och een aardig festival zngunjn SRAELISCHE STEDEN HOIMNDKSI Vfti M HDULA gnferbr Voorzitter leprafonds vervolgd Near East Tours ^TOWNSEND THORESEN ongaarse kunstenaars Elvis Costello prima poseren in Utrecht Verfijnde Indiase zangkunst door gebroeders Dagar museum Amstelkring VIDEOWEKEN 1978 Inlichtingen over deze rubriek Tel. 931662. schilderijen 19e en 20e eeuw Studio '40 galerie CENTRAAL EXPERTISE BUREAU INBOEDELS MET KUNSTVOORWERPEN Wegens fraude Nieuwe boeken [E TOWNSEND THORESEN VAART U EN UW AUTO VEEL VOORDELIGER NAAR ENGELAND Glas-in-Eood van Chagall. European Ferries KUNST TROUW/KWARTET R. N. Oegens ERDAM Gisteravond is het Holland Festival 1978 officieel afgesloten met een mini- ival in de Amsterdamse Nes, waar Nederlandse en buitenlandse groepen nog eens op het ia volkskunst inspeelden. volksmuziek werd gerangschikt) aan het eind van het festival, heeft zich in ongeveer 180 voorstellingen een pro gramma afgespeeld dat met 140 voor stellingen in hoofdzaak aan de volks kunst was gewijd. Als men zich niets aantrok van eventuele relaties, en geen bekommernis had over het al dan niet authentieke van bepaalde verrichtingen, kon men vooral bij het optreden van exotische groepen vol op van boeiend-kleurige kunstuitin gen genieten. (ADVERTENTIE) de „relatie tussen volkskunst en ke kunst", dit jaar het thema le programma's van het Holland viel deze avond niet zoveel ipeuren. Trouwens die relatie in de meeste van' de onderdelen it als altijd weer zeer overladen programma niet opvallender wezig dan in welk programma muziek, toneel of dans ook. Er namelijk maar weinig kunst- igen waarin de volkse oorsprong of niet meer aantoonbaar is, al men daarvoor vaak wel diep in verleden graven. Bij het uitwer- van een dergelijk thema zou men ook van een veel gedifferentieer- begripsbepaling moeten uitgaan die welke door het Holland Festi- >eve va ï-proce talei appen val werd gehanteerd, en waarin volks kunst als „een kunst voor, door en van velen" wordt omschreven, terwijl klassieke kunst wordt gedefinieerd met „kunst van. voor en door weini gen". Maar dan zou dit festival ook te zeer een aangelegenheid voor musico logen zijn geworden. Keuze Men heeft zich dan ook beperkt tot een vrij willekeurige (door bereik- en betaalbaarheid bepaalde) keuze van een aantal aantrekkelijke westerse en exotische volkskunstuitingen, met daartussendoor wat concerten, to neel- en balletvoorstellingen die in elk ander festival evengoed op hun plaats zouden zijn geweest. Een hut- GGVGfiGGrCl jemutje van op zichzelf soms zeer interessante uitvoeringen die in onze krant zo veel en zo goed als mogelijk naar waarde zijn geschat. Maar waar bij men maar beter niet kon naden ken over de vraag of en in hoeverre overeenkomsten, gelijkenissen en on derlinge beïnvloedingen zouden kun nen worden aangetoond in hetgeen in de categorieën volkskunst en klassie ke kunst werd aangeboden. Vanaf het meer dan slappe openings concert (dat door succesnummers van Jasperina de Jong nauwelijks gered kon worden) tot aan de indruk wekkende presentatie van klassieke Indiase zang (die overigens onder Daardoor is het. ondanks onvermij delijke dieptepunten, en dank zij het feit dat de thema-vlag de lading niet dekte, op vele punten een aantrekke lijke, gevarieerde show van uiteenlo pende vormen van kunst geworden. Dus toch wel weer een aardig festival. Dat wegens het inmiddels klassiek geworden geldgebrek weer met wei nig mankracht en veel improvisatie vermogen in elkaar gezet moest worden. Hopelijk zal dat voor het volgend jaar, waarvoor als thema is gekozen „conflicten in de kunst", niet leiden tot conflicten in het Holland Festival. GALERIE CRIERI exposeert werk van Frank Daalder van 24/6 tot 23/7 op tijden vrij. en za. v. 10-17 u Prinsengracht 218 tel: 233125 of 798401 en het an- AMSTERDAM Op de valreep van het Holland Festival 1978, dat zoveel volksmuziek in zijn manifestaties heeft ge daan, heeft men donderdagavond in het Tropenmuseum nog kunnen luisteren naar klassieke zang uit Noord-India, uitge voerd door de gebroeders Dagar: Zahiruddin en Fayaziddun, zoals hun voornamen luiden. Ons' Lieve Heer op Solder grachtehuis uit 1661 met zolder- kerk en de 17-eeuwse „Sael" O.Z. Voorburgwal 40 Amsterdam 020-246604 Hoewel wij hier te lande het meest bekend zijn met de instrumentale muziek uit India, met name die welke wordt uitgevoerd op sitar en tabla, wordt in India zelf aan de vocale muziek de hoogste waarde toege kend. Het reciteren uit de heilige boe ken van het hindoeïsme wordt reeds meer dan 2000 jaar beoefend. De basis van de z.g. Dhrupad-stijl, die de gebroeders Dagar (als zeventiende generatie van hun familie) vertolken is ontstaan in de 16e eeuw toen Mo- ghul-vorsten zich in Noord-India ves tigden. en is beïnvloed door Perzische en Arabische cultuurelementen. Ieder lied bestaat uit drie delen, de „Alap", een langzame introductie van de gekozen „Raga" of toonsoort, een langzame en een ietwat snellere com positie. De strofen worden afwisse lend door de zangers uitgevoerd, waarbij de tampura, een vier- of vijf- snarig soort sitar voortdurend het grondakkoord laat horen. Later voegt zich daar de pakhawaj, een tweevelli- ge trom bij. 26/6 - 2/7 Videokunst Canada 3/7-9/7 Videokunst eigen collectie Bonnefantenmuseum Maastricht 043-19941 open 10-17, za. zo. 14-17. Joods Historisch Museum 15 juni t/m 30 juli '78 Vlooyenburgs Verval De geschiedenis v/h Water- looplein in het synagogencomplex Jonas Daniël Meyerplein ing. Nwe Amstelstr. 3 Amsterdam reestraat 17 amsterdam tel: 253193 open donderdag t /m zaterdag 11 -17 uur De Dagars zijn ware virtuozen van de vocale kunst (uiteraard niet in Wes terse betekenis) want zij verstaan de kunst om met hun stemgebruik de meest uiteenlopende emoties op te roepen, die zij met zeer subtiele hand gebaren ondersteunen. Trouwens, alles wat zij doen is subtiel verstild en verfijnd. Aan het uitzetten van de stem hebben zij geen behoef te. Zij werken met ontelbare timbres in eindeloze verscheidenheid. Een lied in de Dhrupad-stijl duurt omtrent een uur en hoewel men de tekst niet kan volgen, blijft men met ingehouden adem naar deze indruk wekkende Oosterse kunst luisteren. Kunst- en veilingzaal makelaars-veilinghouders in roerende goederen regelmatig veilingen van kunst, antiek en inboe dels. voor onze clientele zoeken wij objecten voor goed gehalte, verkoopcondities op aanvraag ook voor al uw taxaties inzake verzekeringen, suc cessie etc |e| 070-244271 Nassau Dlllenburgstraat 2 Den Haag door Geert Kistemaker 1ECHT In het kader van het Nederlands-Hongaars tureel Accoord werd voor een aantal tentoonstellingen in vang» [erland een collectie schilderijen, grafiek, tekeningen en 61 icten bijeengebracht van Hongaarse kunstenaars, die zich af 1916 groepeerden rond het kunsttijdschrift Ma (Heden). deze expositie tot 7 augustus te zien in „Hedendaagse ist", Achter de Dom 14, Utrecht. lelijk o lSte ld er van deze groep was de dich- auteur, schilder en theoreticus Kassak. De groep was interna- gericht en onderhield o.a. con- met de Stijl-groep, het Bau- en Russische constructivisten Malewitz. Door het internatio- karakter is er veel materiaal van beweging buiten Hongarije. Bo- ien verplaatste de redactie van ich in 1920 naar Wenen, terwijl aantal Hongaarse kunstenaars 'oor kortere of langere tijd in het enland vestigde. tatiebi£al ;n. iooI A ol mei KleutJ loed nvloed op de Hongaarse avant- e van sommige emigranten-kun- aars zoals b.v. Lasló Moholy-Na- gy, die naar Weimar en later naar Chicago (The New Bauhaus) vertrok, is duidelijk merkbaar. Er is geprobeerd met deze expositie een historisch overzich te geven van de constructivistische, geometrisch- abstracte tendenzen in de Hongaarse kunst, verdeeld in drie perioden. Er zijn werken uit de jaren '10 en '20, de jaren '20 en '30 en van nu levende en werkende kunstenaars. De jongere Hongaarse kunstenaars zijn behalve door de Ma-groep ook duidelijk be- invloed door actuele stromingen in West-Europa en Amerika. Na Utrecht zal de tentoonstelling van 2 tot 30 oktober nog in het Bruggebouw te Emmen te zien zijn. AMSTERDAM Binnen twee jaar tijd heeft de in 1976 aan het firmament versche nen nieuwe ster Elvis Costello een grote schare bewonde raars verworven. Costello kwam in de aandacht tijdens de opkomst van de zo geheten new-wave door zijn ouderwet se bril en kapsel, en wordt gewaardeerd om zijn korte songs die bijna allemaal ge tuigen van een bijzonder com- poneertalent. Zijn sterke tek sten worden getoonzet op pakkende melodieën uitge voerd met een simpele maar doordachte begeleiding, waarin niets overbodig is. Afgelopen donderdag was in Carré het eerste van vijf concerten te zien en te horen, die Costello deze week voor het eerst in ons land geeft. Het voorprogramma, dat uit het avant- garde-duo Suicide bestond, liet een door Martin Rev bestuurde ritme- machine horen, waarbij zanger Alan Vega een aantal dierlijke kreten slaakte. Het pretentieuze duo werd dan ook na enkele minuten al door de hele zaal weggefloten, onder protest van de zanger die het publiek uit schold voor rijke lui. Hij mompelde nog iets over stervende kinderen in Harlem, toen een kwade toeschouwer hem doodeenvoudig de microfoon ontrukte. Geheel anders reageerde het publiek op Elvis Costello, die vanaf de eerste tonen tot het eind met zijn onafge broken spel een geboeid en enthou siast gehoor kreeg. Het ene nummer was nog niet afgelopen of het volgen de zette alweer in, en zijn begeleiders „The Attractions" wisten de vaart die Costello aan het concert meegaf op uitstekende wijze te volgen. De uitvoeringen van de songs waren krachtiger dan op de twee tot nu toe verschenen lp's en het hoekige drum- werk van Pete Thomas vormde de basis voor het zeer creatieve bas-spel van zijn broer Bruce en de eigenzinni ge orgelbij dragen van Steve Naive. Sommige nummers (zoals „Night Rally" en „Watching the de tective") ontaardden bewust in vals Mevr. J. W. te Winkel spul 235a, den haog. lel. 070 - 463242. -4 18mei t/m 12|uli 1978 SONIA DELAUNAY litho's borden tafelkleed tapijt placemats shawls bedrukte stoffen wandkleden in genummerde en gesigneerde oplagen Studio '40 galerie re«ioonoro-4t96to' Oranjestraat 1 (hoe» Noordendel Oen Htag Schaderegelingen/Taxaties ook op het gebied van antiek en modern zilver, juwelen c.a. Keizersgracht 561-563. Adam. Tel. 020-220944 en chaotisch spel om daarna met extra kracht in strakke rock and roll over te gaan. Het concert bevatte natuurlijk ook zijn sterkste songs zoals „The Beat" en „Chelsea" en werd besloten met een toegift waarin Costello met „Ali son" en „I'm not angry" liet zien dat hij niet alleen een van de belangrijk ste nieuwe songschrijvers, maar met zijn typische x-benen, houding en op rechte presentatie ook een aantrek kelijk performer is. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het Lepra fonds en zijn voorzitter prof G. H. L. Zeegers zullen dooi de Haagse officier van justitie mr C. van Steenderen worder vervolgd. Op basis van eer voorlopig onderzoek van de rijksrecherche en de rijksac countant wordt prof. Zeegers ervan verdacht minimaal 150.000 gulden aan liefdadig heidsgelden te hebben ver duisterd. Deze gelden zouden bestemd zijn ge weest voor het Leprafonds, maar te recht zijn gekomen bij de liefdadig heidsinstelling Carosi waarvan prof. Zeegers eveneens voorzitter is. Op last van de rechter-commlssaris bij de Haagse rechtbank is afgelopen donderdag door de rijksrecherche be slag gelegd op de boekhouding, de administratie en andere stukken var het Leprafonds en Carosi. Door mid del van een civiele procedure heeft mr. Van Steenderen het ontslag van de besturen van beide organisaties gevorderd wegens wanbeheer. Han gende het onderzoek heeft hij de Haagse rechtbank alvast om schor sing gevraagd. Het Leprafonds, en met name prof. Zeegers. is al enige jaren in opspraak wegens vermeende malversaties met liefdadigheidsgelden. In een uitzen ding van Tros-Aktua, werd prof. Zee gers twee maanden geleden ervan be schuldigd geld te hebben verduisterd dat bestemd was voor het lepradorp Agua de Dios in de Zuidamerikaanse staat Columbia. Het Leprafonds ont kende verduistering en schreef de stagnatie in het overmaken van de gelden toe aan de mislukte inzame lingsactie „Drie maal M". die begin van dit jaar door het fonds werd gehouden. Als de schuldige voor het mislukken van de actie werd door het Leprafonds organisator Ben Essing aangewezen. Het fonds spande een kort geding aan tegen Essing, maar verloor dit. „Nederlandse kastelen in oude ansich ten deel II" Uitg. Europese Biblio theek, Zaltbommcl, prijs 29,50 Bij de Europese Bibliotheek Zalt- bommel verscheen het tweede deel van de uitgave Kastelen in Neder land. Er zijn afbeeldingen van ruim 150 kastelen en riante buitens verza meld. De bestemming van veel kaste len is vooral na de Tweede Werel doorlog gewijzigd als gevolg van veranderde levensomstandigheden. De huizen werden te duur om particu lier te bewonen, zowel wat onderhoud als wat personeelsbezetting betreft. Er zijn kastelen, welke werden inge richt als gemeentehuls en jeugdher berg. In het Zuiden werden kastelen ingericht als klooster. Vooralsnog zul len de monumentale kastelen voor al talrijk in Gelderland en Limburg niet worden afgebroken voor de min der belangrijke negentiende eeuwse landhuizen, zal het moeilijk zijn om altijd een passende bestemming te vinden. Auteur J. Harenberg zegt in zijn inleiding: „Vormden vroeger de kloosters een bedreiging voor onze kastelen door soms ongebreidelde uitbreiding, tegenwoordig zijn het de bejaardenhuizen en verzorgingsflats die de plaats van een landhuis in nemen." n 4 erlijk genieten van een echte Israëlische Vakantie. Uitrusten en toch ook wat n. Daarvoor moet u bij NEAR EAST TOURS zijn. N E T is namelijk Israëlspecialist I eJiaf het begin. NET heeft de mogelijkheden en ervaring Israëlvakanties te den die aan uw verwachtingen voldoen. Wat voor wensen u ook heeft, NET reizen voor ieders budget. ördelige Groepsreizen, Comfortabele Hotelvakanties, Goedkope Jeugd- Avontuurlijk Kamperen, Kibbutzreizen, Duikvakanties, Rent-a-Car i, Tour Arrangementen, Particuliere reizen. Alle vluchten met EL-AL. uik deze annonce als bon om gratis de overzichtelijke Israël brochure «rijgen waar alles in staat, of bel N E T 020 - 24 33 50, Rokin 9-15, dftwoordnr. 9,1000 R A Amsterdam, (geen postzegel). Naam:J Adres: .Woonplaats: and :en,Avoi J anties.l Ibruik dei m Israëlspecialist Vanaf het Begin Met Townsend Thoresen overvaren, ja dat is een goed begin van uw engelse vakantie. Goed en voordelig. Nu zelfs goedkopere tarieven dan in 1977 (voor verblijf van 6 dagen en meer). En talloze aantrekkelijke kortingen. Kies zee met Townsend Thoresen. Mini-tours voor mini-prijzen Even wegwezen naar Engeland. Met Townsend Thoresen een kleine moeite, voor een klem bedrag. Bijvoorbeeld: 24 uur in Engeland 50% korting 60 uur in Engeland 35% korting 5dgn inEngeland 20% korting. U heeft een caravan, die u wilt meenemen? Op bijna alle routes 50% korting. Bij Townsend Thoresen. Alles wel aan boord Voordelig maar goed. Dat is het devies van Townsend Thoresen. De meest moderne car-terries liggen voor u klaar. Wat wilt u ook. Townsend Thoresen heeft maar liefst 50 jaar ervaring. Service? British Style. In de restaurants, de gezellige lounges, in de belastingvrije winkels. Zo naar uw vakantieland varen: dat is het helemaal. Ook aantrekkelijke excursies vanaf Rotterdam Europoort. Bijv. 2 dagen LONDENf125, Glas-in-lood-ramen van Marc Chagall. Huis van Simon de Leerlooier. Berg der Verleiding. Enkele hoogtepunten van de Holyland-Tour. Isra-Tours Reisprogramma bij uw reisburo of Isra-Tours, Sarphatistraat 6. Amsterdam. J Tel. (020) 223266*. «r TSJZH-TnUFS 09 Wvge.ëc/ir* fj/oó/-jpooc'-jf Acht routes, vijf havens Met Townsend Thoresen kunt u bijv. viaZeebrugge naar Dover en Felixstowe en via Calais naar Dover En vanaf 9 maart ook vanuit Rotterdam (Europoort) naar Felixstowe. Geregelde afvaarten met hoge frequenties. Dag in, dag uit. BON VOOR jN-VAAR-MATIE Stuur mij uw 1978 brochure TR 10 Naam: Plaats: Bon opzenden aan Leidsestraat 32 - Amsterdam Tel. 020 - 22 38 32

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 23