Het dagelijks bestuur acht het voort bestaan van de verordening inzake de „medeverantwoordelijkheidsheffing" op de door de boeren geleverde melk aanvaardbaar, mits de uit de heffing verkregen gelden behalve voor afzet- vergroting ook gebruikt kunnen wor den voor beperking van de produktie groei. Afhankelijk van de prijsverho ging, kan een beperkte heffing wor den aanvaard. Regelingen om de uitbreiding van de melkproduktle tegen te gaan wil het dagelijks bestuur in Europees ver band uitgewerkt zien. Melkproduktie door hen die hun inkomen in hoofd zaak van bulten de landbouw krijgen, zal zo snel mogelijk moeten worden ontmoedigd. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM „Het ls ons ln 1978 beter gegaan dan voorheen, terwijl wij ook het nieuwe Jaar niet al te bezorgd tegemoet behoeven te zien". Dat zei voorzitter drs. W van Norden van de hoofddirectie van de Perscombinatie (uitgeef ster van onder meer Het Parool, Trouw en de Volkskrant) ln een nieuwjaarstoespraak tot het personeel. De heer Van Norden noemde de voor uitzichten voor 1979 redelijk. „Maar we zijn er nog lang niet, want vooral op commercieel gebied zal hard moe ten worden gewerkt omdat het marktaandeel van onze dagbladen nog steeds ten achter blijft bij dat van de concurrenten", aldus de Pers combinatie-topman. Hij stelde vast dat het rendement ln de krantewereld in 1978 goed was: ook de Perscombinatie begint in dit beeld te passen. „Wij hadden in 1977 maar een zeer bescheiden winst, van onvoldoende omvang en betekenis", zei de heer Van Norden. Het afgelo pen jaar was echter veel beter. Na uitkering van de winstdeling, na af schrijvingen maar voor belastingen was het bedrijfsresultaat ongeveer zevenmaal zo groot als in 1977. Oorzaken Een belangrijke oorzaak van deze ontwikkeling was dat de omzet (ex clusief die van de halve dochter Het Vrije Volk) met 11 procent steeg tot 210 miljoen terwijl de kostentoene- ming tot 7 procent beperkt bleef. Een andere oorzaak was de gunstige ont wikkeling ln de advertentiemarkt, die trouwens voor de hele dagbladpers voordeel brengt. De heer Van Norden is van mening dat de resultaatverbetering ook het gevolg is van bewuste plannen en projecten van de Perscombinatie In dit verband memoreerde hij de vol tooiing van de eerste fase van het automatiseringsplan dat in 1978 heeft doorgewerkt op de kosten. Met minder mensen en minder materiaal is meer geproduceerd. Ook het geza menlijk exploiteren van de rubrieks advertenties door Het Parool, Trouw en de Volkskrant was een succes. Al in het eerste jaar was er een positieve bijdrage tot het rendement en in 1979 zal het nog beter gaan. „Ondanks de positieve ontwikkelin gen ln 1978 heeft de rentabiliteit nog niet de norm bereikt die de hoofddi rectie twee jaar geleden heeft vast gesteld", zei de heer Van Norden. Als die norm is destijds genoemd het innemen van een middenpositie in de winstgevendheid van de bedrijfstak Oplage De betaalde oplage van de drie dag bladen ls vorig Jaar gegroeid", vertel de de heer Van Norden. De oplage van de Volkskrant steeg met 4.000 exemplaren, die van Het Parool daal de licht. De hoofddirecteur zei het verheugend te vinden, dat voor het eerst sinds vele Jaren ook de oplaag van Trouw steeg: per saldo met ruim 1.000 abonnementen. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Onder auspiciën van de Nederlandse Gezinsraad gaan drie instellingen op het gebied van de budgetvoorlichting, hun activiteiten bundelen. Het zijn de Stichting Economisch Huishoudelijk Beheer, het Ge- zins-Begrotlngs Instituut en het Voorlichtingsinstituut voor het Gezinsbudget. lichting geven ter verbetering van de besteding en het beheer van het inkomen. Omdat enerzijds het voeren van de huishouding steeds moeilijker wordt, en anderzijds te vaak ge makkelijk krediet wordt opgeno men, verkeren steeds meer huis houdens in financiële problemen, aldus de Nederlandse Gezinsraad. Gelet op de groeiende omvang van de budgetproblematiek wor den samenwerking en bundeling van de werkzaamheden van de Naast de overheid, zullen name- drie betrokken Instellingen van lijk ook vertegenwoordigers van groot maatschappelijk belang het bedrijfsleven en de maat- geacht, schappelijke organisaties in het nieuwe voorlichtingsinstituut (In de Consumentenrubriek, die deelnemen. morgen wordt gepubliceerd. Wpt Nationaal Tn.fJHn.t WOrdt ^gegaan Op de SOmS Volalarmerende schulden in bepaalde voorlichting zal met name voor- gMlnnen red De drie gaan op in het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting, dat uiterlijk 1 januari 1980 van start zal gaan. Dit is mogelijk geworden door een subsidie van een miljoen gulden, die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor de Jaren 1979 en 1980. Verwacht wordt dat het bedrijfsle ven ook de nodige middelen op tafel zal leggen, om de financie ring geheel rond te krijgen. Stokvis Rotterdam levert ICI Holland in Rozenburg een magazijn, voor de opslag van 3.456 beladen pallets. Het magazijn heeft een lengte van 45 meter, een breedte van 32 meter en een hoogte van 18 meter. Het magazijn wordt niet verlicht of verwarmd. Met de order is een bedrag gemoeid van ongeveer twee miljoen gulden. Van onze parlementsredactle DEN HAAG De regering wil dat in de toekomst alle gemeenten de onroerend-goedbelasting bepalen op grond van de oppervlakte van het onroerend goed. Dat ls doorzichtiger voor het publiek, zeggen de staatssecretarissen Koning van binnenlandse zaken en Nooteboom van financiën in een nota die gisteren aan de Tweede Kamer ls aangeboden. De Vereni ging van Nederlandse Gemeenten (VNO) heeft al direct ernsti ge bedenkingen tegen het plan geopperd. De gemeenten hebben thans de keuze uit twee grondslagen voor het vast stellen van de belasting op onroerend goed: de oppervlakte en de getaxeer de waarde. Verreweg de meeste ge- door Henk Thomas AMSTERDAM Wim Wamsteeker, loononderhandelaar van de Industriebond NW, houdt zich wat op de vlakte bij de vraag of het dit weekeinde bereikte CAO-compromis in de Westduitse staalindustrie van Invloed zal zijn op de komende onderhandelingen in Nederland. de landen de 35-urige werkweek zou- den hebben. Duitsland ls gelukkig niet het enige buurland. Kijk ook naar België. Daar ls men vorig jaar al begonnen met een werkweek van 38 of 39 uur." Wamsteeker ziet zowel gunstige als ongunstige aspecten aan het ak koord, waarmee een einde kwam aan de veertig dagen durende staking bij staalconcerns in RIJnland-Westfalen, Bremen en Osnabrück. Bij deze sta king waren ruim honderdduizend werknemers betrokken. Wel merkt hij op, dat „het niet ons compromis zou zijn geweest". Tegenover het psychologische as pect, namelijk het niet ln staat zijn geweest de 35-urige werkweek te rea liseren, noemt Wamsteeker als posi tieve kant. dat een begin is gemaakt met de verkorting van de werkweek. Werkgevers en werknemers in de Duitse staalsector kwamen, naast de loonsverhoging met 3.2 procent (op jaarbasis) en de geleidelijke realise ring van een zes weken lange vakan tie. meer vrije diensten overeen voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar en werknemers die nachtdien sten doen. Wamsteeker: „door de ex tra vrije diensten wordt de arbeid stijd met ongeveer 2,3 uur per week teruggebracht. Er is dus een aanzet om te komen tot een kortere werk week". Nederlaag De loononderhandelaar van de Indu striebond NW weigert het arbeids voorwaardenakkoord in de Bondsre publiek te zien als een nederlaag voor de vakbeweging, de IG-Metall. Intus sen is het wel een nederlaag, want er is helemaal geen aanzet gekomen tot een 35-urige werkweek voor alle twee honderdduizend staalarbeiders in Rijnland-Westfalen, Bremen en Os nabrück. Het was deze eis, die de inzet vormde voor het bijna vier we ken durende arbeidsconflict. Wat tot stand is gekomen, is namelijk geen algemene verkorting van de werkweek, maar "een verkorting voor bepaalde categorieën werknemers: werknemers die op vervelende tijden werken (nachtdienst) en werknemers die vijftig Jaar en ouder zijn. Voor alle overige werknemers blijft de werk week als vanouds veertig uur duren. Overigens wat de IG-Metall heeft kunnen realiseren met betrekking tot de mogelijkheden van vervroegde uittreding is nog niet bekend. In de Duitse pers is over dit onderwerp, hoog genoteerd op het verlanglijstje van de IG-Metall, niets gepubliceerd. Wim Wamsteeker vermoedt niet, dat het ln West-Duitsland bereikte ak koord de komende CAO-onderhande- lingen van de industriebonden met de metaalwerkgevers zal frustreren. Zoals bekend eisen de bonden een 35- urige werkweek en uitbreiding van de mogelijkheden tot vervroegde pen sionering. Wamsteeker: „het zou een ruggesteun zijn als alle ons omrlngen- Hlj voegt hieraan toe: „we weten ook wel, dat we dit jaar de 35-urige week niet halen. Maar vast staat, dat we wel op weg zijn." Wamsteeker ver wacht niet, dat het standpunt van de metaalwerkgevers, verenigd in de FME, zich door het „succes" van de Duitse metaalwerkgevers zal verhar den. „Zij stonden toch al niet te jui chen bij onze eisen. Zij en ik kan dat wel begrijpen zitten aan te kijken tegen het aantal vacatures, dat ze maar niet bezet kunnen krijgen". Werkgelegenheid De CAO-commissie van de IG-Metall heeft gisteren met het compromis in gestemd. Verwacht wordt, dat de sta kende metaalarbeiders vandaag het zelfde zullen doen. Van hen hoeft maar 25 procent ln te stemmen om het compromis een feit te laten zijn. Het werk zal dan woensdag worden hervat. Een balans van winst en verlies voor het Duitse staalbedrijfsleven is voor alsnog niet te maken. De staalwerk- gevers hebben de 40-urige werkweek voorlopig voor het hele Duitse be drijfsleven weten te „redden". Dat is winst voor hen, verlies voor de IG- Metall. Of, en ln hoeverre, door de extra vrije diensten voor nachtwer kers en oudere werknemers nieuwe werkgelegenheid wordt geschapen, ls zeer de vraag. Als het om guldens gaat, zijn alleen verliezen te noteren. De staalcon cerns kunnen samen een verlies boe ken van 450 miljoen gulden als gevolg van niet gerealiseerde omzetten. De stakingskas van de IG-Metall is aan zienlijk lichter: naar schatting 130 miljoen gulden ging naar de stakers. Worden ook de verliezen van de indi rect betrokken partijen meegere kend, de staat bijvoorbeeld die belas tinggelden miste of aanverwante in dustrie (auto's), dan komt de kosten post op minstens één miljard gulden. meenten hanteren de "Waardegrond- slag. De staatssecretarissen voeren daar een aantal bezwaren tegen aan. De methode kost veel tijd en geld, omdat het onroerend goed ten minste eens per vijf jaar opnieuw moet worden getaxeerd. De gemeenten gebruiken uiteenlopende technieken om de waarde vast te stellen, hetgeen lande- lijk bezien tot verschillen in belas tingdruk leidt en ten slotte heeft de methode geleid tot veel bezwaar schriften van burgers. De heffing op basis van de oppervlak te. waarbij correcies worden toegc past voor gebruik, ouderdom en lig ging van het onroerend goed. is vol gens de bewindslieden veel gemakke lijker te bepalen. De oppervlakte is simpel vast te stellen en voor de be lastingplichtige is de aanslag eenvou dig controleerbaar. De Vereniging van Nederlandse Ge meenten vindt die argumenten wel nlg overtuigend Dat er door burgers veel bezwaarschriften zijn ingediend tegen aanslagen op basis van de waarde ls voor de VNG Juist een teken dat deze wijze van heffing over zichtelijk ls voor de burger. De rechtszekerheid ls daarmee gediend, aldus de vereniging. De VNO vindt de voorgestelde veran dering niet doelmatig. Zij wijst erop, dat er voor de gemeenten geen gron den zijn om op een nieuwe grondslag over te stappen. Het plan zal trouwens niet ln de naas te toekomst zijn beslag krijgen. Staatssecretaris Koning zei gisteren, dat hij er naar streeft de invoering parallel te laten lopen met de reorga nisatie van het binnenlandse bestuur en daarmee zullen nog vele jaren ge moeid zijn l

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1979 | | pagina 11