De een danst, de ander niet Nieuw: De eigenwijze Horizon. Omdat er al gewone dub's genoeg zijn. Een kijkje in de nieuwe disco-cultuur The Turning Point Saturday Night Fever Grote bezwaren tegen deel wet stadsvernieuwing Schipper (61) omgekomen Schitterend programma Prolongaties en reprises CHRYSLER Geef uzelf ook'teen nieuwe kijk op auto's" En test die eigenwijze Horizon in een vrijblijvende proefrit. U wordt verwacht bij de Chrysler/Simca dealer in uw buurt. Er zijn er350 in Nederland. Lang hoeft u dus niet te zoeken. IEFA hcids rste s en van harles rrast een I tuden irpool en. Ti lub Bi itiona. izicht hter d izoen Itiona; njj voi rgentii ÉRndien tldheii odatie. Inden »n ik VRIJDAG 14 APRIL 1978 TROUW/KWARTET P14-RH18-Sl| 'door W. Wielek-Berg Nog niet zo lang geleden had Hollywood geen emploor meet voor vrouwelijke sterren (de enigen die nog aan bod kwamen waren Barbra Streisand en Liza Minelli). Het was de glorietijd van de man nenkoppels (Robert Redford-Paul Newman; Steve McQueen Dustin Hoffman; James Caine Saen Con- nery, om er enkelen te noemen), vrouwen moesten genoegen nemen met gerommel In de ondergrond. Aangezien het feminisme in diezelf de tijd begon te groeien en te bloeien bleef het feit niet onopgemerkt en het laatste jaar heeft de droomfa- briek haar koers gewijzigd. Het is overigens niet meer zoals vroeger, toen een mannelijke en een vrouwe lijke ster het doek vulden, als het zo uitkwam. In de nieuwe films ope reert óf een vrouw alleen „Looking for Mr. Goodbar" met Diane Keaton) of speelt een span vrouwen van onge veer hetzelfde acteer-niveau de be langrijkste rollen. In „Julia" waren dat Jane Fonda en Vanessa Redgra ve. in „The turning Point" xijn het Anne Bancroft en Shirley MacLaine. Wei is het zo, dat deze nieuwe „vrou wenfilms" (om het woord maar weer eens te gebruiken) niet worden gere gisseerd door jonge talenten die iets nieuws willen brengen; zowel Ri chard Brooks als Fred Zinneman en Herbert Ross lopen al heel wat jaar tjes mee. Nu blijkt uit „The Turning Point" dat dit niet nadelig hoeft te zijn. Want Ross heeft er (mede door zijn kennis van het ballet, hij was in de Jaren vijftig choreograaf van het American Ballet en zijn vrouw, Nora Kaye, nu co-producent, een beroem de danseres) een smakelijke film van In 1976 schreef Nik Cohn de coverstory voor de New York Magazine. „Tribal Rites of the New Saturday Night" („Stamrlten van de nieuwe zaterdagavond"). Cohns reportage was het resultaat van maandenlang speuren in New Vork. van buurt naar buurt, van dis cotheek naar discotheek. Hij con centreerde zijn verhaal op een groep vrienden in Bay Ridge, regelmatige bezoekers van de discotheek „2001 Odyssey" en kwam tot de volgende conclusie: „De nieuwe generatie neemt weinig risico's; ze komen van school, zoeken een baan. verdragen het leven en eens in de veek, op zaterdagavond, exploderen ze." Hollywood zag er een film ln, die onder de naam „Saturday Night Fe ver" (scenarioschrijver Norman Wex- ler, regisseur John Badham) werd uitgebracht als de eerste grote disco- film, die waarschijnlijk docr vele ge volgd zal worden. Want „Saturday Night Fever" doet het in Amerika uitstekend en zal het waarschijnlijk ook in Nederland goed doea Hoofdrol De aantrekkingskracht van cie film ls ongetwijfeld in de eerste plaats te danken aan John Travolta, een Jon ge televisiester die de hoafdrol speelt, nu* ar zeker ook aan de origi nele) muzit k van de beroemdBee Gees. Zes dagen in de weck werkt Tony Manero gewillig in een w.nkei voor schlldersbenodigdhedei?: hij ls vrien delijk tegen de klanten, rent ladders op en af, ls blij met een loonsverho ging van een paar dollar. ;ilj oont braaf bij zijn zeer katholieke ouders van Italiaanse afkomst en ondanks irritaties over en weer denkt hij niet aan verhulzen. Op zaterdagavond Van onze parlementsredactle DEN HAAO De raad voor de volkshuisvesting heeft bij minister Beelaerts van Blokland grote bezwa ren aangetekend tegen een onder deel van de ontwerp-wet op de stads vernieuwing. De raad meent dat het rijk een veel te grote vinger in de pap #krijg-t bij de structuur van de „stads vernieuwingscorporaties" (instellin gen waarin de verschillende bii de stadsvernieuwing betrokken belan gengroepen gebundeld worden). De gemeentelijke overheid wordt gepas seerd. zo meent de raad voor de volkshuisvesting, die dit onderdeel van het wetsontwerp van ex-staats secretaris Schaefer geen bijdrage tot de oplossing van het stadsvernieu wingsprobleem noemt De raad suggereert minister Beel aerts het wetsontwerp van Schaefer nu zo te wijzigen, dat het gemeente bestuur. bijvoorbeeld door het dele geren van bepaalde bestuursbe voegdheden. de structuur van stads vernieuwingscorporaties in de eerste plaats bepaalt, en niet het rijk ..over het hoofd van de gemeentelijke over heid heen". Wel vindt de raad dat het rijk, als voornaamste geldgever, bepaalde richtlijnen voor de structuur mag vaststellen, maar dat mag niet lel den tot het principe „wie betaalt, bepaalt". ROTTERDAM - De 61-jarige schip per J O van Mee uit Roosendaal, opvarende van het motorschip „Frtncor". ts ln het gangboord over boord gevallen en verdronken De man ls vermoedelijk uitgegleden Hoewel he* slachtoffer in korte tijd op het droge gebracht fcon worden, bleek de man bij aankomst ln het Dijkzigt-clekenhuls overleden In deze kolommen ls in he\ verleden wel eens gejammer- klaagd over de goede films, die maar niet wilden komen en wat voor een troep het was in de bioscopen. Welnu, de eer- lijkheid gebiedt ons te zeggen, dat het bioscoopprogramma de laatste weken ln de grote steden (vooral ln Amsterdam) een welhaast sprookjesachtig aanschijn vertoont, het puilt uit van de uitstekende films. Als iemand geld en zin heeft om tweemaal daags elke dag van de week een interessante film te gaan zien dan kan dat: buiten de top-ftlms. elders op deze pagina vermeld (de keuze wordt steeds moeilijker, een opperbest teken) en ae nieuwe aanwinsten zijn er nog genoeg. Filmfans kunnen uit de vol heid putten, wie had dat ooit gedacht! De kleine zaaltjes, die uit de grote bakbeesten ontstonden, beginnen vruehten af te wer pen. er kan meer risico worden genomen en dat wordt ook ge daan. Proficiat! Moge de pro vincie snel volgen* gemaakt, een 'must' voor alle balle- tomanen, maar voor hen niet alleen. Twee vrouwen Als de film begint is „The turning Point" („het keerpunt") al gekomen voor twee vrouwen, die eens collega's en vriendinnen waren en nu elkaar tijdens een ballet-tournee ontmoe-' ten. Emma (Anne Bancroft) heeft alles in haar leven ondergeschikt ge maakt aan de danskunst en moet nu, op haar veertigste, onder ogen zien dat het uit is met haar prima donna- carrière; Deedee (Shirley MacLaine), die het dansen aan de wilgen hing om te trouwen, weet nog steeds niet of zij Indertijd de juiste keuze deed en heeft het bovendien moeilijk om dat haar kinderen volwassen wor den. Hoewel de vrouwen aan elkaar zijn gehecht is er een onderstroom van Jaloezie, van wrok, van verwijt, die telkens naar de oppervlakte komt, doch steeds weer snel wordt onderdrukt Als Deedees aochter, Emilia (Leslie Browne), een aankomend danseres, met Emma's dansgroep meegaat naar New York en door haar moeder wordt vergezeld, spitsen in de oude sfeer de moeilijkheden zich toe. Deedee heeft een korstondige ver houding met een oude vriend, Emma speelt moedertje over Emilia, het verval loert op de achtergrond en blaast het vuurtje aan tot het tot een grote scène komt, op het dak van het Lincoln Center, waarbij de twee vrouwen elkaar ln avondtoilet letter lijk in de haren vliegen nadat ze alle oud zeer hebben gespuid. Maar het eindigt met een omhelzing: zij besef fen dat de teerling allang is gewor pen en dat niets daaraan veranderd kan worden. Ballet De voortgang van het verhaal (ge schreven door Arthur Laurents) wordt niet onderbroken, maar om rankt en voorgestuwd door meren deels klassieke balletscènes, uitge voerd door leden van „The American Ballet Theatre" (met als absolute ster de fantastische Rus Mikhail Ba- ryshnikow), terwijl Emilia en Juri (Baryshnikow), partners in de dans en in de liefde het dilemma van de keuze in een neven-intrige onderstre pen. Het blijft niet bij close-ups van dansers in volmaakte poses, er wordt ook wel degelijk en telkens opnieuw getoond wat voor zweet, bloed en tranen er aan de basis liggen van dit feeërieke gezweef. De twee hoofdpersonen acteren dat het een lieve lust ls, de film is bijzon der boeiend en hartstikke fijn om naar te kijkenwat zou men nog meer kunnen wensen? Rest ons nog te vermelden, dat aan de film soms een voorstelling vooraf gaat van de dansshow „Valentino's Dutch Fol lies". onder leiding van Victor Up- Annc Bancroft in „The Turning Point" shaw, die elders in de stad letterlijk werd weggebrand en bij City in Am sterdam onderdak vond. Men kan als men wil show en film ook apart bekijken. Amsterdam - City, 16 jr. Providenre Magistrale film van Alain I over verval, dood en de creatieve capriolen* een oude. zieke schrijver. De gehele wee1" Aihambra 4. Enschede. Cinesol. Breda enC Hilversum. Padre Padrone Prachtige film van de 1U gebroeders Tavlani over een Sardijnse h jongen, die zijn isolement verbreekt d macht van de taal. 14 t.e.m. 16 april Het 11 woud. Haarlem. 15, 16 en 19 april Melk». Amsterdam; 18 april Soc. Academie Den I) mei. Eindhoven. I'Affiche Rouge Briljante film van Frank sentl over een verzetsgroep in de oorlog, wa heden en verleden onmerkbaar in elkaar gaan. 14 april S.8.R.. Utrecht Casanova Felllni's nieuwste film. waarin t legendarische vrouwenheld plaatst tegen f j.__ decor van bizarre en barbaarse fantasie V gehele week In Orand 2, Amersfoort en Pai [Dal Bio. Schiedam. Le Juge Favard dit „Ie Sheriff Uitstelt hal politieke politiefilm van Yves Boisset De ge week in Camera 2. Oroningen en Euro 3,1 'Qe hoven regisseur Bertrand Tavemler De gehele wa Camera 2. Tilburg en Studio. Maastricht ne Cel obscur objel du détir De laatste film van V j' Buüuel waarin de zeer oude meester zoal v woonJljk de bourgeoisie op de korrel neem eden gehele week ln Tuschlnskl'4, Amsterda telle Dcntclliere Tedere liefdesgeschiedenis vi Zwitserse regisseur Claude Ooretta over mensen die niet te zamen kunnen komen o de woorden hen schelden. De gehele we te*- Lido, Lelden: Luxor 2. Deventer. Movies 2 f l,"" sterdam. Metropole 3, Den Haag en City 2.1 Una Giornata particolare Uitstekende film -jj i twee kleine mensen, die worden fijngemalt de molens van Mussolini's fascisme. De gt TStn week ln Tuschinski 2, Amsterdam; Studio, aarb terdam. Metropole 5. Den Haag iljoei rier ji Annie Hall De beste film van de geniale An|geve kaanse komiek Woody Allen, vol grappen droefenis. De gehele week in Thalta. Rotterd Aihambra 2. Amsterdam; Rembrandt 2. Etn< ven; Studio. Leiden: Oscar. Rotterdam; brandt 3. Utrecht kruipt hij uit zijn cocon als een rups die vlinder wordt In een schitterend hemd, met onberispelijk verzorgd haar rept hij zich met xijn vrienden naar „2001 Odyssey". Daar is hij tie held, de koning, iedereen gaat voor hem opzij, kijkt eerbiedig toe als hij danst. Genadiglijk stemt hij erin toe. dat aanbidsters hem het voorhoofd afvegen. Drugs en meisjes behoren bij de „sieo". (de laatsten worden inge deeld in „slechte" en „goede", de slechte laten zich door iedereen ne men, de goede weten zich handig aan seksuele vluggertjes te onttrekken) maar zijn niet meer dan randversie ringen. nonchalant genoten. Hoofd zaak is het dansen en dat het een levensvervulling zou kunnen ziln zou John Travolta je haast doen geloven, zoveel magie straalt hij uit op de dansvloer (als hij alleen ls tenminste, zijn partner Karen Oomey maakt er maar wat van). Tot cultuur verheven De melodramatische Intrige, zwaar leunend op .Rebel without a Cause" en andere evergreens, is het naver tellen niet waard, maar gelukkig staat of valt de film daar niet mee Hij geeft een onthutsend, authentiek aandoend beeld van het weekendle ven van een nieuwe, zeer conserva tieve generatie werkende Jeugd. De ruwe taal, het mannelijkheids ver toon, de minachting voor vrouwen, het racisme, het cynisme, het sarcas me gemengd met sentimentali teit dit alles wordt tot cultuur verheven door dans en muziek. Wat James Dean toen was, kon John Tra volta nu wel eens worden. Na de goedburgerUJke rebellen zonder doel van de jaren vijftig, de langharige drop-outs van rijken huize uit de jaren zestig komen de jonge werkne mers aan de beurt, die van de wereld niets anders verlangen dan lol op zaterdagavond. Men kan de gang der dingen betreuren, maar wie om zich heen kijkt zal zien dat „Saturday Night Fever" wat sfeer en mentali teit betreft niet uit het luchtledige is gegrepen, doch stoelt op de werke lijkheid. Misschien is de Brooklyn- v ersie enigszins anders dan de vader landse vorm, maar de wortels zijn dezelfde. Amsterdam: Cinema International en Tuschlnskl I; Den Haag: Metropo le t; Rotterdam: Cineac A.D.; Utrecht: Rembrandt I; Arnhem: Rembrandt; Hilversum: Palace; Bre- dag: Casino; Tilburg: Chicago: Heer len Royal; Nijmegen: Centrum; Oroningen: Palace, 12 jr. Van een nieuwe auto mag u veel verwachten. Een moderne gezinsauto ziet er tegenwoordig ongeveer zo uit: voorwielaandrijving, dwarsgeplaatste motor en ruimte voor vijf passagiers. Vier onafhankelijk geveerde wielen, veiligheidskooi. kreukelzones vóór en achter en een praktische vijfde deur die u en uw bagage de ruimte geeft. Daarnaast moet hij economisch zijn in verbruik en onderhoud en een kilometervrije garantie hebben van een vol jaar. Als zo'n auto er dan ook nog goed uitziet en een aantrekkelijke prijs heeft, dan hebt u het wel zo'n beetje gehad. Dacht u. Van de Horizon mag u meer verwachten... De Horizon is namelijk een tikkeltje eigenwijs. Die gaat in uitrusting en comfort een paar stappen voorop Het dashboard (1) is ruimte- besparend maar zeer compleet Inclusief choke- en handremverklikker- lichten, druktoetsen voor mistachter- licht en achterruitverwarming bijvoorbeeld. Twee opvallende lampjes waarschuwen u als uw remblokken vernieuwd moeten worden of als uw oliepeil onder een veilig minimum komt. Veilig en handig In totaal heeft u twintig informatie-elementen. De GLS uitvoering, die u hieronder ziet afgebeeld, heeft ook nog eens een electronische digitaal-klok (2) Elke Horizon heeft een fraaie, heldere achterlichtpartij (3). Over de remmen willen we even wat meer zeggen: schijfremmen vóór, trommels achter, gescheiden remcircuit. rem- bekrachtiging en een variabele remdruk- begrenzer op de achterwielen Starten is een simpele zaak (4) De transistorontsteking zorgt dat dit onder alle weersomstandigheden vlot gebeurt. De bijzonder stille motor brengt u waar u wezen wilt. terwijl u daar goed uitgerust aankomt dankzij de anato misch gevormde slaapstoelen (5). die bij de GLS ook nog eens verstelbare hoofdsteunen hebben. De GL en GLS hebben daarnaast een van binnenuit verstelbare buitenspiegel (6). een antenne en twee stereo-speakers in de voorportieren(7). Elke Horizon is dóór en dóór tegen roest beschermd dankzij een electro- I forese bad terwijl de wielkasten voor zien zijn van een p v c beschermlaag. Ook heeft hij die handige, in de achter kant weggewerkte, vijfde deur die toegang geeft tot een bagageruimte waar u voor de hele week bood schappen in kwijtraakt. Er zijn drie uitvoeringen: de ruime, stille LS die op normale benzine rijdt. De GL. comfortabel en met een iets sterkere motor en de GLS die niets te wensen overlaat. Die eigenwijze Horizons, een nieuwe kijk op auto's, zijn te zien en te proberen bij uw Chrysler/Simca dealer. Prijzen vanaf f 13.995,- (•nel BTW. af importeur Wijzigingen voorbehouden Een vol jaar garantie, ongeacht hel aantal gereden kilometers Een nieuwe kijk op auto's. ■iW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 18