Schorsing voor makelaar VEILING Werkloosheid Zuid-Holland stabiel Vrouwenhuis Den Haag op de vingers getikt Schipluiden vernieuwt Trapjesbrug Leeshonger Hagenaars neemt nog steeds toe I Onwettige praktijken in Haags Transvaalkwartier NABEZORGING VAN DE KRANT KORT NIEUWS Belijning Méér bibliotheken Schevenings zand kost meer dan verwacht Verkeersslachtoffer Vragen over bezet kindertehuis Drie jaar cel voor dodelijke steek op Amsterdamse kermis Verkiezingskrant huis-aan-huis Spreidingsgeld PTT direct naar Limburg en Groningen Opnieuw topduel voor Quick Boys Programma OPENBARE VEILING PERZISCHETAPIJTEN ZESTIENHOVEN NACHT VAN HET, HART Z DONDERDAG 9 FEBRUARI 1978 REGIO DEN HAAG Trouw/Kwartet H 6 CNl Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Vanaf 7 februari mag de heer P.H.M Hilders uit Voorburg voor een periode van een maand niet meer als makelaar in onroerende goederen werkzaam zijn. Het Haagse Gerechtshof heeft deze uitspraak gedaan. Hilders is tegen deze beslissing niet in beroep gegaan. De uitspraak betekent in feite een succes voor de voormalige staatsse cretaris Schaefer (stadsvernieu wing) die in 1975 een onderzoek liet instellen naar de praktijken van ma kelaar Hilders Aanleiding voor dit onderzoék was het Zwartboek Ver koopschandalen. In dit zwartboek, dat uitgebracht is door de werkgroep Sunnamers-Nederlanders Trans- vaalbuurt Den Haag, kwam de naam Hilders meerdere malen voor Ex staatssecretaris Schaefer diende, toen het onderzoek was afgerond, een klacht in bij de toenmalige mi nister van justitie Van Agt Daarna werd door de hoofdofficier van justi tie gevorderd dat Hilders een Jaar lang zijn functie niet zou mogen uit oefenen. De arrondissementsrecht bank maakte er drie maanden van. In beroep is hiervan tenslotte nog maar één maand overgebleven, ge durende welke periode Hilders zijn beroep niet mag uitoefenen. Het Gerechtshof stelt in het vonnis dat Hilders zijn verplichtingen heeft overtreden, die hij heeft aanvaard bij het afleggen van de ivoor elke makelaar verplichte» eed. Het Ge rechtshof stelde vast dat de make laar onroerend goed heeft verkocht dat eigendom was van de makelaar zelf. Hij zou als enig directeur en aandeelhouder van een b.v. onroe rend goed verkocht hebben, waarbij hij zijn makelaarskantoor had inge schakeld. Een makelaar die op deze wijze alleen voor zijn eigen belangen opkomt, brengt schade toe aan de eer van de stand van makelaars, aldus het Gerechtshof. De uitspraak komt erop neer dat een makelaar noch als privépersoon. noch via een besloten vennootschap mag hande len in onroerend goed. Het Gerechtshof overwoog tenslotte dat ..de mogelijkheid van benade ling aanwezig is" als een woning als gesplitst appartement wordt ver kocht. voordat de splitsing en het reglement tot stand zijn gekomen. Hilders liet kopers van appartemen ten wel een verklaring onderteke nen. waaruit bleek dat deze kopers met het reglement akkoord gingen. Districtsbureau spreekt van 'gunstige ontwikkeling' DEN HAAG (ANP) - De arbeids markt in Zuid-Holland is in januari niet veel veranderd ten opzichte van december 1977. Dit wordt als gunstig beschouwd, omdat januari meestal een maand ls met hoge werkloos heidscijfers. Er is sprake van een stabilisering in de werkloosheid. Zo karakteriseerde hoofdinspecteur-di recteur E. F. J. Luijf van het dis trictsbureau voor de arbeidsvoorzie ning Zuid-Holland de toestand De werkloosheid onder mannen ln Zuid-Holland bedroeg eind Januari 4.2 procent (landelijk 5.1 procent». bij vrouwen 4.7 procent tegen 7.5 procent landelijk. In cijfers: totaal 40.547, waar een vraag tegenover stond van 13.084. part-timers inbe grepen. De arbeidsmarkt in de bouwnijver heid ontwikkelt zich betrekkelijk gunstig. Ooede vaklieden behoeven niet zonder werk te zijn. maar jonge ren en ongeschoolden komen moei lijk aan de slag. Dit geldt ook voor de metaalnijverheid. Daar is een groot overschot aan functies, die iets te maken hebben met het voorbereiden van projecten (ingenieurs, teke- Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het college van b. en w. van Den Haag vinden dat de weinig strelende afbeeldingen van premier Van Agt en minis ter Wiegel bij de opening van het Vrouwenhuis in de Anna Paulownastraat „afbraak gedaan heeft aan het karakter van het Vrouwenhuis". ADVERTENTIE Bij de opening stonden beide heren als ganzen uitgebeeld en voorzien van het opschrift „Alleen bij een domme gans krijgen deze twee een kans" bij de voordeur van het pand De CDA-raadsleden mevrouw Wal- haln en mevrouw Otten-te Kolste meenden dat dit in strijd was met de grondslag van het huis en richtten zich tot b. en w. van Den Haag. In hun antwoord wijst het college erop dat aan de Stichting Vrouwen huis Den Haag een subsidie is toege kend. waarbij nadrukkelijk gewezen werd op het gewenste open karakter van het huis. Het college meent, met beide CDA-leden. dat de stellingna- me van het Vrouwenhuls in strijd is met de bedoelingen van de verstrek te subsidie. Dat is inmmiddels door wethouder Happel (volksgezondheid en maatschappelijk welzijn) aan het bestuur van het huis meegedeeld. Het bestuur beweert dat de afbeel dingen en teksten er tegen hun wens geplaatst zijn. Ze zijn er. door der den. van buiten af neergezet. Het Vrouwenhuis zegt de gehele gang van zaken te betreuren. Uw krant onverhoopt niet ont vangen? Als u voor 12 uur belt wordt de krant zo vlug mogslijk, maar in ieder geval dezelfde dag nog. bij u nabezorgd. In DEN HAAG. VOORBURG en RIJSWIJK kunt u bellen nummer 070-469445. In DELFT nummer 015-132519, b.g.g. 070-469445. Voor LEIDEN nummer 070-469445. Buiten deze plaatsen kunt u zich in verbinding stellen met de agent. SCHIPLUIDEN De gemeente Schipluiden wil de Trap jesbrug een flinke opknapbeurt geven. De brug verkeert in dermate bouwvallige staat dat maatregelen nodig zijn om ongevallen tc voorkomen. De stalen balken waarop het brugdek bij de brughoofden rust, zijn totaal doorgeroest. De gemeenteraad van Schipluiden heeft inmiddels beslo- AVOND.MEDITATIE - In dé Lokhorstkerk aan de Pieterskerk- sUaat 1 te Leiden is voortaan iedere donderdagavond van kwart over ze ven tot even voor acht uur een korte oecumenische dienst Deze weke hjkse avondmeditatie gaat uit van de Leidse sludenten-ekklesia DORPSKERK - In de Dorpskerk van Leiderdorp wordt vrijdagavond om 8 15 uur een cor.cert gegeven ten bate var. de orgelfondsen van de Dorpskerk er. de Srheppingskerk Voor dt uitvoering zorgen Ben Hur- rrlbnnck «piano* en Froukje Wie- benga (fluit) Het is het vierde con cert in een serie van negen ORGELCYCLUS - In de Hout rustkerk aan de Beckiaan 535 in Den Haag is vrijdagavond om 8.15 uur het tweede concert in de driede lige serie ..symfonische orgelmu ziek" Voor de uitvoering zorgt Henk Klop uit Hardlnxveld-Giessendam. die o a in het bezit is van de ..Prix d'Excellence" STRIJKKWARTET - In de Ka pelzaal van het K éi O gebouw aan de Oude Vest in Leiden is vrijdag avond om 8 15 uur een concert van het Haydn-Stnjkkwartet Hel kwar tet. afkomstig van de Hongaarse Strljkersschool. bestaat uit Gyórgy Schlffer tcelio». Andrzej Slwy tviooli. Ervin Schiffer ialtviool) en Kale Se- bestyén (viool) TRIFODIA In Tripodia in Katwijk treden vrijdagavond om 8 uur de Vlaamse volksmuziekgroep 't Kllekske en de Groningse zanger gitarist Peter Schaap op DE TOBBE In Theater De Tobbe in Voorburg speelt vrijdagavond om 8 30 uur het Theater Tardieu ..Gui nevere" van Pam Gems en „Thuis"1 van Conrad Bronberg Uitvoerenden zijn Ellen Róhrman en Bob van Tol. BAZAR Vrijdagavond om 7 30 uur wordt in gebouw Rehoboth in Honselersdijk een grote bazar ge opend ten bate van Honrels Harmo nie De bazar duurt tot en met za terdag naars). Hier staat weer een tekort aan draaiers en plaatwerkers tegen over. Er is wel een overschot aan elektrische lassers. In het onderwijs is de ontwikkeling slecht, evenals in de sector handel (vooral bij vrouwen), maar ook hier geldt dat goede boekhouders, typis tes en secretaresses veel gevraagd worden. Een ernstig probleem is de Jeugd werkloosheid. ook al is die in Zuid- Holland iets minder hoog dan elders in het land (21 procent bij jongens en 45 procent bij meisjes). De werkloos heid onder de buitenlanders wordt hoog genoemd. Eind januari waren 3531 mannen en 1200 vrouwen werkloos, van wie 766 Turkse mannen en 593 Turkse vrou wen en 884 Marokkaanse mannen en 122 Marokkaanse vrouwen. De Haagse hoofdbibliotheek aan de Bilderdijkstraat DEN HAAG In 1982 moet Den Haag een hoofdbibliotheek met twintig filialen hebben. Dat zijn er vijf meer dan nu het geval is. Tegenover een dalend aantal inwoners in Den Haag staat nog steeds een stijgend bibliotheekbezoek. Vooral de jeugd is meer gaan lezen. Dat blijkt uit het overzicht van de bibliotheekvoorzieningen dat de ge meente Den Haag heeft opgesteld Het gaat om een plan voor de perio de 1980/1982 dat gemaakt moet wor den om als gemeente in aanmerking te komen voor rijkssubsidie voor de bibliotheken. Onder de nieuwe bibli otheken rekenen b. en w. van Den Haag een tweede bibliobus en filia len in de nieuw te bouwen wijken Houtwijk en Waldeck. Nog dit jaar wordt er in het Bezuidenhout een DEN HAAG De raadscom missie voor openbare werken, verkeer en vervoer is berus tend akkoord gegaan met het voorstel van B. en W. van Den Haag om nog eens 1.394.000 gulden aan tekorten te dekken die ontstaan zijn bij de zand- opspuiting van het Scheve- ningse strand in 1975. Zoals was afgesproken worden kos ten van de zandaanvoer, die inmiddels zijn vastgesteld op totaal ruim zes miljoen gulden, voor zestig procent gedekt door Rijkswaterstaat. De rest wordt verdeeld tussen de ge meente en het Hoogheemraad schap Delfland. Omdat Den Haag echter verwachtte voor de verbetering van het strand een aantal subsidies bij het rijk weg te kunnen slepen heeft het gemeentebestuur in eerste instantie slechts 300.000 gulden als vergoeding van de kosten beschikbaar gesteld. Omdat die subsidies er echter niet in zitten moet de gemeen te alsnog met méér over de brug komen. ten de brug te handhaven. De voetgangersverbinding is niet echt noodzakelijk, maar met het oog op de bestem mingsplannen Rozenmarijn en Keenenburg vindt men het beter de brug maar te handhaven. Daar komt nog bij dat de brug een functie heeft als geleider van de gasbuis. Er is een adviesbureau ingeschakeld dat een vernieu wingsplan gaat maken. nieuwe bibliotheek geopend. Voor de hoofdvestiging, die nu aan de Bilder dijkstraat is, wordt ruimte gezocht in het Forumgebied, in het centrum van Den Haag. Op dit moment geeft Den Haag 14.000.000 gulden per jaar uit aan de bibliotheken. Zestig procent van dat bedrag wordt terug betaald door de rijksoverheid. De wet op het openba re bibliotheekwezen bepaalt dat er elke drie jaar een landelijke plan voor het bibliotheekwezen moet wor den vastgelegd. Dat landelijk plan wordt opgebouwd uit provinciale plannen, die weer uit gemeentelijke. DEN HAAG De gemeenteraads commissie voor openbare werken, verkeer en vervoer in Den Haag heeft positief gereageerd op een rap port van de dienst gemeentewerken over belijning op het wegdek. Aan de hand van het rapport wil het gemeentebestuur nagaan op welke punten in de stad er duidelijker ver- keerslijnen op het wegdek moeten komen. Van de 70 kilometer hoofd verkeerswegen in Den Haag is mo menteel 18 kilometer van rijbanen, fietsstroken, enz. voorzien. Binnen een paar jaar wil gemeentewerken het gehele hoofdwegenstelsel van strepen voorzien hebben. Afval Rijswijk RIJSWIJK De gemeente Rijswijk gaat op korte termijn haar afvalstof fen storten in de Vuilverbrandings installatie aan de Gaslaan in Den Haag. Rijswijk betaalt hiervoor on geveer acht ton per jaar. De installa tie wordt momenteel alleen gebruikt door Den Haag en Westlandse ge meenten. Per jaar wordt ongeveer 240.000 ton afval in de bunker van de installatie gestort, die echter een verwerkingscapaciteit heeft van 310.000 ton per jaar. Voor de onge veer 25.000 ton uit Rijswijk is dus ruinjte genoeg. Inwonertal Alphen ALPHEN AAN DEN RIJN - Vol gens de laatste cijfers over de wo ningbouw in de wijk Ridderveld wordt het voor Alphen aan den Rijn dit jaar „krap-an" om de 50.000 in woners te halen. De bouw heeft in de afgelopen periode stagnatie onder vonden en of Alphen het magische getal haalt (en daarmee op hogere uitkeringen mag rekenen) is nog dubieus. DEN HAAG (ANP) In Den Haag is dinsdag de 63-jarige mevrouw P. E. de Hoog uit die plaats in het verkeer om het leven gekomen. Zij reed op de fiets op de Scheveningse weg rechtdoor en werd door een rechtsaf slaande vrachtauto met op legger overreden. De vrachtwagen chauffeur verleende volgens de Haagse politie geen voorrang. DEN HAAG (ANP) De CDA-ka- merleden Cornelissen en Eversdijk willen van staatssecretaris Veder- Smit van Volksgezondheid weten welke rol de hoofdinspectie voor volksgezondheid heeft vervuld bij de opheffing van de bezetting van het medisch kindertehuis in Oost- voorne. Ze hebben hierover schrifte lijke vragen gesteld aan de staatsse cretaris. Tv-antennes OEGSTGEEST Voor het jaar 2000 moeten alle tv-antennes die nu in Oegstgeest op de daken staan, verdwijnen. Nieuw te bouwen hui zen moeten aangesloten worden op het centraal-antennesysteem. Rijswijk-Derde Wereld RIJSWIJK Het PPR-raadslid Alink uit Rijswijk vindt dat B en W van Rijswijk nu maar eens met een voorstel moeten komen om de ge meente te koppelen met een ge meente in de Derde Wereld. Al bij de begrotingsbehandeling 1975/1976 was dit voorstel (naar aanleiding van een PPR-motie) toegezegd. Kabel-tv LEIDERDORP De inwoners van Leiderdorp zullen het voorlopig nog zonder Franse zenders op hun (ka- bel-)tv moeten doen. Leiderdorp is aangesloten op de mast in Oegst geest en die heeft niet méér smaken dan België (BRT) en Duitsland. Overigens krijgen ook de „onrenda bele gebieden" in Leiderdorp (Zijl- dijk en het gebied vlakbij de grens met Koudekerk) een aansluiting op het kabelnet. GPV-SPG-RPF Rijswijk RIJSWIJK - Mr. D. Veurink. werk zaam op het ministerie van defensie, zal bij de komende gemeenteraads verkiezingen in Rijswijk de lijst van SGP. GPV en RPF aanvoeren. Gewest 's-Gravenhage: AMSTERDAM (ANP) De dertig jarige loswerkman Y. is door de rechtbank in Amsterdam veroor deeld tot drie jaar gevangenisstraf met aftrek wegens het plegen van zware mishandeling met dodelijke afloop. Tegen hem was zes jaar geëist wegens doodslag. Y. had ln oktober 1977 de 22-jarige Albert van Duiven op de kermis in de Amster damse Jan van Galenstraat neerge stoken. De steekpartij ontstond toen twee vrienden, met wie Y. de kermis be zocht. ruzie kreeg met Van Duiven over een familiekwestie. De ruzie liep zo hoog op dat Van Duiven een stiletto greep. Y. voelde zich daarop geroepen ln te grijpen en stak Van Duiven met zijn padvinderszakmes in de rug. Op de rechtzitting ver klaarde Y., dat hij Van Duiven al leen had willen uitschakelen om zijn vrienden te beschermen. UTRECHT (ANP) De provincies Utrecht. Gelderland, Overijssel. Friesland en Noord-Holland gaan een week vóór de statenverkiezin gen in maart twee miljoen verkie zingskranten huis-aan-huis ver spreiden. In de krant wordt uitge legd wat de provinciale staten doen. ..Veel mensen denken dat de provin cie er alleen ls voor paspoorten en rijbewijzen." zo zegt een woordvoer der van de provincie Utrecht. De krant bevat naast een algemeen in formatief gedeelte van zes pagina's, die voor alle provincies gelijk is. twee pagina's tekst die per provincie kunnen worden ingevuld Besloten is volgens de woordvoerder om in de provincie Utrecht aan alle politieke partijen evenveel ruimte ter be schikking te stellen om hun stand punt uiteen te zetten. (01 :he o- oe; hetjai Van onze sportredactie ROTTERDAM Na IJsselmeer-l vogels wacht Quick Boys. kopli per in de eerste klasse A van zaterdagvoetbal, opnieuw eei topduel, en wel tegen RVVH. D( formatie van trainer Arie Lagen dijk, van wie morgen bekem wordt of hij blijft, zal op geduchte tegenstand mogen rekenen, om dat RWH voor zijn laatste kans ii vecht. Quick Boys kan op volli sterkte aantreden, al wordt Si Thu-Pan geplaagd dooreen lichte I griep. Weliswaar geen uitgesproken top per, maar toch altijd een interes sante confrontatie speelt zich af ,d g' ire ielad di pge in Leiderdorp, waar de streekriva- en len RCL en Noordwijk tegenoverjet i elkaar staan. Bij RCL ontbreekt in elk geval laatste man Koos Haneveld vanwege een kniebles- par sure; hij wordt opnieuw vervan gen door Kees Ruis. Wanneer Hans Braat wordt geschorst, speelt Henk Braat. Trainer John Huguenin heeft nog enkele ande re wijzigingen in petto, maar laat zich daarover nog niet uit. Collega John Eelman kan eventu-pt i eel weer beschikken over Sjoerdljn Boot en John van Dijk. die terug len, zijn van wintersportvakantie, jelii Vraagtekens zet hij nog achteren, het meespelen van Albert Spaan- ang derman (griep) en Jan Siem Klin-imd kenberg (knieblessure). tea Een griepgeval (Rob van der Lee) |lge is de reden dat ook Vitesse Delft- trainer Gerard Weber zijn forma- JJg] tie voor de uitbeurt tegen Zwalu wen nog niet helemaal rond heeft. Dnd Bovendien twijfelt hij voor het Se middenveld tussen Marius van iem der Wildt en Cor Hoebeke pal: Trainers Vierdeklasser Hoekse Boys en trainer Wim de Vries hebben in onderling overleg besloten met ingang van heden uit elkaar te gaan. De verhouding tussen be stuur, spelers en trainer is ver slechterd sinds het bekend wor den dat het contract van De Vries niet meer verlengd zou worden. Om verder geen problemen te krijgen hebben bestuur en trainer tot voortijdige ontbinding van het contract besloten. Ad van Dongen (RVVH) en Jan van Baaren (Spijkenisse) hebben hun contracten verlengd. Mikrokorfbal In het kader van het 75-jarig be staan van de Koninklijke Neder landse Korfbalbond organiseert de afdeling Rotterdam zaterdag 11 februari een internationaal mi- krokorfbaltoernooi voor junioren teams. Aan dit groots opgezette toernooi, dat in twintig sporthal- len in Rotterdam wordt afge- t werkt, doen 252 teams mee. waar- onder zestien buitenlandse teams. De finales worden ge speeld vanaf 19.00 uur in het I sportpaleis Ahoy als voorpro- I gramma van de jeugSinterland mikrokorfbal Nederland-België die om 20.45 uur begint. DEN HAAG (ANP) Het Gewest 's-Gravenhage heeft de regering aan geraden om de honderden miljoenen guldens die met de spreiding van de PTT zijn gemoeid, rechtstreeks in Groningen en Limburg te besteden om de particuliere investeringen daar aan te moedigen. Het Gewest vraagt tevens stimuleringsmaatrege len als de spreiding „onverhoopt toch doorgaat". In een memorandum aan de minis ters en staatssecretarissen die zijn betrokken bij het spreidingsbeleid en aan de Tweede Kamer, uit het Gewest ernstige bezwaren tegen de voortzetting van het spreidingsbe leid. erop wijzend dat in de Haagse regio economische problemen zijn en de toekomst er somber uitziet. In de afgelopen vijf jaar zijn er in het Gewest 's-Gravenhage ruim 11.000 arbeidsplaatsen verloren gegaan. Al leen al als gevolg van de spreiding 2400 arbeidsplaatsen van de centrale directie van de PTT zullen er nog maals bijna 7000 arbeidsplaatsen verdwijnen, waarvan bijna 3500 in de particuliere sector staat in het me morandum. De werkloosheid zal hierdoor sterk toenemen. Vele be drijven zullen moeten Inkrimpen omdat zij de PTT als klant verliezen, aldus het Gewest. ADVERTENTIE ZO SNEL MOGELIJK WEG ZATERDAG 11 FEBRUAR11978 STUK VOOR STUK LUCHTVRACHTBALEN Groot aantal oude/antieke en hedendaagse kostbare, waardevolle zijden en wollen en andere oosterse tapijten o a Ghom. Nain, Isphahan, Kirman. Mecca, Belouch. Bokhara. Afshar. Sarouck. Bidjar. e v a. Maten v a 30x30 cm tot ruim 350x450 cm op de gunstigst gelegen gemakkelijk te bereiken plaats EURO MOTEL (v.h. Skyway Motel) Vliegveldweg 61, Rotterdam, op zaterdag 11 februari a.s. te 14.00 uur Kijkgeiegenheid op de dag van veiling vanaf 12.00 uur, nadat de balen zijn opengemaakt. Alle e*emplaren zijn gegarandeerd echt en met de hand geknoopt Veilinghouder: Kunstveilingen Erasmus B.V. Pannekoekstraat 96, Rotterdam. Toezichthoudend Gerechtsdeurwaarder: ThJ. van 't Hoen, Mathenesserlaan 472, Rotterdam. EERSTE KLASSE A Nieuw Lekkerland-Ko- zakken Boys I2.30). SHO-IJsselmeervogels (3 00). Quick Boys-RWK (3 00). De Zwervers- Zwart Wit '2S (2 00). Barendrecht-SplJkenisse (3.00). Zwaluwen-Vitesse Delft (2.30). RCL- NoordwiJk <2 30) EERSTE KLASSE B VVOG- Bennekom <3.00>. Hulzen-Harkemase Boys 13.00). ON-WHC (2 30), DOSK-Oo Ahead K i (3.00), OWIOS-DETO <3.00). Spakenburg-Nun- speet (3.00), ACV-DOVO (3 00) TWEEDE KLASSE A PPSC-Oranje Wit (2 30). SSS-Excelsior M (2.30). WHS-HeerJansdam (3.00). NEO'25-ASWH (3.00). Rljsoord-NSW (2 30). Amemutden-De Zwerver (2.30). Altena- AZW (3.00) TWEEDE KLASSE B Amstelveen- IJ muiden (2.30). Lyra-SV35 (2.30). Jodan Boys- Volendam (2 30). De Geuzen-RIJnsburgse Boys <2 30). Marken-'s-Gravenzandse SV (2 30), ZOB- ZCFC (2.30). Ter Leede-Katwljk (2.30) DERDE KLASSE A Spirit-Maasdam (2 30). Groot Ammers-HBSS (2.30). Bolnes-Heine- noord (3.00), Zuidland-Groote Llndt (3 00). Sun- Ught-De Alblas (2.00), Schoonhoven-Rozenburg (2.30) DERDE KLASSE B Lisser Boys-DUNO (3.00). Be Fair-Koudekerk (2.30), DOTO-Maas- dijk (3.00). 's Gravenzande-CapeUe (3.00). ARC- D80 (3.00), SC Voorne-HVO <2 30). VIERDE KLASSE A: Schevenlngen-HPSV (2.30). Hoekse Boys-Te Wervc (2 30). Die Haghe- Loosduinen (3.15), Monster-TSB (2 30). Naald wijk-Randstad Sport (2.30), Hillegersberg- Vlaardingen (2.30) VIERDE KLASSE B De Sleutels-SVOW (3.45). Rohda -76-Unlcum (2 30). SVPTT-SEV <3 00), Zevenhoven-DEVJO (2 30). DSVP-JAC (2.30) Hazerswoudse Boys-Semper Altlus (3.45). VIERDE KLASSE C TOQR- ZBVH (2.30). MW'27-Stellendam (2.30). Lom- bardiJen-OOZ (2 15). Hoogvllet-Hermandad (2 00). Herklngen-Excelslor P (3.00). Piershll- WOR (3 45) VIERDE KLASSE D WGZ-ASH (2.30), WNC-LRC (3 00) Oude Maas-Pelikaan <2 00). Phoenlx-Leerdam Sport (2.00) Haaltcn- Amelde (3.00). Sportpaleis Ahoy' Rctodam Reser\«er zatercbgauond W maart wor de In ng ran Kr; pai )ar Ooi zelf wee Poli nan hui: slui het it y! er e ninj van zou Dez doo pari cc.-r Arb aan milj Dar Der nog vori van lie ona ..pa *er In

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 6