lederland krijgt Deens model penluchtmuseum Vlasbloemetje *Ü9 Uit brieven van lezers tiatiefnemer Doedo Buining: „In 1980 eerste bezoekers" INDAG 11 SEPTEMBER 1978 BINNENLAND TROUW/KWARTET r Fred Lammers \dOOKN Deze 3d zal In Nederland een ting worden opgericht Bij ip korte termijn wil ko- tot een prehistorisch kim. n w [e ervaringen voor ogen, die op et. rein zijn opgedaan in andere bj, vooral in Engeland en Dene- a, willen wij bij de Nederlandse .in» /ir\ Ironnic mror Viaf akjfang de kennis over, het inzicht e waardering voor de menselij - ïenleving in dat grijze verleden 1 eren, en dat alles gekoppeld g t tijd waarin wij nu leven, le- n «egt Doedo Buining, een veer- »e inwoner van Apeldoorn met K ploma landbouwwerktuigkun- jenieur op zak en de nodige ig op sociaal-economisch ter- is de initiatiefnemer en coör- 'g? r van de plannen voor het cen- a waar de oertijd kan worden eerd. De stichting in oprich- Q"? eet zich inmiddels verzekerd hat medewerking van belangrijke ngen als de Rijksdienst voor )udheidkundig Bodemonder- P iet Rijksmuseum voor Oudhe- ^Leiden, de universiteit in Gro- het Instituut voor natuurbe- ingseducatie, Staatsbosbe- 3ndn de Dienst landelijke eigen- tsirjen in Apeldoorn. Met die steun rug moet het niet zo moeilijk f. Cfet voor de uitvoering van de ioo n benodigde, liefst centraal ge- n d terrein van veertig hectaren te it t llen de zaak meteen goed op- anders komen we over een ,en ar mogelijk voor de onaange- cjda verrassing te staan dat we te ,ng ruimte hebben. We spiegelen 3rbi n Denemarken, waar bij de ed( oskilde al sinds een jaar of een dergelijk centrum in be- Je kunt rustig zeggen dat arken ons grote voorbeeld is. at men in Engeland doet, in ïg ijield, waar een boerderij uit de 1 is gereconstrueerd, ook heel pant. Maar de Deense opzet Iron meer overeen met wat wij sndse factoren lof Horreus de Haas, die de afgelopen jaren op een afgelegen plek in Zuide lijk Flevoland met een groepje vol wassenen het Stenen Tijdperk trachtte na te bootsen, is in dezelfde richting doende. Er wordt overwogen of zijn nederzetting zich ervoor leent als basis te gaan dienen voor het prehistorisch centrum. Doedo Bui ning heeft er zijn bedenkingen tegen. Hij zou liever een bosrijker gebied willen hebben. Waar het centrum, dat grotendeels door vrijwilligers moet worden gebouwd, ook komt, Doedo streeft ernaar reeds in 1980 de eerste bezoekers te kunnen begroeten. Grondregels Doedo Buining ook experimentele archeologie Wat Doedo Buining zo aanspreekt in die ijzertijd? „Het boeit mij enorm dat mensen toen onder haast dierlij ke omstandigheden stand hebben weten te houden. Zij hadden reke ning te houden met de grondregels van het bestaan. Wij denken die re gels vaak niet meer nodig te hebben, maar volgens mij kunnen we die niet blijven negeren. Ik ben geen school meester, die de mensen wel eens eventjes zal vertellen hoe ze moeten leven, maar toch hoop ik dat door dit prehistorisch centrum bij veel men sen wat meer begrip gaat ontstaan voor oorspronkelijke volkeren die in onze tijd leven onder omstandighe den die wij primitief noemen, de Indi anen bijvoorbeeld. De Deense dominee Jensens heeft eens gezegd: „Een volk moet de mo gelijkheid van vergelijken behouden, anders is het als een individu zonder gedachten. „Dat zou de lijfspreuk van onze stichting kunnen zijn. Je kunt leren van de ervaringen die in vroeger tijden zijn opgedaan. Op het ogenblik zijn we mensen te weinig bereid dat te doen". Om hetzelfde effect te bereiken zou je ook de middeleeuwen bij de kop kun nen nemen. Doedo knikt bevestigend als ik dat opmerk. „Toch heb ik het idee dat de prehistorie de mensen meer aanspreekt. In de middeleeu wen waren de levensomstandigheden in vergelijking met die in de ijzertijd al veel meer ontwikkeld. In de prehis torie was alles nog veel puurder en ik geloof dat veel mensen juist dat ele ment zoeken". pordt hier echter niet een na- p van de Deense situatie. Wij em# uitgaan van Hollandse facto- situatie verschilt hier op ver ijlde punten van de Deense. Als over de ijzertijd hebben, den- aan de periode van 700 voor s tot aan het begin van onze ing. Dat was de tijd voordat neinen hier kwamen. Die heb- or een omwenteling in het le- troon gezorgd. In Denemar- 11 de Romeinen nooit geweest, uurde de ijzertijd tot 800 na is, toen de Vikingen van zich spreken." fehistorisch centrum zal ver- tne afdelingen gaan omvatten, lerste plaats komt er een pre- ;ch openluchtmuseum met ge meerde boerderijen en woon- en in een later stadium moge- lfs een nagebootst prehisto- andschap. Die reconstructies aan de hand van de gegevens fravingen hebben opgeleverd, uitgevoerd. In het centrum de mogelijkheid worden gebo- experimentele archeologie te Gedurende een aantal dagen zelf kunnen ondervinden hoe en van onze voorouders, zon- comfort en de techniek van feveer geweest moet zijn. rderij Buining heeft wat dat laatste betreft de afgelopen twee jaar erva ring opgedaan. Ten gerieve van de Apeldoornse schooljeugd is op een afgelegen plaats in het park Berg en Bos een boerderij uit de ijzertijd na gebouwd. Zesde klassers houden daar in de zomermaanden regelmatig driedaagse kampen onder het motto: terug naar de ijzertijd. Via zijn vrouw, die handenarbeid-lessen geeft in Apeldoorn, werd Doedo bij dit werk betrokken. Hij geeft nu leiding aan het project. „De belangstelling voor deze bijzon dere manier om met de geschiedenis kennis te maken is snel gestegen. Het is nu zelfs zo dat een school maar eens in de vier vijf jaar aan de beurt kan komen. De deelnemers, gemid deld 35 kinderen plus vijf volwasse nen per kamp, hebben het niet ge makkelijk. Ze mogen slaapzakken meenemen, maar verder is iedereen afhankelijk van hetgeen je in de bos sen vinden kunt, in het seizoen bos bessen en verder brandnetels en zu ring. Dat wordt dan aangevuld met onbewerkt vlees en brooddeeg. Lan ger dan drie dagen zou zo'n kamp niet moeten duren. Op de derde dag zijn de deelnemers doodop. Ze worden overspoeld met indrukken. Vooral merken de kinderen dat ze erg afhan kelijk zijn van de natuur, een aspect dat in onze samenleving helemaal verloren is gegaan. Opvoedkundig werkt zo'n drie dagen proberen te leven onder ijzertijd-omstandighe den heel goed, daar de kinderen met eigen ogen kunnen zien dat je in het leven diverse maatstaven kunt aan leggen. Degenen die op school nauwe lijks boven de middenmoot uitkomen blijken soms over onontdekte kwali teiten te beschikken. Wat de deelne mers ook opvalt is de enorme ver scheidenheid, eigenlijk de overvloed, aan eten die ze normaal hebben. Ze ondervinden aan den lijve dat de mensen in de ijzertijd moesten eten wat voorhanden was en dat je mor gen nodig hebt wat je vandaag weg gooit. Zuinig omspringen met voedsel is in zo'n kamp erg belangrijk," ver telt Doedo. Serieuze zaak Apeldoorn is niet de enige gemeente die een dergelijk project heeft. Ook Den Haag biedt scholieren gelegen heid zich in een gereconstrueerd ver leden terug te trekken en wel in Steenwijkerwold. In het op te richten prehistorisch centrum zullen ook ou deren tijdelijk terug kunnen gaan naar de oertijd. „Dat lijkt allemaal erg romantisch. Een beetje roman tiek kan geen kwaad, maar het is toch niet van: lekker een paar dagen pri mitief doen. Het is een serieuze zaak, even serieus als onze voorouders in de prehistorie hebben geleefd, want an ders zouden ze het nooit hebben over leefd". Doedo is ervan overtuigd dat nu de belangstelling voor de archeo logie allerwege toeneemt, de tijd er rijp voor is het Apeldoornse project op landelijk niveau te gaan aanpak ken. „In ons land zijn op het ogenblik nauwelijks mogelijkheden voor expe rimentele archeologie. Vandaar dat het ROB ook zo geestdriftig is over de plannen". De Zwolse bioloog dr. Roe- HlHË$ 'SBSBk door Mink van Rijsdijk Het begon in de wachtkamer van het vliegveld in Genève. Ik had me geïnstalleerd met een juist aangeschafte Agatha Christie, toen een jonge vrouw me vroeg of ik Hollandse was en naar Amsterdam ging. Haar vragen bevestigend be vroedde ik direct dat ik mijn boekje verder wel kon vergeten. Ze was heel mooi, niet overdreven maar met kalme chic gekleed. Smetteloos wit waren haar hooggehakte linnen laarzen. Ik vond het heel prettig om naar haar te kijken, hoewel ze naar mijn smaak mooier nog zou zijn als haar lange haren niet zo hel waren geblondeerd. Ze sprak Frans, kwam uit Italië en dat betekende dat we het met eikaars accenten nogal moeilijk hadden. Dat verhinderde haar echter niet mij in een stroom van woordjes te onthullen dat ze een groot en heerlijk avontuur tegemoet ging. In Amsterdam wachtte een man op haar/ mamma mia, DE man. Haar enthousiasme legde mijn Hollandse truttig heid bijna lam, maar haar dunne blauwe bloesje ontnuchterde me weer en deed me vragen of ze geen jas bij zich had. „Nee, moet dat? In Amsterdam? Mijn vriend heeft me verteld dat het in Holland meestal mooi weer is." In gedachten verklaarde ik de vriend ontoerekeningsvatbaar en wees haar op onze degelijk geklede medepassa giers, waarvan een groot deel paraplui en regen jas hanteerde. „Ach," zei ze vrolijk lichtzinnig, „wat ik niet bij me heb, koop ik wel in Am sterdam." Toen we in het vliegtuig zaten, vertelde ze dat ze die nacht niet had geslapen, dat ze erg zenuwach tig was en niet van vliegen hield. „Maar als hij er straks is, wordt alles goed," besloot ze zuchtend. Ze kamde haar perfect vallende blonde haar, spoot een geurtje achter haar oren, bladerde zonder te lezen in een Italiaans tijdschrift. „Wat is uw sterrenbeeld?" informeerde ze. Toen ze wist wat ze weten wilde, keek ze me timide aan. Dat was sneu, ik had die dag van de liefde niets groots te verwachten. Zij wel, werd triomfante lijk vastgesteld. „Gelooft u erin?" vroeg ik wat meewarig. „Ach ja, eigenlijk wel, soms ook niet. Als ik nou maar zeker was dat hij er stond hè." Ze keek me aan, ik zag dat ze bijna huilde. Dat ontroerde me wel, toch kwam ik ook in opstand tegen het onnozele wicht. Wie vliegt er in vredesnaam zomaar even in een dunnen bloes naar Amster dam voor een vent die er misschien helemaal niet eens is? Haar glimlach brak weer door. „Hij zal er vast wel zijn," deed ze zeker. „En als dat niet zo is?" vroeg ik streng. Ze viste een papiertje uit haar tas, waarop genoteerd stond wanneer ze weer kon vertrekken. Een adres van de man wist ze niet. Ze had dus wel met een teleurstelling rekening moeten houden. Haar stemming wisselde weer, de uitdagende zekerheid schrompelde weg. Ze deed me denken aan een blauw vlasbloemetje, dat na enkele regendruppels het kopje al flets laat hangen, maar aan een zonnestraaltje genoeg heeft om weer blauw en dapper te zijn. Op Schiphol hoefde ze niet op koffers te wachten, een weekendtas was haar hele bagage. We nemen afscheid; ze verdween met fiere passen en erg onzekere ogen. Haar parfum en haar zorgen bleven bij me hangen terwijl ik op mijn koffer wachtte. Toen ik eindelijk in de hal kwam, zag ik haar dadelijk, vlasbloemetjes in de regen, een verpieterd huilgezicht, afhangende schoudertjes, kouwelijk in de mooie bloes. Hij was er dus niet. Ik voelde een redeloze woede in me opkomen om die snertvent en die domme gans. Wat een belachelijke show. Ze klampte zich aan me vast. Ik wees haar de informatie, telefoon en toiletten en liet haar daarna nogal ontredderd achter. Wat moest ik anders? Buiten bestrafte een Hollandse bui me acuut af. Tegen mijn wil in stoof ik toch de hal weer binnen. Ze moest dan maar met me mee naar huis. Het hoefde gelukkig niet. Een man was druk doende haar zo te omhelzen alsof hij haar nooit meer zou loslaten. Ze zag me niet, ze zag alleen die sufferd die zo laat kwam en met wie ze heel gelukkig zou zijn volgens de horoscoop tenminste. Als ze hun hersens gebruiken, gaan ze nu eerst een warm vest en een regenjas kopen, dacht ik, maar toen ik nogccns naar hen keek wist ik dat ze daar absoluut niet over piekerden. Luilekkerland Ik word steeds geconfronteerd met jongelui die een kamer zoeken. Ik vind het vreemd dat inwoners van Nederland moeite daarvoor moeten doen. Als een vreemdeling in Neder land komt. wordt er moeite gedaan voor een huis en werk. terwijl er zo veel werklozen zijn. Heeft de regering dan een blinddoek voor de ogen. Als ik in het buitenland als vreemdeling kom. is er geen huis of werk voor me: alleen Nederland is het luilekkerland bij uitstek? Den Haag E. de Munnik Zigeuners (2) Ook ik zal mijn tuin niet ter beschik king stellen van de zigeuners, hoewel ik er best ruimte voor heb. Doch ook niet voor u drs Veerboom of voor een van de elf pastoors uit Ede. En toch onderschrijf ik volledig het stuk van de pastoors. Ik had van u. die drs voor zijn naam schrijft, toch wel een meer gefundeerde stellingname verwacht of het nu voor of tegen is. Alleen dacht ik dat: heb de herbergzaam heid lief, ook in deze tijd geldt. Stadskanaal H. M. Boekhold Nieuwe paus (5) Dat de mis in de ogen van ons protes tanten geen goede zaak is (Christus volbracht het op Golgotha eens en voor altijd) verhinderde mij niet om net als de gereformeerde synode hartelijk en ernstig voor de nieuwe Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op m deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor Hierover of over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas met corresponde ren Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 859 Amsterdam Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld paus te bidden God schenke hem innige vroomheid en grote wijsheid! Wij hebben dit met elkaar gemeen, dat wij dezelfde Heer en Verlosser hebben. Wij horen bij elkaar! Laten wij die eenheid erkennen en zoeken. Dit is ook het gebed geweest van ons aller Hogepriester. Opdat de wereld tot geloof kome. Zie Johannes 17 vers 21. Daarom zijn al die scheidingen zo'n kwalijke zaak. Utrecht A. Witzel Zuiniger! Volgens de energiedeskundige van TNO, ir J. Claus zal een gerichte actie voor energiebesparing, in het jaar Höt DOfD 2000 een totale besparing van 175 miljard kubieke meter aardgas ople veren. En daar moet zo snel mogelijk mee begonnen worden, zegt de heer Claus. Individueel zeggen wij alle maal hartgrondig: JA! Beter nu wat zuiniger dan straks helemaal niets of onbetaalbaar. Maar de schrik slaat mij om het hart als ik openbare ge bouwen binnenkom, zoals scholen, kantoren, flatgebouwen, waar de tro pische warmte je neerslaat en onmid dellijk ramen worden opengegooid om dat „stikkende" zo snel mogelijk naar buiten te laten: nu al, de winter is nog niet eens begonnen. En als de gebouwen leeg zijn Is er dan niemand, in welke school of kantoor dan ook, die als laatste de thermostaat op 12 of 15 kan zetten? Is daar niemand voor? Of kan niemand helpen herinneren? Rozendaal F. Vos Zr. Naar aanleiding van de door u geci teerde opmerkingen van de heer Her- rema, de voorzitter van het bestuur van „Het Dorp" rijzen bij mij enkele vragen. 1. Bestaan er voor de werkne mers van „Het Dorp" geen behoorlij ke sociale voorzieningen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensi onering. e.d.? 2. Als een werknemer om bovengenoemde redenen de dienst verlaat, gaat het bestuur dan in paniek „her en der informeren" om een sociaal verantwoorde regeling te produceren? 3. Wanneer het bestuur een regeling heeft ontworpen die „bij het inkomen en kaliber van betrokke ne past", heeft men dan nóg geen idee omtrent de wijze waarop de zaak gefi nancierd moet worden? 4. Aangezien het bestaan en de verzorging van invaliden meestal een armoedige be zigheid is voor invaliden èn verzor genden. verdient het dan geen aanbe veling om het uitgeven van dergelijke bedragen, waarmee door liefdadig heid verkregen fondsen worden aan getast. te voorkomen door het treffen van adequate maatregelen zoals die bij bestaande „situaties werkgevers- werknemers" normaal en gangbaar zijn? 5. Valt uit de reacties van de heer Herrema op te maken, dat één van de vele mogelijkheden is dat de Invaliden er toch voor moeten op draaien? Zou het in dat geval niet rechtvaardig zijn dat de „bestuursle den" zelf die 4.5 ton plus renteverlies gaan financieren? Apeldoorn J. Martens Midnight Suggestie voor het vervolg op Mid night Express: Surinaamse Jongen in Hollandse cel Almen C. Schoneveld-Blikman Vragen uitsluitend in envelop sturen naar postbus 507. 2270 am Voorburg. Per vraag een gulden in postzegels, het liefst In waarden van 55 en 45 cent bijvoegen. Beslist niet aan de buitenkant opplakken. Geheimhouding verzekerd. Briefkaarten worden terzijde gelegd. r stond enige weken geleden t in Trouw, waarin de naam Israëlisch ziekenhuis ge- dat de ongebruikelijke Rambam draagt. Wat is dat i naam? Voor een Nederlan- die wel merkwaardig. ird: Rambam is de afkorting naam van de heel beroemde frde rabbi Maimonides (1135- abbi Moosjee Ben Maimon). in bekend en vereerd vanwe- bijbelkennis en uitleg, maar zijn grote medische ervaring, lijfarts van verschillende ka- Egypte, waarheen hij met ilie de wijk genomen had, it verblijf in Spanje voor Jood- irden onmogelijk werd. Men de vreselijkste ziekten door imonides behandeld en gene- len, zodat zijn naam allengs it werd als aanduiding voor *;te. Op dezelfde manier wor- [k tegenwoordig nog bepaalde genoemd naar de man. die ze of die een bepaalde behan- larvoor had voorgeschreven, ide uitdrukking: Krijg het il, waarbij de aangesprokene il naars toegewenst wordt (ver- Val dood. of krijg de pip of iets i Jks), is met deze achtergrond begrijpen. Wie dit niet weet, 'el even op van de naam van kenhuis, maar in Israël wordt &am met eerbied uitgesproken. Op een foto van prinses Bea- China at zij met eetstokjes, lat daar nu werkelijk nog alge- [edaan? En hoe doet men dat Ik? mjè ip tord: Niet in China alleen, maar dat wil, kan ieder die in een restaurant gaat eten, die stokjes (meestal chopsticks ge noemd) vragen in plaats van vork en mes. Meestal krijgt men daar dan een porceleinen lepeltje bij, voor de spij zen, die vloeibaar zijn. Nu kan men verschillende fouten maken, bijvoor beeld een stuk of drie van die stukjes bij elkaar vastpakken bij het dunne eind en met de zo ontstane spaan het eten in de mond schuiven. Wie kijkt hoe andere mensen dat doen, ziet deze fout wel in. Een ergerlijke fout wordt vaak gemaakt door mensen, die onder grote hilariteit deze stokjes hanteren. De gastheren vinden zoiets zeer onbeschoft, maar laten het niet merken. Men zij dus gewaarschuwd! Hoe het dan wel moet? Probeer het eerst thuis, voor u uzelf in het open baar eraan waagt. Leg een stokje in de holte tussen duim en wijsvinger steunend op de ringvinger. Het twee de stokje houdt u vast als een pot lood. Daarmee grijpt u iets van het heerlijks voor u en dat steekt u in uw mond. Het duurt wel iets langer, voor u uw kommetje rijst leeggegeten heeft, dat wel. Allerlei heerlijke Chi nese recepten, compleet met goede illustraties zijn te vinden in het blad Tip. een gezellig informatieblad, dat echter alleen te koop is in de super markt. (augustusnummer-8) Een rectificatie: Heel toevallig kwa men we er achter dat wij al een hele tijd een verkeerd telefoonadres door gaven en daarmee mevrouw Wonnink Maandagsdijk 2 te Barchem lastig vielen. In het huis waar zij haar mo demagazijn nu al twee jaar heeft, was vroeger gevestigd het Selfbrouwhuys. Elk jaar omtrent deze tijd vraagt men ons naar gegevens over het maken van allerlei soorten wijn en dit Self brouwhuys, waar men niet alleen alle ingrediënten en utensilia, maar ook receptenboekjes kan aanvragen, hoorde, met enige andere adressen bij ons antwoord. Op deze manier hopen wij die fout te herstellen: Het adres, waar men een prijslijst aan kan vragen om bestellingen te doen. is thans gevestigd Thorbeckelaan 1 Postbus 119 Lochem, tel. 05730-2048 of 05750-11483. Onze lezeressen die appel- en bramenwijn wilden maken, vinden in het receptenboekje vol doende informatie. Wij raden u aan, niet op uw eigen houtje flessen zon der waterslot te gaan vullen met het hevig gistende vruchtensap, want een gesprongen fles met bijvoorbeeld bramen- of bosbessensap is een ramp van viezigheid en niet te verwijderen vlekken. Koper: Nauwelijks was de maandag krant bezorgd of het eerste telefoon tje kwam al over het opknappen van koper. Nu hebben wij alle mogelijke manieren daarvoor in ons archief, maar dit was voor ons en waarschijn lijk voor onze lezers iets bijzonders Onze lezeres vertelde ons. dat koper het mooist en het schoonst werd als men het een of meer dagen in kaaswei gedompeld liet staan. Maar dat kun nen natuurlijk alleen maar mensen doen. die de beschikking hebben over dit afvalprodukt bij de kaasberei ding. Volgens onze lezeres zijn dat er echter nog een heleboel. Het vocht wordt zuur en het vuil verdwijnt. Hierna werden nog een paar gegevens uitgewisseld over kaas maken op de boerderij en dat resulteerde in een uitnodiging om eens te komen kijken in het Linschotensche. Dat wordt dan wel op een woensdagmiddag nu de vakanties voorbij zijn, maar we doen het graag. Onze zegsvrouwe vertelde dat er nog heel wat boerderijen zijn, waar men mag komen kijken en ko pen. De adressen zijn vermeld in de publicaties van Public. Relations van Landbouw. Vraag: Ik had. wachtend voor een stoplicht in het spitsuur een klein contact met de wagen rechts van mij. Het was onmogelijk de wagen te ver laten en alles eens te bekijken. Ik wenkte de automobilist van deze wa gen naar een rustige plaats en ging daar staan wachten, maar er kwam niemand. Toen heb ik de politie ge beld. waarop een agent kwam. die mijn auto aan alle kanten bekeek, constateerde dat er geen schramme tje aan zat. maar verder naam en adres opschreef. Wat kan er nu nog gebeuren of ben ik van alles af? Antwoord: U handelde in elk geval correct. Laten we hopen dat de ande re partij er ook zo goed afkwam. Wij hebben niet precies gezien, hoe en wat er gebeurde. Als de man fout is geweest, had hij reden om niet achter u aan te gaan. Was u fout, dan zal hij wel naar de politie gaan om dit te melden, maar als er bij u in uw kleine wagen geen schrammetje te vinden is. zal het wel mee vallen. Maak maar niet te veel zorgen en probeer het spitsuur te mijden. broedt de kolgans in het uiterste noorden van Siberië. Wij zagen echter in juli in Eernewoude 3 volwassen ganzen met vier jongen. De jongen waren nog in het grijze dons, de vol wassenen hadden rode snavels, rode poten, witte band tussen snavel en kop. Achteraf las ik dat ik op de buikbanden had moeten letten, maar ze waren rustig aan het grazen Antwoord: Wij menen ook dat het kolganzen waren, alleen de kleur voor snavel en poten is meer rose dan rood te noemen. De kol op de snavel is wel evident. Het is natuurlijk, dat u die vogels niet ging opjagen, om de vlek ken op borst en buik te kunnen waar nemen. Volgens de boekjes horen ze hier niet, maar ook bij ons in de buurt, ln de Raaphorst te Voorscho ten hebben we ze wel eens gezien. Vraag: Ik heb een nogal oud horloge. Lopen doet het niet, maar ik geloof dat het toch wel Iets bijzonders is: het is een dik geval met 2 cm (met kast 3 cm) dik en zal wel zilver zijn. Een mooi inwendig uurwerk en de naam David Rivers London komt erop voor Vraag: Volgens onze vogelboeken Antwoord: De naam David Rivers (Riversons) is niet onbekend. In het handboek Old Clocks and Watches and their makers Britten i wordt een D.R. genoemd, watchmaker in Lon don 1789-1795. Voorts in het boek: Old Clocks van Baillie: D. R. London Bridgewater 1745, 1753-1775 en verder nog verschillende mededelingen van verkopingen in 1766, 1773 en 1815 van horloges gemaakt door David Rivers of zijn zonen. Een van deze horloges werd in 1775 bij een openbare verko ping in een pandjeshuls verkocht. We concluderen dat u een horloge heeft van ongeveer 200 jaar oud en het zou wel aardig zijn als men het weer aan de praat kon krijgen, maar dat is geen werk voor een leek of voor ie mand met nog niet veel ervaring. U woont nogal een eind bij ons uit de buurt, zodat we u moeilijk naar onze expert kunnen verwijzen, maar in de grote musea, waar u vlak bij woont, zal men het adres van een betrouwba re restaurateur van antieke uurwer ken wel willen geven. Vraag: Onze Keizerskroon heeft prachtig gebloeid deze zomer. Moe ten we nu de bollen uit de grond halen? Antwoord: De Keizerskroon (Frittila- ria Imperialis fam Liliacaeaei is zoals de naam doet raden, een lelleachtige. een prachtig bolgewas dat ook in gematigde streken voorkomt (hier te lande worden slechts twee van de zestig varie?teiten gekweekt. Als de plant het al goed doet in bij voorkeur zandige kleigrond, moet u de bollen rustig laten staan. Uit ervaring weet ik. dat deze plant een paar Jaar nodig heeft om na het verplanten weer tot bloei te komen. Geen verse mest ge ven. Na de bloei verdroogde stengel en dito bladeren wegnemen. In de rusttijd niet extra sproeien Een broertje van uw plant is de Kievits bloem of het Kievits-eitje, dat in het wild in vochtige weiden groeit en ook in wilde tuinen. In de maanden april en mei kon men de hangende witte en paarse tulpjes waarnemen Vraag: Onze kinderen hebben heb ben hun kamers versierd met allerlei stickers en posters Nu willen ze iets anders, maar die kleefrommel gaat er niet af. Het behang moet toch veran derd, dus dat is niet zo erg. maar o. die deuren. Het gaat niet met benzi ne. niet met spiritus en als Je het met aceton probeert, bederft de verf Antwoord: Probeer het eens met et her Dat heeft een abonnee ons ver teld. Toen hadden we net alles, met verf en al van de deuren afgetrokken, het hout glad geschuurd en bijge verfd. Er is ook plakband, dat verwij derd kan worden, maar deze opmer king komt voor u als mosterd na de maaltijd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 7