Let op hoe ik dat aanpak Plaatselijke kerkeraad alleen bevoegd NCSV legt nadruk op actualiteit Karl Barth Veel bezoekers op zendingsdagen Rhodesië trekt aanklacht in Landelijke vergadering buitenverbanders WIJKPREDIKANT Brits verzet tegen vrouw in het ambt Met vakantie naar 't schoon Italia? VANDAAG Voorbijgangers DINSDAG 2 MEI 1978 KERK T rouw/Kwartel2 door Jac. B. Looijen Nog steeds is er discussie gaande over de anti-missiewet, die het parlement van Israël een tijdje geleden heeft aangenomen. Het komt er op neer dat Je de gevangenis in kunt draaien als Je probeert joden, die financieel wat aan de krappe kant zitten over te halen tot het christendom door ze wat geld in handen te spelen. Een zendeling, die zoiets doet is voortaan strafbaar. Omgekeerd kan ook de jood worden veroordeeld, die het geld in ontvangst nam. Was die wet nu zo hard nodig? Daarover kun Je van mening ver schillen. Een andere vraag. Is het> echt waar dat er zendelingen zijn die met steekpenningen werken? Ik moet eerlijk zeggen: Ja die zijn er. althans ze waren er en ik heb zelf gezien hoe zulke mensen het evangelie ..verkochten". Op een avond in Nazareth bijvoorbeeld. Daar was ik naar toe gereden met een man. die verbonden was aan een bepaalde opwekkingsbeweging in Engeland. Hij klaagde steen en been over de christelijke priesters en predikanten die dag in. dag uit in Israël zaten te praten maar die geen Jood bekeerden. HIJ zei: moet Je opletten hoe ik dat aanpak. Ooed, we komen terecht in een flatgebouw op de zoveelste etage in Nazareth. We werden ontvangen door een Joods echtpaar uit Roe menië en Je zag meteen dat die mensen het niet breed hadden. In tegendeel. Overtuigen Wat gebeurt er? Eerst een huiselijk praatje. Toen pakte de evangelist z'n zakbijbel en las daaruit een hoofdstuk voor. Daarna volgde een overdenking plus een gebed. Het Joodse echtpaar knikte af en toe Instemmend. We namen afscheid en de evangelist legde zo in het voorbijgaan enige dollarbiljetten op tafel. Die werden in grote dank aanvaard. De man werd hartelijk uitgenodigd nog eens terug te ko men. Kijk. zei hij toen we weer in de auto zaten, zo laat Je nou zien dat christenen mensen zijn, die de daad bij het woord voegen. Wat ik doe is niet getuigen. Maar overtui gen. Ik kon op dat moment geen verstandig woord meer zeggen. Ik schaamde me diep en dacht, moet het zo. Met een paar Amerikaanse zilverlingen? Wat wil nu de anti-missiewet in Israël. Heel gewoon, gebeurtenis sen zoals ik in Nazareth beleefde strafbaar stellen. Is dat een actie tegen de christelijke kerken in Is raël? Nee, helemaal niet. zegt Wil lem Zuidema. de medewerker voor Israël van de gereformeerde kerken in ons land. HIJ vertoefde met zijn gezin geruime tijd in Israël en weet dus wel wat daar aan de hand is. Nee, vertelt Zuidema in het Gere formeerde Weekblad van Kok in Kampen het gaat niet om de gewo ne kerken want die doen niet aan zending onder de Joden. Waar het om gaat en nu citeer ik: „zijn groe pen van christenen, meestal van protestantse huize, aie vaak op een wat geëxalteerde wijze van hun ge loof getuigen en die soms echt op dringerig kunnen zijn. Ze worden op grond van allerlei eindtijd-ver wachtingen als het ware naar Is raëli toegezogen. De beste georga niseerde groeperingen kunnen in derdaad over grote fondsen be schikken. Zij kopen huizen en ves tigen zich op allerlei plaatsen in Israël." Omkoperij Zuidema vertelt van een man, die met hem in Jeruzalem een taal school volgde. Hij had een toeris ten-visum. Was dat visum verlopen dan ging de man even naar Cyprus en kwam weer terug voor een nieu we periode. Om hebreeuws te le ren? Nee. om de joden te vertellen dat Jezus de Messias was. Totdat, zo zegt Zuidema, niemand meer luisterde... Of er sprake is van veel omkoperij door zendingsmannen met dikke portefeuilles vol dollars weet Zuidema niet precies. Hij be twijfelt het. Maar was de anti-mis siewet betreft? Och. zegt Zuidema, als Je last hebt van vliegen, koop je een vliegenvanger. Misschien is deze wet een vliegenvanger. Fanatiekelingen Nu ja, die vlieg hadden ze wat mij betreft daar in Nazareth gerust mo gen vangen. Een paar dagen na het incident was ik bij dr Yona Malachl te Jeruzalem. Hij was secretaris van het ministerie voor godsdienst zaken. Ik vertelde hem van m'n belevenissen in Nazareth. Hij zei, och het is niets nieuws. Wij leven nu eenmaal in een land dat door gelovigen van allerlei religies als heilig wordt beschouwd. Gevolg? Dat wij een magnetische aantrek kingskracht hebben op religieuze fanatiekelingen en dat brengt z'n problemen met zich mee. En wat onze sociale problemen betreft, zo als met dat gezin in die flat te Nazareth? Nu. die problemen wil len we liever zelf oplossen. Maar nogmaals: was er nu echt een anti-missiewet nodig? Terwijl ik dit schrijf brengt de postbode me een stuk vanuit Israël. Daarin zegt de orthodoxe-joodse hoogleraar R. J. Zwi Werblowsky: nee. die wet is fout en we moeten proberen er zo gauw mogelijk van af te komen. Een volk, zoals het Joodse volk, dat zichzelf respecteert moet er maar tegen kunnen, dat hier en daar wel eens een christelijke beunhaas van uit een of andere secte opduikt. ADVERTENTIE fietsgekken. ze rijden vrij rond dankzij 4.999 fietsenmakers SALISBURY (Reuter; De Rhode- sische regering heeft de aanklacht tegen drie rooms-katholieke geeste lijken ingetrokken. Zij zouden pam fletten hebben verspreid waarin werd opgeroepen tot verzet tegen het blanke minderheidsbewind. Openbare aanklager Christopher Glaum zei gisteren het niet in het belang van Rhodesië zou zijn het proces voort te zetten, ..met het oog op recente ontwikkelingen in het land." Hij doelde daarmee op de vorming van een overgangsregering, waarin blanken en gematigde zwarten sa menwerken. Ondertussen blijven de moeilijkheden binnen het interimbe wind, na het ontslag van de zwarte minister van justitie. Byron Hove, voortbestaan. De uitvoerende raad van de regering kwam gisteren in een bijzondere zitting bijeen. In die raad zitten de blanke minderheids- premier Smith, en de zwarte voorma- nenn Chirau, Moezorewa en Sithole. Moezorewa eist de onmiddellijke te rugkeer van de ontslagen zwarte be windsman. Van een medewerker WEZEP Op de vierde zitting van de landelijke vergadering van de gereformeerde kerk vrijgemaakt (buitenverband), die zaterdag j.l. te Wezep gehouden werd, ging het onder meer over de kerkenordening en de zaak van de opleiding van aanstaande predikanten. kan ook het gezag over de gemeente niet aan anderen worden overgedra gen" De moeilijkheid zit dan na tuurlijk in het aangeven van het gezag van landelijke besluiten. De vergadering hoopt de bespreking op de volgende zitting af te ronden. Op de vorige zitting was een voorstel aan de orde geweest om de binnen- verbandse synode tot een gesprek uit te nodigen. Nu werd een uit spraak aangenomen, dat men meen de dat de breuk ..ongeoorloofd en onverantwoord" was en ia, maar dat men liever eerst contacten op plaat- •elljk vlak zag. Een eerste sprekersronde werd ge houden rond liturgie Uitgebreide documentatie lag ter tafel met be trekking tot vooral de keuze van een psalmberijming en liederen. Men was van mening dat het voor een besluit hierover al erg laat was: er zijn inmiddels vier berijmingen kan didaat om gebruikt te worden. Men probeert te komen tot het aan nemen ..akkoord van kerkelijk sa menleven". waarvan nu twee artike len aan de orde kwamen die hande len van de bevoegdheid van meerde re (dat is: regionale of landelijke) vergaderingen. Trefwoord bij deze bespreking was de naam van profes sor P. Deddens. voormalig hoogle raar aan de vrijgemaakte hoge school. Men wil in de kerkenorde ning het principe van Deddens ver werken. dat in feite alleen de plaat selijke kerkeraad de bevoegdheid heeft de gemeente te besturen. En dat daarom een besluit van een meerdere vergadering bekrachtiging van de gemeente behoeft voor het rechtsgeldig is. „Zoals iemand niet zichzelf tot ambtsdrager maakt, zo Opleiding Uitgebreid kwam de zaak van de opleiding van aanstaande predikan ten aan de orde. Op het ogenblik is de situatie, dat studenten aan ver schillende opleidingen studeren, maar dat door de kerken de theologi sche hogeschool van de christelijke gereformeerde kerken te Apeldoorn wordt geadviseerd. Vanwege de bultenverbandse ker ken wordt er daarbij begeleiding ge geven onder leiding van de predikan ten H. de Jong en H. Smit te Baren- drecht. De vergadering benoemde naast deze beide predikanten nog ds. O. Mooiweer te Enschede tot derde begeleider. Ds. W. O. Visser te Utrecht presen teerde het jaarverslag van de bege leiding. Van de kant van voorstan ders van het Nederlands Gerefor meerd Seminarie kwamen ernstige bezwaren tegen het werk van de be geleiding. De kritiek behelsde voor namelijk dat naar de mening van de spreker de wetenschap in alle be staande theologische opleidingen heerst over de Schrift en dat hieraan door de begeleiders niet voldoende tegenstand zou worden geboden. Het Nederlands Gereformeerd Semi narie is een stichting die op particu lier initiatief is ontstaan en die tot een eigen opleiding voor de buiten verbanders wil komen. Ds. Visser deelde verder mee dat de raad op verzoek van de theologische hogeschool te Apeldoorn een voor dracht had gedaan voor de aanstel ling van een docent voor de voorop leiding aldaar. Dit resulteerde in de benoeming van drs. G. J. Vrijmoet te Zwolle, die de benoeming inmiddels heeft aanvaard. De volgende zitting van deze verga dering is gepland op 3 Juni aan staande. DE KERKERAAD VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN DEVENTER wil graag via deze weg in contact komen met predikanten die in principe belangstelling hebben voor de bestaande vacature van Via een telefonisch verzoek aan de voorzitter van de beroepingscommissie kunnen belangstellende predikanten in het bezit komen van schriftelijke informatie over de vacante wijk en de gemeente. Reacties worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Gehoopt wordt dat dan een verder contact zal verlopen via persoonlijke gesprekken. Namens de beroepingscommissie, De voorzitter: I. de Jonge. Oerdijk 30. Schalkhaar, tel. 05700-22930 LONDEN In de anglicaanse kerk is een verontruste groep opgericht, die samenwerking met evangelicals en katholieken zoekt in een poging vrouwen uit het priesterschap te we ren. De groep heet: Broederschap van verontruste anglicanen. De op richter is dr. Lynn Millar uit Chisle- hurst. De Britse groep houdt ver band met een gelijksoortige groepe ring in de VS, die steun geeft aan de beweging van conservatieve anglica nen, die uit de anglicaanse kerk in dat land getreden zijn. De Britse broederschap acht de aanstelling van vrouwen als priester een hinder nis voor eenheid met Rome. De anglicaanse synode zal dit Jaar be slissen over de toelating van de vrouw. van een medewerker ..De beweging los-van-Barth Is begonnen voordat werkelijk begrepen is welk een revolutie er In het levenswerk van Karl Barth is geschied en welke beslissingen er gevallen zijn waarach ter de gemeente van Christus pver de gehele wereld niet meer terug kan." En: „Dat velen, die van Barth van daan komen nu acUef geëngageerd zijn in de socialistische beweging en zich de marxistische theorievorm el- gen trachten te maken is geen mode gril. maar heeft alles met de zaak zelf van doen." Deze beide stellingen waren te horen op de conferenUe ter gelegenheid Onze adressen: AMSTERDAM: Postbus 859 Wlbautstraat 131 Tel. 020-913458 Telex 13008 ROTTERDAM/ DORDRECHT: Postbus 948 Westblaak 4. Rotterdam Tel. 010-115588 (Red.) Schledamsevest 52 Tel. 010-115700 (adv.) DEN HAAO/LEIDEN: Postbus 101 Parkstraat 22. Den Haag Tel. 070-469445 ZWOLLE/ORONÏNOEN: Postbus 3 Melkmarkt 58. Zwolle TeL 05200-17030. van het zesUende lustrum van de Nederlandse Christen 8tudenten Vereniging op 28 en 29 april JL op Woudschoten bij Zeist. Ongeveer 150 merendeels „oud-"leden van de NC8V waren daar verzameld rond om het thema „De revolutie in Chris tus en de maatschappelijke plaats van christenen". Centraal stond de uitdaging van de theologie van Kari Barth, naar aanleiding van de uitga ve door de NCSV in Nederlandse vertaling van diens zogenaamde Tambacher voordracht „De christen in de maatschappij" uit 1919 meh een actueel commentaar daarop van prof. Friedrich-Wllhelm Marquardt uit West-Berlljn. Deze laatste was aanwezig bij de presentaUe van zijn boek en hield ter conferentie ook een referaat Voor hem gaf ds Frans Breukelman van de universiteit van Amsterdam de toonzetting van de con/erenUe aan Door de ervaringen van het „Re- voluUonszeitalter", waarin het kapi talisme sinds 1914 verkeert zo be toogde hij, kwam Barth tot het besef dat de oude linies in de christenheid het niet meer houden. De weg terug naar de liberale theologie is afgesne den, zo goed als die naar Thomas en zelfs helaas die naar CalviJn. Nodig was een theologische revolu- Ue. formuleerde Barth in de jaren twintig. En de inhoud daarvan kon geen andere zijn dan de ontdekking van de radicaliteit van de revoluUe van God. Barth brak daarmee met de eeuwen oude traditie in de christelijke theo- vol pracffl en prabai Geniet ervan, maar geel ook iets terug. Steun hel ..Retofmelonjch Centrum Italië (Er a nodig 165 000) Stort uw bidrage op giro 901 000 van Stichting In de Rechte Straat Ie Velp. met vermelding mci logie om het bijzondere van Chris tus' openbaring te plaatsen binnen een algemeen raam van het natuur lijk besef over de toestand van mens en wereld. Dit was het geval geweest in het systeem van Thomas van Aquino. Daar wordt de centrale pro blematiek van de mens die ópwaarts de weg naar het heil moet gaan. gesteld binnen een welgeordende hiërarchische kosmos. De genade is dan niets meer dan hulpmiddel voor de mens die wel wil, maar niet kan. Bij nader toezien blijkt deze hiërar chie tegelijk weerspiegeling en sank- tionering te zijn van de hieërar- chisch geordende feodale middel eeuwse maatschappij. Mens centraal Doch ook in de protestante leertradi tie is in toenemende mate de mens centraal komen te staan. De mens ontwikkelde zich daarin vanuit de nog ongeschonden, natuurlijke para dijselijke staat door de zondeval naar de genade in Christus die som mige speciaal uitverkorenen deel achtig worden. Deze denkstructuur, welke niet meer kosmisch maar his torisch is, zet in bij de algemene mensheid maar eindigt bij een kerk waarin het slechts om het zieleheil van enkelen gaat en waarin ieder apostolair uitzicht op de wereld ont breekt. Hiermee wordt bij nadere analyse een typisch burgerlijke maatschappijvorm weerspiegeld en bevestigd. Zo is achttien eeuwen lang de theolo gie een concordaat aangegaan met de algemeen geldende opvattingen, is de verkondiging ongevaarlijk ge maakt door haar aan te passen aan de heersende ideologie. De openba ring werd getemd tot huisdier van de bestaande orde. God met ons De revolutie in de theologie van Barth bestaat nu hierin, dat niet meer vanuit een algemeen begrip van kosmos en geschiedenis alles zijn plaats krijgt, maar dat in de hoogst bijzondere geschiedenis van Israël en Jezus Christus, in de revo lutie van God-met-ons tegen het ver stand kan worden uitgezien naar de bevrijding van de hele mensheid. De grote dogmatische leerstukken ko men daarom bij Barth niet meer aan de orde als rangen in de feodale kosmos, of als tijdperken in een bur gerlijk geschiedsbesef, maar als ge zichtspunten waaronder men de éne revolutie van God moet bezien. Zowel bij de behandeling van „de christen in de maatschappij" als in ds'kerkelijke dogmatiek komt onder gelijke gezichtspunten steeds de eenvoud van de Naam Emanuel, God met ons. ter sprake. Is nu deze ontdekking van de revolu tie van God ook weer weerspiegeling en bevestiging van een revolutionai re orde? Nee. aldus Breukelman, de schrift blijft ook kritisch tegenover de betrokkenheid van christenen in de bewegingen van het huidige tijd perk van revolutie. Maar even dringend geldt: wie het getuigenis van God's revolutie hoort kan zich niet meer onbetuigd laten in het zoeken naar gelijkenissen van die revolutie. Een voorbeeld: christenen dragen de herinnering met zich dat er bij die Van een onzer verslaggevers HILVERSUM/UTRECHT De rechterflank van de gereformeerde gezindte hield gisteren traditioneel zijn zendingsdagen. Op de zendingsdag van de gereformeerde gemeente in Hilversum werd meegedeeld dat deze kerk van 80 duizend leden in 1977 twee-en-een-half miljoen gulden bijeenbracht voor de zending. De 10.000 aanwezigen in de Expo-hal voegden daar 89 duizend gulden aan toe in de collecten die gisteren ge houden werden. Bovendien kon ds. K. de Gier namens het deputaat- schap blJzoAgere noden nog eens 623 duizend gulden overhandigen aan ds A. W Verhoef die namens de gereformeerde gemeenten in Noord- Amerika deze zendingsdag bijwoon de Dit geld is bestemd voor de her bouw van een school van Nederland se emigranten in Chilliwack (Cana da» die enkele maanden geleden is afgebrand. Ds. P Blok en ds. Th. van Stuyven- berg vertelden over hun bezoekrei- zen aan de zcndlngsvelden in respec tievelijk Nigeria en Zuid-Afrika. Voor beide terreinen zoeken de gere formeerde gemeenten er een predi kant bij Ds A. F. Honkoop en ds. A. Vergunst zijn momenteel op het oud ste zendingsterrein van de gerefor meerde gemeenten op bezoek in het binneland van West-Irian. De Jeugd verenigingen gaan een actie voeren voor motorfietsen die nodig zijn bij het werk in Zuid-Afrika Zendings arts R 8choonhoven uit Nigeria be nadrukte in zijn toespraak dat woordverkondiging en dienstbetoon in de zending niet te scheiden zijn. Het gaat om de totale mens. In de Irene-hal in Utrecht waren 7500 oud-gereformeerden, mensen van de gereformeerde gemeenten in Neder land en van sommige hervormde ge meenten (zoals Ouddorp en Stap horst) op de zendingsdag van de Mbuma-zending De collecten van deze dag brachten 122 duizend gul den op. Met de meegebrachte op brengsten van plaatselijke acties grote ordeverstoring, toen de maagd zwanger ging van de ene Zoon, er één heel speciaal karwei, namelijk het redden van het volk van zijn zonden, op geen ander lag te wachten dan op de Messias, terwijl Hij geen ander werk kon doen dan deze Messiaanse daad. Wie de verkondiging heeft ge hoord van deze eenheid van persoon en werk van Jezus Christus, kan het niet meer uithouden in een wereld waarin voor honderdduizenden geen werk is. waarin het werk dat er is net zo goed door anderen kan worden verricht. Dan moeten we wel in ver zet komen tegen een kapitalisme waarin arbeidskracht vervangbaar en werkloosheid aan de orde van de dag is. Batfh en Marx mee werd de penningmeester van deze zendingsorganisatie gisteren in totaal 230 duizend gulden rijker. De Nederlandse stichting Mbuma- zending steunt de zending van de vrije presbyteriaanse kerk van Schotland In Rhodesië. In 1977 werd hiervoor 956 duizend gulden bijeen gebracht. Dominee Aaron Ndebele bracht de groeten van de gemeente in Rhodesië over. In het grootste deel van dit zendingsterrein zijn alle scholen en het ziekenhuis nu geslo ten onder druk van de politieke ont wikkelingen. Maar de evangeliepre diking kan nog steeds voortgang vin den. zei hij. Verder spraken op deze dag onder meer de Schotse dominee Donald Campbell en dominee F Mallan. De laatste vertelde over het bezoek dat hij onlangs aan Rhodesië gebracht heeft. Prof. Marquardt gaf in zijn betoog op zaterdag enkele voorbeelden van de structurele overeenkomst tussen het denken van Barth en dat van Marx. 1. Bij beiden gaat het om een afreke ning met de gedachtengang die loopt van het algemene naar het bijzondere. Zoals Barth het bijzon dere van de genade niet wil inkade ren in een algemeen natuur-begrip, zo heeft de jonge Marx in de rechten van de mens. zoals de Franse revolu tie ze afkondigde, bekritiseerd om dat in feite onder de dekmantel van recht voor éllen heel bijzondere rech ten nl. het recht van de kapitaalbe- zittende bourgeois op eigendom, werden verdedigd. Daarentegen meende Marx slechts door in te zet ten bij het hoogst bijzondere belang van de meest uitgebuite mens, de proletariër, de algemene bevrijding van de mensheid als perspectief voor zich te kunnen gaan zien. 2. Marx heeft aangetoond dat pro- dukten in het kapitalisme niet ge maakt worden om de behoefte die ze bevredigen, maar om wat ze als ruil object op de markt waard zijn. De traditie in de theologie, om de open baring als algemeen aanvaardbaar te verkopen en in te kaderen in de natuurlijke rede handelt met de the ologie in feite ook als zulk een ruilob ject. Als Barth deze handelwijze in de theologie verwerpt, bekritiseert hij daarmee tegelijk de gang van zaken op de kapitalistische markt. Hij ontdekt daarentegen weer de ge bruikswaarde van het evangelie voor de kerk. Een beetje vrij Veel mensen hebben deze week een beetje vrij doordat een aantal vrije dagen zo dicht bij elkaar liggen dat de andere dagen als snipperdagen kunnen worden opgenomen, 't Lijkt me enig om tot die ontdekking te komen en dan te merken dat het lukt om met elkaar er even op uit te trekken. Een beetje vrij. Zo praten we er over. En dat heeft z'n reden. Zijn we anders dan niet vrij. zal een diepe denker vragen, 't Zit niet goed. hoor ik een vermaner al zeggen, als je in je gewone werk niet vrij bent. Daar kan ik het wel mee eens zijn en tegelijk kan ik er ook best in komen dat mensen zulke dagen beleven als „een beetje vrij". Je kunt zin in je werk hebben en het ook zonder verdriet iedere dag weer doen en dan toch het besef hebben dat je altijd maar weer moet. Dat brengt onze cultuur mee. Op een crematie sprak ik een familielid van de oude overleden man. Hij vertelde mij dat hij een paar dagen voor de dood van zijn familielid nog twee uur bij hem had zitten praten. Hij voegde er iets aan toe. Hij zei: wat jammer dat wij daar nauwelijks meer de tijd voor hebben. Ik denk, dat hij gelijk heeft. Hij klaagde daarna over de veranderingen in onze samenleving die alles zo jachtig en druk maakten. Niemand heeft meer tijd. Vroeger was het toch ondenkbaar dat je de verjaardag van je broer niet kon bijwonen. Ik denk dat vroeger de mededeling: dan kan ik niet. want dan is m'n zuster jarig, voldoende was om een vergadering voorbij te laten gaan, een andere verplichting te verschuiven. Maar wij geven prioriteit aan vergaderingen en dingen die moeten. En voordat we het weten zien we elkaar in jaren niet meer. laat staan dat we eens gelegenheid hebben om met elkaar te praten, want 's zomers is Gerrit in Italië en Kees, dat weet je, die is niet uit z'n caravan te branden. Een beetje vrij. Ook om zulke dingen te bedenken. Donovan De 50-jarige Britse jezuïetenpater Desmond Paul Donovan, die op 15 januari van dit jaar bij de r.k. missie post Govera ten noordoosten van de Rhodesische hoofdstad Salisbury werd ontvoerd, zou zijn vermoord. Dit heeft een missiezuster per brief aan contacten in West-Europa mee gedeeld. Van de kant van de Rhode sische regering werd destijds gezegd, dat pater Donovan door guerrilla strijders was ontvoerd. De jezuïeten orde in Londen heeft echter steeds getwijfeld over de juistheid van de officiële lezing, dat pater Donovan in Govera was ontvoerd toen hij daar de mis opdroeg. Volgens de jezuïeten is pater Donovan nooit in Govera aangekomen en moet hij dus onder weg zijn ontvoerd. De jezuïeten be twijfelden bovendien, dat guerrilla strijders voor de verdwijning van pa ter Donovan verantwoordelijk wa ren. Eerder is bekend geworden, dat speciale eenheden van het Rhodesi sche leger, de zogenaamde selous scouts, verantwoordelijk zijn voor het ontvoeren en vermoorden van burgers in Rhodesië en dat deze da den dan door de regering worden toegeschreven aan de guerrillastrij ders. Bourdeaux Michael Bourdeaux, directeur van Keston College bij Londen, een stu diecentrum voor de relatie tussen godsdienst en communisme, heeft een boek geschreven over de r.k. kerk in de Sowjet-republiek Litou wen. Het boek is getiteld „Land of crosses, the church in Lithuania 1940-1976". Het boek komt eerdaags van de pers. Litouwen telt ongeveer drieeneenhalf miljoen inwoners en maakt sinds de tweede wereldoorlog deel uit van de U.S.S.R. De situatie van de r.k. kerk in Litouwen is nauw verweven met het nationalistisch streven van bepaalde groepen en po litieke dissidenten. De r.k. kerk in de Sowjet-Unie bestaat alleen in Litou wen, Letland, Witrusland en de Oe kraïne. Van overheidswege is wel ge probeerd om de r.k. kerk op te heffen en de roomskatholieken als gelovi gen onder te brengen bij het Mos- kouse patriarchaat van de ortho doxe kerk. P. van der Woude De bekende pionier van de Pinkster beweging in Nederland, de heer P. van der Woude in Rotterdam, is za terdag op 82-jarige leeftijd overle den. Hij was meer dan veertig jaar voorganger van de 'gemeente Gods' in Rotterdam-Z. De heer Van der Woude nam het initiatief tot de hui dige broederschap van Pinksterge meenten. de grootste organisatie op dit terrein in ons land. Hij was jaren lang secretaris van deze beweging. Tot voor kort was hij nog actief in de organisatie van de in augustus in Den Haag te houden Pinkster Euro pa Conferentie. Hij begaf zich tij dens zijn leven op het terrein van de verzorging van bejaarden en chro nisch zieken en was lange tijd voor zitter van de stichting die Huize Silo- am in Rotterdam-Kralingen en Poortugaal-Zalmplaat beheert.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 2