omalië rijgt klop Democratisering in Polen vergt tijd Washington remt atoomexport af Kabinetsformatie in Italië stap verder Vechtgeneraals achter studenten in Indonesië 'roepen op terugtocht 'Volkeren moord op Indianen' Begin: Geen wapens VS voor Egypte Kreisky niet achter Breznjews kar 6 pNDERDAG 9 FEBRUARI 1978 BUITENLAND Trouw/Kwartet IOGADISJOE/ADDIS ABEBA (AP. Reuter, UPI) Somali- eer. :he troepen krijgen op het ogenblik zwaar klop in de Ogaden- pio oestijn. Deze maakt deel uit van Ethiopië, maar Somalië doet hei inspraken op het gebied gelden. Na een aanvankelijke snelle e®° jmars zijn Somalië en het door Somalië gesteunde Westsomali- ,en :he bevrijdingsfront nu op de terugtocht voor het Ethiopische énd ger. Dit geniet de steun van de Sowjet-Unie en Cuba. hte om-jware strijd wordt geleverd rond ans ire Dawa. de op twee na grootste olie ad van Ethiopië, terwijl Ethiopi- Sis-che straaljagers aanvallen hebben hte tgevoerd op de Somalische haven- ad Berbera en op Hargeisa, hoofd- laats van Noord-Somalië. op- olgens het Westsomalische bevrij- afingsfront vliegen Russen en Cuba- en de Ethiopische vliegtuigen (van type Mig-21 en F-5), en staan zij ekt i de frontlinies bij de grondaanval- oos n. Opzet zou zijn door te stoten les-(aar het noorden van Somalië, en dit an-tf te sluiten van de rest van het land. eer thiopië heeft ontkend plannen in rst, ie richting te hebben, hoewel giste- >hn n voor het eerst luchtaanvallen op de- omalisch grondgebied werden toe- aatjegeven. lilitaire waarnemers menen dat op- ït van Ethiopië tevens is de spoor- jn naar Djiboeti in handen te krij- jen, die in augustus door de opstan- tie. elingen in de Ogaden werd afgeslo- terfen. Deze spoorlijn vormt een be ^ngrijke levensader voor Ethiopië, lin- mdat ook in de kustprovincie Eri- ea opstandelingen actief zijn, zo- at het land feitelijk van de zee is ee) fgesloten. lftr lemiddeling Jndertussen probeert de Organisa- ie van Afrikaanse Eenheid (OAE) te emiddelen tussen Ethiopië en So- ïalië. Een delegatie onder leiding de Nigeriaan Joseph Garba eeft een bezoek van twee dagen aan iomalië gebracht, na eerder overleg e hebben gevoerd in Ethiopië. Presi- lent Barre van Somalië had tegen de )AE-bemiddelaar gezegd dat aan de VASHINGTON (Reuter) De Amerikaanse Senaat heeft met 88 egen drie stemmen een wetsontwerp goedgekeurd voor ver- cherping van de voorwaarden voor de export van nucleaire litrusting en materiaal. Vorig jaar had het Huis van Afgevaar- ligden een soortgelijk, zij het wat scherper, ontwerp goedge keurd. Een commissie van de Senaat zal de komende dagen iroberen de verschillen tussen de twee ontwerpen weg te wer ken, zodat president Carter er zijn handtekening onder kan etten. De nieuwe wet is bedoeld als bijdra ge aan de pogingen van de regering- larter om de verspreiding van kern wapens terug te dringen. Een van de >aragrafen bepaalt dat de Verenigde >taten hun nucleaire leveranties aan ien bepaald land stopzetten, wan- ïeer deze natie een kernbom ontwik- telt of beproeft of een ander land iaarmee helpt. Ook moet volgens iet ontwerp in een contract over lucleaire leveranties de voorwaardë worden opgenomen dat goedkeuring 'an de VS nodig is voordat het im- lorterende land kan overgaan tot ipwerking of verkoop aan een derde ïatie van Amerikaans nucleair ma- eriaal. Waarborgen WASHINGTON (Renter, AP) De Amerikaanse regering begaat volke renmoord op de Indianen in dat land, maakt vrouwen tegen hun wil onvruchtbaar en beroofd de India nen jaarlijks van grote stukken land. Die beschuldiging werd gisteren in Genève in niet misverstane bewoor dingen geuit door de Indiaanse woordvoerder Jim Durham tijdens een zitting van de YN-commissie voor de rechten van de mens. Vol gens hem zijn in Zuid-Dakota alleen al de afgelopen drie jaar zeker hon derd Indianen door Amerikaanse soldaten afgeslacht. Ook zei hij dat 25 tot 30 van de honderd Indianen-kinderen uit ge zinnen wordt weggenomen, om el ders te worden opgevoed. Op de hon derd vrouwen zouden zeker 30 zijn gesteriliseerd om het aantal India nen in de Verenigde Staten te be perken. Grond van de Indianen wordt zonder overleg uitgegeven aan blanke boe ren en ondernemingen. Durham die tijdens een zitting van de mensenrechtencommissie als waarnemer het woord mocht voeren, beschuldigde tenslotte de regering in Washington van het stelen van olie en goud uit Indianen-reserva ten, en weet de werkloosheid onder de Indianen aan „bewust beleid". De leider van de Amerikaanse af vaardiging had geen commentaar op de Indiaanse verwijten, die alleen verder kunnen worden besproken als ook een officiële woordvoerder de zaak naar voren brengt. De lijst van hoge officieren die zich achter de kritiek stellen van de Indonesische studenten tegen de wijze waarop de herverkie zing van president Soeharto wordt voorbereid, begint zeer indru kwekkend te worden. Hoewel enige van deze officieren niet meer in actieve dienst zijn, zijn hun namen door de geweldige staat van dienst die zij in de strijdkrachten bezitten, bij hoog en laag in de Indonesische samenleving bekend. Hun keuze om zich achter de studenten te scharen heeft zeker ook bij Soeharto en de zijnen, maar bij het Indonesische volk in het bijzonder, grote indruk gemaakt „nationalistische verlangens" van de bevolking van de Ogaden-woestijn niet door Ethiopië kan worden vol daan. Anderzijds zijn de Ethipoiërs van mening dat de Somali's er alleen maar op uit zijn de Ogaden in te lijven. Een bemiddelingspoging van de OAE mislukte vorig jaar omdat So malië weigerde aan de onderhande lingstafel aan te schuiven, aangezien het Westsomalisch bevrijdingsfront van deelname werd uitgesloten. Ethiopië stond toen sterk omdat het handvest van de OAE sterk nadruk legt op de onschendbaarheid van het gebied van elk der ledenlanden. Ethiopië heeft de Verenigde Staten en andere westerse mogendheden er opnieuw van beschuldigd zich ln de strijd te mengen, en wapens te leve ren aan Somalië. Een woordvoerder zei dat zich in de Rode Zee, voor de kust van Ethiopië, Amerikaanse oor logsbodems bevinden. Hij zei verder zijn twijfels te hebben over uitlatin gen van de Israëlische minister van buitenlandse zaken Dajan, dat Israël wapens levert aan Ethiopië. Geweld Behalve aan de grenzen van Ethio pië, wordt er ook in de hoofdstad Addis Abeba gevochten. Al honder den mensen zijn om het leven geko men bij schermutselingen tussen groepen voor en tegen de communis tisch gezinde regering-Marian. Iede re dag zouden bij rellen en schietpar tijen vijf tot twintig mensen het le ven laten, bij wat een regerings woordvoerder „klassenstrijd" noemde. De Oostenrijkse kanselier Bruno Kreisky, die momenteel een bezoek aan de Sovjet-Unie brengt, heeft zich ondanks een uitdrukkelijk verzoek van de Russische president en partijleider Leonid Breznjew (geheel links) niet willen uitspreken tegen de ontwikkeling van de neutronenbom door het Westen. Kreisky (geheel rechts) vertelde na afloop met het onderhoud met Breznjew, dat de algemene ontwapening en de neutronenbom de voornaamste gespreksonderwerpen waren geweest. Erg tevreden waren de Russische gastheren niet over het standpunt van de Oostenrijkse kanselier, getuige de uitspraak van premier Kosygin tijdens het gebruikelijke diner dat Kreisky gisteravond kreeg aangeboden. Kosygin zei dat geen enkel land zich kan permitteren zich te onthouden van een bijdrage aan de algemene ontwapening. Kort voor het bezoek van Kreisky ontvingen Oostenrijk en diverse andere Europese landen een Russische waarschuwing tegen de ontwikkeling van de neutronenbom. GENÊVE, WASHINGTON (Reuter, UPI, AP) Wanneer de Verenigde Staten aanvals wapens verkopen aan Egypte of een ander Arabisch land dan betekent dit een vergro ting van de bedreiging van Is raël. Dit zei de Israëlische pre mier Begin gisteren in Genève. De Israëlische premier was in de Zwitserse stad voor een ontmoeting met Europese Joodse leiders. Hij herhaalde zijn standpunt dat Israël geen genoegen zal nemen met de vestiging van een Palestijnse staat in het Midden-Oosten. Levering let ontwerp van de Senaat eist in ternationale waarborgen zodat Ame rikaanse nucleaire uitrusting of ma teriaal niet worden gebruikt voor het maken van kernbommen. Het im porterende land moet daarnaast af doende maatregelen nemen om dief stal te voorkomen. Krachtens het ontwerp moet presi dent Carter besprekingen beginnen met andere landen over de oprich ting van een internationaal orgaan voor kernbrandstoffen dat dit mate riaal moet beheren en leveren aan landen die de non-proliferatie bepa lingen eerbiedigen. Deze bepaling is erop gericht landen ervan te weerhouden zelf een opwer kingsfabriek te bouwen en zodoende een wijdverspreide toegang tot plu tonium te voorkomen. De opmerking over eventuele wa penleveranties door de Verenigde Staten aan Egypte moet gezien wor den in het licht van het bezoek dat de Egyptische president Sadat de afgelopen dagen bracht aan de Amerikaanse president Carter. Volgens wat wordt genoemd welin gelichte kringen zouden de Verenig de Staten bereid zijn Egypte militai re vliegtuigen van het type F-5 te leveren, zulks op uitdrukkelijk ver zoek van Sadat. Een definitieve be slissing hierover zou over ongeveer twee weken te verwachten zijn. Begin en Sadat zijn niet de enige leiders in het Midden-Oosten die op reis zijn. De Israëlische minister van buitenlandse zaken kwam gisteren wegens de weersomstandigheden via een omweg in de Verenigde Sta ten voor ontmoetingen met Ameri- kaanse Joodse leiders. Dajan zal ook besprekingen voeren met zijn Amerikaanse ambtgenoot Cyrus Vance. De leider van de Israëlische oppo sitie Sjimon Peres was gisteren in West-Duitsland, waar hij te gast is van de Westduitse sociaal-democra tische partij. Peres verklaarde op een persconfe rentie geen bezwaren te zien tegen vestiging van Joden op de bezette Westelijke Jordaanoever. Het Jood se volk mag zich overal in Europa en de Verenigde Staten vestigen en waarom dan niet in het gebied ten westen van de Jordaan, zo vroeg Peres. De Amerikaanse regering heeft de afgelopen tijd ernstige kritiek uitge oefend op de Israëlische politiek met betrekking tot de vestiging van nederzettingen in bezette Arabische gebieden. Hervatting In de Egyptische hoofdstad Cairo werd gisteren meegedeeld dat de militaire besprekingen tussen Israël en Egypte zullen worden hervat zo dra er kijk Is op hervatting van de politieke besprekingen tussen beide landen. Naast de namen van generaal Soero- no. de integere en bekwame plaats vervangende opperbevelhebber van de strijdkrachten en generaal Harto- no Rekso Dharsono. secretaris-gene raal van de ASEAN (Associatie van Zuidoostaziatische landen) en voor heen commandant van de bekendste Indonesische legerdivisie Siliwangi. worden nu ook de namen genoemd van generaal Kemal Idrls, die in 1966 het leiderschap van de Indonesische strategische reserve KOSTRAD overnam van de huidige president Soeharto, en van generaal der mari niers All Sadlkin, tot voor kort gou verneur van Groot-Jakarta. En ten slotte staat ook Bung Tomo, één van de legendarische bevelhebbers van het Indonesische leger tijdens de on afhankelijkheidsstrijd in de jaren 1945-'50. op het üjstje. Vechtgeneraals Het zijn allemaal zogenaamde vecht generaals, die hun naam gevestigd hebben ln de onafhankelijkheids strijd of in de operaties tegen gevaar lijke communistische of Darul Islam opstanden. Behalve Bung Tomo. die destijds al tandarts was. waren de anderen studenten toen de onafhan kelijkheidsoorlog begon. Maar de lijst schijnt nog langer te worden. Zo is bekend, dat de commandant van de strijdkrachten in West-Java, ge- neraal-majoor Himawan Soetanto bepaald niet onsympathiek tegeno ver de studentenactiviteiten staat. Bij herhaling pleegt hij de studenten voor te houden dat zij zich niet door anderen tot gewelddaden moeten la ten provoceren omdat zij anders de sympathie van het volk zullen gaan verliezen. En generaal Makmoen Morod, de stafchef van het Indonesische leger verklaarde eind december in Jakar ta. dat het leger er voor het volk is en vèn het volk is. Enige weken daarna zou de opperbevelhebber van de In donesische strijdkrachten en mini» ter van defensie, generaal Maraden Panggabean, echter met zoveel woorden verklaren dat de strijd krachten er voor president Soeharto en van hem zijn, toen hij alle leden van de strijdkrachten om de herver kiezing van president Soeharto tot een succes smaken. Soetopo Yoewono In Jakarta wordt ook de naam van generaal Soetopo Yoewono, de hui dige Indonesische ambassadeur in Nederland genoemd als één van de belangrijke generaals die sympa thiek staan tegenover de studenten activiteiten. In 1973 was hij chef van het Indonesische geheime dienst BAKIN en stond hij al sympathiek tegenover zulke acties, die de bedoe ling hebben op vreedzame wijze mis standen in de Indonesische maat schappij aan de kaak te stellen om deze dan door een dialoog met de regering te kunnen bestrijden. Maar hoewel hij dat had moeten weten, werd hij verrast door een uitbarsting van geweld als gevolg van een bot sing van de persoonlijke ambities van de toenmalige chef van de Indo nesische veiligheidsdienst KOP- KAMTIB, generaal Soemitro en de toenamllge privé-asslstent van presi dent Soeharto voor politieke zaken, generaal All Moertopo. ZIJ leidden ertoe dat de studenten voor die ge welddaden het gelag moesten beat- len. Generaal Soemitro werd ontsla gen en generaal Ali Moertopo is nu geveld door een oogziekte. Generaal Soetopo Yoewono werd ontheven van zijn functie, maar werd enige maanden daarna door president Soeharto tot ambassadeur ln Neder land benoemd met een zeer geheime opdracht. Natuurlijk weet iedereen ln Indone- sié wel. dat de procedure van herver kiezing van president Soeharto al leen maar de aanleiding is tot de uitbarsting van het studentenverzet. De oorzaken van het verzet zelf, lig gen veel dieper. Ze zijn in wezen nog steeds dezelfde als die van 1973 74, het wanbeheer van de regering Soe harto met inbegrip van de zg. tech nocraten die van de Indonesische economie een warboel hebben ge maakt, het land economisch weer geheel van het buitenland afhanke lijk hebben gemaakt en geen oog hebben voor de sociale noden van het Indonesische volk. Nachtmerries Bij de Indonesische opperbevelheb ber en minister van Defensie gene raal Panggabean en de chef van de Veiligheidsdienst, admiraal Soedo- mo. moet het lijstje van namen van generaals die zich achter de studen ten hebben geschaard zo langzamer hand wel nachtmerries veroorzaken. Generaal Panggabean behoort tot de Indonesische generaals die op het veld nooit door bekwaamheden en moed hebben uitgeblonken, terwijl al de generaals die aan de zijde van de studenten staan echte „vechtge neraals" zijn die hun sporen op het slagveld tegen Nederlanders, com munisten en fanatieke islamieten hebben verdiend. Indonesië houdt de adem in. Zal de huidige situatie er dan toch toe kunnen leiden dat generaal Panggabean uit vrees voor een bur geroorlog bakzeil haalt? Want dan komt president Soeharto volkomen geïsoleerd te staan en zal hij gedwon gen zijn zich als kandidaat voor een derde ambtstermijn als president van Indonesië terug te trekken. ROME (Reuter, UPI) De Ita liaanse kabinetsformateur en ex-premier Andreotti zal er nu waarschijnlijk wel in slagen op niet al te lange termijn een kabinet te vormen dat kan re kenen op de steun van een meerderheid in het parlement, nu de communisten hun eis voor volwaardige regerings deelname hebben laten vallen. sis ln Italië nog niet. De communis ten vragen nog steeds grotere in vloed in een nieuw te vormen rege ring dan de christen-democraten wil len toestaan. De communisten wensen het recht te krijgen zich uit te spreken over wetsontwerpen voordat de regering deze ter goedkeuring aan het parle ment voorlegt. De christendemocra ten willen echter van geen enkele binding met de communisten weten. Helemaal opgelost Is de kabinetscri- Het ziet er nu naar uit dat Andreotti opnieuw een christen-democratische minderheidsregering gaat vormen die dan de steun van socialisten, sociaal-democraten, republikeinen en communisten zal krijgen. Op die manier zouden de christen democraten ook zonder de steun van de communisten over een meerder heid kunnen beschikken, zodat ze tegenover hun eigen achterban kun nen volhouden dat ze geen pact met de duivel hebben gesloten. De communisten zouden tegenover hun aanhang kunnen volhouden, dat ze deel uitmaken van de parlemen taire meerderheid waarop het kabi net steunt, ook al hebben ze geen zetels in het kabinet. De grootste moeilijkheid is nu nog de formulering van een gemeen schappelijk politiek noodprogram- ma dat de steun van de genoemde partijen moet kunnen krijgen. Dat programma zal neerkomen op een drastische beperking van de over heidsuitgaven. De verdeling van de bezuinigingen zal de kabinetsforma teur de komende tijd nog heel wat hoofdbrekens kunnen kosten. In Polen heeft de politieke satire altijd een belangrijke plaats ingenomen. Zij is er ook nu, zoals mij bleek in de „Kelder van de rammen" op Rynek Glówny, het prachtige marktplein van Éraków, waar het cabaret van Piotr Sianecki op geestige wijze Jartijfunctionarissen, geestelijken, buitenlandse politici en het Jartijjargon op de korrel nam. Ook Poolse bladen doen mee aan (elfspot. Zo schreef het serieuze weekblad Polltyka eens dat er in Polen drie „trappen" van luxe zijn, ïamelijk een eigen auto, een eigen ïuis en een eigen mening. De derde luit echter de andere twee uit. aldus iet blad. De hoofdredacteur van Po- lityka, Mieczyslaw Rakowski, houdt er echter wel degelijk een eigen me ting op na zonder dat hij het bezit van een eigen auto en een eigen huis zou hoeven op te geven. Voor de >olitieke verhoudingen in Polen ver jaart dit veel. Deze verhoudingen worden bepaald door het feit dat het land een drie partijen-systeem kent. waarin de communistische „Poolse Verenigde Arbeiders-partij" .PVAP) de toon aangeeft. De PVAP telt thans 2.7 miljoen leden, de Verenigde Boeren partij nog geen half miljoen en de Democratische partij nog minder: nog geen honderdduizend Samen vormen de drie partijen het Front van nationale eenheid, een organisa tie die het kader vormt van een nati onale politieke beweging, waarin alle patriottische krachten" samen werken [In het parlement beschikt de com munistische partij over 255 van de 460 zetels, de Boerenpartij over 117 zetels en de Democratische partij over 39 zetels. De overige 49 zetels worden ingenomen door partijlozen, vertegenwoordigers van rooms-ka- tholieke groepen inbegrepen. Uit deze cijfers blijkt dat de rooms-kat- holieken slechts symbolisch verte genwoordigd zijn. Naar men mij ver zekerde zal daar bij de volgende ver kiezingen voor de Sejm (zoals het Poolse parlement heet) verandering in komen. Democratisering De communistische PVAP die de marxistische-leninistische ideologie als basis voor haar programma heeft, ontstond zo vertelde mij de beken de journalist Wieslaw Górnicki in 1948 uit een fusie van twee arbeiders partijen: de in 1942 in door de Duit sers bezet Polen opgerichte Poolse Arbeiders-partij en de oorspron kelijk al in 1892 in Londen (in bal lingschap) op gerichte Poolse So cialistische partij. Ongeveer 42 pro cent van haar leden bestaat uit indu strie-arbeiders. 43 procent uit tot dc „intelligentsia" behorende groepen en 13 procent uit boeren De Verenigde Boeren-partij kwam in 1949 tot stand door de samensmel ting van twee boeren-organisaties. Deze partij zet de tradities voort van de radicale boerenbeweging, die haar wortels heeft in het eind van negentiende eeuw. De Democrati sche partij is de voortzetting van de partij met dezelfde naam en een soortgelijke groep, die tegen het ein de van de periode tussen de beide wereldoorlogen, een politiek tehuis waren voor vertegenwoordigers van de radicale niet-marxistische intelli gentsia en progressieve burgerlijke groeperingen. Commentator Górnicki die geruime tijd in New York doorbracht als cor respondent bij de organisatie der Verenigde Naties, is van mening dat zich binnen de PVAP en de sociale organisaties een democratiserings proces voltrekt. Het is bepaald niet zo, dat de partijleiding uitmaakt, wie er wel of niet worden gekozen. Uit verkiezingen die de keus geven uit meer dan écn kandidaat voor één post, kan blijken wie populair is en wie niet (of niet langer) de gunst van de kiezers heeft. Het is al pijnlijk om minder stemmen te krijgen dan bij een vorige gelegenheid De leidende rol van de communisti sche partij ls echter onaantastbaar Discussie buiten het partijverband is niet toegestaan, die moet intern worden gevoerd. En als eenmaal een beslissing is gevallen, moeten de le- door J. den Boef den zich daar bij neerleggen. Dat geldt uiteraard ook voor de parle mentsleden, maar dit neemt niet weg aldus Górnicki dat wets voorstellen worden teruggenomen. Er volgen dan nieuwe discussies. Afgetreden Zo nu en dan gebeuren er dingen die het bestaan van meningsverschillen binnen de leiding van partij en rege ring suggereren. Eén van die aanwij zingen is de vervanging van enkele ministers die terecht of niet tot de voorstanders van liberalisatie van het bestaande politieke systeem worden gerekend. Met name zou dit gelden voor de afgetreden minister van landbouw, Barcikowskl, en vice- premler Olszewski, een economisch deskundige, die zijn land bij de Co mecon vertegenwoordigde. Barcikowski zou ontslag hebben ge nomen omdat de meerderheid van de partijleiding plannen voor radi cale hervorming van de landbouw politiek had afgewezen. Olszewski zou eveneens vergeefs hebben ge probeerd om steun te krijgen voor een serie economische hervormings voorstellen. Officieel laat men zich hier niet over uit, hetgeen ook het geval is met het aftreden van de minister voor transport, Bejm, en de minister voor cultuur en kunst, Tejchma. Zonder meer afwijzend heeft men in Warschau echter gereageerd op het bekend worden van de brief, die 14 vroegere prominente partijleden in oktober aan de partijleiding hebben geschreven en waarin wordt aange drongen op „een werkelijke discus sie over de problemen van Polen". De belangrijkste ondertekenaar is Edward Ochab, dlue ln 1956 zo im populair was, dat hij door Wladlslaw Gomoelka moest worden vervangen als partijchef. Górnicki: „Toen hij zelf de leiding had. hebben we nooit iets gemerkt van zijn hervormings beleid". De 14 vroegen om „een duidelijk politiek program van politieke en economische hervormingen cn om Partijleider Edward Gierek een dialoog met het niet communis tische deel van de bevolking". ZIJ wilden „meer democratie binnen de PVAP en activering van gezonde krachten, die nu nog geremd worden door het bestuursapparaat, dat ver antwoordelijk wordt gesteld voor een gebrek aan inlatief in de onder ste geledingen van de partij Men moet zich hier afvragen of de oud gedienden hun leven hebben gebe- Partijleiding volgt voorzichtige koers terd, of dat zij er ln werkelijkheid op uit zijn, verwarring te zaaien. Dissidenten Een probleem voor de partijleiding is ook het bestaan van nogal wat kleine groepen, die zich op het slot akkoord van Helsinki betreffende de rechten van de mens beroepen. Op de vorige maand ln Warschau gehouden partijconferentie zei par tijleider Edward Gierek dat de klas senstrijd ook deze groepen betreft, die „door anti-socialistische krach ten in het buitenland gesteund, pro beren de basis van het Poolse maat schappelijke stelsel aan te vallen". Niettemin bepleitte Gierek een poli tieke discussie met deze „dissi denten". Het streven naar democratisering zal de Poolse leiders ln de toekomst de handen vol geven. Rakowski, de hoofdredacteur van Polltyka. zegt „zich niet te kunnen voorstellen dat de rijkdom aan vormen en metho den. oplossingen voor de uiteenlo pende economische en sociale pro blemen. waarvan de verschillende socialistische landen en communis tische parUJen zich bedienen, de ko mende generaties Poolse commu nisten niet zal aansporen tot creatie ve Initiatieven. Dat stemt overeen met de natuur van de mens en de ambities van de Polen". Dit i<t het derde artikel van een serie over Polen. De vorige artikelen ston den in de krant van 4 en 7 februari.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 7