1 L— Radio erg geschikt voor verslaggeving „Tour" Personalia ALS DE NEVELS WIJKEN TV COMMENTAAR HÉ,IE KUNT ER IE VREEMDE GELD MET DE VREEMDSTE CHEQUES BETALEN...! Radio en televisieprogramma's Orde van de dag DE GRENSWISSELKANTOREN. Donderdag begint vast programma Hilversum 3 Huldiging van voetballers op televisie Oude grafstenen opgegraven DINSDAG 27 JUNI 1978 RADIO EN TELEVISIE TROUW/KWARTET Ik ben over de hele linie niet ontevre den. Een tweede plaats bij het we reldkampioenschap voetballen is toch ook best aardig. Hoewel een aantal prominenten in de studio van de NOS In Hilversum toch wel een wat andere mening had. Misschien hebben die kenners het zijn ten slotte mensen uit de praktijk ei genlijk wel gelijk. Als je er na een paar nachtjes slapen nog eens over nadenkt, dan is het toch wel erg ver velend om twee keer achter elkaar in de finale te moeten verliezen. En van het gastland nog wel. Over de manierwaarop wil ik het niet hebben. Er zijn voldoende collega redacteuren die daar over schrijven. Ik beperk mij tot het televlsiegebeu- ren. Dat was overigens niet niks. Je zal maar een hand in het verband hebben en dan moeten ervaren dat anderen vinden dat je daarmee niet mag meedoen. Of Je zal maar Itali aans bankdirecteur zijn en nu Ineens met een fluitje in je hand en een gele en rode kaart op zak de wei in worden gestuurd om voor de ogen van. zeg gen de tellers, meer dan een miljard televisiekijkers examen te moeten doen in de wetenschap dat jouw land van die Nederlanders heeft verloren. Of Je zal Oostenrijker zijn en met een vlag in de hand, terwijl je anders een fluit hanteert, moeten zeggen of die spelers wel of niet goed doen met die aframmeling van die Nederlanders tegenover Jouw landgenoten in het achterhoofd. Ik was blij dat ik gewoon thuis zat En weet je waarom ik nog veel blijer was? Dat ik geen Duitser ben. Want wat daar gepresteerd wordt grenst helemaal aan het onvoorstelbare. Het scherm bracht dat allemaal in mijn kamer. Vla een van de Duitse zen ders. Die sukkels van voetballers kwamen in de Heimat terug en de beschuldigingen rolden over en weer. Er was zelfs een verslaggever die de heer Schön, de coach van onze ooster buren zoals u weet, midden in zijn gezicht van grove fouten beschuldig de. Alsof die man in zijn eentje de beker in Duitsland had kunnen hou den. Volkshysterie van de slechtste soort Nee, dan is het hier beter. Op het moment dat u dit leest zullen onze spelers wel in Nederland terug zijn. De televisie is daarbij, rechtstreeks, zoals dat behoort. Om te tonen hoe vermoeiend zo'n lange vliegreis wel is en om te laten horen wat de heer Van Agt meer wielrenner of thans acro baat? van voetballen weet En om de spelers en hun aanhang op paleis Soestdijk te volgen, naar ik mag aan nemen. Die jongens hebben ons van uit Argentinië veel aangename kijk- uren bezorgd. Het ging niet altijd even goed, en vaak wisten wij hier achter het toestel alles beter. Maar zij hebben het toch geflikt. En daarvoor moeten ze worden bedankt. Het is jammer dat die beker aan de andere kant van de oceaan blijft maar zo'n ramp is het nou ook weer niet De wereld is niet vergaan, zoals het bij onze oosterburen wel leek. Voor ons is het nu gewoon dinsdag. De heer Videla kan zijn gang weer gaan ondanks alle protesten, of moet ik zeggen dank zij? De heer Happel gaat weer naar Club Brugge en Jan Zwartkruis zal wel eens laten zien hoe we het moeten doen om in 1982 dan toch eindelijk die beker te pakken. Spanje is tenslotte veel dichterbij en driemaal is scheepsrecht nietwaar? En wat doen wij nuchtere Nederlan ders? Wij gaan over tot de orde van- dé dag, al zullen we deze week nog wel veel, zeer veel over voetballen horen, zien en lezen. Wij richten ons kijktoestel weer op het gewone (bui tenlandse) seriewerk dat de Neder landse televisie ons bij gebrek aan geld en mankracht in de zomer voor-, zet. Daar zullen we het mee moeten doen, het is niet anders. Ik kom daar vrijdag graag nog even en dan voor de laatste keer bij u op terug. AD INTERIM ASTERIX EN DE OLYMPISCHE SPELEN (ADVERTENTIE) Voor't wisselen van al uwvrecmdgeld en reischeques.'t Verzilveren van groene betaalcheques. Eurocheques, girobetaalkaarten en girokascheques. En - via de diensten van de N.V. Crediet- en Depositokas - ook voor sparen, hypotheken, kredieten, toonderstukken, (reis-)verzekeringen. U kunt terecht bij liefst 60 Grenswisselkantoren. Op de vréémdste tijden.Op stations en aan de grenzen! Meer informatie: 020-221324 De gemakkelijkste portemonnaie voorvakantiegangers. (Namtnwtrfcjnj: van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, N.V. AMEV en Pierson. Heldring Pierson N.V). Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Met de finale van het wereldkampioenschap voetbal is het ene sportspekta- kel nog niet van het televisiescherm en de radiomicrofoon weggerold of het andere peddelt er alweer voor met de Tour de France, die donderdag in Leiden begint en tot en met zondag 23 juli duurt. Aangezien de wielersport uitermate geschikt is om door het snelle medium radio te worden verslagen zullen de komende weken de programma's ln de middaguren op Hilversum 3 in het teken van de tour staan. Met zekere regelmaat zal de televisie, steeds aan het begin van de avond, haar opwachting maken met tournieuws. De NOS-radto, die de verslaggeving verzorgt, zal evenals vorig Jaar wer ken volgens de horizontale program mering. Dat wil zeggen dat vijf vaste disc-jockey's een vast uur voor hun rekening zullen nemen. Het zijn Felix Meurders, Lex Harding. Ferry Maat, Jan van Veen en Joost den Draaier. Een team sportverslaggevers zal met directe reportages, reportageflltsen, voor- en nabeschouwingen indrukken geven van de wielerronde. Het team bestaat uit Heinze Bakker, Theo Koomen en Hans Prakke. Produktie en eindredactie berusten bij Rob van der Gaast en George Tor. Gedurende de Tour de France zal iedere dag van 10.03 tot 10.06 op Hil versum een voorbeschouwing worden gegeven over de etappe die die dag moet worden verreden. Tussen half zeven en zeven uur 's avonds volgt als vast gegeven een nabeschouwing van de verreden etappe en een opgave van het algemeen klassement De radiomakers van de NOS zullen gebruik maken van dezelfde techni sche uitrusting als verleden jaar. Die bestaat uit twee volgwagens. voor zien van een zender en een ontvanger, een motor met dezelfde apparatuur en het NOS-vliegtulg. Dit vliegtuig fungeert weer als het doorgeefstation bij de radioverslaggeving. De ervarin gen van vorig jaar worden goed genoemd. De vaste piloot van het NOS-vlieg- tuig, Charles van der Heyde, heeft er dit jaar nog een taak bijgekregen. Hij zal aan het begin van de dagelijkse touruitzendingen voor de luisteraars het weerbericht doorgeven voor het gebied waar de Tour-etappe die dag doorheen gaat. Dit weerbericht is ge baseerd op gegevens die hij van di verse weerstations op Franse vlieg velden betrekt. Tennis Tot en met zaterdag 8 juli zullen naast de reportages van de tour flit sen worden opgenomen van het ten nistoernooi in het Wimbledon-stadi- on door verslaggever Bep van Houdt. Van 15 juli tot en met 20 juli zijn eveneens flitsen te horen van de Ne derlandse zwemkampioenschappen in Amersfoort met als verslaggever Henk Lichtenveldt. Op zaterdag- en zondagmiddag zal in Radio Tour de France bovendien aan andere spor ten aandacht worden besteed. De Nationale Hitparade zal ln de tour-periode worden verplaatst van de vrijdagmiddag naar de woensdag avond van 19.02 tot 21.00 uur op Hil versum 3. Het sportprogramma Langs de Lijn begint in die periode om 21.00 uur in plaats van om 19.30 uur op Hilversum 3. Televisie De televisie-uitzendingen van de tour zullen donderdagmiddag om half vijf op Nederland 1 beginnen. Tot zes uur zullen beelden worden gegeven van de proloog, die bestaat uit een Indivi duele tijdrit over vijf kilometer. Vrijdag volgt van 11.15-12.15 uur op Nederland 1 een rechtstreekse repor tage van het laatste gedeelte van de eerste etappe, die van Leiden naar St. Willebrord voert Een samenvatting hiervan en het tweede deel van deze etappe van St Willebrord naar Brussel wordt van 18.15 tot 18.50 uur op Nederland 1 uitgezonden. Op deze laatstgenoemde tijd zal er iedere dag pp het eerste net een samenvat ting van de etappes worden uitgezon den. Op de zondagen zullen de uitzen dingen zijn van 18.05 tot 18.30 uur. Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM De NOS zal vanoch tend een rechtstreekse uitzending voor televisie verzorgen van de aan komst op Schiphol van het Neder landse voetbalelftal en van de toe spraak van minister-president Van Agt. De uitzending is om half negen op Nederland 1. Deze reportage zal ongeveer anderhalf uur duren. Tegen twaalf uur wordt de uitzending hervat met een direct verslag van de ontvangst van de spelers door konin gin Juliana op paleis Soestdijk, even eens op het eerste net Een samenvat ting van de reportages van vanoch tend wordt vanavond uitgezonden tussen zes uur en kwart voor zeven op Nederland 1. Speciaal vandaag Wereldkampioenschap voetbal Aankomst van het Neder lands elftal op Schiphol en toe spraak van minister-president Van Agt Ned. 1/8.30 Ontvangst van het Neder lands elftal op Soestdijk Ned. 1/12.00 Samenvatting van beide bo venstaande evenementen en een reportage van de rondrit door Amsterdam Ned. 1/18.00 De NOS zendt een program ma uit, dat werd gemaakt van het Festival of Fools dat onlangs in het Vondelpark in Amster dam werd gehouden en waar clowns, zangers en dansers uit vele landen optraden. De film van vanavond is gemaakt door de Israëlische regisseur Jac Katmor Ned. 1/22.10 In de derde aflevering van Ik, Claudius weigert ^Augustus Ti berius naar Rome terug te laten keren, ondanks het aandringen van Livia. Intussen is er alweer een onverklaarbaar sterfgeval in de keizerlijke familie N Ned. 2/22.15 De Vlaamse televisie is be gonnen aan de herhaling van de eertijds beroemde Britse serie Cultuur en beschaving (Civilisa tion) van sir Kenneth Clark België 1/20.40 In Moet Jan Soldaat het voor het zeggen hebben? gaat het over de inspraakmogelijkheden in het leger Hilv. 1/21.10 BURGEMEESTERS Tot burge meester van Putten is per 1 augustus benoemd de heer A. J. Berkhout te Arnhem. De heer Berkhout is 46 jaar en sinds 1974 wethouder van Arnhem. Hij is hervormd en lid van CDA/CHU Per 16 juli is benoemd tot burge- .eester van Maasbracht de heer P. J. aes te Maasbracht. Hij is 44 jaar. Sinds 1972 is hij secretaris van het stadsgewest Roermond. Hij is rooms- katholiek en lid van het CDA/KVP. «I SCHIERMONNIKOOG Tijdens grond-werkzaamheden op Schier monnikoog zijn bij het nationaal-his- torisch museum twee oude grafste nen opgegraven die op een oude put lagen. De grafstenen komen uit de jaren 1780 en uit het jaar 1786. Het betreft de periode dat het eiland in handen was van de familie Stachou- wer en het dorp zich nog aan de westkant van het eiland bevond. Men zal via de gemeente nog nagaan om welke personen het gaat, op de graf stenen staan namelijk nummers. „Ik ben ervan overtuigd dat je straks thuis met veel zorg omringd zal wor den. Dat je ouders en de mensen waar je verder mee in aanraking komt heel erg hun best zullen doen jou te helpen." „Ik kom er wel weer bovenop; maar nu' lijkt alles zo ongelooflijk. Eerlijk gezegd dacht ik meer aan wat de laatste tijd is voorgevallen, vooral met Vorlënd. U zult het wel gek vin den; maar weet u wat ik graag wil? Vorlënd nog een keer spreken, hem laten weten dat ik niet haatdragend meer ben tegenover hem. Wat denkt u? Is dat wel goed?" „Natuurlijk is dat goed en het tekent je karakter kind. Daar heb ik me dus niet in vergist. Ik wil alleen niet dat je zonder begeleiding bij hem komt." „Ik moet een tolk meehebben? Wilt u dat doen?" „Jawel; en dan heb ik ook nog een wens: dat we vanmiddag nog geza menlijk een maaltijd gebruiken: on derduikers en gevangenen en kloos terlingen samen. Wat vind je daarvan?" „Een geweldig idee; dat is een trek van üw karakter." „Zullen we meteen gaan?" Vorland zit somber starend in zijn hok. De dagen verglijden voor hem tragisch langzaam en alle dagen wordt hij herinnerd aan zijn smadelij ke gevangenneming. Zodra de deur wordt losgemaakt, springt hij op. „Goedemorgen," begroet de abt. Vorlënd bromt iets onverstaanbaars, maar is plotseling strak gespannen als hij Els ziet. Dat monster, knarse tandt hij. Hij balt machteloos de vuisten. Ook Els begroet hem. maar narrig draait hij zich om. De abt schudt zijn hoofd. „Geef het maar op," zegt hij zacht Maar Els is vastberaden. „Her Vor lënd?" Een nijdige snauw is het antwoord. „Zij wil u iets vragen, Vorland en het is misschien wel goed als u luistert." „Niet naar haar!" „Zoals u wilt; maar dan zal ik u eerst iets vertellen wat ik nog niet van plan was te doen." De abt windt zich op over het gedrag van Vorlënd. ,,'t Zal wel niet veel bijzonders zijn." „Voor u niet maar voor ons wel: Duitsland heeft gecapituleerd." Alsof hij gestoken wordt door een wesp springt Vorlënd woedend naar voren. „Dat is niet waar! Dat is gelogen!" „De oorlog is voorbij, Vorland, of u het gelooft of niet" Met grote ogen staart hij hen om beurten aan. „Voorbij?" stamelt hij plotseling uit het lood geslagen. 'Westfriesland' - Hoorn „Voorbij? En Duitsland geeft zich over?" „Zo is het, Vorland. De tijd komt nu om een toontje lager te zingen, maar ook de tijd om elkaar opnieuw te leren begrijpen." „Wat moet die meid hier?" „Die meid is een dame waar u nog iets van zou kunnen leren, Herr Vorland." „'t Zou wat." „Wil je nog iets tegen hem zeggen Els, of zullen we gaan?" „Een paar woorden, dat geeft mij bevrediging over iets wat ik later nooit meer goed zou kunnen maken." „Zeg het maar, als hij niet luistert is het niet jouw schuld." „Herr Vorland, nu de oorlog voorbij is wil Ik graag dat u één ding goed beseft We gaan een vrije tijd tege moet en moeten leren bevriend met elkaar om te gaan. U hoeft mij geen vriendin te noemen en ik zal u nooit een vriend vinden, daarvoor is er te veel gepasseerd. Maar u moet wel weten, dat nu alles voorbij is, ik graag wil dat u gelooft dat van mijn kant geen haat meer bestaat. Wat gebeurd is, is gebeurd en zal ik nooit meer' vergeten. Probeert u ook de redelijk heid van ons handelen in de oorlog in te zien." „Niets is redelijk in een oor log als het tegen de wetten ingaat." „Vergeet dan niet dat die wetten door ons niet aanvaard werden, Vorlënd. En dat is mijn laatste woord." Vorlënd draalde zich abrupt van haar af. Een ogenblik had hij de neiging haar te zeggen dat alles op een vergis sing gebaseerd was. Maar wat voor zin heeft het? Waldman komt niet meer terug, dat is zeker. En als straks die vriend van haar boven water komt zal ze een geweldige meevaller hebben. Ze zoeken het verder maar uit. Zo laat Vorlënd bewust een kans voorbij gaan om een medemens ge lukkig te maken. De kloosterlingen, onderduikers en Duitsers zitten in dezelfde zaal aan de maaltijd. De Duitsers onwennig;^ kijken schuw naar het vrolijke g schap. Vorlënd ontbreekt; hij wei^ de zeer beslist in de vreugde te del De maaltijd verliep in prettige stt ming en ook de Duitsers kwamen f Aan het slot spreekt de abt hen tj „Nu de tijd van vijandigheid voi is komt een nieuw tijdperk. En moet ingeluid worden door elkaaitt begrijpen en te vergeven." Op 4 moment was iedereen daar toe r reid, maar de tijd zou leren of mogelijk was. m De onderduikers zaten te spring, om weg te komen. Ze wilden de m sen die hen zo goed verzorgd hadf' niet teleurstellen, maar waren blij toen het sein tot opbreken wi. gegeven. j Hoe dichter bij huis, hoe stiller], werd. Na alle spanningen van de ar lopen tijd besefte ze nu pas goed Jg mooi het had kunnen zijn als Beifc geweest was. Doeke nam haar oi£, gemerkt op en nam zich voor aandacht aan haar te besteden. fl zou de moeite waard zijn. Diezelfde week barsten overal or feesten los en iedereen host en da^e en zingt. Doeke neemt Els een av« mee uit wanneer er een vuurwerk! worden afgestoken. Els is nog steb» in een oyergangsstemming, nog los van Bert. Ze kan er niet genieten en denkt terug aan de avr met Bert toen de zoeklichten sd' nen. Direct na afloop gaan ze iP huis, Doeke ontgoocheld, Els inf~ put. 1 Dan beginnen ze aan de opbouwt de hoeve. Els helpt mee waar mC lijk is en bij het vorderen van», bouw komt ook haar oude veerkra terug. Af en toe neuriet ze een zwijgt dan plotseling, alsof ze schaamt. Haar geestkracht winti langzaamaan van haar neerslacti heid. Opnieuw bloeit er een bloem het oude erf van de Meesterhof fleurig en mooi; maar stiller, nj gerijpt. Het kan niet lang meer du of ze zal opnieuw ontdekt wort Genoeg Jongens willen een kaP wagen, durven niet goed omdat i ongenaakbaar mooi lijkt. Het is f steeds Bert die ertussen staat. L Hoe lang nog? (Wordt ve Radio vandaag HILVERSl'M I l»t n en FM kinalen. AVRO 7 00 Nieuws 7 02 (S) AVRO-klok (7 30 Nieuws. 7 41 AVRO's radiojournaal) 8 30 Nieuws 8 36 Gymnastiek voor de vrouw 8 45 De Groenteman 8 50 Morgen wijding 3 00 (S) Vcrstild-Flitsend. klassie ke muziek NOS 9 15 Werken moet. zo ben je opgevoed, informatief programma AVRO 10 00 Radio Lawaaipapegaai 10 10 Arbeidsvitaminen (10 30 Nieuws 10 33 AVRO's Radio-journaal) 11.30 (S) Ron dom twaalf 12 26 Mededelingen voor land en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.41 AVRO's Radiojournaal. 12.35 Europa van morgen, feiten en commentaren. 13 10 (S) Pianomu ziek 13 25 Beursplein 5 13 30 'n Middagje AVRO. gevarieerd programma (15.30 Nieuws. 15 33 AVRO's Radiojournaal 17 00 Voor ons gemaakt (door ons ge kraakt 17 20 OVERHEIDSVOOR LICHTING De Nederlandse Antillen. AVRO 17 30 Nieuws. 17 32 AVRO's Radio journaal. 17.50 Topprs van toen, muziek programma P.P.: Uitzending van het CDA AVRO 18 30 Nieuws 18 41 Per Sal do 19 00 Trefpunt NOS 19.15 (S) Ac- coord AVRO 20 00 (Si Operettefragmen ten 21.10 Moet Jan Soldaat het voor het zeggen hebben, informatief programma 21 40 De Ie Show 21 45 De Wie Show 21.50 De Waai-Show 21.55 De Weg-Show. 22.00 CS> the Sky masters, lichte ork muz. 22.30 Nieuws. 22 40 AVRO's Radiojournaal. 22 55 (S) Easy Lislening 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II (402 m en FM-kanalen) 7 no Nieuws 7 II Ochtendgymnastiek 7.20 Het levende woord. 7.25 Badincnc. klassie ke mu/ick 7 54 Overweging. 8 00 Nieuws. 8 11 Echo 8 30 Aubade, klassieke muziek 9 De letter M. (9.30 Scheepspraat. 935 Waterstanden.) 10.30 Nouhoorjehetook censvancenander. cabaret varia ties op een thema (1100 Nieuws 11.30 Ouder worden we allemaal 12 00 In „dc Boerderij". OVERHEIDSVOORLICHTING 12 49 Uit zending voor de landbouw 13 00 Nieuws KRO 13 II Echo magazine 13 40 Boeken wijsheid 14 00 Dinsdagmiddagtheater: Het zoenoffer, hoorspel 15 00 In de wacht kamer 1600 Nieuws 1603 Spreekuur. NOS 17.00 Koffiedik 17 20 (Sl Eurolight 17 40 Knollen voor citroenen. 17.50 Ge dicht 17 55 Mededelingen. 1800 Nieuws. KRO 18 11 Echo 18 30 (S) Op vleugels piano-improvisatie 18.50 Verkenning 19 00 (S) Voor cantor, koor en volk. 19.3C (S) Zin in muziek 20 00 Nieuws. 20 Of Overweging. 20.14 (S) Simone Boccanegra opera van Vcrdi. 22.30 (S) Klassieke piano werken. NOS: 23.00 Met het oog op mor gen. met om 23.05 Actualiteitenoverzichi Radio TV. 23.10 De krant van morgen 23 20 Den Haag Vandaag. 23.55-24.0C Nieuws. HILVERSUM III <445 m en FM-kanalen) VARA: (Van 7 00-8 00 uur actualiteiten via Dingen van dc dag.) 7.02 (S) Gesodcmeur- ders. 9.03 (S) Pep-op-drie 11.03 (S) Drie draait op verzoek van 12.03 (S) VARA's zoekplaatje. 14 03 (S) Spilsbeeld Ï6.03 <S) Elpee top dertig. 17.03 (S) Alfred Lagarde. NOS. 18.03 De vacaturebank. 18.10 (S) Avondspits. VARA: 19.02 (S) Poprekon- struktie. 20.02 (S) Nashville. 21.02 (S) Pop- donder 23.02 (S) Wachten op midder nacht. 0.02 (S) Nacht drie-draai, and all that jazz. 1.02 (S) Nacht drie-draai... en nog zo het een en ander. 2.02 (S) Peter Holland. 5.02-7.00 (S) Truck. HILVERSUM IV (FM-kaaale^ TROS: 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Capriccio: Klassieke kamer- en orkestmuziek. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Als reizigers onderweg. 9.30 (S) Van heinde en verre. 10.00 (S) Opus tien tot twaalf: Klassieke muziek 12.00 (S) Inter mezzo: Muziek van Engelse componisten. 13.00 (S) De meest verkochte klassieke tien. 13.30 (S) Koren-Korpsen. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Om de kunst. 14.30 <S> Guitariteiten. 15.00-17.00 (S) Belcantorium: Radio Kamerorkest met solisten: Klassie ke muziek. STAD/RADIO AMSTERDAM (240 m) 12.00-13.00 Actualiteiten en muziek. (12.05 Uit in Amsterdam. 12.15 Proloog Amster dam Sociaal. 12.30 STAD in de stad, met' de Prijsvraag.) 17.00-19.00 Actualiteiten en muziek. (17.15 Uit in Amsterdam. 17.30 Amsterdam Sociaal.) TV vandaag 18.50 NOS: D« lab«lt)«akranl 21.55 NOS: Oen Haag vandaag 22.10 Festival of Foots, a 22.35 NOS: Journaal NEDERLANDB 18.58 EO: De Waüona. tv-aane 19.50 Nahe4va8envandefegen.nah*giüm 20.20 Renettaance. muziekprogremma 20.45 Geïnspireerde bewogmg. gesprek 21.37 NOS: Journaal 18.50 TROS: Caimero 10.12 Oe TROS Top 50 20.00 NOS: Journaal 20.27 Oerdek, rwsdaadse 21.28 Aktuatv 22.15 Ik. Claudius, tv-serie 23.20 NOS: Journaal DUITSLAND "lïi.OO OC) Journaal. 11.05 (K) Aktualiteiten. 11.25 (K) Deutschlands wilder Westen 1797. tv-serie. 12.15 (K) Amusementsprogramma. 13.00 (K) Kon traste. 13.30 (K) Umschau. 13.55 (K) Perso verzicht. 14.00 14 10 (K) Journaal. 17.15 (K) Reportage. 18.00 (K) Kinderprogramma. 18 50-19 00 (K) Journaal. (Regionaal pro gramma: NDR 10 30-11.00 <K) KJeuterpro- gramma. 19.00 (K) Die Vögel im Park von Mciji Jingu. tv-serie. 19.30 (K) Aktualitei ten 19 45 (K) Kleuterprogramma. 19.55 (K) Die Vögel im Park von Meiji Jinju. tv-serie. 20.25 (K) Regionaal magazine 20.59 (K) Programmaoverzicht. WDR 10.30-11.00 <K) Kleuterprogramma. 19.00 (K) Pro grammainformatie. Aansluitend. (K) Der Unsiehtbare, tv-serie. 19 40 (K) Idem. 20.15 (K) Aktualiteiten. 20.45 (K) Tip um 4tel vor 8.) 21.00 (K) Journaal. 21.15 (K) Amusementsprogramma. 22.00 (K) Infor matief programma. 22.45 (K) Einsatz in Manhattan, misdaadserie. 23.30 (K) Ta- gesthemen. 24.00 (K) Amusements programma. 0.45-8.50 (K) Journaal. DUITSLAND II 17.30 (K) Magazine voor de oudere generatie. 18.00 (K) Journaal. 18.10 (K) Spuk im Haus. tv-serie. 18.40 (k) Aktualiteiten en muziek. 19.20 (K) Teken film. 19.40 (K) Tekenfilm 20.00 (K) Jour naal. 20.30 (K) Preis der Kohle. tv-fiim. (1). Aansluitend (K) Filmmagazine. 22.00 (K) Heute Journal. 22.20 (K) Informatief pro gramma. 23.00 (k) Filmnieuws. 23.45 (K) Jazz. 0.30 (K) Journaal. DUITSLAND III NDR 9.05 t/m 1405 en 17.30 t/m 18.00 (K) Schooltelevisie. 19.00 (K) Kleuterprogramma. 19.30 (K) Dokumen- taire film. 20.15 (K) Yv-kursus zeilen. 20.30 (K) Unser Land, tv-serie. 21.00 (K) Jour naal. 21.15 (K) Dokumentaire serie. 22.00 (k) Reportage. 22.45-0.30 (K) Die Elixiere des Teufels. Griezelfilm. DUITSLAND II! WDR 10.30-1100 (K) Kleuterprogramma. 18.30 (K) Informatie ve serie. 19.00 (K) Kieuterprogramma. 19.30 (K) Tv-kursus algebra. 20.00 (K) Jour nal 3. 20.15 (K) Reportage. 21.00 (K) Jour naal. 21.15 (K) Deutscher Alltag. 22.00 <K) Momente. 22.15 (K) Kennismakingspro gramma. 23.00 (K) Informatief Program ma. 23.30 (K) Das Feigenblatt. 0.15 (K) Journaal. Belgie NEDERLANDS NET I 18.50 (K) Kleutersene. 19.55 (K) Jeugdprogramma. 19.35 (K) Mededelingen en Morgen 19.45 (K) Journaal 20 10 (K) Amusementspro gramma. 20.40 (K) Documentaire. 21.30 (K) Trampoline, tv-spel. 22.20 (K) Gastpro- gramma. 22.50-23.05 (K) Journaal. NET II Van 18.50 tol 20.10 Zie net I. 20.10 (K) Onder één dak. tv-serie. 20.35 (K) Pano rama. 21.00-22.50 (K) Slavisky. speelfilm. Belgie FRANS 17.55 (K) Kleuterserie. 18 00 (K) Kinderprogramma 18.30 (K) Spelpro- gramma. 18.45 (K) Informatieve serie. 19.15 (K) Regionaal Journaal. 19.28 (K)' Weerbericht. 19.30 (K) Journaal. 19.55 (K) Documentaire serie. 21.05 (K) Commissari at spécial K 1. politieserie 22.05 (k) Jour naal 22.20 (K) Informatief programma. 23.05 (K) Journaal. Horizontaal. 1. Europeaan, 3. mi Turks bevelhebber, 9. ex tem i (afk.), 10. soort schaatsen, 12. e m (afk.), 13. mist, 15. begrip, 17. lo boom. 21. rond gebouw, 25. huls 26. steen, 27. droombeeld, 31. ring, 32. loot, 34. rivier in Franl 36. graveur, 38. of dergelijke (afk dierentuin, 41. water in Frieslan onderricht, 43. puistje, 44. bouw Verticaal. 1. telwoord, 2. boerde doortochtgeld, 4. voertuig. 5. voomaamw., 7. pret, 8. vaarwe Romeins keizer, 11. ongaai drukte, 18. elke keer, 18. idem (i 20. soort bijl, 22. zandheuvel priem, 24. holte ln een muur. 28. f in Siberië. 29. klein kind. 30 een nig, 31. bergplaats, 33. twijg. 3 sekteneter. 35. plaats in N.Br boom. 37. veerkracht, 40. m naam. Oplossing vorige puzzel 1. terp. 2. Brie, 3. riet, 4. petui noen. 6. ieme, 7. anemoon, 8. o Oder, 10. Nero.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 4