'ilm over Westerwolde 'oept felle reacties op Nurejev als ondeugende student op net feestje ËhI Steunplan Tanker 1 ADVERTENTIES KUNST oorjaars- pressie teymans atselijke overheden verklaren produkt besmet Man overleden na ruzie in café Bestel wagens Alfetta 2000 SDAG 22 MAART 1978 BINNENLAND Trouw/Kwartet or Jan Sloothaak 10NINGEN Gisteren is in Vlagtwedde de omstreden film „Waar ligt de grens" in première raan. Het gemeentebestuur heeft geweigerd de film te komen zien. Daarmee wordt de lijn irtgezet die de plaatselijke autoriteiten in tegenstelling tot provincie en ministerie van CRM. samen honderddertigduizend gulden subsidie gaven steeds hebben gevolgd door deze idocumentaire over het Oostgroningse Westerwolde besmet te verklaren. ;elijk is het daardoor dat de film. wat eenzijdig beeld lijkt te geven de meningen die er in Wester- de leven. B. en w. hebben de film lij voorbaat politiek besmet ver- ard omdat in het scenario stond het raadslid Geert Landlust ver- inwoordiger van een van de twee ls-fracties) een hoofdrol zou spe- Het college en ook de andere tieke fracties beschouwden de daarom als een propaganda- it voor de fractie-Landlust. de film wordt een pleidooi ge- rd tegen de plannen voor militai- oefenterreinen. atoomafval in tlagen en in feite ook tegen het atieve beeld dat de rest van Ne- and van dit aan natuurschoon e (en uitstekend verfilmde) ge- 1 heeft. Soms is er een glimp van genuanceerder denken bijvoor- Id als een boer zegt dat de plan nen voor een oefenterrein wellicht minder weerstand hadden gewekt als de overheid ze beter had gepre senteerd. De boeren werden echter in onzekerheid gelaten over hun toe komstig lot. Averechts De film had zeker aan kracht gewon nen als ook andere dan alleen maar geluiden „tegen" hadden doorge klonken. Wat dit betreft kan men zich afvragen of de afwerende hou ding van het plaatselijk bestuur niet averechts heeft gewerkt. Dit komt vooral tot uiting in een scène waar bij de filmploeg door een boze bur gemeester H. Flik de raadszaal wordt uitgezet. Dit wekt de indruk dat men een confrontatie niet aan durft en men kan zich bovendien afvragen of het niet op het randje van het grondrecht op persvrijheid is om een medium een film is dat toch ook het recht te ontzeggen een openbare raadsvergadering vast te leggen. De andere raadsleden weigerden echter op te treden als wat zij noem de „figuranten in een film voor Landlust". In ieder geval hebben de filmers dit incident uitgebuit door er een van de (gefantaseerde) vlucht- scènes aan vast te knopen waarmee de film is doorspekt. Deze scènes wekken de indruk dat heel Wester wolde op de vlucht is voor een (atoom? militaire?) ramp. Tegen over de scène met burgemeester Flik is een gesprek met een Duitse burgemeester ingelast. Deze (geko zen) burgemeester wordt in de film als vertegenwoordiger van zijn bur gerij geplaatst tegenover de (be noemde) burgemeester in Vlagtwed de als verlengstuk van hogere auto riteiten. De filmmakers betreuren het dat de plaatselijke autoriteiten niet mee wilden werken omdat ze daardoor zelf de mogelijkheid van een genuanceerder geluid afsneden. René Sleeswijk Sr (70) overleden BUSSUM René Sleeswijk. direc teur van de Nederlandse Revue N.V. tn Amsterdam is zaterdag op 70- jarige leeftijd overleden. De crema tie heeft dinsdag in zeer besloten kring plaatsgehad. De heer Slees wijk was ridder in de Orde van Oranje Nassau. René Sleeswijk was de grote man achter de Snip en Snaprevue. waar mee Willy Walden en Piet Muyselaar meer dan veertig jaar lang succes sen oogstten. De laatste voorstelling werd in november vorig jaar gegeven. wijl de eerste lentedag gisteren rd ingeluid met waarlijk herfstige rtregens en windstoten, toonde x Heymans zijn voorjaarscollec- in zijn salon in Amsterdam, ast manshoge palmen stonden ite toefen zacht oranje en gele en die gelukkig wel een irjaarsimpressie gaven door hun frlijke geur en kleur. lere collectie van Max Heymans irdt beheerst door een hoofdkleur, dan niet afgezwakt of versterkt, ditmaal is het oranje-rood dat de ventoon voert, samen met het issieke wit en marineblauw. Dun- wollen capes, met bijpassende it gerimpelde klokrokken, tail- irs met korte jasjes en met wat igere wijde jasjes die in de taille or brede ceintuurs worden geac- ntueerd, zijn allemaal gemaakt n prachtige wollen pepitaruitjes, id-de-poule en schuin genomen hotse ruiten waarin altijd wel een tnje accent te bespeuren valt. mouwinzet is raglan of vanaf de eboog ingezet en aangerimpeld ardoor een bloezend silhouet ont- at. Schouderpartijen van jasjes, sen en robes-manteaux hebben bbele losse passen zoals bij klas- ke trenchcoats. Erg mooi en erg k Max Heymans zijn vanuit de ïouder mouwloze geplooide of ge- lockte jurken waarvan de ruimte ht bloezend samen komt in de ille en zich doorzet in de rok. De ar broeken in deze collectie heb- n bandplooien en vallen ruim lar recht. Onbehagen Een donker blauw-grijs pak is een hommage aan Charly Chaplin, com pleet met wandelstok en hoed. Bijna alle modellen gaan vergezeld van shawls om het hoofd, om de hals en los afhangend over de schouders. Ze geven deze toch al chique kleren een bijzondere allure. Van de Diffusion collectie (confectie) beloven de twee getoonde jassen met trenchcoatpas- sen veel goede voor de komende winter. Wie het gebied kent en weet hoe de emoties er steeds weer oplaaien her kent overigens erg goed het stuk onbehagen dat zeker onder een groot deel van de bevolking leeft. De filmmakers zijn er goed in geslaagd dit vast te leggen. Volgens regisseur Lou Brouwers en zijn medewerker Jaap Rodenburg is in de twee-en- een-half jaar dat zij het gebied heb ben verkend, gebleken dat de meer derheid van de bevolking denkt zo als de film in beeld brengt. Hun mening is dat Landlust een uitge sproken volksvertegenwoordiger van deze meerderheid is. Dat was de reden om hem te kiezen voor de film en dit zo verzekerde men zon der partijpolitieke bijbedoelingen. Gevraagd of de film zuiver docu mentair kan worden genoemd, ver klaarde de Oostgroningse journalist Melle Wachtmeester die in de film de interviews afneemt, dat wellicht beter van een semi-documentaire kan worden gesproken. Er zitten do cumentaire elementen in, maar daaraan zijn conclusies verbonden. Dit komt tot uiting in de doelstel ling die de filmmakers zich vooraf hadden gesteld, namelijk te laten zien waar de grenzen van de regiona le democratie liggen als nationale en internationale belangen op het spel staan. Daarbij hebben ze aan partijpolitiek in het geheel niet gedacht, zeggen ze. Het vereet van de bevolking in Westerwolde wordt als een voor beeld beschouwd van verzet van een regionale bevolking. Geert Landlust zegt in de film dat aan dit vereet is te danken dat er geen oefenterrein is gekomen, maar dat waakzaamheid geboden blijft. OISTERWIJK Bij een woningin richting in Oisterwijk (N.-B.) is gis ternacht voor ruim honderdduizend gulden aan Perzische tapijten gesto len. Van de daders ontbreekt elk spoor. Zij kwamen langs de achter deur binnen. Als zoon van een aannemer werd René Sleeswijk op 1 oktober 1907 in Amsterdam geboren. Hij studeerde aanvankelijk bouwkunde en archi- ToeliChtinG tectuur. Tijdens een studieperiode in Parijs kwam hij in aanraking met de theaterwereld. Terug in Neder land verwierf hij zich een belang in het Paleis voor Volksvlijt in Amster dam, speciaal voor operettes. door Hans W. Ledeboer SCHEVENINGEN Na „Faun" van Toer van Schayk is „Over een donker huis" van Rudi van Dantzig het tweede danswerk dat speciaal is ge maakt voor de gasttournee, die Rudolf Nurejev thans maakt met Het Nationale Ballet. Het werd als première gepresen teerd in het Scheveningse Cir cus-Theater met Nurejev zelf in de hoofdrol. Zaterdagavond, zondagavond en donderdagavond 25, 26 en 30 maart is het te zien in de Amsterdamse Stadsschouwburg, 31 maart komt het in Arnhem en in de tweede helft van april maakt het deel uit van het repertoire van Het Nationale Ballet tijdens een serie opvoeringen in het Minskoff Theatre in New York. De naam van het danswerk is geënt op de muziek: „Vermutungen über ein dunkeles Haus" van Roman Hau- benstock-Ramati. een „beeldend" werk vol dreiging en „spook"-gelui- den, dat de toehoorder meeneemt naar een leegstaand, vervallen land huis in een tot wildernis verwordend park tijdens een stormnacht. A ft \f. j j» MW Scène uit „Over een donker huis" van het Nationale Ballet met (rechts) Rudolf Nurejev. In 1931 maakte hij zijn start in de showbusiness. Hij kwam met revues met sterren als Lou Bandy en Louis Davids. Snel volgden daarop veel Snip en Snap-radioprodukties. Ook produceerde hij toneelvoorstellin gen en musicals waaronder Sweet Charity" en „Sound of Music". Als toelichting geeft Van Dantzig in het programmablad, dat het gaat om een gast, die bij vergissing terecht komt in een kamer met gasten die een kille, conformistische wereld vormen. In zijn verbeelding veran dert deze gast deze benauwende ruimte in een landschap, dat hij „be volkt" met hartstochten en agressie, waarbij de grenzen tussen droom en realiteit vervagen in een „heimelijk donker". Het klinkt allemaal heel erg pretentieus. Wat het publiek te zien krijgt is weinig anders dan een ondeugende student in even keu rige avondkleding als de anderen op een heel net feestje, die daarin op een beetje kwajongensmanier wat leven gaat brengen. Maar de student komt uit een even keurig milieu als de anderen, zodat het er allemaal op neerkomt, dat iemand op een heel nette manier een nóg netter feestje verstoort. Mis schien toont het tweede gedeelte, als het toneel wordt „bevolkt" door de opgeroepen „droomgestalten" daar om zo weinig samenhang met het eerste. Er zijn merkwaardige, soms felle, atletische en zelfs acrobatische en heel precieuze dansbewegingen, waarvan de zin lang niet altijd dui delijk is. Er is een nummertje Grieks-Romeins, compleet met de touwen van een worstelring. maar men heeft de uitleg in het program mablad nodig om te beseffen dat het hier gaat om de gedroomde agressie van de hoofdfiguur. Uiteindelijk wer ken de nette gasten de stoute jongen met de touwen van de worstelring de deur uit. waarmee de sfeer van het feestje is hersteld. Mat Ondanks de muziek en alle danspre- tenties voelt de toeschouwer nergens dreiging. Dans en choreografie zijn weinig expressief, soms zelfs mat. De sfeer is nergens dramatisch, maar ook niet luchtig of pittig. Weinig virtuositeit in de dans. Er is geen humor en men vraagt zich af wat Van Dantzig met dit werk heeft wil len zeggen. Als hommage aan Rudolf Nurejev biedt het deze danskunste naar wat weinig gelegenheid, zijn gave afwerking en artistiek vermo gen te tonen. Vervolg van pagina 1 heidssteun gepaard zal gaan met overheidsinvloed in de gesteunde bedrijven. Ook wil het CDA meer weten over het sociaal plan. Minister Van Aardenne weerspreekt in zijn brief aan de Kamer over het steunplan het verwijt dat het lopen de overleg, met name de beleids commissie scheepsbouw, is door kruist. Dat overleg moet worden voortgezet, stelt de minister. Maar om dat „op een realistische basis" te kunnen doen, was het nodig dat de regering nu eerst haar uitgangspun ten en suggesties ter tafel legde. „Daardoor wordt niet vooruitgelo pen op de uitkomsten van dit over leg, wel staan hierritee de financiële inspanningen van de regering vast," aldus de brief, die mede namens minister Albeda (sociale zaken) is geschreven. VVD De VVD in de Tweede Kamer zet zich in een officiële reactie af tegen de kritiek op het steunplan van WD-minister Van Aardenne en zijn CDA-collega Albeda. De WD noemt het „de omgekeerde wereld" het steunplan af te schilderen als een grote ontslagoperatie. (Er staan zesduizend arbeidsplaatsen op de tocht). De VVD vindt het plan juist „een reddingsactie van ruim 40.000 arbeidsplaatsen". Zonder dit groot ste steunplan in de geschiedenis zou een veelvoud van arbeidsplaatsen in gevaar komen, aldus de VVD. Ge dwongen ontslagen zullen tot het uiterste moeten worden beperkt. D'66-fractieleider Terlouw vindt de zaak te ingewikkeld om nu al een betere oplossing dan het steunplan van de regering voor te stellen. Ter louw vraagt zich af of het mogelijk zal zijn gedwongen ontslagen te ver mijden door vervroegde pensione ring of korter werken, gepaard gaan de met de dan nodige achteruitgang in individueel besteedbaar inkomen. VMF-wensen Het overrompelend karakter van het kabinetsbesluit blijkt ook uit de inhoud van de brief van minister Van Aardenne: alle wensen van het VMF-concern blijken grotendeels te zijn gehonoreerd, terwijl over de in houd daarvan het overleg met de vakbeweging nog niet was afgerond. Daarmee heeft bij de vakbeweging de indruk postgevat dat minister Van Aardei^e zich bij de besluitvor ming over de steunverlening sterk heeft laten leiden door de VMF-lei- ding. De bonden voelen zich op het beslissende moment buitA—^eslo- ten. Vervolg van pagina 1 die elk een capaciteit van honderd ton per uur hebben. Volgens niet bevestigde berichten zouden giste ren twee experts toch aan boord van het schip zijn geweest en hebben vastgesteld dat er sprake was van gasvorming en de situatie aan boord uiterst explosief zou zijn. De olie die tot nu toe uit het op drie kilometer voor het havenplaatsje Portsall vastgelopen schip is ge stroomd, heeft honderden vissers in Bretagne brodeloos gemaakt. Ge vreesd wordt dat indien de situatie zich niet veranderd, ook de uitge breide schelpdiercultures (oesters, mosselen) verloren zullen gaan. De Britse vissers, die de afgelopen tien jaar vier keer door een olieramp zijn getroffen, beraden zich over moge lijkheden zelf de strijd tegen de olie ter hand te nemen. Nu reeds zouden miljoenen vissen en zeevogels zijn omgekomen. Smal Agt Rijkswaterstaat heeft nog geen ver zoek van de Franse regering gekre gen het oiiebestrijdingsvaartuig Smal Agt naar Bretagne te sturen. Wel heeft Frankrijk laten weten hulp te zullen vragen wanneer dat nodig mocht zijh. Rijkswaterstaat wil graag helpen in het water voor de Bretonse kust, omdat de Smal Agt niet alleen geschikt is voor che mische, maar ook voor mechanische bestrijding. Het schip is in 1976 om gebouwd en kan nu ook de zee "schoonvegen", de olie oppompen en aan boord van het water schei den. De proeven die totnutoe met deze methode zijn genomen, noemt Rijkswaterstaat hoopvol. Ten noorden van het Zuidafrikaan- se Kaapstad heeft zich ook een on geluk met een tanker voorgedaan. Vorige week liep een Grieks vracht schip aan de grond, dat maandag in tweeën brak. Ondanks het gebruik van bestrijdingsmiddelen dreigt de olie van de Pantilis A. Lemos grote schade aan te richten in het betrok ken gebied waar talrijke vogelkolo nies hulzen. BEST i ANP) - De 20-jarige G. Bek kers uit Maastricht is gistermiddag in een ziekenhuis in Tilburg overle den aan de verwondingen die hij maandagavond had opgelopen tij dens een ruzie in een café in Best. Het slachtoffer is vermoedelijk op het hoofd geslagen. i-fi stereo, t.v., muziekinstrumenten Te koop 8-TRACK stereorecorder nel twee 30 W boxen Prijs 300 Tel. 020-166757 efect? Bel 020-991818 aan huis, 3 mnd. gar. -REPARATIES (gar) snel Irdelig. Ook A'veen. Tel. 996262-253651 TV. ANTENNE SNELSERVICE een 7 uur bij U thuis. Indien nodig: bruikleen toestel. 21 uur tel 020-728839. z g a n. piano klavier AC- IDlON 80 bas. en ook een bas Tel 020-830265 REO MIXER. 1 jaar oud 1 1500 voor f 900. Tel "19057 Na 14 uur Harmonium-specialist [[Ink -Verk -Rep -Rest TESKUS. RIDDERKERK *- 01804-20543 TV REPARATIES Techn. Bureau van Dijk ook avondservice 020-982139. TV SERVICE AMSTELVEEN Rep 24 u. aan huis met ga rantie. Tel. 020-473355. Te koop: HUISPIJPORGEL, licht eiken kast. 4'/r stem (8. 4, 2. 17) voet) met aangeh. pedaal. Bijna nieuw. Geheel mechanisch. Prijs 13.500,- Tel. 05770-1475. T.k. Fender stratocaster. plm. 16 jr. oud. 1000. Tel. op werkdagen van 12 u tot 12.30 u. 02977-27110 (Verhoeve). KLEUREN TV REPARATIE Goed en goedkoop 020-199301 T k GROOTBEELD KLEU REN TV 575 Tel. 020-965120 T V DEFECT' BEL DIRECT'! 020-844848 ZOND WEGH 3 MND GAR Foto, film, optiek [KOOP GEVRAAGD GE- 'IKTE FOTOCAMERA S. OJECTOREN. DOKA- SWANK SHOT STUDI- SPUI 4. A dam RUIL IN die oude toto-, film camera of projector bij Foto Fransen. Beukenweg 31. A dam Tel 020-350471 Foto Esser ASAHI-PENTAX SPECIALIST de nieuwste ME chroom met lens 1.7 voor 845,- met 2 jaar garantie en 2 jaar verzekering. Zie onze etalage, want wij hebben nog veel meer. Ceintuurbaan 145, Amsterdam-Zuid. Tel.: 710883. Caravans T.k. gevr. STACARAVAN met vaste standplaats of zomer huisje, omg. Bennebroek of Haarlem. Tel. 02510-34821 of brieven naar Belgiëlaan 18 Beverwijk, mej. v. d. Ende. Aangeb. stacaravan Bluebird. 7x3 m.bj. '74. In prima staat. Eventueel met staplaats op landgoedcamping met zwem bad en tennisbaan te Elburg.i Prijs 8500. Te bevr. tel. 020- 367123. Aang. hefdak VOUWCARA VAN (Vocatour), 325 alum. m. toeb. slechts 3 weken gebr. Tel. 02206-2339. VOUWCARAVAN NIMROD m voortent, grondzeil 075-284284. Te koop z.g.a.n. Tabbert 460 bi. "76. Isabella voortent. Vee' accessoires. 12.500 Tel. 020-796698 Caravanbedrijf KLAVER VIER 1000 tot 2000 korting op div merken stacaravans. Os- dorperweg 750, A'dam, tel. 020-194190. Autoverhuur KAV Autoverh.. Hoofdweg 410, A dam. Citroën, Opel. Ford. Volvo. Mere Pers. en bestel. Telefoon 020-161718- 162255. Kuperus BV Middenweg 175, A'dam tel. 938790-940173. Volvo. BMW. Mercedes Opel. VW en Ford-bestel Daf 55 en R4 Kapper H. Bakker v W-bus 100 km VRIJ. v.a. 16.95. Tel. 020-124047/152674/131457 van 5 tot 18 m* Rijbewijs BE Ouke Baas Van Ostadestr. 362-372 A'dam Tel 020-794842/764351 KNOOK S RENT-A-CAR SPECIAL BV in oprichting. Verhuur van Landrover. Rangerover. Jeep. Chevrolet, Blazer. Suburban en luxe stationwagens Inlich tingen en reserveringen: te- lef 02990-27257 Postbus 234, Purmerend Fietsen en bromfietsen KEUZE uit 800 race-, trim-, tour-, sport-, kind., Omaftet- sen Lohman. De Clercqstr. 74-76. tel 020-183906 Scholier zkt BAKFIETS of bakbrommer voor vak. doel einden 08850-13585. Te koop KREIDLER i.z.g.st. Vr pr 800.-. Tel. 02982-3435 na 18 uur. T.k. gevr. bromfietsen. Jama- ha - Zündapp - enz. Tel. 020- 939178/353160. Motoren Zojuist verschenen: J. H. de Kok. OVER DE GRENZEN Een totok in de gevangenis sen van de Kempé Tai op Java en zijn wederwaardigheden als buitenstaander in het na oorlogse Nederland. 281 pag. 24. Bij de boekhandel of Rodopi, Keizersgracht 302-304, A dam. 020-227507 PARASOLS in alle maten en kleuren tuinstoelen - tafels - banken. De grootste sorte ring. W. P. Hartwijk. Nwe Beestenmarkt 7-11 Leiden. Tel. 126627. Auto- en motorrijles Bovag rijschool Zeemans Gediplomeerd VAMOR M.l in structeur, Valeriusstraat 128a. A dam. Tel. 020-798796 Auto's aangeboden T. k. LELIJKE EEND, eind '71. vr. pr. 300.-. Tel. 020-426469 na 18 u. FIAT 127, bj. '76, 31.500 km., incl. radio, test.rapp. aanw. Prijs n o t.k. Tel 020-714628 t.k, aangeb. witte FIAT type 128 bouwjaar '72 prijs 1500 km 69.000. Tel. 020-926336. T. k. VW automatic, bj. '71. In z.g.st700,- Tel. 020-941064. T.k. PEUGEOT 204 break die sel bouwjaar '74 tel. 02995- 4440. T.k. Honda 600, bj. 1973. zui nig, 50.000 km., prijs 1100. Tel 020-193496 TAUNUS 20 M Coupé 72 op gas en benzine kleur groen e n./3250 Tel 02159-12018. Te koop 2 CV 6 1975. 32 000 km., vr.pr. 4500.-. Tel. 02982-3435 na 18 uur CITROEN 2CV4. bj. '76. 29.000 km. kleur beige, 4000 Tel. 010-762096 Overcomplete FORD GRANA DA 2600 GMIA. automaat. 4 deurs. type '75, kleur: goud metallic, met schuifdak en vi- nyltop, getint glas. stereo ra dio. stuurbekrachtiging enz. Auto verkeert in zeer goede staat, is ML behandeld, slechts 70.000 km gereden. Nieuwprijs 32 000.-. nu voor slechts 9500.- incl. BTW. Tel 030-616351 Te koop als nieuw RENAULT 6 luxe. type '77. 6500. 23 000 km Tel 020-426939 Goede EEND '74 2 CV 4. 60.000 km 3200.-. incl ver zekering Tel. 020-735731 of 020-945636 (na 6 u). Carle Koops overdag. 2 CV 4 1973 in prima staat 030-730579 35 DAF-OCCASIONS bij gar Oud Zuid v.a. 650.- tot 7500.- Govert Ftinckstr 194-196, Amsterdam Tel 020-730506 Lid Bovag Ruilschokbrekers TRIX. Quellijnstr 159 Tel 020-723946 Sinds 20 jaar Occasions met Bovag garantiebewijs 16.000 km; 1977 38 000: 1977 12.00Q km; 1977 23 000 km. 1977 29.000 km; 1976 50.000 km; 1976 Mini 850 type lady Vauxhall Chevette GL Mini 650 Princess 1800 DL Peugeot 104,4-drs Austin Allegro Estate Mini 1100 Clubman 38.000 km; 1976 Fiat 127 Special 55 000 km; 1976 Clubman Estate 60 000 km; 1976 Autobianchi A 112 30.000 km; 1976 Mazda 1300 43 000 km. 1975 Simca 1100LS51.000 km. 1975 Austin Allegro 1100 42.000 km; 1975 Austin Allegro 1300 36.000 km. 1975 Mini 85044.000 km; 1975 Volkswagen Golf. 4-drs55.000 km, 1974 Simca 1000 45.000 km; 1974 Volkswagen K 70 60 000 km. 1973 Bovenstaande auto's worden verkocht met 3 mnd. BOVAG-garantie official Leyland dealer HIJN ©GARAGE bv Ceintuurbaan 223, A'dam. 020-722204. Tel. Met garantie, lichtmetalen velgen, 205 banden en stereo installatie 2 maanden oud Kilometerstand 2700 km 2 jaar lakgarantie Pri|S 21 500 Tel 020-175081 KNOOKS AUTOMOBIELBE DRIJF BV Dealer Landrover. Rangerover. AMC Jeep, Che vrolet Blazer Alle genoemde merken zowel nieuw als ge bruikt uit voorraad leverbaar llpendam. Jaagweg 10. Tel 02990-27257 Breda Regen- beemd 21-23, tel. 076-870591 en 878488 RENAULT 6 TL 1100 b| 1972 Pr.is not k Tel 02949-1866 100 BESTELAUTO'S - vracht - busies - pick ups v.a. 1250 tot 12 500. Gar Rysenhout- lid Bovag. Gevestigd sinds 1938 Bennebroekerweg 17. Aalsmeer-Rysenhout. Tel. 02977-24229. ook zat open OPEL REK 1700 type de luxe 1973 In zeldz g.st. v onderh weg omstandigh1e eig. 3750. Tel 020-130206 Wegens omst t k. 1ste eig SIMCA 1308 GT. aug' 76. me tallic, 26 000 km. pri|S 12.000 incl. radio Telef 01720-20568 tuusen 18-19 u Accessoires en onderdelen SLOPERIJ DE VURIGE STAART' heelt in voorraad grote partij gebruikte onder delen van Landrover en Rover automobielen Jaagweg 10. ll pendam (bij Purmerend) Tel 02990-27257 Diversen Kinderdagverblijf Barbara Nu hebben wij nog plaats voor kinderen tot 10 jr De verblijfplaats is geopend van 6 30 uur tot 21 30 uur. Inl. tel 020-797884. Spiritistenver HARMONIA, Meeuwenlaan 265, gob Noord, do. 23/3 Mr Ten Veen: paaswijding en beantw vr, do 30/3 Mw Knijpinga bloemenseance. Aanv 20 00 Verbetering openbaar ver voer, ook in afgelegen stre ken: Stem woensdag Z Har- log - DS'70 - Lijst 8 Geen inpoldering van de Mar kerwaard. Stem woensdag Z Hartog - DS'70 - Lijst 8 Postzegels Grote voorraad div landen ook veel restanten en partijen 1e Jan Steenstraat 110, A dam Morgenavond woensdag 23 maart om 20.00 uur (vervol gens om de veertien dagen), komt in het NVSH gebouw Emmastraat 27, Alkmaar, de praatgroep biseksualiteit bij een ledereen die wil meeden ken en praten is van harte welkom' (tel 072-123210) BOTERLAMVORMEN Gigen gack, 1e J. v d. Hei|denstr 76 Asd HET ONDERDELENHUIS heelt élle onderd. voor uw wgsmach stofzuiger of koel kast. Tolstr. 186, bij Amstel, tel. 020-739380 Telefoonbeantwoorders H F. Erb. 023-337418 MASSAGE en SPORTMAS SAGE in de Bijlmer door mas seur voor dames en heren Dag van 13 tot 21 uur. Telefo nische afspraak: 020-994178. WEST B V Verhuizingen en pianovervoer door geheel Ne derland Tel. 020-844951 GOEDKOPE VERLICHTING' REON, Rozengracht 141-145 6 ETALAGES BARSTENS VOL Het adres voor die DISCO- FIEL die dat zoekt wat hij nergens vindt Keuze uil 50 000 stuks klassiek, popu lair. pop en 30 tot 50 pet korting Discostar. Damstraat 5 Adam Tel 020-88904 PASEN 78 - KOUD Wij blijven gezellig thuis en huren super 8 films. MEER DAN DUIZEND TITELS. BROADWAY FILM Turnerstraat 1 - 020/724966

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 9