Van Aardenne wil textiel stimuleren Wiltu regelmatig sparen] L Welzijnsbeleid voor burger ondoorzichtig 'Nederland is erg lankmoedig jegens boycot van Israël' Wij helpen. ABN Bank deTijd deTijd deTijd deTijd Steunfonds zeehondencrèche 'Geen Roergebied bij onze grens' geen loze kreet Minister belooft geen gouden toekomst Op 8 maart uitspraak over Volksunie Rapport Wiardi Beekman: Twee meisjes dood Inwilligen van Arabische eisen Gesprek met Duitsers over plannen Wetsontwerp over lidmaatschap van Koninklijk huis Weekblad BUITENLAND ■Trouw/Kwartet p 11 - RHS 9 Van een onzer verslaggevers ENSCHEDE Minister Van Aardenne van economische zaken, die gisteren een oriënterend bezoek aan Overijssel bracht, heeft Twente geen gouden toekomst voorgespiegeld. „Ik vind ook dat de textiel behouden moet blijven", zei hij. „Vandaar die her structurering van de spinnerij. Maar dat is nog maar een begin. De weverij komt ook nog." Hij maakte die opmerking nadat in het gebouw van het Gewest Twente te Enschede een regionaal actieco mité. waarin onder meer alle politie ke partijen zijn vertegenwoordigd, had gepleit voor het behoud van de werkgelegenheid (met name de ba sis-industrie textiel) in Twente en daartoe een actieplan aanbood. Ook de regering wil het behoud van de textiel, merkte de minister op, reden waarom zij zoveel geld in de herstructurering steekt. Van meer concrete toezeggingen onthield de heer Van Aardenne zich. Hij beperkte zich met te verwijzen naar de nota Regionaal Beleid, die aanstaande maandag door de Twee de Kamer wordt behandeld. Voor het eerst is dit gewest in een derge lijk stuk opgenomen. Petitie Vóór het gebouw van het Gewest Twente hadden zich enige honder den werknemers van textielbedrij ven verzameld, onder andere van Tu- bantia, Gelderman, Bamshoeve en Schuttersveld. Op meegevoerde spandoeken werd verwezen naar het geschatte verlies van 1250 arbeidsplaatsen in Twente in samenhang met de herstructure ring van de spinnerij: „Van Aarden ne wees paraat; we willen niet op straat". Er werd een petitie aangeboden met enige duizenden handtekeningen. Daarin werd gezinspeeld op de ver antwoordelijkheid van de nieuwe re gering. De minister reageerde met te zeggen dat tot die verantwoordelijkheid ook de maatregelen behoren tot gezond making van de textiel in héél Neder land. Waar de locaties plaatsvinden, behoort volgens hem tot de verant woordelijkheid van het bedrijfsleven zelf. Van Aardenne had gisteren ook ge sprekken met Gedeputeerde Staten van Overijssel en representanten van de Overijsselse Ontwikkelings maatschappij (OM), met da stuur groep Economie Twente en het dage lijks bestuur van het Gewest Twente. AMSTERDAM (ANP) Op 8 maart zal de civiele kamer van de Amster damse rechtbank bekend maken of de extreem rechtse politieke partij Nederlandse Volksunie ontbonden moet worden. Het daartoe strekkende verzoek van de Amsterdamse officier van justitie mr J. H. C. Pieters heeft de zogehe ten handelskamer, voorgezeten door mr. W S. da Costa, zoals gebruike lijk is in een besloten zitting behan deld. Behalve de officier van justitie heeft de rechtbank tijdens die zitting ook enkele bestuursleden van de NVU gehoord. Voorzitter Joop Glimmer veen uit Den Haag. vice-voorzitter J. P. C. J. Hagenbeek uit Huizen en secretaris mr. F. Zoetmulder uit Amsterdam gaven een toelichting op een door hen ingediend verweer schrift. Het burgerlijk wetboek bepaalt dat een rechtspersoon (wat een vereni ging als de NVU is) verboden is. als het doel of de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde of de goede zeden. Omdat dit volgens de officier van justitie met betrekking tot de NVU het geval is. heeft hij de burgerlijke rechter om ontbinding gevraagd. Het is de eerste keer in ons land dat ontbinding van een politieke partij op grond van artikel 15 uit boek 2 van het burgerlijk wetboek wordt gevraagd. Zowel de NVU als de officier kan van de beschikking van de rechtbank binnen twee maanden in beroep gaan bij het gerechtshof in Amster dam en daarna eventueel nog in cassatie bij de Hoge Raad in Den Haag. Het verzoekschrift van de officier bevatte onder meer de uitspraken van de gerechtshoven in Amster dam en Den Haag. waarbij Glim merveen wegens rassendiscrimina tie werd veroordeeld. Het hof in Am sterdam legde hem in 1975 een maand voorwaardelijk met een boe te van 1000 gulden op. en het hof in Den Haag in 1977 twee weken ge vangenisstraf. Van dit laatste von nis. dat betrekking had op de ver spreiding van pamfletten bij de zo genaamde Turkenrellen in Schie dam in augustus 1976. loopt nog de cassatieprocedure In'Den Haag. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM „Het wel zijnsbeleid is voor de burger volkomen ondoorzichtig ge worden. De beleidsvorming is een doolhof en de uitvoering ervan een oerwoud." Dat stelt de Wiardi Beekman-stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau van de PvdA, in haar rapport „Socialistische wel zij nspolitiek, een handreiking voor lokaal en provinciaal be leid". „Talloze beleidsmakers bemoeien zich met de vormgeving van het wel zijnswerk. zoals besturen en werkers van particuliere instellingen, consu lenten van landelijke organisaties, gemeente-ambtenaren en -besturen, rijksdiensten en -inspecties, departe mentsafdelingen en bewindslieden. Zij hebben tezamen een miljoenen bedrijf ontwikkeld, waar de burger nauwelijks nog een touw aan kan vastknopen." De opstellers van het rapport me nen, dat de opbouw van een verzor gingsstaat. waaraan socialisten van harte hun bijdrage hebben geleverd, een aantal bij-effecten heeft opgele- I verd. Die kunnen tot resultaat heb- iben, dat de verzorgingsstaat in zijn tegendeel kan gaan verkeren. Schaalvergroting in de bedrijven en het toenemen van de invloed van de technocraten, centralisatie in het I overheidsbeleid en de groeiende macht van de bureaucratie hebben de invloed van de burgers op de besluitvorming verminderd, het WBS-rapport Eenzijdig SCHAIJK (ANP) - Twee meisjes. de 18-jarige B. T. Schimmel en de 16- jarige J. A. M. Rooijendijk, beiden uit Reek, zijn gisternacht rond half twee bij een verkeersongeval omge- i komen. De meisjes reden op een j fiets op het midden van de Pastoor van Winkelstraat in Schaijk toen zij door een achteropkomende personenauto werden geschept. „Mensen worden steeds meer eenzij dig benaderd als consumenten en afnemers van het aanbod van bedrij ven en de overheid en steeds minder als mede-bepalers en mede-vormge vers van hun eigen situatie. Prestatie, competitie en consumptie worden daardoor gestimuleerd, ter wijl collectieve belangen, onderlinge solidariteit en maatschappelijke deelneming op de achtergrond ra ken." Het rapport constateert, dat het welzijnsbeleid onvoldoende in- speeld op deze ontwikkeling. Het wordt nog steeds te veel gezien als het tot stand brengen van wel zijnsvoorzieningen voor „achterblij vers" in de verzorgingsstaat. Daar door is voor velen een nieuwe afhan kelijkheid ontstaan: mensen worden consumenten van op hen gerichte zorg en afhankelijk van nieuwe in stellingen en instituten. „Een eerste stap in de goede richting is het krachtig bevorderen van de mocratie op plaatselijk niveau, waarbinnen ieder wordt gestimu leerd bij te dragen aan de vormge ving van de eigen leef- en werksitua tie," aldus het rapport. De samen stellers dringen daarom aan op een vergaande decentralisatie van bestuur. „Te vaak werden en worden immers op rijksniveau maatregelen getrof fen, die onvoldoende aansluiten bij plaatselijke problemen. Op gemeen telijk niveau liggen de beste moge lijkheden om de burgers weer greep te geven op voorzieningen en dien sten, die voor hen tot stand worden gebracht." In het rapport wordt verder opge merkt, dat „op rijksniveau ruimte zal moeten worden geschapen voor een grotere betrokkenheid van de burgers bij het beleid. Daar moet de spreiding van inkomen, kennis en macht gestalte krijgen, die voor waarde is voor het op voet van gelijk heid kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven." DEN HAAG De Arabische handelsboycot jegens Israël wordt in Nederland erg lankmoedig bekeken. In feite neemt nergens in de westerse wereld een land of een regering een zo meegaande houding aan als Nederla.d. Van een onzer verslaggevers Ten behoeve van de exploitatie van de zeehondencrèche in Pieterburen is een steunfonds opgericht. Uit dit fonds hoopt men de sterk gestegen kosten voor voeding en voorzienin gen van de in Pieterburen verzorgde zieke zeehonden te kunnen bekos tigen. Volgens steunfonds-voorzitter Jan Jaap zijn deze kosten sterk gestegen. Tot nu toe werd het benodigde geld bijeengebracht door particuliere bij dragen. Georganiseerd was dit ech ter niet. Het is de bedoeling dat nu een vast bestand van donateurs wordt gevormd. Bovendien zullen garanties worden gevraagd aan de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland alsmede het Rijk. In het fonds zitten o.m. twee kamer leden. Vorige week werd bekend dat er 380.000 gulden uit de actie „Geef om de natuur" van het wereld-natuur- fonds aan de zeehondencrèche ter beschikking wordt gesteld. Dit be drag is gisteren overgedragen. Het is bestemd voor de bouw van een nieu we crèche met betere voorzieningen en meer ruimte. Particulieren hebben het bedrag tot bijna vier ton aangevuld, maar zelfs dan nog is er een tekort van ruim een ton dat ook door particulieren moet worden gedekt. Wel kan men nu al vast een begin maken met de nieuw bouw. De zeehondencrèche in Pieter buren bestaat sinds 1971 en wordt beheerd door mevrouw Lenie 't Hart- Gotlieb. In de crèche worden ernstig zieke of verzwakte dieren weer op krachten gebracht. Het gaat vaak om jonge zeehonden. Als naar men hoopt begin volgend jaar de nieuwe crè che gereed is, kunnen de zeehonden beter worden opgevangen. Volgens Lenie 't Hart kan zij in feite echter niet meer doen dan sympto men bestrijden. De zeehondenstand wordt bedreigd door de sterke ver vuiling. Door de dieren weer op krachten te brengen kan de zeehon denstand wellicht enige tijd langer in stand worden gehouden. Als de vervuiling niet terug wordt gedrongen, zullen de zeehonden ech ter ook op deze manier op den duur niet meer te redden zijn, aldus me vrouw 't Hart. De ergste vervuiling is afkomstig uit de grote rivieren. Op de foto mevrouw Lenie 't Hart met links opperwachtmeester G. Wagen borg en rechts luchtmachtmajoor R. Loonen. Op de voorgrond de zeehond Jennifer. Van een onzer verslaggevers ARNHEM De indruk bestaat dat het Roergebied vol is en dat Duitsland nu probeert de problemen op de randgebieden, spe ciaal aan de Nederlandse kant, af te wentelen, Aldus de heer W. van Dam (PPR) gisteren op het provinciehuis te Arnhem, waar een ontmoeting plaatsvond tussen parlementariërs van Noord- rijn-Westfalen en de Gelderse statencommissie voor ruimtelijke ordening. Noordrijn-Westfalen) advies uitbren gen over dit plan, dat in Nederland tot grote bezorgdheid aanleiding heeft gegeven, vooral in het grensge bied De heer Van Dam wees er in deze Nederlands-Duitse bijeenkomst, die werd voorgezeten door gedeputeerde mr. O. W. A. baron Van Verschuer, op dat het streven naar een groene zóne tussen Randstad en Roergebied door het Duitse plan woidt door kruist. Het plan omvat vier vesti gingsplaatsen voor grote elektrici teitscentrales, Salmorth, Emmerich, Kalkar en Bislich-Vahnum en twee terreinen voor zware industrie, Sal morth en Bocholt. De bijeenkomst werd gehouden in verband met het „Landes-Entwick- lungsplan VI." Als laatste en tevens hoogste instantie moeten de parle mentariërs, (van de Landdag van Sparen is nuttig, maar vaak ook moeilijk. Met name het regelmatig sparen is een kunst. En regelmatig sparen is nu juist het meest effectief. U kunt zonder moeite een regel ma tig spaarder worden met het ABN Salaris Spaarplaa Als u aan de ABN een vast bedrag opgeeft, wordt dat periodiek van uw Salarisrekening naar een ïarTekening overgeschreven. Dat kan een gewone Spaarrekening zijn, een Girospaarrekening, een Spaar-ExtTa-Rekening of b.v. een Spaar- deposito met opzegtermijn, waarop u hogere rente krijgt. Een Salaris Spaarplan wordt snel voor u verzorgd. Zodat u met regelmaat kunt sparen en dus met het be$te resultaat. Het Gelderse statenlid Van Dam ver wachtte dat de milieu-hygiënische invloeden van dergelijke vestigingen tot ver over de Nederlandse grens merkbaar zullen zijn. De vrees be staat ook dat op grond van de Duitse milieuwetgeving meer verontreini ging kan worden toegestaan dan hier het geval zal mogen zijn. De leuze „Geen Roergebied aan onze gren zen" is geen loze kreet. Wat de Ach terhoek betreft, blijft de vraag klem men of de overlegstructuren niet die nen te worden uitgebreid. De CDA'er A. Th. te Bokkel zei dat in Nederland de indruk bestaat dat bij de Duitse plannen nog wordt uitge gaan van vrij optimistische economi sche groei-verwachtingen. Het Duit se plan geeft er blijk van dat de sociaal-economische belangen sterk op de voorgrond staan. De groei zo wel van het energiegebruik of van industrieel terrein zal echter afne men, hoewel de beroepsbevolking tot 1985 nog een stijging zal verto nen. De heer Te Bokkel stelde de vraag of het inbouwen van een fase ring mogelijk is. 'Opschorten' U Itunr mij helpen met nadere inlichtingen over het ABN Salaris Spaarplan. Dhr./Mcvr: Straat: rtnUTel.: Heeft reeds een rekening bij de ABN: ja/neen. Zo ja, hij ABN-kantoor: In ongefrankeerdc envelop zenden aan: ABN Bank. Aid.OD. SO. Antwoordnr. 1555.1000 PA Amsterdam. Drs. H. A. M. Jans (PvdA) vroeg de beslissing met betrekking tot de ge projecteerde terreinen op te schor ten. Eerst zou het tot beter overleg moeten komen. Volgens hem is de Nederlands-Duitse commissie voor ruimtelijke ordening te ambtelijk sa mengesteld. De vertegenwoordiging van het maatschappelijk leven komt in het geheel niet tot haar recht. Ir. H W F. C Donkersloot (VVD) gaf de Duitsers een indruk van het functio neren van de inspraak in Gelder land. Baron Van Verschuer zei dat het van belang Is een zodanige rege ling te vinden voor Informatie en overleg over en weer dat tijdig op eikaars plannen kan worden gerea geerd en Invloed uitgeoefend. Dat heeft het Centrum voor informa tie en documentatie Israël gisteren in een zwartboek wereldkundig ge maakt. Er is slechts één maatregel waartegen de Nederlandse regering iets heeft ondernomen, en dat is de z.g. „niet-Jood-verklaring". Dat ge beurde in 1977, toen minister De Gaay Fortman de afgifte verbood van verklaringen omtrent iemands godsdienst. Later zou daarvan een definitieve regeling gemaakt worden. In andere landen, zoals Frankrijk, Amerika, Canada en Engeland, be staat een anti-boycotwetgeving, of er zijn procedures aan de gang die tot een dergelijke wetgeving moeten lei den. In Frankrijk bestaat zo n wet, maar dat land maakt voor het Mid den-Oosten een uitzondering, al heet dat dan een voorlopige regeling te zijn, die wordt aangevochten. Ook de Europese Gemeenschap heeft ver klaard dat het tegengaan van discri minatie een levensvoorwaarde voor de gemeenschap ls, maar dat zijn loze woorden gebleven. De Gemeen schap trad nooit op tegen Arabische Staten die het „non-dlscriminatiebe- ding" gewoon niet nakomen, Vol gens het zwartboek ls het trouwens de vraag of de Europese Gemeen schap ooit tot maatregelen durft te komen. Volgens het zwartboek zou het dagelijks bestuur van de Ge meenschap moeten overgaan tot vervolging van ondernemingen in de lidstaten, als tenminste een van die lidstaten een anti-boycotwetgeving toepast. Dertien Het zwartboek noemt dertien geval len waarin Nederlandse bedrijven en de Nederlandse regering toegeven aan Arabische eisen ten aanzien van de boycot. Dat zou gebeuren uit angst op de Arabische zwarte lijst te komen. Op de zwarte lijst staan al lereerst bedrijven met een Joodse leiding of met Joodse aandeelhou ders, en verder bedrijven die zaken doen met Israël. Volgens het zwart boek zijn er zo tienduizend onderne mingen uit de gehele wereld die op de Arabische lijst staan. Doel ls Is raël langs die omweg te isoleren. De boycotregels worden met opzet vaag gehouden, opdat bedrijven die zaken doen met Arabische landen vrij klakkeloos opvolgen wat ze wordt gevraagd. Zo worden b.v. verklaringe getekend dat ze geen zaken doen met Israël, of dat ze daar geen belan gen hebben. Ook zijn er op die ma-, nier niet-Jood-verklaringen, of ver klaringen waar goederen vandaan komen. Van onze parlementaredactie DEN HAAG De regering wil nog in de loop van dit kabinetsjaar een wetsontwerp bij het parlement in dienen. dat het lidmaatschap van het koninklijk huis regelt. Premier Van Agt deelde dit gisteren mee tijdens de behandeling van de be groting van algemene zaken in de Tweede Kamer. „Veel werk ls al aan de totstand brenging van zo'n wetsontwerp ver richt. maar toch moet er ook nog veel gedaan worden," aldus de pre mier. die de Kamer dan ook voor hield niet op al te korte termijn op de indiending ervan te rekenen Heel belangrijk ook ls. dat diverse nieuwe bewindslieden er hun eigen oordeel over kunnen vormen. Een wettelijk regeling op lidmaat schap van het koninklijk huis ls vooral van belang vanwege de mi nisteriële verantwoordelijkheid voor de leden van het koninklijk huls en vanwege diverse financiële aspecten. Over de aanstelling van politieke ambtenaren of de instelling van po litieke ambtenaren of de instelling van politieke kabinetten heeft de ministerraad zich nog niet gebogen, zo bleek uit het antwoord van de minister-president. „Tot dusver heb ik trouwens ook nog niet de indruk dat de bewinds lieden hier erg naar haken." aldus Van Agt. die benadrukte dat de ge wone ambtelijke apparaten ook uit stekend toegerust zijn om waar no dig politieke steun te geven Bedrijven die op die manier naar Arabische pijpen dansen zijn vol gens het zwartboek b.v. Amsterdam Ballast International, de baggerbe drijven Adriaan Volker in Rotter dam, Bos-Kalis in Papendrecht en Van Hattum en Blankevoort in Be verwijk. Voorts Philips en de Amro- bank. Alle Arabische staten verlangen dat de kamers van koophandel verkla ringen legaliseren waar de goederen vandaan komen. De kamers in Zwit serland, Italië, Duitsland en Ameri ka weigeren dat, maar de Nederland se kamers niet. Volgens het zwart boek speelt ook het ministerie van buitenlandse zaken in dit spel mee. ADVERTENTIE Radio krijgt kleurspoeling of hoe de omroepen zich nog alleen gaan richten op luisteraars met een half, één ot twee oren. Corine Spoor over zenderkleuring, de lappendeken van de Gooise matras: 'Hilversum' gaat 'Radio' heten maar ons geluidsbehang komt er nauweli|ks anders uit te zien. Pinochet als Boris Karloff in de Jimmy Carter-show: 'de man die je met liefde haat' was voor Graham Greene de grootste karakterspeler van alle Latijnsamerikaanse dictators in het Witte Huis, toen daar het nieuwe Panama-verdrag werd ondertekend Exclusief voor Nederland Greene s striemend ooggetuigeverslag Verder: Andreas Burnier Vrouw en kunst in een mannencultuur Ton Crijnen De machteloze CDU in de DDR P van der Eijk. Demente beiaarde méér dan kinds oudje 7 Wam de Moor Het ambacht van de dichter Harry Hosman ingmar Bergmans angst en beklemming Bon voor proefabonnement wofcon do Tijd «oor guldon Zonde» DOM/wjd /enden ur de T.^ Antwoordnummer 6 AnWflom Betamg nj onNjnga »jn jcceot»«o Orod to koop 17 50 eeondfl tol 020 2) 1» 14 N5 O OT V»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 9